ביאור:משנה סדר טהרות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


משנה מבוארת        משנה עם מפרשים

תוכן ורעיונות בסדר טהרות[עריכה]

(בהכנה)

מבנה סדר טהרות[עריכה]

כלים | אהלות | נגעים | פרה | טהרות | מקואות | נידה | מכשירין | זבים | טבול יום | ידים | עוקצין

מסכת כלים: טומאת הכלים[עריכה]

 1. פרק א: "אבות הטומאות" - דרגות הטומאה והקדושה
 2. פרק ב: "כלי עץ" - כלי חרס
 3. פרק ג: "שיעור כלי חרס" - כלי חרס שבורים ומתוקנים
 4. פרק ד: "החרס שאינו יכול" - כלי חרס מיוחדים
 5. פרק ה: "תנור" - תנור אפיה ציבורי
 6. פרק ו: "העושה שלושה פטפוטין" - טומאת הכיריים
 7. פרק ז: "הקלתות" - מקום הכירה
 8. פרק ח: "התנור שחצצו" - תנור והצלה מטומאתו
 9. פרק ט: "מחט או טבעת" - צמיד פתיל ופסילתו
 10. פרק י: "אלו כלים" - דיני צמיד פתיל
 11. פרק יא: "כלי מתכות" - כלי מתכת
 12. פרק יב: "טבעת" - שימושי הברזל
 13. פרק יג: "הסיף והסכין" - כלי מתכת פגומים
 14. פרק יד: "כלי מתכות כמה הוא שיעורן" - ייצור כלי מתכת
 15. פרק טו: "כלי עץ" - כללי כלי עץ
 16. פרק טז: "כל כלי עץ" - כלי עץ ועור בלויים ובתהליך הייצור - ונספחיהם
 17. פרק יז: "כל כלי בעלי בתים" - עקרונות בטומאה ובטהרה
 18. פרק יח: "השידה" - טומאת כלים מורכבים
 19. פרק יט: "המפרק את המיטה" - גבולות טומאת מת וטומאת מדרס
 20. פרק כ: "הכרים והכסתות" - טומאת המדרס, והשוואה בינה לבין טומאת מת
 21. פרק כא: "הנוגע בכובד" - מתקני עבודה מורכבים וטומאתם
 22. פרק כב: "השולחן והדולבקי" - שולחנות וכסאות
 23. פרק כג: "הכדור והאמום" - טומאת מרכב והקשורים אליה
 24. פרק כד: "שלושה תריסים" - טומאת מדרס, טומאת מת וטהרה
 25. פרק כה: "כל הכלים" - כללי כלים
 26. פרק כו: "סנדל עמקי" - כלי עור
 27. פרק כז: "הבגד" - טומאת בדים
 28. פרק כח: "שלוש על שלוש" - טומאת הבד וטיהורו
 29. פרק כט: "נימי הסדין" - גבול החפץ הטמא
 30. פרק ל: "כלי זכוכית" - כלי זכוכית

מסכת אהלות: טומאת המת[עריכה]

 1. פרק א: "שנים טמאים במת" - העברת טומאת המת
 2. פרק ב: "אלו מטמאים באוהל" - המטמאים בדרכי הטומאה השונות
 3. פרק ג: "כל המטמאים באוהל" - טומאה ברגע המוות
 4. פרק ד: "מגדל שהוא עומד באויר" - דרך הטומאה לצאת ואין דרכה להיכנס
 5. פרק ה: "תנור" - מחלוקות בית הלל ובית שמאי
 6. פרק ו: "אדם וכלים" - טומאת המת בלווייה ובכוך הקבורה
 7. פרק ז: "הטומאה בכותל" - טומאה בתחילת החיים ובסופם
 8. פרק ח: "יש מביאים" - הקשרים בין האהלה לחציצה בפני הטומאה
 9. פרק ט: "כוורת" - כלים מאהילים - סיכום
 10. פרק י: "ארובה" - טומאה באוהל שאינו שלם
 11. פרק יא: "הבית שנסדק" - מחלוקות נוספות של בית הלל ובית שמאי
 12. פרק יב: "נסר" - קורות מאהילות על הטומאה
 13. פרק יג: "העושה מאור" - חלון המעביר את הטומאה לפי מחשבת האדם
 14. פרק יד: "הזיז" - זיז הבולט מהבית
 15. פרק טו: "סגוס" - טומאת הגולל
 16. פרק טז: "כל המיטלטלים" - תקנות טומאה של חכמים
 17. פרק יז: "החורש" - בתי הפרס
 18. פרק יח: "כיצד בוצרים" - טומאות וטהרות לאומיות

מסכת נגעים: דיני הצרעת וטומאתה[עריכה]

 1. פרק א: "מראות נגעים" - הנגע - ותהליך ראייתו
 2. פרק ב: "בהרת עזה" - ראיה פיזית
 3. פרק ג: "הכל מיטמאים" - טקסי ראיית הנגעים וטימואם
 4. פרק ד: "יש בשיער לבן" - טומאה בבהרת
 5. פרק ה: "כל ספק נגעים" - ספק נגעים טהור
 6. פרק ו: "גופה של בהרת" - הבהרת והמחיה
 7. פרק ז: "אלו בהרות" - הכהן, הטומאה והבהרת
 8. פרק ח: "הפורח" - "כולו הפך לבן – טהור הוא"
 9. פרק ט: "השחין והמכווה" - נגעי השחין והמכווה
 10. פרק י: "הנתקין" - צרעת הנתק, הקרחת והגבחת
 11. פרק יא: "כל הבגדים" - צרעת הבגד
 12. פרק יב: "כל הבתים" - מדרשי צרעת הבית
 13. פרק יג: "עשרה בתים" - טומאת הצרעת וחומרתה
 14. פרק יד: "כיצד מטהרים" - טיהור הצרעת

מסכת פרה: טיהור הטמאים[עריכה]

 1. פרק א: "ר' אליעזר קמא" - מה היא "פרה"?
 2. פרק ב: "ר' אליעזר בתרא" - תכונות הפרה האדומה
 3. פרק ג: "שבעת ימים" - טקס שריפת הפרה והכנת המים
 4. פרק ד: "פרת חטאת" - פסילת הפרה
 5. פרק ה: "המביא כלי חרס" - הכנות לקידוש המים לחטאת
 6. פרק ו: "המקדש" - פעולת קידוש מי החטאת
 7. פרק ז: "חמישה שמלאו" - מלאכה פוסלת בין מילוי המים לקידושם
 8. פרק ח: "שנים שהיו שומרים" - טיהור במים
 9. פרק ט: "צלוחית שנפל לתוכה" - דיני מי החטאת המוכנים להזאה
 10. פרק י: "כל הראוי ליטמא" - טומאת "מדף"
 11. פרק יא: "צלוחית שהניחה" - הכנה להזיית מי החטאת
 12. פרק יב: "האיזוב הקצר" - דיני הזיית מי החטאת

מסכת טהרות: בסיס דיני טהרת האוכל[עריכה]

 1. פרק א: "שלושה עשר דבר" - הצטרפות חלקי אוכל לטומאה
 2. פרק ב: "האשה שהיתה כובשת" - טומאת האדם וטומאת המזון
 3. פרק ג: "הרוטב והגריסים" - טומאות שהשתנו
 4. פרק ד: "הזורק טומאה" - ספקות טומאה ברשות היחיד
 5. פרק ה: "השרץ והצפרדע" - ספק ברשות הרבים
 6. פרק ו: "מקום שהיה רשות היחיד" - הגדרת רשות הרבים לטומאה
 7. פרק ז: "הקדר שהניח" - חברים ועמי הארץ בבתיהם
 8. פרק ח: "הדר עם עם הארץ" - חידושי הטהרות של בית הלל
 9. פרק ט: "זיתים מאימתי" - זיתים, שמן וטומאתם
 10. פרק י: "הנועל בית הבד" - הגת וטהרותיה

מסכת מקואות: דיני מקוה הטהרה[עריכה]

 1. פרק א: "שש מעלות" - מיני המקואות
 2. פרק ב: "הטמא שירד לטבול" - פסילת הטבילה במים שאובים
 3. פרק ג: "ר' יוסי" - הצטרפות מים כשרים ומים שאובים במקוה
 4. פרק ד: "המניח כלים" - כלים לפני המקוה
 5. פרק ה: "מעיין שהעבירו" - מעין ומקוה
 6. פרק ו: "כל המעורב" - יסודות דין ההשקה
 7. פרק ז: "יש מעלין" - טבילה במקוה מינימלי
 8. פרק ח: "ארץ ישראל טהורה" - טומאות מדברי חכמים
 9. פרק ט: "אלו חוצצין" - דיני חציצה
 10. פרק י: "כל ידות הכלים" - הטבלת הידית עם הכלי

מסכת נידה: דיני הנידה והזבה[עריכה]

 1. פרק א: "שמאי אומר" - דיה שעתה
 2. פרק ב: "כל היד המרבה" - פקידה
 3. פרק ג: "המפלת" - טומאת המפילה את הולד
 4. פרק ד: "בנות כותים" - נידה וטומאות אחרות
 5. פרק ה: "יוצא דופן" - גיל הלכתי
 6. פרק ו: "בא סימן" - התבגרות פיזיולוגית
 7. פרק ז: "דם הנידה" - דם יבש וכתם על בגד קנוי
 8. פרק ח: "הרואה" - דם יבש וישן
 9. פרק ט: "האשה שהיא עושה צרכיה" - ספקות בנידה
 10. פרק י: "תינוקת שלא הגיע זמנה" - מחלוקות בית שמאי ובית הלל

מסכת מכשירין: נוזל על מאכל כהכשרה לטומאה[עריכה]

 1. פרק א: "כל משקה" - דרכי הרטבת האוכל
 2. פרק ב: "זיעת בתים" - מים טמאים וספקות
 3. פרק ג: "שק שהוא מלא פירות" - תחילתו ברצון
 4. פרק ד: "השוחה לשתות" - סופו ברצון
 5. פרק ה: "מי שטבל" - רצון ושמחה
 6. פרק ו: "המעלה פירותיו" - טומאת אוכל שאינה תלויה ברצון

מסכת זבים: טומאת האדם[עריכה]

 1. פרק א: "הרואה ראייה אחת" - ראיית הזיבה
 2. פרק ב: "הכל מיטמאים בזיבה" - זיבה במספרים
 3. פרק ג: "הזב והטהור שישבו בספינה" - טומאת היסט
 4. פרק ד: "ר' יהושע אומר" - טומאות אחרות
 5. פרק ה: "הנוגע בזב" - כללי הטומאות

מסכת טבול יום: סוף הטומאה[עריכה]

 1. פרק א: "המכנס חלות" - חיבור לטומאת אוכלין של הלחם עבור טבול יום
 2. פרק ב: "משקה טבול יום" - תבשילים ונוזלים שנגע בהם טבול יום
 3. פרק ג: "כל ידות האוכלין" - מאכלים מוצקים וטומאת טבול יום
 4. פרק ד: "אוכל מעשר" - תקנות להפרשת תרומות בטהרה

מסכת ידים: נטילת ידיים וטומאתן[עריכה]

 1. פרק א: "מי רביעית" - מגבלות לנטילת הידיים
 2. פרק ב: "נטל לידו אחת" - דרכי נטילת הידיים ודיני הספקות
 3. פרק ג: "המכניס ידיו לבית המנוגע" - טומאת הידיים
 4. פרק ד: "בו ביום" - ויכוחים פנימיים וחיצוניים

מסכת עוקצין: טומאת אוכלין במה שאינו נאכל[עריכה]

 1. פרק א: "כל שהוא יד" - שימוש אנושי, וצורך של המאכל עצמו
 2. פרק ב: "זיתים שכבשן בטרפיהן" - הפנים והקליפה, הכוונה והמעשה
 3. פרק ג: "יש צריכין הכשר" - הגדרות "אוכל" לענייני טומאה ולעניינים אחרים