ביאור:משנה סדר נזיקין

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


משנה מבוארת        משנה עם מפרשים

תוכן ורעיונות בסדר נזיקין[עריכה]

(בהכנה)

מבנה סדר נזיקין[עריכה]

בבא קמא | בבא מציעא | בבא בתרא | סנהדרין | מכות | שבועות | עדויות | עבודה זרה | אבות | הוריות

מסכת בבא קמא: אחריות האדם לנזקים שנגרמים על ידו או על ידי רכושו[עריכה]

 1. פרק א: "ארבעה אבות נזיקין" - עקרונות חוקי הנזיקין
 2. פרק ב: "כיצד הרגל מועדת" - פירוט חמשת המועדים
 3. פרק ג: "המניח את הכד" - נזקי אדם וקרן לרכוש והדמיון ביניהם
 4. פרק ד: "שור שנגח ארבעה": נזקי הקרן ותשלומיהם – אחריות משפטית של השור התם
 5. פרק ה: "שור שנגח את הפרה" - השור והבור
 6. פרק ו: "הכונס צאן לדיר" - המבעה וההבער
 7. פרק ז: "מרובה" - תשלומי ארבעה וחמישה
 8. פרק ח: "החובל" - חבלה על ידי אדם והפיצוי עליה
 9. פרק ט: "הגוזל עצים" - גזלנים ונותנים
 10. פרק י: "הגוזל ומאכיל" - רכוש של אחר שאין צורך להחזירו

מסכת בבא מציעא: דיני שמירה והלוואה[עריכה]

 1. פרק א: "שנים אוחזים" - חפצים מופקרים ורכישתם
 2. פרק ב: "אלו מציאות" - מצוות השבת אבידה ועזרה לזולת
 3. פרק ג: "המפקיד" - דיני שומרים
 4. פרק ד: "הזהב" - אונאה וביטולי עסקות
 5. פרק ה: "איזהו נשך" - נשך וריבית
 6. פרק ו: "השוכר את האומנים" - יחסי ממון בין בעל הבית לבין עובדיו
 7. פרק ז: "השוכר את הפועלים" - מצוות בעניין זכויות העובדים
 8. פרק ח: "השואל את הפרה" - קווי דמיון בין דיני שומרים לבין דיני מכירה
 9. פרק ט: "המקבל שדה" - דיני חוכר ואריס מול דיני אחווה
 10. פרק י: "הבית והעליה" - שותפות בין התחתונים לעליונים

מסכת בבא בתרא: רכוש האדם הפרטי וזכויותיו[עריכה]

 1. פרק א: "השותפים" - חלוקת רכוש בין שותפים לשעבר
 2. פרק ב: "לא יחפור" - הרחקות מהשכן ומרשות הרבים
 3. פרק ג: "חזקת הבתים" - חזקות ומשמעויותיהן
 4. פרק ד: "המוכר את הבית" - דיני מכירת נדל"ן הנובעים משימושי הלשון
 5. פרק ה: "המוכר את הספינה" - דיני מסחר ושימושי הלשון
 6. פרק ו: "המוכר פירות" - אחריות משותפת לאחר המכירה, בתים וקברים
 7. פרק ז: "בית כור" - חוזים למכירת שדות
 8. פרק ח: "יש נוחלין" - ירושה וצוואות
 9. פרק ט: "מי שמת" - חלוקת העיזבון
 10. פרק י: "גט פשוט" - דיני גיטים ושטרות

מסכת סנהדרין: סדרי הדין האזרחי והפלילי[עריכה]

 1. פרק א: "דיני ממונות בשלושה" - בתי הדין, גודלם ותפקידיהם
 2. פרק ב: "כהן גדול" - סמכויות אחרות ויחסן לבית הדין
 3. פרק ג: "דיני ממונות" - סדר הדין בדיני ממונות
 4. פרק ד: "אחד דיני ממונות" - ההבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות
 5. פרק ה: "היו בודקין" - סדר הדיון בדיני נפשות
 6. פרק ו: "נגמר הדין" - הוצאה להורג בסקילה
 7. פרק ז: "ארבע מיתות" - רשימת ארבע מיתות בית דין ורשימת הנסקלים
 8. פרק ח: "בן סורר ומורה" - בן סורר ומורה ושאר הנדונים על שם סופם
 9. פרק ט: "הנשרפין" - הנשרפים הנהרגים והמומתים
 10. פרק י: "חלק" - העולם הבא ועיר הנידחת - עולמות רחוקים
 11. פרק יא: "הנחנקים" - רשימת הנחנקים

מסכת מכות: המרת עונש המוות[עריכה]

 1. פרק א: "כיצד העדים" - עדים זוממים ודיני נפשות
 2. פרק ב: "אלו הם הגולים" - עונש הגלות לרוצחים בשגגה
 3. פרק ג: "ואלו הם הלוקים" - עונש מלקות לחייבי כריתות

מסכת שבועות: איסור חילול הקודש והשימוש באיסור בבית הדין[עריכה]

 1. פרק א: "שבועות שתים" - שבועה וחילול הקודש
 2. פרק ב: "ידיעות הטומאה" - טומאה במקדש
 3. פרק ג: "שבועות שתים בתרא" - שבועת ביטוי
 4. פרק ד: "שבועת העדות" - שבועת העדות וההבדלים בינה לבין שבועות אחרות
 5. פרק ה: "שבועת הפקדון" - שבועת הפקדון
 6. פרק ו: "שבועת הדיינים" – המודה במקצת הטענה
 7. פרק ז: "כל הנשבעים" - שבועות של חכמים
 8. פרק ח: "ארבעה שומרים" - שבועת השומרים ושבועת הפיקדון - הכפרה והמשמעות הממונית

מסכת עדויות: הלכות המסודרות לפי אומריהן[עריכה]

 1. פרק א: "שמאי אומר" - שמאי הזקן
 2. פרק ב: "ר' חנינא" - עדויות על ר' עקיבא: מדיני מקדש לקץ היסורין הלאומיים
 3. פרק ג: "כל המטמאין באהל" - שאר חכמי יבנה מחוץ לר' עקיבא
 4. פרק ד: "אלו דברים" - קולי בית שמאי, והמחלוקת עם בית הלל
 5. פרק ה: "ר' יהודה אומר" - מסורות של חכמים יחידים
 6. פרק ו: "ר' יהודה בן בבא" - ר' יהושע מנצח את ר' אליעזר
 7. פרק ז: "העיד ר' יהושע" - עדויות ר' יהושע ששינו את ההלכה הקיימת
 8. פרק ח: "ר' יהושע בן בתירא" - עדויות מקילות במקדש, האמון בעדויות, והדרך לגאולה

מסכת עבודה זרה: חיים בעולם שאינו בשליטתנו[עריכה]

 1. פרק א: "לפני אידיהן" - סיבות לאיסורים הקשורים לגויים
 2. פרק ב: "אין מעמידין בהמה" - איסורים משום קירבה
 3. פרק ג: "כל הצלמים" - האם ניתן להשתמש בגוף הפסלים?
 4. פרק ד: "ר' ישמעאל" - השפעות הגויים על ההלכה
 5. פרק ה: "השוכר את הפועל" - דיני יין נסך

מסכת אבות: אגדה ומוסר[עריכה]

 1. פרק א: "משה קיבל תורה" - המסורה מסיני עד חורבן בית המקדש
 2. פרק ב: "רבי אומר" - דברי הנשיאים מול דברי ר' יוחנן בן זכאי ותלמידיו
 3. פרק ג: "עקביא בן מהללאל" - תורתם של שאר חכמי יבנה
 4. פרק ד: "בן זומא" - העולם הנסתר מהעין
 5. פרק ה: "בעשרה מאמרות" - פרק המספרים – כולו סתם משנה

מסכת הוריות: שגגות של בית הדין ושל תלמידי חכמים, היררכיות בעולמם של חז"ל[עריכה]

 1. פרק א: "הורו בית דין" - הקטנת האחריות של בית הדין לעומת זו של האדם הפשוט
 2. פרק ב: "הורה כהן משיח" - ההיררכיה של הקרבנות ושל מביאיהם
 3. פרק ג: "כהן משיח שחטא" - היררכיות ישנות וחדשות