ביאור:מבנה מסכת בבא מציעא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

תלמוד > סדר נזיקין >


מסכת בבא מציעא - דיני עסקאות ממוניות - מציאות, שמירות, קניות, הלואות, שכירות, השאלות

א. פרק "שנים אוחזין בטלית" - דיני בעלות על מציאה ודיני החזרת שטרות (בבלי ב א)

מציאה ששניים מחזיקים בה (פרק א משנה אבבלי ב א)

בהמה ששניים מחזיקים בה (פרק א משנה בבבלי ח א)

מציאה שאחד ראה אותה ואחר הרים אותה (פרק א משנה גבבלי ט ב)

מציאה שאחד נפל עליה ואחר החזיק בה (פרק א משנה דבבלי י א)

מציאה שאחד רץ אחריה והיא נכנסת לשדהו של אחר (פרק א משנה דבבלי יא א)

מציאה שמצא בן-משפחה או בן-חסות (פרק א משנה הבבלי יב א)

החזרת שטרי חוב (פרק א משנה ובבלי יב ב)

החזרת שטרי שחרור, צוואה ומתנה (פרק א משנה זבבלי יח א)

החזרת שטרות שנכתבו על-ידי בית דין, ושטרות שיש בהם סימני זיהוי (פרק א משנה חבבלי כ א)

ב. פרק "אלו מציאות שלו" - דיני השבת אבידה ודיני סיוע בפריקה וטעינה (בבלי כא א)

מציאות שלא חייבים להחזיר כי אין בהן סימנים (פרק ב משנה אבבלי כא א)

יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש (פרק ב משנה אבבלי כא ב)

מציאות שחייבים להחזיר כי יש בהן סימנים (פרק ב משנה בבבלי כד ב)

מציאות שיש להשאיר במקומן כי בעליהם הניחום בכוונה (פרק ב משנה גבבלי כה ב)

מציאה בתוך קיר (פרק ב משנה גבבלי כה ב)

מציאה בתוך חנות או בתוך סחורה (פרק ב משנה דבבלי כו ב)

פירוש פסוקי התורה העוסקים בהשבת אבידה (פרק ב משנה הבבלי כז א)

כמה זמן צריך להכריז על מציאה שיש בה סימנים (פרק ב משנה ובבלי כח א)

חובת המוצא לבדוק אם דורש האבידה אינו רמאי (פרק ב משנה זבבלי כח ב)

שמירה על בהמה שנמצאה, שהחזקתה עולה כסף (פרק ב משנה זבבלי כח ב)

שמירה על ספרים, בגדים וכלים שנמצאו (פרק ב משנה חבבלי כט ב)

באילו מקרים בהמה נחשבת ל"אבידה" שיש להחזיר (פרק ב משנה טבבלי ל ב)

החזרי הוצאות למשיב האבידה (פרק ב משנה טבבלי לא ב)

באילו מקומות בהמה נחשבת ל"אבידה" שיש להחזיר (פרק ב משנה יבבלי לב א)

אי ציות להורה המצוה לעבור על התורה (פרק ב משנה יבבלי לב א)

המצוה לסייע בפריקה וטעינה (פרק ב משנה יבבלי לב א)

סדרי קדימויות בהשבת אבידה ובפדיון שבויים (פרק ב משנה יאבבלי לג א)

ג. פרק "המפקיד אצל חבירו" - דיני שמירה על פיקדון (בבלי לג ב)

שומר חינם שהפיקדון נגנב ממנו ואחר-כך נמצא הגנב (פרק ג משנה אבבלי לג ב)

שוכר שהשאיל את הבהמה ומתה ביד השואל (פרק ג משנה בבבלי לה ב)

שומר או חייב אחר שמודה שהוא חייב לאחד משניים אך אינו זוכר למי (פרק ג משנה גבבלי לז א)

שומר על שני פיקדונות כספיים שאינו זוכר מה שייך למי (פרק ג משנה דבבלי לז א)

שומר על שני כלים שאינו זוכר מה שייך למי (פרק ג משנה הבבלי לז א)

שמירה על פירות שמתכלים ואובדים (פרק ג משנה ובבלי לח א)

החזרת פירות ודגנים שחלק מהם התכלו ואבדו (פרק ג משנה זבבלי מ א)

החזרת יין ושמן שנבלעים בקנקנים (פרק ג משנה חבבלי מ א)

שומר שטלטל את הפיקדון ממקומו והוא נשבר (פרק ג משנה טבבלי מ ב)

שומה שהתרשל בשמירה על כסף (פרק ג משנה יבבלי מב א)

שימוש בפיקדון של כסף (פרק ג משנה יאבבלי מג א)

שומר שהשתמש בלי רשות בפיקדון (פרק ג משנה יבבבלי מג א)

שומר שתיכנן להשתמש בלי רשות בפיקדון (פרק ג משנה יבבבלי מג ב)

ד. פרק "הזהב קונה את הכסף" - דיני קניין מטלטלים ודיני הונאה במקח וממכר (בבלי מד א)

רגע הקניין בעסקה של החלפת מטלטלים או מעות (פרק ד משנה אבבלי מד א)

משמעות הקניין - אחרי הקניין אי אפשר להתחרט (פרק ד משנה בבבלי מד א)

שיעור ההפרש במחיר שנחשב להונאה (פרק ד משנה גבבלי מט ב)

שיעור הזמן שבו מותר לתבוע החזר או ביטול (פרק ד משנה גבבלי מט ב)

על מי חלים דיני הונאה, ומה זכויותיו של מי שהונו אותו (פרק ד משנה דבבלי נא א)

שיעור הפחת במטבע שנחשב להונאה (פרק ד משנה הבבלי נא ב)

שיעור הזמן שבו ניתן לתבוע החזר מטבע שפחת (פרק ד משנה ובבלי נב ב)

שיעורים כספיים בהלכות שונות - חמישה דינים ששיעורם פרוטה (פרק ד משנה זבבלי נה א)

חמישה מקרים שבהם מוסיפים חומש (פרק ד משנה חבבלי נה ב)

דברים שאין בהם דיני הונאה במחיר, תשלומי כפל ושבועת השומרים (פרק ד משנה טבבלי נו א)

דיני הונאת דברים - גרימת צער בדיבור (פרק ד משנה יבבלי נח ב)

תנור של עכנאי (פרק ד משנה יבבלי נט א)

אסור לערבב סחורות מאיכות שונה לשם הטעיה (פרק ד משנה יאבבלי נט ב)

תחבולות שיווקיות מותרות ואסורות (פרק ד משנה יבבבלי ס א)

ה. פרק "איזהו נשך" - איסור ריבית (בבלי ס ב)

הגדרת המושגים "נשך" (ריבית) ו"תרבית" (הצמדה) (פרק ה משנה אבבלי ס ב)

האיסור לקבל טובת הנאה של מגורים בנכס של הלווה (פרק ה משנה בבבלי סד ב)

קביעת מחיר שונה לתשלום מיידי ולתשלומים דחויים (פרק ה משנה בבבלי סה א)

שימוש בנכס שנקנה בתשלומים (פרק ה משנה גבבלי סה ב)

דיני משכנתא על שדה (פרק ה משנה גבבלי סו א)

עיסקה בין בעל הון לבין פועל - מחצית שכר (פרק ה משנה דבבלי סח א)

עיסקה בין בעל הון לבין מגדל בהמות (פרק ה משנה הבבלי סט ב)

עיסקה בין בעל הון לבין חוכר שדה (פרק ה משנה הבבלי סט ב)

עיסקה והלוואה בריבית לנכרים (פרק ה משנה ובבלי ע ב)

קניית סחורה בתשלום מוקדם (פרק ה משנה זבבלי עב ב)

הלוואת סאה בסאה - זרעים לאריסיו (פרק ה משנה חבבלי עד ב)

הלוואת סאה בסאה - חיטה לרעהו (פרק ה משנה טבבלי עה א)

הלוואה של זמן עבודה (פרק ה משנה יבבלי עה א)

ריבית מוקדמת, ריבית מאוחרת, ריבית דברים (פרק ה משנה יבבלי עה ב)

איסור ריבית - השותפים לפשע וסעיפי האישום (פרק ה משנה יאבבלי עה ב)

ו. פרק "השוכר את האמנין" - דיני הונאה וחרטה בשכירת בעלי מקצוע (בבלי עה ב)

פועלים או מעסיק שהטעו זה את זה (פרק ו משנה אבבלי עה ב)

פועלים או מעסיק שהתחרטו (פרק ו משנה בבבלי עה ב)

אחריות השוכר על נזקים שנגרמו בשעת רכיבה (פרק ו משנה גבבלי עח א)

אחריות המשכיר לתת לשוכר בהמה חלופית (פרק ו משנה גבבלי עח ב)

אחריות השוכר על נזקים שנגרמו בשעת חרישה או דיש (פרק ו משנה דבבלי פ א)

אחריות השוכר על נזקים שנגרמו בשעת משא (פרק ו משנה הבבלי פ א)

אחריות של אומן על חפץ שקיבל כדי לעשות בו מלאכה (פרק ו משנה ובבלי פ ב)

עסקת שמור לי ואשמור לך (פרק ו משנה ובבלי פא א)

אחריות של מלוה על משכון (פרק ו משנה זבבלי פא ב)

אחריות של סבל על חפץ שנשבר (פרק ו משנה חבבלי פב ב)

ז. פרק "השוכר את הפועלים" - דיני זכויות הפועלים ודיני אחריות השומרים (בבלי פג א)

שעת התחלת וסיום העבודה (פרק ז משנה אבבלי פג א)

חיי רבי אלעזר ברבי שמעון ורבי יהודה הנשיא (פרק ז משנה אבבלי פג ב)

זכות הפועלים למזונות (פרק ז משנה אבבלי פו א)

זכות הפועלים לאכול מהפירות שהם עובדים בהם (פרק ז משנה בבבלי פז א)

זכות הבהמה לאכול מהפירות שהיא עובדת בהם (פרק ז משנה בבבלי פח ב)

זכות הפועל לאכול לא תלויה בסוג המלאכה (פרק ז משנה גבבלי צא ב)

זכות הפועלים לאכול מפירות רק בזמן המלאכה בפירות אלו או בזמן ההליכה (פרק ז משנה דבבלי צא ב)

זכות הפועל לאכול גם פירות יקרים (פרק ז משנה הבבלי צב א)

פועל רשאי לוותר על זכותו לאכול תמורת כסף (פרק ז משנה ובבלי צב ב)

זכות הפועל לאכול מפירות נטע רבעי ופירות טבל (פרק ז משנה זבבלי צב ב)

זכות השומרים לאכול (פרק ז משנה חבבלי צג א)

ארבעה סוגי השומרים (פרק ז משנה חבבלי צג א)

פטור שומר שכר במקרה של "אונס" על-ידי חיות טרף (פרק ז משנה טבבלי צג ב)

פטור שומר שכר במקרה של "אונס" על-ידי מחלה או תאונה (פרק ז משנה יבבלי צג ב)

זכות השומר לקבוע מראש תנאים שונים מדין תורה (פרק ז משנה יבבלי צד א)

זכותם של צדדים לעיסקה ממונית לקבוע תנאים שונים מדין תורה (פרק ז משנה יאבבלי צד א)

ח. פרק "השואל את הפרה" - דיני השאלה ושכירת חפצים ודירות (בבלי צד א)

שואל או שוכר שבעליו עמו - פטור מאחריות (פרק ח משנה אבבלי צד א)

מצבי ביניים וספק בין השאלה להשכרה (פרק ח משנה בבבלי צז א)

השאלה והחזרה על-ידי שליח (פרק ח משנה גבבלי צח ב)

מצבי ספק בהחלפה, קניה ומכירה (פרק ח משנה דבבלי ק א)

בעלות על פירות כאשר העצים שייכים לאחד והקרקע שייכת לאחר (פרק ח משנה הבבלי ק ב)

דיני השכרת דירה או חנות - חובת הודעה מוקדמת לפני סיום השכירות (פרק ח משנה ובבלי קא ב)

חובת המשכיר או השוכר לבנות או לתקן בנכס המושכר, וזכויותיהם על זבל ואפר (פרק ח משנה זבבלי קא ב)

שינוי תקופת השכירות כתוצאה מעיבור השנה (פרק ח משנה חבבלי קב א)

חובת המשכיר לספק בית חלופי כשהבית המושכר נפל (פרק ח משנה טבבלי קג א)

ט. פרק "המקבל שדה מחברו" - דיני אריסות וחכירת שדות, דיני הלנת שכר ודיני לקיחת משכון (בבלי קג א)

העבודות שחייב המקבל לעשות בשדה (פרק ט משנה אבבלי קג א)

ניכוי מדמי הקבלנות כתוצאה מקלקול בשדה (פרק ט משנה בבבלי קג ב)

הפיצוי שחייב המקבל לתת לבעל השדה אם לא עיבד את השדה (פרק ט משנה גבבלי קד א)

חובת המקבל לנכש עשבים (פרק ט משנה דבבלי קה א)

חובת המקבל לטפל ביבול גם אם הוא מועט (פרק ט משנה הבבלי קה א)

ניכוי מדמי הקבלנות כתוצאה ממכת חגב או שידפון (פרק ט משנה ובבלי קה ב)

תשלום דמי הקבלנות הוא מתבואת השדה ולא מהשוק (פרק ט משנה זבבלי קו ב)

חובת המקבל לזרוע את אותו מין שסיכמו עליו (פרק ט משנה חבבלי קו ב)

דין בן המצר - דינא דבר מצרא (פרק ט משנה חבבלי קח א)

אסור למקבל לעשות פעולות שיפגעו באיכות השדה לאחר שתוחזר לבעליה (פרק ט משנה טבבלי קט א)

הכללת שנת השמיטה בחישוב תקופת הקבלנות (פרק ט משנה יבבלי קי ב)

הזמן המירבי לתשלום שכר שכיר (פרק ט משנה יאבבלי קי ב)

איסור הלנת שכר (פרק ט משנה יבבבלי קיא א)

שכיר בזמנו נשבע ונוטל (פרק ט משנה יבבבלי קיב ב)

דיני משכון על הלוואה שלא נפרעה בזמנה (פרק ט משנה יגבבלי קיג א)

איסור משכון אלמנה (פרק ט משנה יגבבלי קטו א)

איסור משכון ריחיים ורכב (פרק ט משנה יגבבלי קטו א)

י. פרק "הבית והעליה" - דיני בית משותף (בבלי קטז ב)

בית משותף שנפל - חלוקת החומרים (פרק י משנה אבבלי קטז ב)

בית משותף שהתקרה הפנימית בו נפגמה - חובת התיקון (פרק י משנה בבבלי קטז ב)

בית משותף שנפל - חובת הבניה מחדש (פרק י משנה גבבלי קיז א)

בית בד שמעליו גינה, והתקרה שביניהם נפגמה (פרק י משנה דבבלי קיז ב)

קיר או עץ שנפל לרשות הרבים והזיק (פרק י משנה דבבלי קיז ב)

קיר שנפל לתוך גינה של הזולת (פרק י משנה הבבלי קיז ב)

תשלום לפועל מהחומרים שעבד בהם (פרק י משנה הבבלי קיח א)

זכות השימוש ברשות הרבים להעברת זבל ולבניה (פרק י משנה הבבלי קיח ב)

בעלות על מדרון בין שתי גינות של בעלים שונים (פרק י משנה ובבלי קיח ב)