ביאור:משנה בכורים פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.


משנה מבוארת        משנה עם מפרשים

משנה מבוארת מסכת בכורים: א ב ג ד

מסכת בכורים עם מפרשי המשנה: א ב ג ד

----

אנדרוגינוס בין איש לאשה[עריכה]

(א) אנדרוגינוס יש בו דרכים שוה לאנשים, ויש בו דרכים שוה לנשים,

ויש בו דרכים שוה לאנשים ונשים ויש בו דרכים אינו שוה לאנשים ונשים:


מטמא בלובן - בעל קרי.

נושא ולא נישא – גם בדיעבד, וראו קדושין ב, א.

אינו מתייחד – ראו שם ד, יב.

ניזון עם הבנות – ראו ב"ב ט, ב.

אינו מטמא למתים – אם הוא כהן, וראו סוטה ג, ט.

בל תקיף ובל תשחית ושאר המצוות – ראו קדושין א, ז.

(ב) כיצד שוה לאנשים? מטמא בלבן כאנשים.

ומתעטף, כאנשים.

ונושא אבל לא נשא, כאנשים, ואמו יושבת עליו בדם טהר, כאנשים.

ואינו מתיחד עם הנשים, כאנשים.

ואינו נזון עם הבנות, כאנשים.

ועובר על בל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים, כאנשים.

וחיב בכל המצות האמורות בתורה, כאנשים:


מטמא באודם – ראו זבים ב, א.

אינו מתיחד - עם איש אחד, ראו קדושין שם.

אינו זוקק ליבום – אם אחיו מת בלי בנים.

אינו חולק – ראו ב"ב שם.

קדשי קדשים – אפילו אם הוא כהן, ראו זבחים ה, ג-ה.

פסול לעדות – ראו ר"ה א, ח.

פסול מן הכהונה – ראו יבמות י, א.

(ג) כיצד שוה לנשים? מטמא באדם, כנשים.

ואינו מתיחד עם האנשים, כנשים.

ואינו זקוק ליבום, כנשים.

ואינו חולק עם הבנים, כנשים.

ואין אוכל בקדשי המקדש, כנשים.

ואמו יושבת עליו בדם טמא, כנשים.

ופסול מן העדות, כנשים.

ואם נבעל בעברה נפסל מן התרומה, כנשים:


ראו מכילתא פרשה יד, וכן ב"ק א, ג.

אמו מביאה קרבן – ראו נדה ג, ה.

נוחל – ראו ב"ב ט ב.

קדשי הגבול - אם הוא כהן מקבל תרומה, חלה וכו'.

(ד) כיצד שוה לאנשים ונשים? חיבים על מכתו וקללתו, כאנשים ונשים.

וההורגו שוגג גולה ומזיד נהרג, כאנשים ונשים.

ואמו מביאה עליו קרבן, כאנשים ונשים.

ואוכל בקדשי הגבול, כאנשים וכנשים.

ונוחל לכל הנחלות, כאנשים וכנשים:


נערך – ראו ערכין א, א.

אין נמכר – בגניבתו או ע"י אביו.

נזיר – השוו לעיל ב, יא.

ר' יוסי - השוו לדבריו על הכוי, בתוספתא ב, א.

(ה) כיצד אינו שוה לאנשים ונשים? אין שורפין תרומה על טמאת זיבתו, ואין חיבין עליו על ביאת מקדש, לא כאנשים ונשים.

ואין נמכר בעבד עברי, לא כאנשים ולא כנשים.

ואינו נערך לא כאנשים ולא כנשים ואם אמר, הריני נזיר שזה לא איש ולא אשה, נזיר.

רבי יוסי אומר, אנדרוגינוס בריה בפני עצמה הוא, ולא יכלו חכמים להכריע עליו אם הוא איש או אשה.

אבל טומטום אינו כן, פעמים שהוא איש, פעמים שהוא אשה: