ביאור:משנה סדר קדשים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


משנה מבוארת        משנה עם מפרשים

תוכן ורעיונות בסדר קדשים[עריכה]

(בהכנה)

מבנה סדר קדשים[עריכה]

זבחים | מנחות | חולין | בכורות | ערכין | תמורה | כריתות | מעילה | תמיד | מידות | קינים

מסכת זבחים: קרבנות מן החי[עריכה]

 1. פרק א: "כל הזבחים שנזבחו" - מחשבה שלא לשם הזבח
 2. פרק ב: "כל הזבחים שקבל דמם" - יסודות דיני הפיגול
 3. פרק ג: "כל הפסולין ששחטו" - גבולות הפיגול
 4. פרק ד: "בית שמאי" - מחשבות חובה ומחשבות פיגול
 5. פרק ה: "איזהו מקומן" - היררכיה של הזבחים
 6. פרק ו: "קדשי קדשים" - קרבנות שאינם בהמה
 7. פרק ז: "חטאת העוף" - מעילה ונבלה בקרבנות העוף
 8. פרק ח: "כל הזבחים שנתערבו" - תערובות הזבחים
 9. פרק ט: "המזבח מקדש" - קרבנות פסולים על המזבח
 10. פרק י: "כל התדיר" - סדר עדיפויות בהקרבה ובאכילת הקרבנות
 11. פרק יא: "דם חטאת" - תורת החטאת
 12. פרק יב: "טבול יום" - הבשר והעור כזכות הכהנים
 13. פרק יג: "השוחט ומעלה בחוץ" - איסור הקרבה לה' מחוץ למקדש
 14. פרק יד: "פרת חטאת" - היתרים להקרבה בחוץ

מסכת מנחות: קרבנות מן הצומח[עריכה]

 1. פרק א: "כל המנחות שנקמצו" - המנחה כזבח
 2. פרק ב: "הקומץ את המנחה" I - הבדלים בין דיני מנחות ודיני זבחים
 3. פרק ג: "הקומץ את המנחה" II - היחסים בין חלקי המנחה
 4. פרק ד: "התכלת" - מצוות שאינן מעכבות זו את זו
 5. פרק ה: "כל המנחות" - סוגי מנחות - טטראדרמות
 6. פרק ו: "אלו מנחות" - המנחה: מהניפוי עד האכילה
 7. פרק ז: "התודה" - קרבן התודה ולחמיו
 8. פרק ח: "כל קרבנות הציבור" - חמרי הגלם למנחות ולנסכים
 9. פרק ט: "שתי מידות" - מנחת הנסכים
 10. פרק י: "ר' ישמעאל" - מנחת העומר והחדש
 11. פרק יא: "שתי הלחם" - שתי הלחם ולחם הפנים
 12. פרק יב: "המנחות והנסכים" - מנחת נדבה
 13. פרק יג: "הרי עלי" - ערך הקרבן

מסכת חולין: דיני הבשר[עריכה]

 1. פרק א: "הכל שוחטין" - שחיטת חולין לעומת שחיטת קדשים
 2. פרק ב: "השוחט אחד בעוף" - דיני השחיטה
 3. פרק ג: "אלו טרפות" - טריפה ובשר אסור באכילה
 4. פרק ד: "בהמה המקשה לילד" - המלטה וכשרות העובר
 5. פרק ה: "אותו ואת בנו" - אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד
 6. פרק ו: "כיסוי הדם" - כיסוי הדם
 7. פרק ז: "גיד הנשה" - גיד הנשה
 8. פרק ח: "כל הבשר" - בשר בְּחָלָב, חֵלֶב ודם
 9. פרק ט: "העור והרוטב" - טומאת הנבלה
 10. פרק י: "הזרוע והלחיים והקיבה" - הזרוע, הלחיים והקיבה
 11. פרק יא: "ראשית הגז" - ראשית הגז
 12. פרק יב: "שילוח הקן" - שילוח הקן

מסכת בכורות: קדשים קלים[עריכה]

 1. פרק א: "הלוקח עובר חמורו" - פטר חמור
 2. פרק ב: "הלוקח עובר פרתו" - הגדרת הבכור
 3. פרק ג: "הלוקח בהמה" - בכור תמים
 4. פרק ד: "עד כמה" - בכור בזמן הזה - היבטים חברתיים
 5. פרק ה: "כל פסולי המוקדשים" - בכור בעל מום
 6. פרק ו: "על אלו מומים" - מום בבכורות ובקדשים
 7. פרק ז: "מומים אלו" - מומים הפוסלים כוהנים
 8. פרק ח: "יש בכור" - פדיון בכור האדם
 9. פרק ט: "מעשר בהמה" - מעשר בהמה

מסכת ערכין: תרומות כספים להקדש[עריכה]

 1. פרק א: "הכל מעריכין" - הערכים והחיים
 2. פרק ב: "אין בערכין" - הקדשה כדרך לקדושה
 3. פרק ג: "יש בערכין" - תשלומים קצובים
 4. פרק ד: "השג יד" - הפרמטרים של הערכים ושל התשלומים
 5. פרק ה: "האומר משקלי עלי" - בין נדרים נדבות וערכין
 6. פרק ו: "שום היתומים" - מימוש רכוש ההקדש
 7. פרק ז: "אין מקדישין לפני היובל" - גאולת שדה מוקדש בידי בעליו
 8. פרק ח: "המקדיש את שדהו" - גאולה או חרם
 9. פרק ט: "המוכר את שדהו" - גאולה מיד הקונה

מסכת תמורה: קדושת הגוף בקדשי המזבח[עריכה]

 1. פרק א: "הכל ממירים" - התמורה - התפשטות הקדושה
 2. פרק ב: "יש בקרבנות היחיד" - קודשי הציבור, קודשי היחיד והתמורה
 3. פרק ג: "אלו קדשים" - תמורות וולדות רגילים
 4. פרק ד: "ולד חטאת" - ולד ותמורת חטאת
 5. פרק ה: "כיצד מערימים" - הקדשה והמרה וגבולות כוחם
 6. פרק ו: "כל האסורים" - אסורים על המזבח
 7. פרק ז: "יש בקדשי המזבח" - קדושת מזבח כקדושת הגוף

מסכת כריתות: קרבנות הכפרה[עריכה]

 1. פרק א: "שלושים ושש כריתות" - חטאת על חטא - וחטאת היולדת
 2. פרק ב: "ארבעה מחוסרי כיפורים" - עבירות שקרבנן שונה
 3. פרק ג: "אמרו לו" - החטאת כקרבן אישי לכפרה
 4. פרק ד: "ספק אכל חלב" - על מה מביאים אשם תלוי?
 5. פרק ה: "דם שחיטה" - איסורים וכפרה בנפש, ולא במעשה הגשמי
 6. פרק ו: "המביא אשם תלוי" - קרבנות כפרה מיותרים או חסרים

מסכת מעילה: שימוש בקדשים בטעות[עריכה]

 1. פרק א: "קדשי קדשים" - מעילה בקרבנות פסולים
 2. פרק ב: "חטאת העוף" - מעילה בקודשי קודשים
 3. פרק ג: "ולד חטאת" - לא נהנים ולא מועלים
 4. פרק ד: "קדשי מזבח" - צירוף לכשיעור במעילה ובעניינים נוספים
 5. פרק ה: "הנהנה שווה פרוטה" - מעשים הנחשבים מעילה
 6. פרק ו: "השליח שעשה שליחותו" - שליח לדבר מעילה

מסכת תמיד: סדר הבוקר במקדש[עריכה]

 1. פרק א: "בשלושה מקומות" - הבוקר במקדש
 2. פרק ב: "ראוהו אחיו" - הכוהנים בראש המזבח
 3. פרק ג: "אמר להם הממונה I" - עבודת הבוקר
 4. פרק ד: "לא היו כופתין" - שחיטת התמיד ופירוקו
 5. פרק ה: "אמר להם הממונה II" - קטורת ותפילה
 6. פרק ו: "החלו עולים במעלות" - השלמת דישון המנורה והקטרת הקטורת
 7. פרק ז: "בזמן שכהן גדול" - עבודת הכהן הגדול

מסכת מידות: מבנה בית המקדש השני[עריכה]

 1. פרק א: "בשלושה מקומות" - המקדש בלילה וחיי החול בו
 2. פרק ב: "הר הבית" - הר הבית והעזרה
 3. פרק ג: "המזבח" - העזרה והמזבח
 4. פרק ד: "פתחו של היכל" - ההיכל
 5. פרק ה: "כל העזרה" - העזרה ולשכותיה

מסכת קנים: קרבנות העוף שהתערבו[עריכה]

 1. פרק א: "חטאת העוף" - קרבנות העוף שנתערבו, והטיפול בהם לכתחילה
 2. פרק ב: "קן סתומה" - תערובות חלקיות
 3. פרק ג: "במה דברים אמורים" - טיפול בתערובות שהוקרבו בדרך שגויה