ביאור:משנה סדר זרעים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


משנה מבוארת        משנה עם מפרשים

תוכן ורעיונות בסדר זרעים[עריכה]

(בהכנה)

מבנה סדר זרעים[עריכה]

ברכות | פאה | דמאי | כלאים | שביעית | תרומות | מעשרות | מעשר שני | חלה | ערלה | בִכורים

מסכת ברכות: סמכותה של תורה שבעל פה, בראי המצוות הליטורגיות[עריכה]

 1. פרק א: "מאימתי" - השוואה בין היום ללילה בראי מצוות קריאת שמע
 2. פרק ב: "היה קורא" - הכוונה והחובה בראי מצוות קריאת שמע
 3. פרק ג: "מי שמתו" - השוואות בין קריאת שמע למצוות אחרות
 4. פרק ד: "תפילת השחר" - תפילת הקבע של היחיד
 5. פרק ה: "אין עומדין" - תפילת הציבור והחסידים הראשונים
 6. פרק ו: "כיצד מברכין" - ברכות לפני אכילה כדרך לקידוש השם
 7. פרק ז: "שלושה שאכלו" - אכילה בחבורה והזימון
 8. פרק ח: "אלו דברים" - מחלוקות בית הלל ובית שמאי בענייני ברכות המזון
 9. פרק ט: "הרואה" - ברכות הראיה והשמיעה כדרך חינוכית לפרש את המציאות

מסכת פאה: דיני מתנות עניים[עריכה]

 1. פרק א: "אלו דברים שאין להם שיעור" - גבולות חדשים למצוות פאה
 2. פרק ב: "ואלו מפסיקין" - כמה פאות לשדה, ומהו שדה?
 3. פרק ג: "מלבנות התבואה" - פאה משדות קטנים: קרקע, חיים, וחובות ציבוריים
 4. פרק ד: "הפאה ניתנת" - מאבקים על מתנות עניים
 5. פרק ה: "גדיש שלא לוקט" - הלקט כזכותם של העניים, והשכחה כחובת בעל הבית
 6. פרק ו: "בית שמאי" - השכחה כמצווה שמתקיימת בהיסח הדעת
 7. פרק ז: "כל זית" - מתנות עניים במטעים
 8. פרק ח: "מאימתי כל אדם" - מי הוא עני, ומה זכויותיו?

מסכת דמאי: נאמנות, הדרה וגבולותיהם[עריכה]

 1. פרק א: "הקלין שבדמאי" - דינים המדגישים את ההקלות בדמאי
 2. פרק ב: "ואלו דברים" - חומרות
 3. פרק ג: "מאכילים את העניים" - אחריות הנאמן כלפי אחרים וגבולותיה
 4. פרק ד: "הלוקח פירות" - נאמנות עמי הארץ במקרים מיוחדים
 5. פרק ה: "הלוקח מן הנחתום" - הפרשת תרומות ומעשרות ממקורות שונים
 6. פרק ו: "המקבל שדה מישראל" - דיני תרומות ומעשרות בשותפויות
 7. פרק ז: "המזמין את חברו" - קיום יחסים תקינים, ומניעת גבהות הלב

מסכת כלאים: איסורי עריות בדומם, צומח וחי[עריכה]

 1. פרק א: "החיטים והזונין" - עקרונות טקסונומיים באיסורי כלאיים
 2. פרק ב: "כל סאה" - כלאי זרעים
 3. פרק ג: "ערוגה" - בערוגת הגינה - כלאי ירקות
 4. פרק ד: "קרחת הכרם" - כלאי הכרם - הגדרות
 5. פרק ה: "כרם שחרב" - כלאי הכרם הרוגלי (שאינו מודלה)
 6. פרק ו: "איזהו עריס" - עריס - שורת גפנים בהדליה
 7. פרק ז: "המבריך את הגפן" - האיסור והקדושה בכלאי הכרם
 8. פרק ח: "כלאי הכרם" - כלאי בהמה וחיה
 9. פרק ט: "אין אסור משום כלאים" - כלאי בגדים

מסכת שביעית: שמיטת הקרקע ושמיטת הכספים[עריכה]

 1. פרק א: "עד אימתי" - עיבוד קרקע בשדה אילן (מטע) בשנה הששית
 2. פרק ב: "עד אימתי בתרא" - שאר עבודות החקלאות בשנה הששית
 3. פרק ג: "מאימתי" - עבודות עפר ואבנים בשדה
 4. פרק ד: "בראשונה" - עבודות עצים ועשבים בשדה ובמטע
 5. פרק ה: "בנות שוח" - השוק בשביעית ולאחריה
 6. פרק ו: "שלוש ארצות לשביעית" - גבולות השביעית במקום ובזמן
 7. פרק ז: "כלל גדול" - הגידולים החייבים בשביעית ובביעור
 8. פרק ח: "כלל גדול בתרא" - שימוש ומסחר בפירות שביעית, וההקלות בהם
 9. פרק ט: "הפיגם והירבוזים" - עוברי שביעית והשפעותיהם על ההלכה
 10. פרק י: "שביעית משמטת" - שמיטת כספים

מסכת תרומות: הפרשת תרומות[עריכה]

 1. פרק א: "חמישה לא יתרומו" - תרומה כזכות
 2. פרק ב: "אין תורמין" - תרומה בדיעבד: חומרות ודיוקים
 3. פרק ג: "התורם קישות" - תרומות שאינן חובה
 4. פרק ד: "המפריש מקצת תרומה" - הפרשת התרומה ועירובה מחדש
 5. פרק ה: "סאה תרומה" - הטבל והמדומע, הטמא והטהור
 6. פרק ו: "האוכל תרומה שוגג" - תשלום על אכילת תרומה בשוגג
 7. פרק ז: "האוכל תרומה מזיד" - הקלות בתשלום לאוכל תרומה במזיד
 8. פרק ח: "האשה שהיתה אוכלת" - מחלוקות ר' אליעזר ור' יהושע בדיעבד ולכתחילה
 9. פרק ט: "הזורע תרומה" - גידולי תרומה ודיניהם
 10. פרק י: "בצל שנתנו בתוך עדשים" - כמויות וחומרים הנותנים טעם בתבשיל
 11. פרק יא: "אין נותנים דבילה" - איסור איבוד התרומה

מסכת מעשרות: הפרשת תרומות ומעשרות[עריכה]

 1. פרק א: "כלל אמרו במעשרות" - ממתי ניתן להפריש תו"מ, ועד מתי חייב בכך?
 2. פרק ב: "היה עובר בשוק" - מה קובע למעשר?
 3. פרק ג: "המעביר תאנים בחצרו" - זהות האוכל וזהות החצר
 4. פרק ד: "הכובש" - אכילת עראי וגבולותיה
 5. פרק ה: "העוקר שתלים" - אחריות להפרשת מעשר

מסכת מעשר שני: קדשים של ישראל[עריכה]

 1. פרק א: "מעשר שני אין מוכרין" - קדושת מעשר שני, והרכבו
 2. פרק ב: "מעשר שני ניתן" - קדושה הניתנת לפדיון
 3. פרק ג: "לא יאמר אדם" - מעשר שני בירושלים ומכירתו
 4. פרק ד: "המוליך פירות" - מע"ש בתנאי אי וודאות
 5. פרק ה: "כרם רבעי" - הילולי הכרם בימי המקדש, והמנהג לאחר חורבנו

מסכת חלה: תרומת האשה[עריכה]

 1. פרק א: "חמישה דברים" - חלה, עיסה, מעשר ותרומה
 2. פרק ב: "פירות חו"ל" - טומאת חו"ל, טומאת האשה והחלה הטמאה
 3. פרק ג: "אוכלין עראי" - העיסה והחלה
 4. פרק ד: "שתי נשים" - חלות קבים וחלות חו"ל

מסכת ערלה: הפרי האסור[עריכה]

 1. פרק א: "הנוטע לסייג" - איסור הערלה במטע
 2. פרק ב: "התרומה" - איסור פירות הערלה ואיסורים אחרים
 3. פרק ג: "בגד שצבעו בקליפי ערלה" - ספק ערלה - אסור!

מסכת בִכורים: צומת של יחיד ועם, מקדש ושדה[עריכה]

 1. פרק א: "יש מביאין" - התנאים להבאת הביכורים
 2. פרק ב: "התרומה והבכורים" - ביכורים - מצב מעבר בין רכוש אדם לרכוש הקב"ה, ומצבי מעבר נוספים
 3. פרק ג: "כיצד מפרישין הבכורים" - טקסי הביכורים ומשמעויותיהם
 4. פרק ד: "אנדרוגינוס" - גבול בין גבר לאשה