ביאור:משנה סדר מועד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


משנה מבוארת        משנה עם מפרשים

תוכן ורעיונות בסדר מועד[עריכה]

(בהכנה)

מבנה סדר מועד[עריכה]

שבת | ערובין | פסחים | שקלים | יומא | סוכה | ביצה | ראש השנה | תענית | מגילה | מועד קטן | חגיגה

מסכת שבת: מדיני הוצאה וטלטול אל איסורי מלאכה בשבת[עריכה]

 1. פרק א: "יציאות השבת" - קדושת השבת
 2. פרק ב: "במה מדליקין" - הדלקת הנר של שבת
 3. פרק ג: "כירה" - בישול ואש דולקת בשבת
 4. פרק ד: "במה טומנים" - הטמנת הקדירות
 5. פרק ה: "במה בהמה יוצאה" - איסורי הוצאה לבעלי חיים
 6. פרק ו: "במה אשה יוצאה" - הוצאת בגדים ונספחים לאדם
 7. פרק ז: "כלל גדול" - כללי השבת
 8. פרק ח: "המוציא יין" - כמויות חומרי גלם בעלות ערך
 9. פרק ט: "אמר ר' עקיבא" - דרשות לאיסורי שבת ולאיסורי הוצאה
 10. פרק י: "המצניע" - גבולות ההוצאה בשבת
 11. פרק יא: "הזורק" - הוצאה בלי שליטה
 12. פרק יב: "הבונה" - שיעורי מלאכה בעלי משמעות
 13. פרק יג: "האורג" - מלאכות ששיעורן קבוע
 14. פרק יד: "שמונה שרצים" - הגדרת מלאכות השבת - מהשרץ עד בני המלכים
 15. פרק טו: "אלו קשרים" - קשרים של קיימא ואיסורי הכנה
 16. פרק טז: "כל כתבי הקודש" - דליקה בשבת ושימוש בנכרי
 17. פרק יז: "כל הכלים" - איסור טלטול מה שאינו כלי
 18. פרק יח: "מפנין" - טיפול בבהמה ובבני אדם בשבת
 19. פרק יט: "ר' אליעזר דמילה" - מילה בשבת
 20. פרק כ: "ר' אליעזר" - אכילה, האכלה ומנוחה בשבת
 21. פרק כא: "נוטל אדם" - טלטול מוקצה מן הצד, בדרך עקיפה
 22. פרק כב: "חבית" - מגבות וניגובים
 23. פרק כג: "שואל" - בין שבת לחול - מוצאי שבת
 24. פרק כד: "מי שהחשיך" - שבת וקיום מצוות אחרות

מסכת ערובין: עירובי חצרות ותחומין[עריכה]

 1. פרק א: "עירוב שהוא גבוה" - ערוב חצירות לבני אדם
 2. פרק ב: "עושין פסין" - עירוב חצרות לבארות, ולאתרים נצרכים אחרים
 3. פרק ג: "בכל מערבין" - עירוב התחומין
 4. פרק ד: "מי שהוציאוהו" - כשאין עירוב תחומין...
 5. פרק ה: "כיצד מעברין" - מדידת תחום שבת
 6. פרק ו: "הדר עם הנכרי" - עירוב חצרות: גבולות הדין
 7. פרק ז: "חלון שבין שתי חצרות" - ערוב חצרות - ההחלטה לערב ודרך הביצוע
 8. פרק ח: "כיצד משתתפין" - עירובין בעיר
 9. פרק ט: "כל גגות העיר" - עירוב חצרות בגג, ובמעברים בין רשויות
 10. פרק י: "המוצא תפילין" - מקום הקדושה ורשויות השבת

מסכת פסחים: דיני חג הפסח[עריכה]

 1. פרק א: "אור לארבעה עשר" - ביעור החמץ בערב פסח
 2. פרק ב: "כל שעה" - הכנות ביום י"ד בניסן
 3. פרק ג: "אלו עוברין" - חמץ בחג הפסח כחומר שאינו כרוך בעבירה
 4. פרק ד: "מקום שנהגו" - איסור מלאכה בערב פסח: בין מנהג להלכה
 5. פרק ה: "תמיד נשחט" - שחיטת קרבן הפסח
 6. פרק ו: "אלו דברים בפסח" - מדרשי הלכה על פסח בשבת
 7. פרק ז: "כיצד צולין" - צליית הפסח ואכילתו
 8. פרק ח: "האשה" - מנויים על הפסח
 9. פרק ט: "מי שהיה טמא" - אנשים ופסחים שהלכו לאיבוד, ואינם במקומם
 10. פרק י: "ערבי פסחים" - דיני ליל הסדר

מסכת שקלים: מערכות הכספים במקדש[עריכה]

 1. פרק א: "באחד באדר" - אכיפת תשלום השקלים
 2. פרק ב: "מצרפין שקלים" - השקלים בין קודש לחולין
 3. פרק ג: "בשלושה פרקים" - תרומת הלשכה במקדש
 4. פרק ד: "התרומה" - מערכות הכספים השונות במקדש
 5. פרק ה: "אלה הם הממונים" - ניהול הכספים במקדש
 6. פרק ו: "שלושה עשר שופרות" - השקלים כחלק ממבנה המקדש
 7. פרק ז: "מעות שנמצאו" - מציאוֹת במקדש ובירושלים – הקדושה המשתלטת וההתמודדות עימה
 8. פרק ח: "כל הרוקין" - תקנות ומנהגים לחיזוק הקשר בין המקדש והציבור

מסכת יומא: דיני יום הכיפורים[עריכה]

 1. פרק א: "שבעת ימים" - הכנת הכהן הגדול לעבודת יום הכיפורים
 2. פרק ב: "בראשונה" - השליטה של חז"ל על הכוהנים במקדש
 3. פרק ג: "אמר להם הממונה" - עבודת הכהן וכללי המקדש
 4. פרק ד: "טרף בקלפי" - הכנות לכניסה לקודש הקודשים
 5. פרק ה: "הוציאו לו" - הכניסה לקדש הקדשים והירידה ממנו
 6. פרק ו: "שני שעירי יום הכיפורים" - שעיר המשתלח
 7. פרק ז: "בא לו" - הכהן המתוקן
 8. פרק ח: "יום הכיפורים" - יום הכיפורים לעם

מסכת סוכה: דיני חג הסוכות[עריכה]

 1. פרק א: "סוכה" - דיני הסוכה
 2. פרק ב: "הישן" - מצוות הישיבה בסוכה
 3. פרק ג: "לולב הגזול" - מצוות ארבעת המינים
 4. פרק ד: "לולב וערבה" - מצוות החג והשבת
 5. פרק ה: "החליל" - שמחת העם ושמחת הכוהנים

מסכת ביצה: דיני יום טוב[עריכה]

 1. פרק א: "ביצה" - מחלוקות בית שמאי ובית הלל בענייני יום טוב: חג שמח, או רק משביע?
 2. פרק ב: "יום טוב" - בית שמאי ועמדותיהם על יום טוב
 3. פרק ג: "אין צדין" - הכנת מזון ביום טוב
 4. פרק ד: "המביא" - טלטול והדלקה ביום טוב
 5. פרק ה: "משילין" - גזירות חכמים ביום טוב

מסכת ראש השנה: קידוש החודש וראש השנה[עריכה]

 1. פרק א: "ארבעה ראשי שנים" - ראש השנה כמועד אובייקטיבי
 2. פרק ב: "אם אינן מכירין" - תהליך העברת הסמכות לקביעת הלוח מהאסטרונומיה לידי חכמים
 3. פרק ג: "ראוהו בית דין" - ישראל מסתכלים כלפי מעלה: קידוש החודש ותקיעת שופר
 4. פרק ד: "יום טוב של ראש השנה" - קדושת הזכרון וזכרון הקדושה - שליח הציבור והציבור

מסכת תענית: תעניות ציבור מזדמנות וקבועות[עריכה]

 1. פרק א: "מאימתי" - המשמעות הדתית של הגשם
 2. פרק ב: "סדר תעניות כיצד" - טקס תענית הציבור ועבודת המקדש
 3. פרק ג: "סדר תעניות אלו" - תענית כערך לעצמו
 4. פרק ד: "בשלושה פרקים" - השתקפות הקשרים בין העם לכהנים בלוח השנה

מסכת מגילה: פורים כחג הקהילה[עריכה]

 1. פרק א: "מגילה נקראת" - הלגיטימיות של המגילה ושל החג
 2. פרק ב: "הקורא את המגילה למפרע" - דיני קריאת המגילה עבור היחיד
 3. פרק ג: "בני העיר" - בית הכנסת, ותכנו – קריאת התורה
 4. פרק ד: "הקורא את המגילה עומד" - בית הכנסת כמרכז חברתי

מסכת מועד קטן: דיני חול המועד[עריכה]

 1. פרק א: "משקין" - איסורי מלאכה במועד, שמחה ועצב
 2. פרק ב: "מי שהפך" - ר' יהודה ור' יוסי על הצלה ומסחר במועד
 3. פרק ג: "ואלו מגלחין" - הבחנות בין דיני היחיד לבין דיני הציבור במועד

מסכת חגיגה: ראיית הקב"ה ברגל[עריכה]

 1. פרק א: "הכל חייבין בראיה" - ראיית הקב"ה, והשותפות של הציבור בקרבנות הקשורים לה
 2. פרק ב: "אין דורשין" - עד כמה מותר לאדם להתקרב לקב"ה?
 3. פרק ג: "חומר בקודש" - בין הקודש והתרומה, בין המקדש והציבור