עין משפט ונר מצוה/קידושין/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ב', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ו סעיף ד':

ב ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ז סעיף א':

ג ג מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה א', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ז סעיף י':

ד ד מיי' פ"א מהל' יבום הלכה א', ומיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ג', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף ז':

דף ב עמוד ב[עריכה]

ה א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה א', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ב סעיף א':

ו ב מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב':

ז ג מיי' פ"א מהל' מעשר שני הלכה ה', ומיי' פ"ד מהל' שמיטה ויובל הלכה י"ב:

דף ג עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה י':

דף ג עמוד ב[עריכה]

ט א ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"א, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף א':

דף ד עמוד א[עריכה]

י א מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה ט', סמ"ג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף ה':

יא ב מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ה', סמ"ג עשין פג:

יב ג ד מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ג', סמ"ג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ו סעיף ב':

יג ה מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ה':

יד ו מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ה', סמ"ג עשין פג:

טו ז מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה א', סמ"ג עשין פג:


דף ה עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה א' והלכה ב, סמ"ג עשין מח:

יז ב ג מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה א', ומיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ט':

יח ד ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה א', ומיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה י"א והלכה טז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ג סעיף כ':

יט ו ז מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג', ומיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ז':

דף ה עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פ"י מהל' אישות הלכה א' והלכה ב, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ד סעיף א':

כא ב מיי' פ"א מהל' אישות הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ו סעיף ב':

כב ג מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה א', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ז סעיף א':

כג ד מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ב', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ז סעיף ח':

כד ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה א' והלכה ו, וסמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ז סעיף א' וסעיף ו:

כה ו מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ד', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ו סעיף ג':

כו ז ח מיי' פ"א מהל' נזירות הלכה ו':

דף ו עמוד א[עריכה]

כז א ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ו', סמ"ג עשין עח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ז סעיף ב':

כח ג מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ז סעיף ג':

כט ד מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ז סעיף ב':

ל ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ו', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ז סעיף ג' בהג"ה:

לא ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ח', ומיי' פ"א מהל' גירושין הלכה י"א, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ז סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' קל"ו סעיף ב':

לב ז מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ז', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ז סעיף ג':

לג ח מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ח', ומיי' פ"א מהל' גירושין הלכה י"א, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ז סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' קל"ו סעיף ב':

לד ט מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ד', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ו סעיף ד':

דף ו עמוד ב[עריכה]

לה א מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ג', סמג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"ג:

לו ב מיי' וסמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"א:

לז ג מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ד', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ו סעיף ד':

לח ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ג', סמג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"א:

לט ה מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף פ':

מ ו מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה י"ג, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ז':

מא ז ח מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ט"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ט':

מב ט מיי' פ"ג מהל' זכייה ומתנה הלכה ט', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"א סעיף ו':

מג י מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י', סמג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"ח סעיף ד':

מד כ מיי' פי"א מהל' בכורים הלכה ח', ומיי' פי"ב מהל' תרומות הלכה י"ט, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף ז':

מה ל מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ"ד, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ט סעיף א':

מו מ מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ"א, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ט סעיף ב':

דף ז עמוד א[עריכה]

מז א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ"ב, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ט סעיף ה':

מח ב מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ"א, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ט סעיף ג':

מט ג מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ"ב, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ז סעיף ט':

נ ד מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ו', סמג עשין כב, טור וש"ע חו"מ סי' קצ סעי' ג ד ה ו ז, וע"ש בב"י:

נא ה ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ט', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"א סעיף ח':

נב ז מיי' פט"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה ב':

נג ח מיי' פט"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה ד', ופסק דקריבה ודלא כר"י [ עיין כסף משנה ]:

דף ז עמוד ב[עריכה]

נד א מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"א סעיף ז':

נה ב ג מיי' וטוש"ע שם:

נו ד מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה י"ח, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"א סעיף א':

דף ח עמוד א[עריכה]

נז א מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה א' והלכה ח:

נח ב מיי' פי"א מהל' בכורים הלכה ז', סמ"ג עשין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף ה':

נט ג מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה י"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ט סעיף ז':

ס ד מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה י"ז, ומיי' פ"ג מהל' זכייה ומתנה הלכה ח', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ג':

סא ה ו ז ח ט מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה י"ז, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ט סעיף ז':

סב י מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ"ג, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ט סעיף ו':

דף ח עמוד ב[עריכה]

סג א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה י"ד, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף י"ב:

סד ב מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ב סעיף ב':

סה ג ד מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ג', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל' סעיף ז':

סו ה מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ג', טור ושו"ע אה"ע סי' ל' סעיף ח':

סז ו ז מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' ל' סעיף ט':

סח ח ט מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' ל' סעיף י"א:

סט י מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' ל' סעיף י':

דף ט עמוד א[עריכה]

ע א ב ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ה', סמג עשין מה, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ט סעיף י':

עא ד מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ג', סמג עשין מה, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ב סעיף ג':

עב ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ג', סמג עשין מה, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ב סעיף א':

דף ט עמוד ב[עריכה]

עג א מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה א', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"א סעיף א':

עד ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ד', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ב סעיף א':

עה ג מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ד', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ב סעיף א':

עו ד מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"א:

עז ה מיי' פכ"ג מהל' אישות הלכה י"ג, ומיי' פ"ו מהל' זכייה ומתנה הלכה י"ד, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"א:

עח ו מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ו':

דף י עמוד א[עריכה]

עט א מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ה':

פ ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ה', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ג סעיף ב':

פא ג מיי' פ"י מהל' אישות הלכה א' ועיין במגיד משנה שם:

פב ד מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"א, ומיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה י"ג, סמג עשין מח ועשה עד, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' ע"ר סעיף ב':

פג ה מיי' פי"א מהל' נדרים הלכה ו', סמ"ג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רל"ד סעיף א':

פד ו מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה י"ח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ד':

פה ז מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה י"ט, סמג עשין מח[1], טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ד סעיף ז':

פו ח מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה א' והלכה ג, ומיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה י"ב, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף א' וסעיף ג:

פז ט מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"א, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף א':

פח י מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ז סעיף ד':

פט כ מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ב':

צ ל מיי' פ"ג מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ג':

דף י עמוד ב[עריכה]

צא א מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג':

צב ב מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ג:

צג ג מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ו', ומיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ט', וטור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י"ב:

צד ד מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה א', סמג לאוין רנד:

צה ה מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג', ומיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ז':

דף יא עמוד א[עריכה]

צו א ב מיי' פט"ו מהל' מכירה הלכה י"ב, סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ב סעיף י':

צז ג מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה א' והלכה ב, סמ"ג עשין צה:

דף יא עמוד ב[עריכה]

צח א מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה א' והלכה ג, סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף א':

צט ב מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ח', סמג עשין קלב:

ק ג מיי' פי"א מהל' בכורים הלכה ו', סמ"ג עשין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף א':

קא ד מיי' פי"א מהל' נזקי ממון הלכה א', סמג עשין סז:

קב ה מיי' פ"א מהל' נערה בתולה הלכה א', סמ"ג עשין צג:

קג ו מיי' פ"ג מהל' נערה בתולה הלכה א', סמג לאוין פז ועשין נה:

קד ז מיי' פ"ג מהל' חובל ומזיק הלכה ט', סמג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף מ"א:

קה ח מיי' פ"ג מהל' חובל ומזיק הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף מ"ב:

דף יב עמוד א[עריכה]

קו א מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ג', סמג עשין פה:

קז ב ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה י"ט, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"א סעיף ג':

דף יב עמוד ב[עריכה]

קח א ב ג מיי' פ"ג מהל' אישות הל' כא והלכה כב, ומיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ד, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ו סעיף ד':

קט ד ה מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כ"ו, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ס"ז:

קי ו מיי' פכ"ה מהל' סנהדרין הלכה ה' והלכה יא, סמג לאוין רח, טור ושו"ע חו"מ סי' ח' סעיף ה':

קיא ז מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף ט':

קיב ח מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ט"ו, סמג לאוין קנו:

קיג ט מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ב:

קיד י מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ"ה, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ה':

קטו כ מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה י"א, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ד':

דף יג עמוד א[עריכה]

קטז א ב ג מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה י', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ב':

קיז ד ה מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה י"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ג':

קיח ו מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף ב':

קיט ז מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ו', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ה סעיף ב':

קכ ח טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ט סעיף ג', וסימן קנד בסדר הגט סעיף קא:

דף יג עמוד ב[עריכה]

קכא א ב מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה י"ג:

קכב ג מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ד', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ז סעיף א':

קכג ד מיי' וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קי"א סעיף א':

קכד ה מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה א', סמג עשין רי:

קכה ו מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ט':

דף יד עמוד א[עריכה]

קכו א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה א', ומיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ב', סמ"ג עשין נא ועשה נב, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ע סעיף י"ב:

קכז ב מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ע סעיף ב':

קכח ג מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה י', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף ז':

קכט ד מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ב', סמ"ג עשין נב:

קל ה מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ה', סמ"ג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף א':

קלא ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ח', סמ"ג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף מ"ב, בסדר חליצה סעיף נה, ובפי' סדר חליצה סעי' פ:

קלב ז מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה א':

קלג ח מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה י"ט, סמג עשין שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף י"ד:

קלד ט מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה י"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ט סעיף כ"ב:

דף יד עמוד ב[עריכה]

קלה א מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה א' והלכה יב, סמג עשין פג:

קלו ב מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ב':

קלז ג מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ג':

קלח ד מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ח':

קלט ה מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ה', סמג עשין פה:

קמ ו ז מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ו', סמג עשין פג:

קמא ח מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה י"ב, סמג שם:

דף טו עמוד א[עריכה]

קמב א מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט':

קמג ב מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה י"ג:

קמד ג מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה י':

קמה ד מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט"ו:

קמו ה מיי' פ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה ו', סמ"ג עשין צג, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ו סעיף א':

קמז ו מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ג':

קמח ז מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ב':

קמט ח מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ו':

דף טו עמוד ב[עריכה]

קנ א מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ו':

קנא ב מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ז':

דף טז עמוד א[עריכה]

קנב א מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ג':

קנג ב מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ח' והלכה יב:

קנד ג מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה י"א:

דף טז עמוד ב[עריכה]

קנה א מיי' פ"ב מהל' אישות הלכה י"ח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף ו', וטור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף י"ד:

קנו ב מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה י"ד:

קנז ג ד ה ו ז מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט"ו, סמג עשין פד:

קנח ח מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה י"ד:

קנט ט מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ד', סמ"ג עשין פב:

דף יז עמוד א[עריכה]

קס א מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט"ו, סמג עשין פז:

קסא ב ג מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ה':

קסב ד ה מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה י"ד, סמג עשין פד ובלאוין קעח:

דף יז עמוד ב[עריכה]

קסג א ב מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה י"ד, סמג עשין פד:

קסד ג מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה י"ב, סמג עשין פג:

קסה ד מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ד':

קסו ה מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ז':

קסז ו מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה י"ב:

קסח ז ח מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה י"ג:

קסט ט י מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ט' והלכה י, סמג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ג סעיף א':

קע כ מיי' פ"ז מהל' עבודת כוכבים הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ו סעיף ד':

קעא ל מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה י', סמג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ג סעיף א':

קעב מ טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ז סעיף ב':

דף יח עמוד א[עריכה]

קעג א מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ז':

קעד ב מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה י"ב, סמג עשין עא:

קעה ג מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ט"ו:

קעו ד מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה י"ד:

קעז ה מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ב', סמג עשין פה:

קעח ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"א, ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה י"א, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף ג':

קעט ז ח ט מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה י"ג:

דף יח עמוד ב[עריכה]

קפ א מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"ב, סמ"ג עשין מח טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף ג', וטור ושו"ע אה"ע סי' נ"ה סעיף ז':

קפא ב מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ט':

קפב ג מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה י"א:

קפג ד מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה י"ב:

דף יט עמוד א[עריכה]

קפד א מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח:

קפה ב ג מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה א':

קפו ד מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ז':

קפז ה ו מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ח':

קפח ז מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ז':

קפט ח מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"ד, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף ז':

קצ ט מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה י"ד, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף י"א:

דף יט עמוד ב[עריכה]

קצא א מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ז':

קצב ב מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ט"ו:

קצג ג מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ט"ז:

קצד ד מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ט', ופרק י"ב שם הלכה ו והלכה ז, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ה', וטור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף ז':

קצה ה מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה י"ב:

דף כ עמוד א[עריכה]

קצו א מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה י"א:

קצז ב מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ו':

קצח ג מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ד':

קצט ד מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ט':

ר ה מיי' פ"א מהל' עבדים הלכה ט':

רא ו מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה ב':

רב ז מיי' פ"א מהל' עבדים הלכה א' והלכה ב:

דף כ עמוד ב[עריכה]

רג א מיי' פי"א מהל' שמיטה ויובל הלכה י"ח:

רד ב מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ז':

רה ג מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה י':

רו ד מיי' פ"ה מהל' ערכין הלכה ב', סמג עשין קנד:

רז ה מיי' פי"א מהל' שמיטה ויובל הלכה ט"ו:

רח ו מיי' פי"א מהל' שמיטה ויובל הלכה י"ז:

רט ז מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה ט':

רי ח מיי' פי"ב מהל' שמיטה הלכה ד':

דף כא עמוד א[עריכה]

ריא א מיי' פי"ב מהל' שמיטה הלכה ב':

ריב ב מיי' פי"א מהל' שמיטה הלכה י"ח:

ריג ג מיי' פי"ב מהל' שמיטה הלכה ב':

ריד ד מיי' פי"א מהל' שמיטה הלכה י"ח:

רטו ה מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ז':

דף כא עמוד ב[עריכה]

רטז א ב מיי' פ"ב מהל' עבדים הלכה ז':

ריז ג מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט':

ריח ד מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ח':

ריט ה מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט':

רכ ו מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ד':

רכא ז ח מיי' פ"ח מהל' מלכים הלכה ד':

רכב ט י מיי' פ"ח מהל' מלכים הלכה ג':

דף כב עמוד א[עריכה]

רכג א מיי' פ"ח מהל' מלכים הלכה ג':

רכד ב ג מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה י', סמג עשין פג:

רכה ד ה מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה י"א, סמג עשין פג:

רכו ו ז מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה א', סמג עשין פג:

דף כב עמוד ב[עריכה]

רכז א ב מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט':

רכח ג ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה א', ומיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב ועשה פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ג, וטור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ו סעיף א':

רכט ה מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה א', ומיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ג', סמ"ג עשין פב ועשה פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ה, וטור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ו סעיף ה':

רל ו מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ז סעיף ג':

רלא ז מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ד', ומיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה א', סמ"ג עשין פב ועשה פז, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ו סעיף ה', וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ה:

רלב ח מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ג, וטור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ו סעיף ג':

רלג ט מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ז סעיף ב':

רלד י מיי' שם, סמ"ג עשין פב ועשה פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ד, וטור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ו סעיף ג':

דף כג עמוד א[עריכה]

רלה א מיי' פ"ב מהל' זכייה ומתנה הלכה י"ז, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ה, וטור ושו"ע חו"מ סי' ער"ה סעיף כ"ט:

רלו ב מיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ב', ומיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ב', ומיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ג סעיף א':

רלז ג ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ב', סמג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ו:

רלח ה מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"ד:

רלט ו מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ב' והלכה ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף מ"א:

דף כג עמוד ב[עריכה]

רמ א מיי' פ"ו מהל' נדרים הלכה ה':

רמא ב מיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף נ"ה:

רמב ג מיי' פ"ג מהל' זכייה הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ב:

רמג ד מיי' פ"ג מהל' זכייה הלכה י"ב, ומיי' פ"ז מהל' נדרים הלכה י"ז, סמ"ג עשין פב, סמ"ג לאוין רמב, טור ושו"ע אה"ע סי' פ"ה סעיף י"א, וטור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ב:

רמד ה מיי' פ"ג מהל' זכייה ומתנה הלכה י"ג, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ב:

רמה ו מיי' פ"ג מהל' זכייה ומתנה הלכה י"ד, ומיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ו:

דף כד עמוד א[עריכה]

רמו א ב מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה ב':

רמז ג מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה י"ז:

רמח ד מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה י"א:

רמט ה מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ד', סמג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ז:

דף כד עמוד ב[עריכה]

רנ א מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ד', סמג עשין פז, טור י"ד סימן רסז:

רנא ב מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ל':

רנב ג מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ל"א:

רנג ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ז:

רנד ה ו מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ל"ה:

רנה ז ח מיי' פ"ב מהל' נזקי ממון הלכה ט' והלכה י, סמג עשין סז, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"צ סעיף ט':

רנו ט י מיי' פ"ב מהל' חובל ומזיק הלכה ז', סמג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' ת"כ סעיף ל"ב וסעי' כה:

רנז כ מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ח', סמג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ל"ד:

רנח ל מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ל"ג:

רנט מ נ מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה י"ב והלכה יג, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ל"ו:

רס ס מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ל"ג:

רסא ע פ מיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה א', סמג לאוין שטו:

דף כה עמוד א[עריכה]

רסב א ב מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ו', סמג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ט:

רסג ג מיי' פ"ג מהל' טומאת צרעת הלכה ח':

רסד ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ד', סמג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף כ"ז:

רסה ה ו ז מיי' פי"ב מהל' פרה הלכה א':

רסו ח מיי' פ"ז מהל' ביאת מקדש הלכה ז':

רסז ט מיי' פ"א מהל' טומאת מת הלכה ג':

רסח י מיי' פ"א מהל' מקוואות הלכה י', סמג עשין רמח, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף ל"ח:

רסט כ מיי' פ"ב מהל' מקוואות הלכה י"ג, סמג לאוין קיא, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף כ"ד:

ער ל מיי' פ"א מהל' מקוואות הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף מ"ג:

רעא מ מיי' פי"ז מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו':

דף כה עמוד ב[עריכה]

ערב א מיי' פ"ז מהל' ביאת מקדש הלכה ח':

ערג ב מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ז סעיף א':

דף כו עמוד א[עריכה]

רעד א מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף א':

ערה ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף א':

רעו ג מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ח', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ב סעיף א':

רעז ד מיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה ג', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ה סעיף ה':

רעח ה מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף ז':

רעט ו מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' ק"צ סעיף ח':

רפ ז מיי' פ"ג מהל' זכייה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"א סעיף א':

רפא ח מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"א סעיף א':

רפב ט מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"א סעיף ב':

רפג י מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף א':

רפד כ מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הלכה ג':

דף כו עמוד ב[עריכה]

רפה א מיי' פ"ט מהל' שמיטה ויובל הלכה י"ט, סמג לאוין רעא:

רפו ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ב סעיף ז':

דף כז עמוד א[עריכה]

רפז א ב מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה י"ד והלכה טו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ג סעיף ו' וסעיף ז:

רפח ג מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ח סעיף א':

רפט ד מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה י"ג, סמג עשין פה, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ו סעיף י':

רצ ה ו מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה ח' והלכה ט, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ב סעיף א' וסעיף ב:

רצא ז מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ב סעיף ג':

רצב ח מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה י"ט, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ב סעיף י"ב:

דף כז עמוד ב[עריכה]

רצג א מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה כ', וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ב סעיף י"ב:

רצד ב מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"ז:

רצה ג מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ב':

רצו ד מיי' פ"ב מהל' סוטה הלכה ח', ומיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י"ז:

רצז ה מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"ז:

דף כח עמוד א[עריכה]

רצח א מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלי"ד סי' ג, סמג עשין דרבנן ב, טור ושו"ע יו"ד סי' של"ד סעיף מ"ג:

רצט ב מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה י"ב, סמ"ג עשין צה, טור חו"מ סי' צד:

ש ג ד מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף א':

דף כח עמוד ב[עריכה]

שא א מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ו', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ג סעיף א':

שב ב מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ח סעיף א':

שג ג ד מיי' פ"ט מהל' מכירה הלכה ב':

דף כט עמוד א[עריכה]

דש א מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה י"ב:

שה ב ג ד מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ג':

שו ה מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה א', סמ"ג עשין קטז, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף י"ז:

שז ו מיי' פ"א מהל' מילה הלכה א', ומיי' פ"ג מהל' מילה הלכה א', סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"ס:

שח ז מיי' פי"א מהל' בכורים הלכה א', סמ"ג עשין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף א':

שט ח מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה א', סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ה סעיף א':

שי ט י מיי' פ"א מהל' מילה הלכה א' והלכה ב, סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"א:

שיא כ טוש"ע שם בהג"ה:

שיב ל מיי' פי"א מהל' בכורים הלכה ב', סמ"ג עשין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף ט"ו:

שיג מ מיי' פי"א מהל' בכורים הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף ב':

שיד נ מיי' פי"א מהל' בכורים הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף א':

שטו ס מיי' פי"א מהל' בכורים הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף ט"ו:

דף כט עמוד ב[עריכה]

שטז א מיי' פי"א מהל' בכורים הלכה ג', סמ"ג עשין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף ט"ו:

שיז ב מיי' פי"א מהל' בכורים הלכה ד':

שיח ג מיי' פי"א מהל' בכורים הלכה כ"א, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף י"ז:

שיט ד מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ג', סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ה סעיף א':

שכ ה ו ז מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה א', סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ו' בהג"ה:

שכא ח ט מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ה סעיף ב':

שכב י מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ה', סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ב':

שכג כ מיי' פט"ו מהל' אישות הלכה ב', סמ"ג עשין מט, טור ושו"ע אה"ע סי' א' סעיף ג':

דף ל עמוד א[עריכה]

שכד א מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ב', סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ה סעיף ג':

שכה ב ג מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה י"א, וסמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ז סעיף ד':

דף ל עמוד ב[עריכה]

שכו א מיי' פ"כ מהל' סנהדרין הלכה ז', סמג עשין כז, טור ושו"ע חו"מ סי' י' סעיף א':

שכז ב מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה א', סמג לאוין פא, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ג סעיף א':

שכח ג ד מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ו', סמ"ג עשין קיג, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף י"ז:

שכט ה מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה א':

דף לא עמוד א[עריכה]

של א מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה א':

שלא ב ג מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ו' והלכה ח, טור ושו"ע או"ח סי' ב' סעיף ו':

שלב ד ה מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה י"ד, סמ"ג עשין קטז, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף י"ד:

שלג ו מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ז', וסמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ד':

שלד ז מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ו':

שלה ח מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ג':

שלו ט טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ד':

דף לא עמוד ב[עריכה]

שלז א ב טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף כ"ה:

שלח ג מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ט':

שלט ד מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ד', סמ"ג עשין קיב, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ו':

שמ ה ו מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ט':

שמא ז ח מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ג', ומיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ט"ו:

שמב ט מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ב':

שמג י מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ד':

דף לב עמוד א[עריכה]

שמד א מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ג', סמג עשין קי, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ה':

שמה ב מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה י"א:

שמו ג מיי' פ"ו מהל' מתנות עניים הלכה י"ג:

שמז ד טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ה' בהג"ה:

שמח ה מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ח':

שמט ו ז מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה ד' והלכה ו:

שנ ח מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף י"א:

שנא ט מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף י"א:

שנב י מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף י"ב:

שנג כ מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף י"ט:

שנד ל מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל"ב:

דף לב עמוד ב[עריכה]

שנה א מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף י"ד:

שנו ב מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ג':

שנז ג מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ט', סמ"ג עשין יג, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף א':

שנח ד מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף ד':

שנט ה מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף ג':

שס ו מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף ו':

שסא ז ח מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף א':

דף לג עמוד א[עריכה]

שסב א מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ב', סמ"ג עשין יג, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף ה':

שסג ב מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה י"ז:

שסד ג (מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ג'), טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף ד' בהגה"ה:

שסה ד מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ג', סמ"ג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ה סעיף ב':

שסו ה ו מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ב', סמ"ג עשין יג, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף ב' וסעיף ג:

שסז ז מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף ט':

שסח ח מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף ו':

שסט ט י מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף ז':

דף לג עמוד ב[עריכה]

שע א מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ח', סמ"ג עשין יג, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ט"ז בהג"ה:

שעא ב ג מיי' פ"ו מהל' ממרים הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"מ סעיף ז':

שעב ד מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה י"ב, ומיי' פט"ז מהל' טומאת צרעת הלכה ג':

שעג ה מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ד', סמ"ג עשין יג, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ט"ז:

שעד ו מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ט', סמג עשין פה[2], טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ב סעיף ב':

שעה ז טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף י"א:

שעו ח מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ו', סמ"ג עשין יג, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף ט':

שעז ט מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף י"ג:

שעח י מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ד סעיף י"ד:

שעט כ מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ג', סמ"ג לאוין נז, טור ושו"ע או"ח סי' י"ז סעיף ב':

דף לד עמוד א[עריכה]

שפ א ב ג מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ג', סמ"ג לאוין נז:

שפא ד ה מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ח', סמג עשין א, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ו סעיף ה':

שפב ו מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה י"ג, סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ח סעיף ג':

שפג ז מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה א', סמג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תר"מ סעיף א':

שפד ח מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ה', סמג עשין מג, טור ושו"ע או"ח סי' תרל"ט סעיף א':

דף לד עמוד ב[עריכה]

שפה א מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א', סמג עשין רכו:

שפו ב מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה א', סמג עשין רכו:

דף לה עמוד א[עריכה]

שפז א מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ג', סמ"ג לאוין נא:

שפח ב מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ה', סמג לאוין קכה:

דף לה עמוד ב[עריכה]

שפט א מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ב', סמ"ג לאוין נא, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף י"ב:

שצ ב מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף ו':

שצא ג מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף י':

שצב ד מיי' פ"ח מהל' טומאת צרעת הלכה א':

דף לו עמוד א[עריכה]

שצג א מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין סב, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"פ סעיף י':

שצד ב ג מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ט"ו, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"פ סעיף ט':

שצה ד מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה ח', סמג עשין קפג:

שצו ה מיי' פ"ט מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט"ז:

שצז ו מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה א':

שצח ז מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ט"ו, ומיי' פ"ט מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט"ז:

שצט ח מיי' פ"ט מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט"ז, ומיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ד':

דף לו עמוד ב[עריכה]

ת א מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה א' והלכה ו:

דף לז עמוד א[עריכה]

תא א מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב', סמ"ג לאוין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ח':

תב ב מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף ס"ט:

תג ג מיי' פ"ז מהל' ע"ז הלכה א', סמ"ג עשין טז:

דף לז עמוד ב[עריכה]

תד א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה א':


דף לח עמוד ב[עריכה]

תה א ב מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה ב', סמג עשין קמט:

תו ג מיי' פ"י מהל' שמיטה הלכה ח':

תז ד מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב', סמ"ג לאוין קמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ג סעיף ב':

תח ה מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה י', סמ"ג לאוין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ח':

תט ו מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ח', סמ"ג לאוין קמה, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף ס"ט:

תי ז מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה י', סמ"ג לאוין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ח':

תיא ח מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ט' וסעיף י:

תיב ט מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ב, ומיי' פ"ח מהל' כלאים הלכה י"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף ס"ט:

דף לט עמוד א[עריכה]

תיג א מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה י"א, סמ"ג לאוין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ט':

תיד ב ג מיי' פ"א מהל' כלאים הלכה ה', טור ש"ע י"ד סימן רצה רצו סעיף א:

תטו ד מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה ב', סמ"ג לאוין רס, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף א':

תטז ה ו מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה ו', וסמ"ג לאוין רס, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ה סעיף ג':

דף לט עמוד ב[עריכה]

תיז א סמ"ג עשין יב:

תיח ב מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ג', סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף י"ח:

תיט ג מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ב':

תכ ד ה מיי' פ"ט מהל' תשובה הלכה א':

דף מ עמוד א[עריכה]

תכא א מיי' פ"ב מהל' ע"ז הלכה ד', סמ"ג לאוין טו:

תכב ב טור ושו"ע או"ח סי' רכ"ט סעיף א':

תכג ג סמ"ג לאוין ב:

דף מ עמוד ב[עריכה]

תכד א מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ד':

תכה ב מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ב':

תכו ג מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ג':

תכז ד מיי' פ"ב מהל' תשובה הלכה א':

תכח ה מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ג':

תכט ו מיי' פי"א מהל' עדות הלכה א', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ז:

תל ז מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ג', ומיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף י"ח:

תלא ח מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף י"ט:

תלב ט מיי' פי"א מהל' עדות הלכה א', סמ"ג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ז:

תלג י מיי' פי"א מהל' עדות הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ח:  1. ^ הגהתי כאן לסימן מ"ח על פי סברא. לא בדקתי בסמ"ג -- ויקיעורך
  2. ^ ברור שיש כאן טעות. נראה דצ"ל: סמג עשין יג