עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

דף כח עמוד א[עריכה]

א א ב מיי' פי"ב מהל' טוען הלכה א , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמא סעיף א:

ב ג ד מיי' פ"ו מהלכות נזקי ממון הל' א , סמג עשין סח , טוש"ע ח"מ סי' שפט סעיף ה:

דף כט עמוד א[עריכה]

ג א מיי' פי"א מהלכות טוען הלכה ב , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמ סעיף ז:

ד ב מיי' שם הל' ה וסמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף א:

ה ג מיי' שם פי"ב הל' ד , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמ סעיף ח וסי' קמא סעיף ב:

ו ד ה מיי' שם וסמג שם , טוש"ע ח"מ סימן קמא סעיף ג:

ז ו ז מיי' שם הלכה ב , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמ סעיף ח וע"ש בהג"ה:

ח ח [וע"ש בהשגות ובמגיד משנה] , טוש"ע שם סעיף ט וסי' לז סעיף יב:

ט ט מיי' שם הלכה ב , טוש"ע שם סי' קמ סעיף ח:

דף כט עמוד ב[עריכה]

י א מיי' פי"ב מהלכות טוען הלכה ג , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמ סעיף ח:

יא ב מיי' שם ועי' בהשגות , טוש"ע שם סעיף יד:

יב ג ד מיי' שם הלכה ה וסמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמד סעיף א:

יג ה מיי' שם הלכה טז וסמג שם , טוש"ע ח"מ סימן קמא סעיף יד:

יד ו מיי' פ"א מהלכות מכירה הלכה טו ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סימן קצב סעיף ח וסימן קמא סעיף יב:

טו ז מיי' פי"ב מהלכות טוען הלכה יג , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמא סעיף יב וסעיף יד:

טז ח ט מיי' שם פט"ו הלכה י' עי' מ"מ , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף יא וסעיף יב.:

דף ל עמוד א[עריכה]

יז א ב מיי' פכ"א מהל' מכירה הל' כא , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' ריח סעיף כה:

יח ג ד מיי' פי"א מהל' טוען ונטען הל' ג , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמג סעיף א:

יט ה מיי' שם פי"ד הלכה יד , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף יג:

דף ל עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פי"ד מהל' טוען ונטען הלכה יד , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף יג:

כא ב ג מיי' פט"ז שם הלכה ג , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף יז וסי' קמז סעיף ה:

כב ד מיי' שם הלכה א , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמז סעיף א:

כג ה מיי' שם הלכה ד , טוש"ע שם סעיף ה:

כד ו ז מיי' שם וסמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף יז:

כה ח ט י מיי' שם פט"ו הלכה ז , סמג שם , טוש"ע שם סעיף יט:

דף לא עמוד א[עריכה]

כו א ב ג מיי' פט"ו מהל' טוען הלכה ו' , סמג עשין לה , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף כד:

כז ד ה מיי' שם ופ"ז שם הלכה ח , סמג שם , טוש"ע שם וסי' פ ס"א:

כח ו מיי' שם פט"ו הלכה ה , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף כג:

דף לא עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פכ"ב מהל' עדות הלכה א , סמג עשין קי , טוש"ע ח"מ סי' לא סעיף א:

ל ב מיי' פט"ו מהל' טוען ונטען הל' ה , סמג עשין נה , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף כג:

לא ג מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה כג , סמג עשין נ , טוש"ע אה"ע סי' קנב סעיף ג וסי' יז סעיף מב וע"ש:

לב ד מיי' פ"כ מהלכות איסורי ביאה הלכה ד , טוש"ע אה"ע סי' ג סעיף א ב ג:

דף לב עמוד א[עריכה]

לג א ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הל' טז , סמג לאוין קכב , טוש"ע אה"ע סי' ג סעיף ז:

לד ג מיי' פ"ד מהלכות עדות הלכה ב , סמג עשין קט , טוש"ע ח"מ סי' ל סעיף ו:

לה ד מיי' שם הלכה ד ופ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה טז , סמג שם , טוש"ע שם ס"ט וטוש"ע אה"ע סי' ג' סעיף ז:

דף לב עמוד ב[עריכה]

לו א מיי' פט"ו מהל' טוען ונטען הל' ט , סמג עשין נה , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף כה:

לז ב מיי' פי"ד מהל' מלוה הלכה ו , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' פג סעיף ד:

לח ג ד מיי' שם הלכה ח וסמג שם , טוש"ע שם סי' נז סעיף ב:

דף לג עמוד א[עריכה]

לט א מיי' פי"ד מהל' מלוה הלכה א , סמג עשין פד , טוש"ע ח"מ סי' קח סעיף יז:

מ ב מיי' פי"ד מהלכות טוען הלכה ח ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמט סעיף כא:

מא ג מיי' שם , סמג שם , טוש"ע שם סעיף ב וסעיף כב וסי' קנ סעיף א ועי' שם:

מב ד ה מיי' שם פט"ו הלכה ג , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קלט ס"ד:

דף לג עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' ט"ז מהל' טוען הלכה ו , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמה סעיף ג:

מד ב מיי' שם פ"ט הל' ו , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קלז סעיף א:

מה ג מיי' שם ועי' בהשגות ובמגיד משנה , טוש"ע שם ס"ב:

מו ד מיי' שם פ"ד הל' ח ופ"ד מהל' גזילה הלכה יד , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' עה סעיף יג וסי' שסד סעיף ג וסעיף ד:

דף לד עמוד א[עריכה]

מז א מיי' פ"ד מהל' טוען הל' ח ופ"ד מהל' גזילה הל' יד , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' עה סעיף יג וסי' שסד סעיף ג וסעיף ד:

מח ב ג מיי' פט"ז מה' טוען הל' ה , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמה סעיף ג [ורב אלפס שבועות פ"ו דף שטז]:

דף לד עמוד ב[עריכה]

מט א ב מיי' פ"י מהל' טוען הל' ו , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קלט סעיף ג:

נ ג מיי' שם פט"ו הל' ד , סמג שם , טוש"ע ח"מ שם סעיף א וסי' קמו סעיף כב [וברב אלפס עוד בכתובות פ"ט דף קי]:

דף לה עמוד א[עריכה]

נא א מיי' פ"ה מהל' זכיה הל' ו ופ"כ מהל' מלוה הל' ג ועי' בהשגות , סמג עשין סב , טוש"ע ח"מ סי' רמ סעיף ג וסי' קד סעיף ח וסעיף י:

נב ב מיי' פ"כ מהל' מכירה הל' י , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רכג סעיף א ועל הלוקח להביא ראיה:

(ג)   [רב אלפס כתובות פ"ט דף קי]:

דף לה עמוד ב[עריכה]

נג א ב ג מיי' פט"ו מהל' טוען ונטען הלכה ד , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קלט סעיף ב וע"ש ובסי' קמו סעיף כב:

נד ד מיי' פי"א שם הל' ט ופ"א מהל' מכירה הל' טז , סמג עשין צד צה , טוש"ע ח"מ סי' קמב סעיף א וסי' קצב סעיף יא:

נה ה ו מיי' פי"א מהל' טוען ונטען הל' ט , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמב סעיף א:

נו ז ח טוש"ע ח"מ סי' קנ סעיף א:

נז ט מיי' פי"ד מהל' טוען ונטען הל' ה ועי' בהשגות ובמגיד משנה ופ"א מהל' מכירה הל' יז , סמג עשין פד צה , טוש"ע ח"מ סי' קמט סעיף יד וסי' קצד סעיף א:

נח י מיי' שם , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמט סעיף טו וסי' קצד שם:

דף לו עמוד א[עריכה]

נט א מיי' פי"ד מהל' טוען הלכה ו , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמט סעיף טז:

ס ב מיי' שם פי"ב הל' טו , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמא סעי' יג:

סא ג מיי' שם הל' יב ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טוש"ע שם סעיף יא:

סב ד ה מיי' שם הל' יא , טוש"ע שם סעיף י:

סג ו מיי' שם הל' ט , טוש"ע שם סעי' ה:

סד ז מיי' שם הל' ט , טוש"ע שם סעי' ו:

סה ח מיי' פי"ג שם הלכה ב , סמג שם , טור ח"מ סי' קמט:

סו ז מיי' שם פ"י הל' א , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קלה ס"א וסי' עב סעי' כא:

סז י כ מיי' שם הלכה ד וסמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קנה סעי' ב:

סח ל מיי' שם הל' ג , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' עב סעי' יז יח כא:

סט מ מיי' שם פ"י הל' ב , סמג שם , טוש"ע שם סעיף כא וסי' קלה סעיף א [וברב אלפס עוד בכתובות פרק ט דף קח: ובשבועות פ"ז דף שיד]:

דף לו עמוד ב[עריכה]

ע א מיי' פי"ב מהל' טוען ונטען הל' ט , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמא סעי' ה וסעי' ט:

עא ב מיי' שם הל' א , טוש"ע שם ס"א:

עב ג טוש"ע שם סעיף טו:

עג ד מיי' שם הל' יט , טוש"ע שם סעי' יז:

דף לז עמוד א[עריכה]

עד א ב מיי' פי"ב מהל' טוען ונטען הל' יט כ ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמא סעי' יז:

עה ג מיי' שם הל' יז ופכ"ד מהלכות מכירה הלכ' ט , סמג שם , טוש"ע שם סעיף יט וסי' רטז סעיף יג:

עו ד מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ח ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין כב , טוש"ע ח"מ סי' רטז סעי' יא יב [וברב אלפס סוף פרק ד' דמכילתין דף קצב]:

דף לז עמוד ב[עריכה]

עז א מיי' פכ"ד מהל' מכירה הל' ט , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רטז סעי' ו בהג"ה:

עח ב מיי' פי"ב מהל' טוען הלכה א ועיין במגיד משנה , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמא סעיף א וסעיף יח:

עט ג מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה ג , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רטז סעיף ז:

פ ד מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה ב ע"ש בכסף משנה , סמג לאוין רפ , טוש"ע י"ד סי' רצו סעיף לג:

דף לח עמוד א[עריכה]

פא א מיי' פכ"ד מהל' מכירה הל' ו , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סימן רטז סעיף ט:

פב ב ג מיי' פי"ב מהל' טוען ונטען הל' יח , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סימן קמא סעי' כ:

פג ד מיי' פי"א הל' ה , סמג שם , טוש"ע ח"מ סימן קמו סעי' א:

פד ה מיי' שם הל' ב וסמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמג סעי' א:

דף לח עמוד ב[עריכה]

פה א ב מיי' פי"א מהל' טוען ונטען הל' ו , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף א:

פו ג ד מיי' פי"ד שם הל' י , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמג סעיף ג:

פז ה ו מיי' פי"א שם הלכה ז , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף ד:

דף לט עמוד א[עריכה]

פח א ב ג ד מיי' פי"א מהל' טוען ונטען הל' ו ופ"ו הלכה ד , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף ג וסי' עט סעיף א:

פט ה מיי' שם הל' ח , טוש"ע שם סעי' א:

צ ו מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ה , סמג לאוין ט:

דף לט עמוד ב[עריכה]

צא א מיי' פי"א מהל' טוען ונטען הלכה ח , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעי' ה:

צב ב טוש"ע שם סעיף ז:

דף מ עמוד א[עריכה]

צג א מיי' פי"א מהל' טוען הלכה ח , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף ה:

צד ב מיי' פי"י מהל' מכירה הל' א , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רה סעיף א:

צה ג מיי' פי"א מהל' מלוה הל' א ופ"ז מהל' טוען הל' ב , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סי' לט סעיף ב ז וסי' פא ס"ח וסעי' י ועיין מה שכתב המ"מ בפ"ה מהל' מכירה הלכה ט:

צו ד מיי' פי"א מהל' מלוה הלכה א , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' לט סעי' ג ועיין במיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ט ובמגיד משנה שם ובטוש"ע ח"מ סי' קפט וסי' קצה סעיף א:

צז ה מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה א , סמג עשין קט , טוש"ע ח"מ סי' מו סעי' ג וסעי' ד:

צח ו מיי' פי"א מהל' מלוה הלכה א , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סי' לט סעיף ג:

צט ז מיי' פ"י מהל' מכירה הל' ב , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רה סעיף א:

דף מ עמוד ב[עריכה]

ק א מיי' פ"י מהל' מכירה הל' ב , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רה סעיף א:

קא ב מיי' שם הל' ג ופ"ו מהל' גירושין הל' כ ופ"ה מהל' זכייה הלכה ד , סמג שם וסי' נ , טוש"ע שם סעי' ב וסי' רמב סעי' א וטוש"ע אה"ע סי' קלד סעי' א:

קב ג ד מיי' פ"י מהל מכירה הל' ד , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רה סעיף ז:

קג ה מיי' פ"ה מהל' זכייה הל' א ב ופ"ט שם הל' ב , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רמב סעי' ג ד ה:

קד ו ז מיי' שם פ"ה הלכה ה , סמג שם , טוש"ע שם סעי' ט וס"י:

קה ח ט מיי' שם והל' ל' ג , טוש"ע שם ובסעיף ח:

דף מא עמוד א[עריכה]

קו א מיי' פ"ה מהלכות זכייה הלכה ב , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רמב סעיף ג:

קז ב מיי' פי"ד מהל' טוען הל' יב , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף ט:

קח ג מיי' שם הל' יג , טוש"ע שם סעי' י:

קט ד טוש"ע ח"מ סי' קמב סעי' ב:

דף מא עמוד ב[עריכה]

קי א מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ג , סמג עשין קח , טוש"ע ח"מ סי' ל סעיף ב:

קיא ב ג מיי' פי"ד מהל' טוען הלכה יד , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמו סעיף יד:

קיב ד ה מיי' שם הל' יג , טוש"ע שם סעיף י:

קיג ו ז מיי' שם פי"ב הלכה ו , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמד סעיף ב:

קיד ח מיי' פי"א מהל' מלוה הלכה ה , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סי' קטז סעיף א:

דף מב עמוד א[עריכה]

קטו א מיי' פי"א מהל' מלוה הל' ה , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סי' קטז סעיף א:

קטז ב מיי' פי"ב מהל' טוען הל' ז , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמד סעיף ג:

קיז ג ד מיי' שם הל' ח , טוש"ע שם סעיף ד:

קיח ה מיי' פי"ג שם הל' א , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמט סעיף כח:

קיט ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף א:

קכ ז מיי' שם , טוש"ע שם ובסעיף כה:

קכא ח מיי' שם , טוש"ע סעיף א:

קכב ט מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ט:

קכג י מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ג וסעיף ו:

קכד כ מיי' פ"ג מהל' זכיה הל' א ופ"א מהל' מכירה הל' ח , סמג עשין פב פד , טוש"ע ח"מ סי' קצב סעיף א וסי' רמא סעיף א:

קכה ל מיי' פ"ב מהל' שכנים הל' יא ועי' בהשגות ובמגיד משנה ובטור ח"מ סי' קעג בשם תשובת הרא"ש ופ"א מהל' מכירה , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קצב שם וסי' קנז סעיף ב:

קכו מ מיי' פ"ב מהל' זכיה הל' א ב ג ופ"א מהל' מכירה , סמג עשין פב , טוש"ע סי' קצב שם וסי' ערה סעיף יב:

דף מב עמוד ב[עריכה]

קכז א מיי' פ"יג מהל' טוען הל' ח , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמט סעיף ב ועי' פ"ה מהל' שותפין הל' ח ובטוש"ע ח"מ סי' קעט:

קכח ב ג מיי' פ"י מהל' גזילה הל' ז , סמג עשין עג , טוש"ע ח"מ סי' שעה סעיף ה:

קכט ד מיי' פט"ו מהל' עדות הל' ד , סמג לאוין קט , טוש"ע ח"מ סי' לז סעיף א:

דף מג עמוד א[עריכה]

קל א מיי' פט"ו מהל עדות הל' ד , סמג לאוין קט , טוש"ע ח"מ סי' לז סעיף א:

קלא ב מיי' פט"ז שם הל' ג , סמג שם , טוש"ע שם סעיף טו:

קלב ג טוש"ע שם סעיף א:

קלג ד מיי' שם פט"ו הל' ב , סמג שם , טוש"ע שם סעיף יט וסי' ז סעיף יב:

קלד ה ו ז מיי' שם הל' ג וסמג שם , טוש"ע ח"מ סי' ז שם וסי' לז סעיף כ:

קלה ח טוש"ע ח"מ סי' קעו סעיף ח ועיין בש"ך:

דף מג עמוד ב[עריכה]

קלו א טוש"ע ח"מ סי' קעו סעיף ח:

קלז ב מיי' פ"י מהל' שכירות הל' ב , סמג עשין פט , טוש"ע ח"מ שם וסי' שה סעיף ו וסי' שמו סעיף ה וסעיף ח:

קלח ג ד ה מיי' פט"ז מהל' עדות הל' א ב , סמג לאוין קט , טוש"ע ח"מ סי' לז סעיף יז:

דף מד עמוד א[עריכה]

קלט א ב מיי' פט"ז מהל' עדות הל' ב , סמג לאוין קט , טוש"ע ח"מ סי' לז סעיף יז:

קמ ג מיי' פ"ה מהל' גזילה הל' ה , סמג עשין עג , טוש"ע ח"מ סי' שסא סעיף ז:

קמא ד מיי' שם פ"ב הל' א , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' שנג סעיף ד וסי' שסא סעיף ז וסי' שסב סעיף א:

דף מד עמוד ב[עריכה]

קמב א מיי' פי"ח מהל' מלוה הל' ב , סמג עשין צד , טוש"ע ח"מ סי' קיג סעיף א:

קמג ב מיי' שם הל' ה , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קיז סעיף ג:

קמד ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ה [וברב אלפס עוד בכתובות פ"י דף קיח.]:

קמה ד מיי' שם הל' , טוש"ע שם סעיף ג:

קמו ה ו מיי' שם הל' ב , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קיג סעיף א:

קמז ז מיי' שם וסמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קיב סעיף א:

קמח ח מיי' פי"ט מהל' מכירה הל' ח , סמג לאוין קע , טוש"ע ח"מ סי' רכה סעיף ה:

קמט ט מיי' פט"ז מהל' עדות הל' ג , סמג לאוין קט , טוש"ע ח"מ סי' לז סעיף טו:

דף מה עמוד א[עריכה]

קנ א מיי' פי"ט מהל' מכירה הל' ד , סמג לאוין קע , טוש"ע ח"מ סי' רכה סעיף ב:

קנא ב מיי' פ"ט מהל' טוען הל' א , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קלד סעיף א:

קנב ג מיי' שם הל' ב , טוש"ע שם סעיף ב:

דף מה עמוד ב[עריכה]

קנג א מיי' פ"ט מהל' טוען הל' ב , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' רצו סעיף א ב וסי' רצז סעיף א:

קנד ב טוש"ע ח"מ סי' קלד סעיף ד:

קנה ג מיי' פ"ו מהל' פקדון הלכה ד ופ"ט מהל' טוען הל' ב , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קלד סעיף א וסי' רצו סעיף א:

קנו ד מיי' פ"ט מהל' טוען הל' ב ופי"א מהלכות שכירות הל' ח , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' פט סעיף ד:

דף מו עמוד א[עריכה]

קנז א מיי' פ"ט מהל' טוען הל ב , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' פט סעיף ד:

קנח ב מיי' פ"ו מהל' גזילה הל' ו , סמג עשין עג , טוש"ע ח"מ סי' קלו סעיף א:

קנט ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ב:

קס ד ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף א:

קסא ו מיי' פ"ט מהל' טוען הל' א , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קלד סעיף ב:

דף מו עמוד ב[עריכה]

קסב א ב מיי' פי"ג מהל' טוען הל' ה , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמט סעיף כה:

קסג ג ד מיי' שם הל' ו , טוש"ע שם סעיף כו:

קסד ה ו מיי' פט"ו מהל' עדות הל' ה , סמג לאוין קט , טוש"ע ח"מ סי' לז סעיף ב:

קסה ז ח מיי' שם הל' ו , טוש"ע שם סעיף יג:

קסו ט מיי' שם ועי' בהשגות , טוש"ע שם סעיף יד:

דף מז עמוד א[עריכה]

קסז א מיי' פט"ו מהל' עדות הל' ו עי' כסף משנה , סמג לאוין קט , טוש"ע ח"מ סי' לז סעיף יג בהג"ה:

קסח ב ג ד ה ו ז ח מיי' פי"ד מהל' טוען הל' ג ד , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קנב:

קסט ט י מיי' פי"ג שם הל' יא , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קמט סעיף יג:

קע כ מיי' שם הל' ד , טוש"ע שם סעיף כח:

קעא ל מיי' שם הל' ו , טוש"ע שם סעיף כז:

קעב מ מיי' שם הל' ט , טוש"ע שם סעיף ד:

קעג נ מיי' שם , טוש"ע שם סעיף י ועיין בטוש"ע אה"ע סי' פז:

דף מז עמוד ב[עריכה]

קעד א מיי' פי"ח מהל' אישות הלכה כה , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' צג סעיף ב:

קעה ב מיי' פי"ד מהל' טוען הל' א , סמג עשין נה , טוש"ע ח"מ סי' קנא סעיף א:

קעו ג טוש"ע ח"מ סי' רלו סעיף ד:

קעז ד מיי' פי"ד מהל' טוען הל' ב ועיין במגיד משנה , סמג שם , טוש"ע שם וסי' קנא סעיף ג:

קעח ה ו מיי' שם וסמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קנא סעיף ג:

קעט ז מיי' פ"י מהל' מכירה הל' א ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קנא סעיף ג בהג"ה וסי' רה סעיף א [וברב אלפס עוד בגיטין פ"ה דף קע.]:

דף מח עמוד א[עריכה]

קפ א מיי' פי"ד מהל' מעשה קרבנות הל' טז , סמג לאוין קלא:

קפא ב ג מיי' פ"ב מהל' גירושין הל' כ , סמג עשין כ , טוש"ע אה"ע סי' קלד סעיף ה וסי' קנד סעיף כא:

קפב ד מיי' שם וסמג שם , טוש"ע שם סי' קלד סעיף ח:

קפג ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ט:

דף מח עמוד ב[עריכה]

קפד א מיי' פ"י מהל' מכירה הל' א ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רה סעיף א [וברב אלפס עוד בגיטין ד' קע.]:

קפה ב ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה א ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' מב סעיף א:

קפו ד מיי' פ"י מהל' מכירה הלכה ו , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' רה סעיף ט:

דף מט עמוד א[עריכה]

קפז א מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ז , סמג לאוין קט , טוש"ע ח"מ סי' מי סעיף לז:

קפח ב ג ד מיי' פי"ג מהל' טוען הל' א ופי"ד הלכה א ופכ"ב מהלכות אישות הלכה טו , סמג עשין צה ועשין מח , טוש"ע ח"מ סי' קמט סעי' ט וטוש"ע אה"ע סי' פז סעי' א:

דף מט עמוד ב[עריכה]

קפט א מיי' פכ"ג מהל' אישות הלכה א ועיין במגיד משנה , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' צב סעי' א וסעי' ג וסעי' ז וסי' סט סעי' ז:

קצ ב מיי' פי"ט מהל' מלוה הלכה ו:

קצא ג מיי' פי"ב מהל' אישות הלכה ד , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' סט סעי' ד וסי' פ סעי' טו בהג"ה וסי' פא סעי' א בהג"ה:

קצב ד מיי' פכ"ב מהל' אישות הל' טו ועיין בהשגות ובמגיד משנה ופי"ז שם הל' יא פ"ל מהל' מכירה הלכה ג ועיין במגיד משנה , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' צ סעי' יז:

קצג ה ו ז מיי' פכ"ב מהל' אישות הל' יח ופ"ל מהל' מכירה הלכה ג ופי"ד מהל' טוען הלכה א , סמג שם וסי' צה , טוש"ע שם וטוש"ע ח"מ סי' קנא סעי' א:

דף נ עמוד א[עריכה]

קצד א ב מיי' פכ"ב מהל' אישות הל' טז ופוסק מכרן קיים , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' צ סעי' יג וסעי' טז:

קצה ג מיי' שם הל' ז , טוש"ע שם ס"ט:

קצו ד שם סעי' יז:

קצז ה מיי' שם הל' יז ופי"ד מהל' טוען הלכה א , סמג שם וסי' צה טושע שם וטוש"ע ח"מ סי' קנא סעיף א:

דף נ עמוד ב[עריכה]

קצח א מיי' פ"ב מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה טו:

קצט ב מיי' פי"ד מהל' טוען הל' יא , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמט סעיף יא וטוש"ע אה"ע סי' פז סעיף ב:

ר ג טוש"ע ח"מ סי' קמט סעי' ט בהגה"ה:

רא ד מיי' שם הל' יא וסמג שם , טוש"ע אה"ע סימן פז סעי' ב:

דף נא עמוד א[עריכה]

רב א מיי' פי"ג מהל' טוען הלכה ח , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמט סעיף ט:

רג ב מיי' פ"א מהל' מכירה הל' ג ופ"ב מהל' זכייה הל' א , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קצ סעי' א וסי' רמא סעיף א:

רד ג מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ז , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קצא סעיף ב:

רה ד מיי' שם , טוש"ע שם ס"א:

רו ה מיי' שם , טוש"ע שם ס"ב:

רז ו מיי' פ"ב מהל' מלוה הלכה ח , טוש"ע אה"ע סי' פו סעי' ב:

דף נא עמוד ב[עריכה]

רח א מיי' פכ"ב מהל' אישות הל' כט , סמג עשין מח , טוש"ע אה"ע סי' פה סעי' ט:

רט ב מיי' שם הל' כז , טוש"ע שם סעי' ז:

רי ג מיי' שם הלכה כט , טוש"ע שם ס"ט:

ריא ד מיי' פ"ז מהל' פקדון הלכה י ופכ"ב מהלכות אישות הל' לב , סמג עשין פה , טוש"ע אה"ע סי' פו סעי' א ועיין בטור [וברב אלפס עוד בב"מ פ"ג דף פז.]:

דף נב עמוד א[עריכה]

ריב א מיי' פ"ז מהל' פקדון הל' י ופכ"ב מהלכות אישות הל' לב , סמג עשין פה , טוש"ע אה"ע סי' פו סעי' א [וברב אלפס עוד בב"מ פ"ג דף פז.]:

ריג ב ג מיי' שם וסמג שם , טור אה"ע שם:

ריד ד ה מיי' פ"ט מהלכות נחלות הל' ז ח , סמג עשין צז וסי' פח , טוש"ע ח"מ סי' סב:

דף נב עמוד ב[עריכה]

רטו א מיי' פ"ח מהל' טוען הלכה ג , סמג עשין פט , טוש"ע ח"מ סי' עב סעיף יח וסי' קלג ס"ה:

רטז ב ג מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ח , סמג לאוין פא , טוש"ע ח"מ סי' סב:

ריז ד מיי' שם ופכ"ב מהל' אישות הל' ל , סמג שם , טוש"ע שם וטוש"ע אה"ע סי' פו סעי' ב וע"ש בהג"ה:

ריח ה מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ח , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קצב סעיף ב:

דף נג עמוד א[עריכה]

ריט א מיי' פ"א מהל' מכירה הל' ח , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קצב סעיף ב:

רכ ב מיי' שם הל' יא , טוש"ע שם ס"ד ועיין בטור ובב"י:

רכא ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ה:

רכב ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ד:

רכג ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ה:

רכד ו מיי' שם הל' יב , טוש"ע שם סעיף ו:

רכה ז מיי' פ"א מהל' זכייה הלכה ז , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' ערה סעיף ח:

דף נג עמוד ב[עריכה]

רכו א מיי' פ"א מהל' זכייה הלכה ז , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' ערה סעיף ח:

רכז ב ג מיי' שם , טוש"ע שם ס"ט:

רכח ד מיי' שם הל' ח , טוש"ע שם סעי' י:

רכט ה מיי' שם פ"ב הלכה ט' , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ שם סעי' כא:

רל ו ז ח מיי' שם הל"ג , טוש"ע שם סעי' יג:

רלא ט מיי' שם הל' ד , טוש"ע שם סעיף טו:

רלב י כ מיי' פ"ב מהל' מכירה הל' ב ועיין בהשגות ובכסף משנה , סמג עשין עג , טוש"ע ח"מ סי' קצו סעיף ג:

דף נד עמוד א[עריכה]

רלג א מיי' פ"ב מהל' זכיה ומתנה הל' י , סמג עשין עג , טוש"ע ח"מ סי' ערה סעיף כב:

רלד ב ג מיי' שם הל' ד ה , טוש"ע שם סעיף יז:

רלה ד ה מיי' שם הל' ה ו , טוש"ע שם סעיף יח:

רלו ו ז מיי' שם הל' ו ז , טוש"ע שם סעיף יט:

רלז ח ט מיי' שם הל' ז ח , טוש"ע שם סעיף כ:

רלח י כ מיי' שם ה' ב , סמג שם , טוש"ע שם סעיף יב:

רלט ל מיי' שם הל' ד טושע שם סעיף יד:

רמ מ מיי' שם פ"א הלכה י , סמג שם , טוש"ע שם סעיף ג:

דף נד עמוד ב[עריכה]

רמא א מיי' פ"א מהל' זכיה ומתנה הל' י , סמג עשין עג , טוש"ע ח"מ סי' ערה סעיף ג:

רמב ב מיי' שם הל' יד , סמג עשין פה , טוש"ע ח"מ סי' קצד סעיף ב וסי' רעד:

רמג ג מיי' שם ופ"א מהל' מכירה הלכה , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קצד סעיף ב:

רמד ד מיי' פ"א מהל' זכיה הל' טו ופ"ה מהל' גזילה הל' יא , סמג שם וסי' עג , טוש"ע שם וסי' שסט סעיף ב ז ח ט:

דף נה עמוד א[עריכה]

רמה א ב מיי' פ"ח מהל' גזילה הל' יד , סמג עשין עג , טוש"ע ח"מ סי' שסט סעיף ט:

רמו ג טוש"ע ח"מ סי' רעח סעיף י בהג"ה:

רמז ד ה טוש"ע ח"מ סי' קסג סעיף ו וע"ש כל דיני המסים:

רמח ו מיי' פ"א מהל' זכיה ומתנה הל' י , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' ערה סעיף ד:

רמט ז ח מיי' פ"ג מהל' מתנות עניים הלכה ב ג:

דף נה עמוד ב[עריכה]

רנ א מיי' פ"כ מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ט:

רנא ב מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כד:

דף נו עמוד א[עריכה]

רנב א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כד:

רנג ב מיי' פ"א מהל' זכיה הל' יג ועי' בהשגות ובמגיד משנה ובל"מ , טוש"ע ח"מ סי' ערה סעיף ז:

רנד ג מיי' פ"א מהל' תרומות וע"ש כל הפרק:

רנה ד מיי' פכ"א מהל' עדות הלכה ז , טור ח"מ סי' לח:

דף נו עמוד ב[עריכה]

רנו א ב מיי' פכ"א מהל' עדות הל' ז , טור ח"מ סי' לח:

רנז ג ד מיי' פ"ד מהל' עדות הל' ז , סמג לאוין קט , טוש"ע ח"מ סי' ל סעיף יג:

רנח ה ו מיי' פט"ו מהל' טוען ונטען הל' ב , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קמה סעיף א:

דף נז עמוד א[עריכה]

רנט א מיי' פ"ז מהל' עדות הל' ד , סמג עשין קיז , טוש"ע ח"מ סי' מו סעיף יב:

רס ב מיי' פי"ב מהל' טוען ונטען הל' יד ופ"ה מהל' שכנים הל' ה , סמג עשין צה וסי' פב , טוש"ע ח"מ סי' קמ סעיף טו וסי' קסא סעיף ה ועי' בב"י:

דף נז עמוד ב[עריכה]

רסא א מיי' פה מהל' שכנים הל' ה , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קסא סעיף ה ועי' בטור ובב"י ובמגיד משנה:

רסב ב ג מיי' פ"ז מהל' נדרים הל' ד , סמג לאוין רמב , טוש"ע י"ד סי' רכו סעיף א ואין הלכה כן וטוש"ע ח"מ סי' קפ:

רסג ד מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הל' כא , סמג לאוין קכ , טוש"ע אה"ע סי' כא סעיף א:

רסד ה מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ט:

רסה ו (מיי' שם הל' ב):

דף נח עמוד ב[עריכה]

רסו א מיי' פ"ח מהל' שכנים הל' ה , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קנג סעיף ו:

רסז ב מיי' שם הל' ד , טוש"ע שם סעיף יג:

רסח ג ד מיי' שם פ"ז הל' ז , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קנד סעיף י:

רסט ה ו מיי' שם פ"ח הל' ה ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קנג סעיף ו:

ער ז מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ח:

דף נט עמוד א[עריכה]

רעא א מיי' פ"ח מהל' שכנים הל' ה , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קנג סעיף ז:

רעב ב מיי' שם הל' ד , טוש"ע שם סעיף יג:

רעג ג מיי' שם פ"ז הל' ה , סמג עשין צה , טוש"ע ח"מ סי' קנד סעיף י:

רעד ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ו:

ערה ה מיי' שם הל' ז ע"ש , טוש"ע שם סעיף י:

רעו ו מיי' שם פ"ח הל' ב , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קנג סעיף ג:

דף נט עמוד ב[עריכה]

רעז א מיי' פ"ח מהל' שכנים הל' ג ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קנג סעיף ד:

רעח ב מיי' שם הל' א , טוש"ע שם סעיף א:

רעט ג מיי' שם פ"ה הל' ו , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' קנד סעיף ג:

רפ ד ה מיי' שם הל' ח , טור ש"ע שם סעיף א:

רפא ו מיי' שם פ"ז הל' ו , סמג שם , טוש"ע שם סעיף ג:

רפב ז מיי' שם פ"ה הל' ו , סמג שם , טוש"ע שם:

דף ס עמוד א[עריכה]

רפג א מיי' פ"ז מהל' שכנים הל' ז , סמג עשין פב , טוש"ע ח"מ סי' קנד סעיף יב:

רפד ב ג מיי' פ"ה שם הל' ח , סמג שם , טוש"ע שם סעיף א:

רפה ד מיי' שם הל' ו , טוש"ע שם סעיף ג:

רפו ה מיי' שם הל' י , טוש"ע שם סעיף ד:

רפז ו מיי' שם הל' ו , טוש"ע שם סעיף ג:

רפח ז ח ט מיי' שם הל' י יא , טוש"ע שם סעיף ד:

רפט י מיי' פי"ג מהל' נזקי ממון הל' כג , סמג עשין שם , טוש"ע ח"מ סי' תיז סעיף א:

רצ כ מיי' שם הל' כד , טוש"ע שם סעיף ב:

רצא ל מיי' שם הל' כה , טוש"ע שם סעיף ג:

רצב מ מיי' שם הל' כג , טוש"ע שם סעיף א:

דף ס עמוד ב[עריכה]

רצג א ב ג מיי' פי"ג מהל' נזקי ממון הל' כד , סמג שם , טוש"ע ח"מ סי' תיז סעיף ב:

רצד ד מיי' שם הל' כה , טוש"ע שם סעיף ג:

רצה ה ו ז ח ט מיי' פ"ה מהל' תענית הל' יב , סמג עשין מד"ס ג , טוש"ע או"ח סי' תקס סעיף א:

רצו י כ ל מ מיי' שם הל' יג , טוש"ע שם סעיף ב [וברב אלפס תענית דף קעט]:

רצז נ טוש"ע או"ח סי' תקנד סעיף כה:

רצח ס מיי' פ"ב מהל' ממרים הלכה ה , סמג עשין קיא: