ברק השחר/שמות נרדפים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ברק השחר:

(צילום הספר באתר היברובוקס)

ביאור שמות נרדפים הנמצאים בביאורי הגר״׳א:

א[עריכה]

אורח דרך: משלי ג יג, משלי ג ו, משלי ד יח, משלי ד יט, משלי יב כח, משלי טו יט, ישעיה ב ג, ישעיה ג יב:

אורח שביל: סוף ספד"צ:

אות מופת: דברים יג ב, ישעיה ז יד, ביאור הר״מ דף ה' ע״ב:

אף חמה: משלי טו א, משלי כא יד:

אף חרון: ישעיה ז ד:

נשף ערב אישון אפילה: משלי ז ט:

חשמל אש נוגה זוהר: ספר יצירה דף כז ב׳ וד' כח א׳, משלי ד יח:

חסד רחמים אמונה ידיעת ה׳: הושע ב כא:

אשרות חמנים: דברי הימים ב יד ד:

אישור הילול: משלי לא כח:

אביון דל עני רש: משלי י טו, משלי יז ה, משלי כב כב, משלי כט יג, משלי ל יד, משלי לא כ:

נחלה אחוזה: יחזקאל מד כח:

צדק אמונה: משלי יב יז, משלי יב כב, זהר בלק ד' קצ״ח ב, ישעיה יא ה:

אדם גבר איש בן אדם אנוש: משלי ו יב, משלי ח ד, משלי יב יד, משלי יג ב, משלי כ כד, משלי כד ל, משלי ל ב, ישעיה ב ט, בלק מהדורא ד׳, כד ד׳, שם כג י"ט, דברי הימים א א א, ע׳ דברים א יג, וע׳ ספד״צ פ״ב ד' כט ע״ב וע׳ סוף פ' בהעלותך וזוהר תזריע ד׳ מח א׳:

חסד אמת: משלי ג ג, משלי יד כב, הושע ד א, יהושע ב יב:

צר אויב: ישעיה א כד, אסתר ז ו:

אדון אביר: ישעיה ז ו:

אויב שונא: דברים לב לה, (דברים לג יא), אסתר ט א:

ארי שחל: משלי כו יג:

אימה יראה פחד: חבקוק א ז:

ארה זועמה: משלי כד כד:

אלפים שורים: משלי יד ד:

אימה יראה רתת זיעה: ברכות פ״ג:

איש בעל: בראשית ב כג, דברים כא יג, הושע ב יח, ושם באופן ב׳, שיר השירים ח:

אורח מעגל: משלי ב טו:

אסיפה קיבוץ: חבקוק ב ה:

הוי״ה אלקים: בראשית ב ד, דברים א ה, ישעיה ב ג, משלי ל ה, חבקוק א יב:

אכלה בערה: ישעיה י יז:

אש להבה: ישעיה י יז, רבב״ח ד׳ ו ע״ב:

און עמל: בלק כג כא, חבקוק א ג:

אלילים פסילים עצבים: ישעיה י יא, חבקוק ב יח:

אויל: משלי א ז:

אוהל נוה: משלי יד יא:

גבור איש מלחמה: ישעיה ג ב:

ארץ אדמה עפר: בראשית ב ה, בראשית ב ז, ישעיה א ז:

אוטם סוגר: היכלות בראשית ד׳ לב א׳:

דבור אמירה: ד כ׳, ח א׳ ו, דברים לב א, בלק כב ה׳ מהדורא ב׳, ע׳ באדרא רבא קלב ב׳:

הגדה אמירה: דברים לב ז:

בליעל איש און: משלי ו יב, משלי יב כא, משלי טז כז, משלי טז כח, משלי טז כט:

ב[עריכה]

במה מצבה מזבח: דברי הימים ב יד ב:

בטחון מחסה: משלי יד כו:

בריאה יצירה עשיה: בראשית א א, וע׳ ספר יצירה ד׳ נ' ע״א וצ״ע:

בז שלל: ישעיה י ה, ישעיה י ו:

בושה חפירה: משלי יג ה, משלי יט כו, ישעיה א כט:

בשל מבושל: עיין דברי הימים ב לה יג בביאור ממהורי״כ:

בר שבר: משלי יא כו:

בוגד היפך הישר: משלי כא יח:

חזק אמיץ: משלי כד ה, יהושע א ז, יהושע א ט:

בור באר מעין מקור פלגי מים: משלי ה טו, משלי ה טז, משלי יח ד, משלי כה כו:

בזה שבי: דברי הימים ב יד יג:

ברוש גבוה מהדס: פ"ק דמגילה:

ילד בן: ישעיה ט ה:

בטח שאנן: משלי א לג:

בשר שאר: משלי ה יא, משלי יא יז:

ג[עריכה]

גבור איש חיל: משלי כג ל:

גאה גאון: משלי ח יג, משלי טז יח, משלי ל יג:

כח גבורה: ישעיה י יג, ברכות פ״ט:

גוף גויה: משלי ג כו:

גרם עצם: משלי יז כב:

גילה שמחה: משלי ב יד, משלי יא יד, משלי כג כד, משלי כד יז, חבקוק א טו, דברי הימים א טז לא:

גאוה גודל לבב: ישעיה ט ח, ישעיה י יב:

גדול רם: משלי ד ח, ישעיה א ב:

גוי עם: ישעיה א ד, [[חבקוק ב ה], דברי הימים א טז כד:

(גאולה פדות: דברים יג ו):

רם נשא גאה: ישעיה ב יב, ישעיה ב יג, ישעיה ב יד:

חוטר גזע נצר שורש: ישעיה יא א:

ד[עריכה]

דבש צוף: משלי טז כד:

דורש שוחר: משלי יא כז:

דעת תבונה: משלי ב ו:

חכמה ערמה מזימות דעת בינה עצה תושיה תחבולה: משלי ח יד, ע' משלי יד לג, משלי כג טז, משלי כב יח, משלי ב ה, משלי כא ל, משלי ג כא, משלי ג כב, משלי ב ז, משלי כ יח, משלי כד ו, משלי ה ב, משלי ח לו, משלי ב ב, משלי ג כ, משלי כה כז, משלי יח ד, ישעיה י יג, ישעיה ג ד,‏[1] הושע יד ט, הושע יב ה], הושע כ יח, הושע א ד:

דעת עצות מועצות: משלי כב כ:

דכא ושפל רוח: משלי טז יט:

דמיון משל: ישעיה א ט, ע׳ דברים לב לב:

ציפור דרור: משלי כו ב:

דין ריב: ישעיה ג יג:

דרכיו ומעלליו: הושע ד ט:

דשא עשב: בראשית א יא, דברים לב ב:

דרך נתיב: משלי א טו משלי ג יז, משלי ז כה:

דרך מעגל: משלי ד כו, משלי ה כא:

ה[עריכה]

הרוג חלל: משלי ז כו:

הדחה רחיצה: ישעיה ד ד:

הנפה הרמה: ישעיה י טו:

הבטה ראיה: משלי כד יח, בלק כג כא, ישעיה ה יב, חבקוק א ג, ה:

השמדה הכרתה: ישעיה י ז, אסתר ג יג:

הרג מות: משלי כד יא:

הוד הדר: משלי ה ט, דברי הימים א טז כז:

שמיטה האזנה: דברים לב א, ישעיה א ב:

הקשבה הטית אוזן: משלי ד כ, משלי ה א:

הקשבה שמיעה: משלי ד א:

הצלה פדות: דברים ו, משלי יד כח:

הר גבעה: ישעיה ב ב, שיר השירים ב ח, חבקוק ג ו:

טריפה הכאה: הושע ו א:

ו[עריכה]

ויצא הגבול ועבר ונסב ותאר: הושע טו ג:

ז[עריכה]

זר נכרי: משלי ב טז, משלי ה י:

זמן עת: ישעיה ה יט:

עושר כסף וזהב: משלי כב א, ישעיה ב ט"ז:

פקידה זכירה: זוהר ויצא קנ"ט ב':

זרעונים ירקות: בראשית א יא, דברים לב ב:

זרע בנים: ישעיה א ד:

שועה זעקה: חבקוק א ב:

ח[עריכה]

חכם ערום משלי א ד:

חמס שוד: יחזקאל מה ט, חבקוק א ב:

חוטא הוא היפך חכם: משלי יא לא:

ישר צדיק עני חכם: משלי ג לב:

קשת חרב מלחמה: הושע ג ב באופן ב:

פצע חבורה מכה טריה: משלי כ ל, ישעיה א ו, בראשית ד כג:

משל מליצה חידה: משלי א ב, חבקוק ב ו:

חטאת רשעה רעה: משלי יג כא:

חוץ רחוב: משלי א כ:

חטא עון: משלי ה כב, ישעיה ה יח:

חכה קוה: ישעיה ח יז:

מתניו חלציו: משלי יב יז, ישעיה יא ה, ע' זוהר בלק קצ"ח ב':

רואה חוזה נביא: משלי כ ל, משלי כב יב, ישעיה א א, בלק כ"ג ג' מהדורא ד', ספר יצירה דף ס"ד ע"ב משנה י"ב פשוטות וכו' יסודן ראיה וכו', חבקוק ב יט, ע' ספד"צ ד' י' ע"ד:

חכמה תורה: משלי כ כט, משלי כה כה, ישעיה יא יב:

חכם פקח: משלי כב יב, ישעיה א יז:

חושה מהר: ישעיה ה יט:

נפש חיה: משלי ה יא:

חולי מזור: הושע ה יג:

נער חסר לב: משלי ז ז:

מועד חג: הושע ב יג:

חיפוש בקשה: משלי ב ד:

חתת עריצה: יהושע א ט:

נזם זהב וחלי כתם: משלי כה יב:

חמדה תאוה: משלי ב טז, משלי ל יד, ברכות פ"ט ד"ה כי מיץ חלב:

חכה מרם מכמורת: חבקוק א טו:

חרבה יבשה: ישעיה ח כג:

ט[עריכה]

טוב תם: משלי ב כב, משלי כג כד:

טוב נעים: ביאור הרע"מ ד ע"ה:

טוב נחמד: בראשית ב ט:

טוב צדיק: משלי ב כ, כב:

טוב ישר: דברי הימים ב יד א, היכלות פקודי ד' מ"ג ע"ב:

י[עריכה]

יד כף: משלי י ד:

ציון ירושלים: דברים לג ח באופן א, ישעיה א ט, י כו, ב ג, ד ג, ד, ח יח, ו ג, ברכות פ"ט ד"ה כל כך וכו' כי מציון, איכה א ג:

תם ישר: משלי ב ז, כא, כב, משלי יא ג, משלי ה ו, איוב א א:

ישע עזר סיוע: דברי הימים א ד י:

ירח ימים: דברים כא יג:

יראה סור מרע: איוב א א:

יפיח יגיד: משלי יב יז:

עיף יגע: חבקוק ב יג:

כ[עריכה]

כפיר שחל: הושע ה יד:

כח עצב: משלי ה י:

שבר כשלון משלי טז יח:

כבוד: משלי ד ח, משלי טו לג:

כלוי שביתה: בראשית ב ב:

כתנות אור כתנות עור: ג כו:

פתים לצים כסילים: משלי א כב, משלי ז ז, משלי יג א, משלי יט כט:

כזב שוא שקר: משלי ו יט, משלי יב כב, משלי ל ח, ט, בלק כג יט מהדורא א':

ל[עריכה]

לץ רשע: משלי ט ג:

שפה לשון: משלי יב יט, עיין משלי ב יג, משלי ח יג, משלי יב כב:

למינו למינהו: ספד"צ ד' מ"א ע"ב ג:

לקח: משלי ד ב, משלי ט ט:

מוקש לכד: משלי ו ב:

שחוק לעג: משלי א כו:

עם לאום: משלי יד כח:

מ[עריכה]

מדון ריב: משלי טו יח, משלי כב י, חבקוק א ג:

מלוכה ממשלה: משלי כז כז, ישעיה א כד:

מורה מלמד: משלי ה יג:

משכילים מצדיקים: משלי י כ:

מצנפת מגבעות: ישעיה ג כג:

מלאך ציר: משלי יג יז:

מדבר ציה: הושע ב ה:

קצין שוטר מושל: משלי ו ז, ישעיה ג יב:

מופת פלא: דברי הימים א טז יב:

רע מרמה: משלי יז יא:

מעין מקור: משלי כה כו:

מלכים רוזנים שרים נדבים: משלי ח טו, טז, משלי יד כח, משלי לא ד:

קמים משנאים: דברים לג יא בב' האופנים, (ע"ש לב לב):

שר מושל: ישעיה ג ה:

צרים משנאים: דברים לב מא:

מרעים משחיתים: ישעיה א ד, יא ט:

מקיץ מעיר: חבקוק ב יט:

פסל מסכה אליל: חבקוק ב יח:

משפט ריב: ישעיה א יז:

מתוק נעים: משלי ט יז:

מעשה ידיו מעשה אצבעותיו: ישעיה ב ח:

סורר מורה: משלי יז כה:

מוסר תוכחה: משלי ט ז, משלי ה יב, משלי טו י, רבב"ח ד' ה' ע"ב:

למנצח: דברי הימים א כג ד:

משא: חבקוק א א:

צדק משפט מישרים: משלי א ג, משלי ב ט, משלי ג כז, משלי טז ח, ישעיה א כא, דברים א יז, אסתר א, הושע ב כא:

משפט תוכחה: חבקוק א יב, ישעיה ב יד, יא ד:

ריב מצה מלחמה: דברים לב לב:

עצה מחשבה: משלי יט כא:

מטר שעירים רביבים: דברים לב ב:

נער פתי: משלי א ד, משלי ז ז:

שר נכבד: בלק מהדורא א כ"ב ט"ו:

נער רך: דברי הימים א כב ה:

נחש קסם: במדבר כג כג:

נפתל עקש: משלי ח ח:

נבל נדיב: משלי יז ז, כא:

נוהו רבצו: משלי כד טו, ע' משלי ג לז:

נעצוץ גבוה מסרפד‏[2]: והם ב' קוצים, פ"ק דמגילה:

נחש עקרב: משלי יז יא:

רחם נחם: ישעיה יב א:

נפש רחבה רוח גבוה: משלי טז יט:

עקש נלוז: משלי ב טו, משלי ד כד, משלי יז כ, משלי כב ה:

שנא נאץ: משלי ה יב:

נצב עומד: ישעיה ג יג:

שומר נוצר: משלי ב ח:

נחש תנין: רבב"מ ד' ג' ע"ב:

ס[עריכה]

סב סבב: ישעיה ה כו:

סרטיא פלטיא: משלי א כ:

ע[עריכה]

עמידה קומה: דברי הימים א כח ב: שורש גבוה מעיקר, ביאורו על הקדמת הזוהר על ד' י"א ע"ב: רפיון עזיבה: יהושע א ה:

קהל עדה: משלי ה יד:

עלילות: דברי הימים א טז ח:

שיח עץ: בראשית ב ה:

שוד עמל: משלי כד ב, חבקוק א ג:

עדות תורה: משלי כב יט, ישעיה ח טז:

רבים עצומים: משלי ז כו:

רבים גדולים וטובים: ישעיה ה ט:

עבודה שימוש: דברי הימים ב טו ז:

פ[עריכה]

פתע פתאום: משלי ו טו:

שכר פעולה פרס: דברי הימים ב טו ז, משלי טז ד, משלי כד כט, ישעיה ה יב:

צ[עריכה]

צופה: משלי טו ג, ספר יצירה ד כו א:

צדק צדקה: משלי ח יח, משלי כא כא:

רשע הפך צדיק: משלי יא לא:

צרה צוקה: משלי א כז:

צור: חבקוק א יב, אדרת אליהו פ' האזינו, ברכות פ"א ד"ה ולא עוד אלא וכו':

ק[עריכה]

קול רינה: משלי א כ, משלי ח א:

קלס שחוק: חבקוק א י:

קונה: בראשית ד א, ישעיה א ג, דברים לב ו:

ר[עריכה]

רהיטים: מלכים א ו טו:

ריב תוכחה: הושע ד ד:

רשע רע: משלי ד יד, משלי יב יב:

ראשון תחלה: ישעיה א כו:

ש[עריכה]

שינה תנומה: משלי ו ד, משלי כד לג:

שמיעה משמש ג' לשונות: משלי ד א, ישעיה ו ט:

שמיר שית: ישעיה ה ו, משלי ז כד, משלי י יז:

שקט שלו: דברי הימים א ד מ, דברי הימים ב יד ה:

ת[עריכה]

תוחלת תקוה: משלי י כח, משלי יא ז:

תורה תעודה: ישעיה ח טז:

בריך רחמנא דסייען

הערות שוליים[עריכה]

  1. ^ אולי הכוונה למשלי ג ד, כיון שכתב בתחילת הפרק שכל מקום שלא ציין הוא ממשלי, אמנם עם זה לאחר נביא אחר אולי הכוונה כהמשך שלו כמו כאן, וכן לגבי שאר מקומות שיש פרקים סתם אם זה לאחר נביא מסויים ציינתי שזה כהמשכו
  2. ^ הערת המעלה לויקיטקסט: אולי צריך לומר סרפד