עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה ז', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' קל"ח סעיף א':

ב ב מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' קל"ח סעיף ב':

ג ג מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' קל"ח סעיף א':

ד ד מיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה א', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ח סעיף א':

ה ה מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה ד' ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ב סעיף א':

דף ב עמוד ב[עריכה]

ו א מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה ד' ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ב סעיף א':

דף ג עמוד א[עריכה]

ז א מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה ז', סמ"ג עשין צה:

ח ב מיי' פט"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ה', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' צ"א סעיף א':

ט ג מיי' פ"ד מהל' טוען ונטען הלכה י', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ה סעיף ד':

י ד מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה א', סמג עשין שם, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף א':

דף ג עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' פ"א סעיף ח':

יב ב מיי' פ"א מהל' גניבה הלכה ה', ומיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ז', ומיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ט"ז והלכה יז, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף כ"ו:

יג ג מיי' פ"ג מהל' שגגות הלכה א', סמ"ג עשין ריג:

דף ד עמוד א[עריכה]

יד א (מיי' פ"ב מהל' טוען ונטען הלכה ב'), טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ב סעיף ד' ועי' בב"י:

טו ב מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ג', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' ע"ה סעיף ו', [ רב אלפס כאן, ופ"ו דשבועות דף דש ]:

דף ד עמוד ב[עריכה]

טז א מיי' פ"ד מהל' טוען ונטען הלכה ה', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף ל"ב:

יז ב מיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה א', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ה סעיף א':

יח ג (מיי' פ"ד מהל' טוען ונטען הלכה ה'), סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף ל"ב:

יט ד ה ו מיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ה סעיף ד':

דף ה עמוד א[עריכה]

(א) [ רב אלפס כאן ובשבועות פ"ו דף שה ]:

כ א מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה ח', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף ז':

כא ב מיי' פ"ג מהל' טוען ונטען הלכה ח', ומיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ג', ומיי' פ"ט מהל' נזקי ממון הלכה י"א, סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ח סעיף י"ב, וטור ושו"ע חו"מ סי' ת' סעיף ד':

כב ג מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ה סעיף ז', וטור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף א':

דף ה עמוד ב[עריכה]

כג א ב מיי' פ"י מהל' עדות הלכה ד', סמג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ג, [ רב אלפס סנהדרין פ"ג דף רסא ]:

כד ג טור ושו"ע חו"מ סי' קל"ח סעיף א':

כה ד טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ב סעיף ג' וע"ש [דהינו אם אין עדים שלקח ממון חבירו]:

כו ה טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ב סעיף ד':

כז ו טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ב סעיף ד' בהג"ה:

דף ו עמוד א[עריכה]

כח א מיי' פ"ו מהל' שאלה ופקדון הלכה א', סמ"ג עשין פח, (טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ו סעיף ח'), וטור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ה סעיף ב':

כט ב טור ושו"ע חו"מ סי' צ"ב סעיף ג':

ל ג ד מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה י"ג ועי' בהשגות ובמגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' קל"ח סעיף ח':

לא ה מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' קל"ח סעיף ה':

לב ו מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' קל"ח סעיף ז':

לג ז מיי' פ"ט מהל' מכירה הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ח סעיף י"ג:

לד ח מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כ"ב, סמ"ג עשין קלב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ח סעיף ז':

דף ו עמוד ב[עריכה]

לה א מיי' פי"א מהל' בכורות הלכה י"ט, סמ"ג עשין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ה סעיף י"ג וסעיף כ וסעיף כה:

לו ב מיי' פי"ב מהל' בכורות הלכה כ"ג, ועי' בהשגות ובכסף משנה, ומיי' פ"ד מהל' בכורות הלכה ז', ומיי' פ"ה מהל' בכורות הלכה ב', סמ"ג עשין קמד וסימן ריא, טור וש"ע י"ד סי' שכא סעיף י וסעיף יג יד טו טז, וטור ושו"ע יו"ד סי' שט"ו סעיף א':

לז ג מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ח', סמג לאוין שמ, טור ושו"ע יו"ד סי' שט"ו סעיף א':

לח ד מיי' פ"ה מהל' בכורות הלכה ג', סמ"ג עשין ריא, טור ושו"ע יו"ד סי' שט"ו סעיף א' וע"ש בהגה"ה:

לט ה מיי' פ"ח מהל' בכורות הלכה י"ד, סמ"ג עשין ריב:

מ ו מיי' פ"ח מהל' בכורות הלכה ה' והלכה י, סמג עשין שם:

דף ז עמוד א[עריכה]

מא א מיי' פי"ב מהל' בכורים הלכה כ"ג, סמ"ג עשין קמו:

מב ב מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כ"ד, סמ"ג עשין קלב, טור ושו"ע חו"מ סי' שנ"ד סעיף ו', וטור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ח סעיף ו':

מג ג מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כ"ג, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ח סעיף ו', [ רב אלפס כאן, ובב"ק פ"ד דף כ. ]

מד ד ה ו מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה ט' והלכה י, סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' קל"ח סעיף ג':

מה ז מיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ה סעיף ד':

מו ח מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ט"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ח סעיף ב':

מז ט י מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה י', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' קל"ח סעיף ג':

מח כ מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הלכה י"ד, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף ט"ו:

מט ל מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הלכה י"ד, וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ב סעיף א':

דף ז עמוד ב[עריכה]

נ א מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף ו' וסעיף ז:

נא ב מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ב, ואף אם שניהם מודים דחייישינן לקנוניא וע"ש במגיד משנה:

נב ג ד טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף ט"ו:

דף ח עמוד א[עריכה]

נג א מיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה י', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' קל"ח סעיף ד':

נד ב מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה ג', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ט סעיף א':

נה ג מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה י"ד, סמג עשין עא, טור ח"מ סי' שנ:

נו ד ה מיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה ד', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ט סעיף ד':

דף ח עמוד ב[עריכה]

נז א מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה ט', סמג לאוין רפב, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף י"ב:

נח ב ש"ע ח"מ סי' קצז סעיף א, וע"ש בטור וב"י:

נט ג מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה ו', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"א סעיף ב':

ס ד מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה ז', ומיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ו', ומיי' פ"ט מהל' טוען ונטען הלכה ז', סמ"ג עשין עד וסימן סב וסימן צה, טור ושו"ע חו"מ סי' קל"ח סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ז סעיף ה', וטור ושו"ע חו"מ סי' רע"א סעיף ג':

סא ה מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה ה', ועי' בהשגות ובמגיד משנה ובכסף משנה, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"א סעיף א':

דף ט עמוד א[עריכה]

סב א מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה ה', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"א סעיף א':

סג ב ג מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"א סעיף ג':

סד ד ה טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ט סעיף ה' וע"ש:

סה ו ז מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה י' ועיין במגיד משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ז סעיף ה':

דף ט עמוד ב[עריכה]

סו א מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה י', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ז סעיף ה':

סז ב מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ח' ועי' פי' במגיד משנה, טור ושו"ע חו"מ סי' קצ"ז סעיף ו':

סח ג מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה י"ג, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ב סעיף י"ד:

סט ד ה ו מיי' פ"ג מהל' מכירה הלכה י"ג והלכה יד, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ב סעיף י"ג, וטור ושו"ע אה"ע סי' קל"ט סעיף ט"ז:

ע ז מיי' פ"א מהל' זכייה ומתנה הלכה ה', סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ג סעיף ט"ו:

עא ח מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ח' וע"ש, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ט סעיף י':

עב ט מיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה ב', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ט סעיף ו':

עג י כ מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הלכה י"ט:

דף י עמוד א[עריכה]

עד א מיי' פ"כ מהל' מלוה ולוה הלכה ב', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ה סעיף א':

עה ב מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה י"א, ומיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ר סעיף ג', ואפי' אמר לו עשה עמי מלאכה היום וע"ש:

עו ג ד מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה ד', סמג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' של"ג סעיף ג':

עז ה מיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה ב', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ט סעיף ו':

עח ו מיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ח סעיף א':

עט ז מיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה ח', ומיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ט', סמג עשין עב, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ח סעיף ב', וטור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ג סעיף כ"ב:

פ ח מיי' פ"ב מהל' מתנות עניים הלכה י"ח, סמג לאוין רפד:

דף י עמוד ב[עריכה]

פא א ב ג מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה ט', ומיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ט', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ח סעיף ב':

פב ד מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה י', ומיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ט' ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ח סעיף ה', וטור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ג סעיף כ"ג:

פג ה מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה י':

פד ו מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' ת"י סעיף ח', וטור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ב סעיף א' בהגה"ה:

פה ז מיי' פ"ד מהל' חובל ומזיק הלכה כ"א, סמג עשין ע, טור ושו"ע חו"מ סי' תכ"ד סעיף ט':

פו ח מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה א', סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ט סעיף א':

דף יא עמוד א[עריכה]

פז א מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה י', ומיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ט' ועי' בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ח סעיף ה', וטור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ג סעיף כ"ג:

פח ב ג מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה י"א, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ח סעיף ד':

פט ד ה מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה ח', ומיי' פט"ז מהל' אבידה הלכה ח', ומיי' פ"א מהל' זכייה ומתנה הלכה ד', ועי' בהשגות ובמגיד משנה, ומיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ט', סמ"ג עשין עד וסימן פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ג סעיף כ' וסעיף כא, וטור ושו"ע חו"מ סי' רס"ח סעיף ג', וטור ושו"ע חו"מ סי' ער"ה סעיף כ"ח, וטור ושו"ע חו"מ סי' שי"ג סעיף ג':

צ ו ז מיי' פ"ה מהל' מתנות עניים הלכה ב':

צא ח ט מיי' פ"ה מהל' מתנות עניים הלכה י':

דף יא עמוד ב[עריכה]

צב א מיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ח', ומיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה י"א, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ג סעיף כ', וטור ושו"ע חו"מ סי' רס"ח סעיף ד':

צג ב ג מיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה י"א, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ח סעיף ד':

צד ד מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ב' ועיין במגיד משנה, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ט סעיף א' וסעיף ב:

צה ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ט סעיף ג' בהג"ה, וסעיף ו:

דף יב עמוד א[עריכה]

צו א ב מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ב', ומיי' פ"ד מהל' זכייה ומתנה הלכה ב', [ רב אלפס כאן, ובגיטין פ"ח דף קפד. ]:

צז ג טור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ג סעיף כ"ד:

צח ד מיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ר סעיף ב':

צט ה מיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, ומיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ג', ומיי' פכ"א מהל' אישות הלכה א', סמ"ג עשין עד וסי' מח, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ר סעיף ב', וטור ושו"ע אה"ע סי' ס"ט סעיף ג', וטור ושו"ע אה"ע סי' פ"ד:

ק ו מיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ר סעיף ב', וטור ושו"ע אה"ע סי' פ"ד:

קא ז מיי' פ"ד מהל' מתנות עניים הלכה י"א:

קב ח מיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ב, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ר סעיף א':

קג ט מיי' פ"ד מהל' מתנות עניים הלכה י"ג:

דף יב עמוד ב[עריכה]

קד א מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ר סעיף ב':

קה ב ג מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ר סעיף ג':

קו ד מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, (טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ר סעיף ב'):

קז ה מיי' פי"ז מהל' אבידה הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ר סעיף ב', וטור ושו"ע אה"ע סי' פ"ד:

קח ו מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה כ"ה, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ג סעיף ב':

קט ז ח מיי' פי"ח מהל' אבידה הלכה א', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף ו':

קי ט מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ה', ומיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף י"ג:

דף יג עמוד א[עריכה]

קיא א מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה א' ועיין מגיד משנה שהניח בצ"ע, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף י"ג:

קיב ב מיי' פי"ח מהל' אבידה הלכה א', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף ו':

דף יג עמוד ב[עריכה]

קיג א מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה א', ומיי' פי"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ג' וע"ש ובלא פי' שאין לו אחריות כו', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף א':

דף יד עמוד א[עריכה]

קיד א מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה א', ומיי' פי"ט מהל' מכירה הלכה ג', ומיי' פי"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ג' ובסתם דלא פירש שאין לו עליו אחריות, סמ"ג עשין פב וסימן צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' קי"א סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ה סעיף א':

קטו ב ג מיי' פי"ט מהל' מכירה הלכה ט', סמג לאוין קט ועשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ו סעיף א':

קטז ד מיי' פי"ט מהל' מכירה הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ו סעיף ה':

דף יד עמוד ב[עריכה]

קיז א ב ג מיי' פי"ט מהל' מכירה הלכה ב', סמג לאוין קט ועשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ו סעיף ה':

קיח ד מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ה', ומיי' פכ"א מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמג עשין עג וסימן צד, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ג סעיף ב':

קיט ה מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ז', ומיי' פכ"א מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ג סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' קט"ו סעיף א':

קכ ו מיי' פכ"א מהל' מלוה ולוה הלכה א', ומיי' פי"ח מהל' אישות הלכה י"ג, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' צ"ג סעיף כ"א, וטור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף ז':

קכא ז ח מיי' פכ"א מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קט"ו סעיף א':

קכב ט מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ו' והלכה ז, סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ג סעיף א':

קכג י מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ג סעיף ב':

קכד כ מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ב סעיף א':

דף טו עמוד א[עריכה]

קכה א מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ב' והלכה ג, סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ב סעיף א':

קכו ב מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה ד', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' קי"א סעיף א':

קכז ג מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ד', סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ב סעיף א' וסעיף ב:

קכח ד מיי' פכ"א מהל' מלוה ולוה הלכה ג', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' קט"ו סעיף ג':

קכט ה מיי' פכ"א מהל' מלוה ולוה הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' קט"ו סעיף א':

קל ו ז מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ו', סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ג סעיף א' וע"ש וברי"ף:

דף טו עמוד ב[עריכה]

קלא א ב מיי' פכ"א מהל' מלוה ולוה הלכה ה' והלכה ו ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' קט"ו סעיף ב':

קלב ג מיי' פ"ו מהל' זכייה ומתנה הלכה כ', סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' נ' סעיף ב':

קלג ד מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ח', ומיי' פכ"א מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמג עשין עג וסימן צה, טור ושו"ע חו"מ סי' קט"ו סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' שע"ג סעיף א':

קלד ה מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ז', סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ג סעיף א':

קלה ו ז מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה א', ומיי' פי"ט מהל' מכירה הלכה ג', ומיי' פי"ח מהל' מלוה ולוה הלכה ג', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' קי"א סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ה סעיף א':

קלו ח ט מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ט', סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ד סעיף א':

דף טז עמוד א[עריכה]

קלז א מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה ט', סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ד סעיף א':

קלח ב ג מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ד סעיף ב':

קלט ד מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ב, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ד סעיף ג':

קמ ה מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ד סעיף ד':

קמא ו מיי' פ"ט מהל' גזילה ואבידה הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ד סעיף א':

קמב ז מיי' פכ"ב מהל' מכירה הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"א סעיף א':

דף טז עמוד ב[עריכה]

(א) [ מיי' פכ"ב מהל' מכירה הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רי"א סעיף א' דלא כרב: ]

קמג א מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה י"ד, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ' סעיף ה':

קמד ב ג מיי' פכ"ב מהל' מלוה ולוה הלכה ט"ז, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ג סעיף ט':

דף יז עמוד א[עריכה]

קמה א ב מיי' פ"ז מהל' טוען ונטען הלכה ה', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ט סעיף ט', וטור ושו"ע חו"מ סי' ע"ט סעיף י"ב:

קמו ג ד מיי' פ"ז מהל' טוען ונטען הלכה ו', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ט סעיף י"ג:

קמז ה מיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה א', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ט סעיף ה':

קמח ו ז מיי' פ"ז מהל' טוען ונטען הלכה ה', סמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ז סעיף כ"ז:

קמט ח מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה ב', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף ז':

קנ ט מיי' פי"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ז', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ח סעיף א', וטור ושו"ע חו"מ סי' נ"ז סעיף ב':

קנא י מיי' פכ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמג עשין שם, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ג סעיף ז':

קנב כ מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה ב', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף ז':

דף יז עמוד ב[עריכה]

קנג א ב ג מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה כ"ח, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ק' סעיף י"ב:

קנד ד מיי' פ"י מהל' אישות הלכה י"א ועיין שם במגיד משנה, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ה סעיף ו':

דף יח עמוד א[עריכה]

קנה א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ג', סמג לאוין רלה, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ד', וטור ושו"ע אה"ע סי' נ"ה סעיף ה':

קנו ב מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה ג', סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ה סעיף ה', וטור ושו"ע אה"ע סי' נ"ו:

קנז ג מיי' פ"י מהל' אישות הלכה י"א ועיין שם, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' נ"ה סעיף ו':

קנח ד ה מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ט' ועיין במגיד משנה, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ב סעיף ד':

דף יח עמוד ב[עריכה]

קנט א מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה ו' עיין בהשגות ובמגיד משנה, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע אה"ע סי' קכ"ג סעיף א' וע"ש:

קס ב ג ד מיי' פ"ג מהלכות גירושין הל' ט י יא ועיין בהשגות ובמגיד משנה, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ב סעיף ד' וע"ש:

דף יט עמוד א[עריכה]

קסא א ב מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה ח' ועיין במגיד משנה, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י"ג:

קסב ג מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה ט', טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י"ד:

קסג ד מיי' פי"ב מהל' זכייה ומתנה הלכה י"ד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רנ"ז סעיף ו':

דף יט עמוד ב[עריכה]

קסד א ב ג מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה ט' והלכה י ועיין במגיד משנה, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י"ד:

קסה ד מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה י"א, סמג שם, וטור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י"ח, וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"י סעיף ב':

דף כ עמוד א[עריכה]

קסו א ב מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה י"א ועיין בהשגות ובמגיד משנה ובכסף משנה, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ו סעיף כ"ג:

קסז ג מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה י"ג, סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י"ב:

קסח ד מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף ט':

קסט ה מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י':

קע ו מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י"א:

קעא ז מיי' פט"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י"א, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף א':

דף כ עמוד ב[עריכה]

קעב א ב ג ד מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה ג', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י' ע"ש:

קעג ה מיי' פי"ח מהל' גזילה ואבידה הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י"א:

קעד ו ז ח מיי' פט"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ח' והלכה י, סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י"ח:

קעה ט מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' מ"ט סעיף ט':

דף כא עמוד א[עריכה]

קעו א ב מיי' פט"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ט', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י"ח:

קעז ג מיי' פט"ז מהל' מלוה ולוה הלכה ח', טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף י"ט:

קעח ד מיי' פט"ז מהל' מלוה ולוה הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ה סעיף כ':