סמ"ג לאו נז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סמ"ג · לאו · נז · >>


מצות לאו נז - לא להקיף פאת הראש

שלא לגלח פיאות הראש כמו שהיו עושין כומרי עבודה זרה שנא' לא תקיפו פאת ראשכם, ותנן בפרק אלו הן הלוקין [דף כ'] שהמגלח שני צדעיו אפילו בבת אחת ובהתראה אחת לוקה שתים והפיאות הם הצדעין [שם בדף כ"א] כדמחוי רב ששת בין פירקי ראשו ובת"ב נמי תניא הכי ומייתי לה התם [קדושי' פ' ו'] שהן הצדעין ואיזוהי הקפה זה המשוה צדעיו לאחודי אזניו ופדחתו ומסיק שם שאף הניקף לוקה אם סייע למקיף שעתה יש בו מעשה וקיימא לן כרב הונא בפרק שני נזירין [דף נ"ז] שהמקיף את הקטן חייב ובפ"ק דבבא מציעא [ד"י] נמי אזלא סוגיא אליביה ובפרק שני נזירין [דף נ"ז] קאמר דבין רב הונא ובין רב אדא החולק עליו סבירא להו שהקפת בל הראש שמיה הקפה ותנן בקדושין פרק קמא [דף כ"ט] ובגמרא [דף ל"ה] כל מצות לא תעשה שבתורה אחד האנשים ואחד הנשים חייבין שנאמר איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם חוץ מבל תקיף ובל יטמא למתים לפיכך האשה שגלחה פאת ראש האיש או שנתגלחה פטורה הואיל ואינה בבל תשחית פאת זקנך שאין לה זקן אינה בבל תקיף, ופאה זו שמניחין בצדעין לא נתנו לה חכמים שיעור וכתב רבינו משה [פי"ב דהל' עכו"ם] שמענו וקבלנו מזקנינו שלא יניח פחות מארבע שערות ואומר אני שיש להתיישב בדבר משום דתניא בתוספתא דמכות יש תולש שתי שערות וחייב משום נזיר ומשום מקיף עוד דורש בתוספתא לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית פאת זקנך הוקשו יחד ללמד מה בהקפה לוקה הניקף אם סייע למקיף אף בהשחתה בן ומה השחתה אינו חייב אלא בתער שהוא גילוח שיש בו השחתה אף בהקפה כן, ומה ששנינו בת"ב פרשת מצורע [פרשתא ב'] הראש אסור במספרים כבתער והזקן אינו אסור במספרים כבתער התם מיירי בנזיר כדמוכח שם וכן פירושו הראש בנזיר והזקן בכל אדם ותניא נמי גבי נזיר בפ' שלשה מינין [דל"ט] תער לא יעביר על ראשו אין לי אלא תער תולש ומורט ושיפשף מניין תלמוד לומר קדש יהי' מכל מקום, קבלתי בתחילת מסכת שבועות [עיין בתוס' שם דף ג' ובתוס' בפרק ב' נזירין דף נ"ז] שאסור להשחית הפיאות על ידי גוי אע"פ שאין מלקות אלא במסייע איסורא מיהו איכא שאין צריך שיהו המקיף והניקף בני חיובא שהרי המקיף את הקטן חייב וכן מוכיח בנזיר [דף מ'] שאומר שם דגילוח מצורע בתער מפני שדוחה עשה שלו לאו דהשחתת זקן ואם היה איפשר לקיים את שניהם על ידי גוי לא הי' לאו דהשחתת זקן נדחה, כתב רבינו משה [פרק י"ב דהלכות עכו"ם] דאשה אע"פ שאין בה מלקות הרי היא אסורה לגלח פאת ראש הזכר ואפילו הקטן אסור לה לגלחו אמנם שמואל ורב הונא משמע שמתירים [שם דף נ"ז].