ביאור:משנה סדר נשים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


משנה מבוארת        משנה עם מפרשים

תוכן ורעיונות בסדר נשים[עריכה]

(בהכנה)

מבנה סדר נשים[עריכה]

יבמות | כתובות | נדרים | נזיר | סוטה | גיטין | קידושין

מסכת יבמות: עריות וייבום[עריכה]

 1. פרק א: "חמש עשרה נשים" - מורכבות איסורי עריות ומורכבות היחסים בין חכמים
 2. פרק ב: "כיצד אשת אחיו" - רמות שונות של איסורי נישואין
 3. פרק ג: "ארבעה אחין" - איסור אחות האשה בחייה
 4. פרק ד: "החולץ" - שיקולים לטובת היבום או החליצה
 5. פרק ה: "רבן גמליאל" - טעויות בסדר היבום, ופתרונן
 6. פרק ו: "הבא על יבימתו" - חיי המין ומשמעותם ההלכתית
 7. פרק ז: "אלמנה לכהן גדול" - משפחת הכהן והאכילה בתרומה
 8. פרק ח: "הערל" - האסורים לבוא בקהל ישראל
 9. פרק ט: "יש מותרות" - טטראדרמות (רביעיות)
 10. פרק י: "האשה" קמא - נישואין בטעות ובספק
 11. פרק יא: "נושאין על האנוסה" - בעיות זהות
 12. פרק יב: "מצוות חליצה" - טקס החליצה
 13. פרק יג: "בית שמאי" - נישואין של קטנה, קטן וחירשת
 14. פרק יד: "חרש שנשא פיקחת" - נישואין ויבום של חירשים
 15. פרק טו: "האשה שהלכה" - עדות האשה ונאמנותה
 16. פרק טז: "האשה" בתרא - עדות המתירה אשה להינשא

מסכת כתובות: חיי המשפחה[עריכה]

 1. פרק א: "בתולה נישאת" - טענת הבתולין של החתן
 2. פרק ב: "האשה שנתארמלה" - נאמנות של אדם על עצמו
 3. פרק ג: "אלו נערות" - פיצוי באונס ובפיתוי
 4. פרק ד: "נערה שנתפתתה" - זכויות וחובות האב והבעל לאשה
 5. פרק ה: "אף על פי" - סכום הכתובה, ותנודות בו
 6. פרק ו: "מציאת האשה" - הנדוניא
 7. פרק ז: "המדיר את אשתו" - נישואין שיש להפסיקם
 8. פרק ח: "האשה שנפלו" - ניהול נכסי האשה הנשואה
 9. פרק ט: "הכותב לאשתו" - מסמכים נלווים לכתובה
 10. פרק י: "מי שהיה נשוי" - חלוקת הכתובה בין הצרות
 11. פרק יא: "אלמנה ניזונת" - הכתובה וזכות המזונות
 12. פרק יב: "הנושא את האשה" - הקשר בין מקום האשה לבין זכויותיה
 13. פרק יג: "שני דייני גזירות" - ירושלים, א"י ומדינות הים - משפחה וגלות

מסכת נדרים: נדרים כביטוי אישי[עריכה]

 1. פרק א: "כל כינויי נדרים" - לשונות הנדרים וחומרותיהן
 2. פרק ב: "ואלו מותרין" - נדרים מותרים מאליהם
 3. פרק ג: "ארבעה נדרים" - בין נדרים לברית
 4. פרק ד: "אין בין המודר" - נדרי הנאה כניגוד לגמילות חסדים
 5. פרק ה: "השותפין שנדרו" - הנאה מרכוש קהילתי או ציבורי
 6. פרק ו: "הנודר מן המבושל" - פרשנות עממית לשמות מיני מאכל
 7. פרק ז: "הנודר מן הירק" - עקרונות פרשניים בלשון בני אדם
 8. פרק ח: "קונם יין" - הגדרת הזמן בנדר
 9. פרק ט: "ר' אליעזר" - התרת נדרים
 10. פרק י: "נערה המאורסה" - זכויות ההפרה של נדרי האשה
 11. פרק יא: "ואילו נדרים" - הפרת נדרי האשה הנשואה

מסכת נזיר: נדרי הנזיר וקדושתו[עריכה]

 1. פרק א: "כל כינויי נזירות" - נדרי הנזיר
 2. פרק ב: "הריני נזיר מן הגרוגרות" - הנזירות כקרבן
 3. פרק ג: "מי שאמר הריני נזיר I" - אורך הנזירות
 4. פרק ד: "מי שאמר הריני נזיר II" - נזירות ומשפחה
 5. פרק ה: "בית שמאי" - נזירות כבעיה
 6. פרק ו: "שלושה מינים אסורים בנזיר" - התגלחת - והנזירות עצמה
 7. פרק ז: "כהן גדול ונזיר" - הנזיר הקדוש וטומאתו, המקדש וטומאתו
 8. פרק ח: "שני נזירים" - טומאה וצרעת של נזירים
 9. פרק ט: "הגויים אין להם נזירות" - נזירות כסטטוס

מסכת סוטה: ניאוף וסילוק שכינה[עריכה]

 1. פרק א: "המקנא" - סוטה: חטא וענשו
 2. פרק ב: "היה מביא" - הכנת המים וההשבעה
 3. פרק ג: "היה נוטל" - השקיית הסוטה ותוצאותיה
 4. פרק ד: "ארוסה ושומרת יבם" - נשים שאינן שותות ואינן נוטלות כתובה
 5. פרק ה: "כשם שהמים בודקין אותה" - דרשות ר' עקיבא
 6. פרק ו: "מי שקינא לאשתו" - דיני הסוטה שאינה שותה
 7. פרק ז: "אלו נאמרין בכל לשון" - טקסים וטקסטים
 8. פרק ח: "משוח מלחמה" - תורת המלחמה
 9. פרק ט: "עגלה ערופה" - חברה ללא גילויי שכינה

מסכת גיטין: גירושין ותיקון העולם[עריכה]

 1. פרק א: "המביא גט I" - הגט ותלותו בקהילה האיזורית והלאומית
 2. פרק ב: "המביא גט II" - כתיבת הגט וחתימתו
 3. פרק ג: "כל גט" - דיני הגט שאינם נוגעים לחתימתו
 4. פרק ד: "השולח" - גט כתיקון עולם
 5. פרק ה: "הניזקין" - תיקונים פרקטיים ומוסריים בהלכה
 6. פרק ו: "האומר התקבל גט" - מינוי שליחים לכתיבת הגט, להובלתו ולקבלתו
 7. פרק ז: "מי שאחזו" - גיטין על תנאי
 8. פרק ח: "הזורק גט" - המשמעות ההלכתית של כתיבת הגט ושל מסירתו
 9. פרק ט: "המגרש את אשתו" - הגירושין והגט

מסכת קידושין: קידושי אשה וקדושת המשפחה[עריכה]

 1. פרק א: "האשה נקנית" - קידושי אשה וקדושת המצוות
 2. פרק ב: "האיש מקדש" - קידושין בכסף וברכוש אחר
 3. פרק ג: "האומר" - האשה המתקדשת
 4. פרק ד: "עשרה יוחסין" - מוצא משפחה ופרנסה