ביאור:משנה מסכת טבול יום

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


מסכת טבול יום: סוף הטומאה[עריכה]

מבוא לסדר טהרות

דף מפתח לביאור משנה

מבוא למסכת טבול יום[עריכה]

רבות מהטומאות אינן פוקעות מיד עם קיום טקס הטיהור, אלא רק בערב של אותו היום. מסכת טבול יום עוסקת באדם או כלי שקיים את טקסי הטהרה, אבל עדיין לא העריבה השמש, ולכן יש בו טומאה.

הטומאה הזו קלה: יש אומרים שהיא רק מדברי חכמים - וראו זבים ה יב - זאת, למרות שיש לה סמך בפסוקים, ראו ספרא אמור פרק ד א. מכל מקום, הקילו בה יותר מבשאר הטומאות, וראו לקמן ב, א, וכן א, א. וראו גם פרה ג, ז, שהקפידו שהכהן השוחט את הפרה האדומה יהיה דווקא טבול יום. טבול יום אמנם פוסל תרומה, אבל אינו מטמא אותה. מעיקרון זה נגרמת שורת הקלות המאפשרות לטבול היום להתכונן לאכילת הקודשים בערב.

וראו ברכות א, א, שהכוהנים היו נוהגים כטבולי יום - כנראה למרות שלא נטמאו - ונכנסים לאכול את התרומה רק לאחר שהעריבה השמש.

נראה שהסיבה להקלות היא העובדה שטהרת טבול היום תלויה רק בזמן, ולא במעשה כלשהו.

עיקר המסכת עוסקת בשאלות של טומאת אוכלין של טבול יום, בדומה למסכתות טהרות ועוקצין, למרות שהטומאה שלו נוגעת גם לשאלות נוספות.

הפרק הראשון עוסק בטומאת הלחם של טבול היום; הפרק השני עוסק בטומאת הנוזלים שלו - בעיקר במעשה הקדרה, והשלישי עוסק בטומאת מאכלים מוצקים ובתבשילי ירקות, וכן בהכשרתם לקבל טומאה ע"י הרוק שלו.

הפרק הרביעי מציג את טבול היום כאדם הנמצא על הגבול בין הטומאה לטהרה, ומסיק מכך מסקנות לגבי הגבול בין החולין לקדושה. בפרק נדונות תקנות חכמים לגבי דרכים להפריש תרומה, חלה ומעשרות ע"י טבול יום בלי לטמא אותן. תוך כדי כך נדונות גם כמה תקנות חכמים נוספות.

מבנה המסכת בפירוט[עריכה]

פרק א: "המכנס חלות" - חיבור לטומאת אוכלין של הלחם עבור טבול יום

 1. הקלות בחיבור לטומאת טבול יום
 2. חיבור לככר הלחם בטומאות שונות
 3. חיבור ללחם השנוי במחלוקת

פרק ב: "משקה טבול יום" - תבשילים ונוזלים שנגע בהם טבול יום

 1. נוזלים היוצאים מהטמא ונוזלים שנגע בהם
 2. חיבור בין תרומה לחולין בתבשיל
 3. חיבור בנוזלים
 4. חורים בחבית

פרק ג: "כל ידות האוכלין" - מאכלים מוצקים, תבשילי ירקות וטומאת טבול יום

 1. האוכל ומה שמחזיק אותו
 2. תבשיל שיש בו תרומה וחולין
 3. הכשרת לטומאה ע"י הרוק‎

פרק ד: "אוכל מעשר" - תקנות להפרשת תרומות בטהרה

 1. הגבול בין חולין לקדושה
 2. שינויי הלכה נוספים והסתייגות של ר' יהושע
 3. תרומה על תנאי שתצליח