עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף כח עמוד א[עריכה]

א א ב מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף א:

ב ג ד מיי' פ"ו מהל' נזקי ממון הלכה א , סמג עשין סח , טור ושו"ע חו"מ סי' שפט סעיף ה:

דף כט עמוד א[עריכה]

ג א מיי' פ"יא מהל' טוען הלכה ב , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמ סעיף ז:

ד ב מיי' פ"יא מהל' טוען הלכה ה , וסמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף א:

ה ג מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמ סעיף ח , וטור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף ב:

ו ד ה מיי' שם וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף ג:

ז ו ז מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ב , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמ סעיף ח וע"ש בהג"ה:

ח ח [וע"ש בהשגות ובמגיד משנה] , טור ושו"ע חו"מ סי' קמ סעיף ט , וטור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף יב:

ט ט מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קמ סעיף ח:

דף כט עמוד ב[עריכה]

י א מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמ סעיף ח:

יא ב מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ג ועי' בהשגות , טור ושו"ע חו"מ סי' קמ סעיף יד:

יב ג ד מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ה , וסמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמד סעיף א:

יג ה מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה טז , וסמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף יד:

יד ו מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה טו , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף ח , וטור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף יב:

טו ז מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה יג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף יב וסעיף יד:

טז ח ט מיי' פ"טו מהל' טוען הלכה י עי' מגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף יא וסעיף יב:

דף ל עמוד א[עריכה]

יז א ב מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה כא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף כה:

יח ג ד מיי' פ"יא מהל' טוען הלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמג סעיף א:

יט ה מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה יד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף יג:

דף ל עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פ"יד מהל' טוען ונטען הלכה יד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף יג:

כא ב ג מיי' פ"טז מהל' טוען הלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף יז , וטור ושו"ע חו"מ סי' קמז סעיף ה:

כב ד מיי' פ"טז מהל' טוען הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קמז סעיף א:

כג ה מיי' פ"טז מהל' טוען הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' קמז סעיף ה:

כד ו ז מיי' שם וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף יז:

כה ח ט י מיי' פ"טו מהל' טוען הלכה ז , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף יט:

דף לא עמוד א[עריכה]

כו א ב ג מיי' פ"טו מהל' טוען הלכה ו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף כד:

כז ד ה מיי' פ"טו מהל' טוען הלכה ו , ומיי' פ"ז מהל' טוען הלכה ח , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף כד , וטור ושו"ע חו"מ סי' פ סעיף א:

כח ו מיי' פ"טו מהל' טוען הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף כג:

דף לא עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"כב מהל' עדות הלכה א , סמג עשין קי , טור ושו"ע חו"מ סי' לא סעיף א:

ל ב מיי' פ"טו מהל' טוען הלכה ה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף כג:

לא ג מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה כג , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנב סעיף ג , וטור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מב וע"ש:

לב ד מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סימן ג סעיף א ב ג:

דף לב עמוד א[עריכה]

לג א ב מיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה טז , סמג לאוין קכב , טור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף ז:

לד ג מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ב , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ו:

לה ד מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ד , ומיי' פ"כ מהל' איסורי ביאה הלכה טז , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ט , וטור ושו"ע אה"ע סי' ג סעיף ז:

דף לב עמוד ב[עריכה]

לו א מיי' פ"טו מהל' טוען הלכה ט , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף כה:

לז ב מיי' פ"יד מהל' מלוה הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' פג סעיף ד:

לח ג ד מיי' פ"יד מהל' מלוה הלכה ח , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' נז סעיף ב:

דף לג עמוד א[עריכה]

לט א מיי' פ"יד מהל' מלוה הלכה א , סמג עשין פד , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף יז:

מ ב מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה ח ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף כא:

מא ג מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה ח , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף ב וסעיף כב , וטור ושו"ע חו"מ סי' קנ סעיף א ועי' שם:

מב ד ה מיי' פ"טו מהל' טוען הלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלט סעיף ד:

דף לג עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פ"טז מהל' טוען הלכה ו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמה סעיף ג:

מד ב מיי' פ"ט מהל' טוען הלכה ו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלז סעיף א:

מה ג מיי' פ"ט מהל' טוען הלכה ו ועי' בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלז סעיף ב:

מו ד מיי' פ"ד מהל' טוען הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' גזילה הלכה יד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף יג , וטור ושו"ע חו"מ סי' שסד סעיף ג וסעיף ד:

דף לד עמוד א[עריכה]

מז א מיי' פ"ד מהל' טוען הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' גזילה הלכה יד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף יג , וטור ושו"ע חו"מ סי' שסד סעיף ג וסעיף ד:

מח ב ג מיי' פ"טז מהל' טוען הלכה ה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמה סעיף ג , [ ורב אלפס שבועות פ"ו דף שטז ]:

דף לד עמוד ב[עריכה]

מט א ב מיי' פ"י מהל' טוען הלכה ו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלט סעיף ג:

נ ג מיי' פ"טו מהל' טוען הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קלט סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף כב , [ וברב אלפס עוד בכתובות פ"ט דף קי ]:

דף לה עמוד א[עריכה]

נא א מיי' פ"ה מהל' זכיה הלכה ו , ומיי' פ"כ מהל' מלוה הלכה ג ועי' בהשגות , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמ סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' קד סעיף ח וסעיף י:

נב ב מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה י , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכג סעיף א ועל הלוקח להביא ראיה:

(ג) [ רב אלפס כתובות פ"ט דף קי ] :

דף לה עמוד ב[עריכה]

נג א ב ג מיי' פ"טו מהל' טוען הלכה ד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלט סעיף ב וע"ש , ובטור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף כב:

נד ד מיי' פ"יא מהל' טוען הלכה ט , ומיי' פ"א מהל' מכירה הלכה טז , סמ"ג עשין צד ועשה צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמב סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף יא:

נה ה ו מיי' פ"יא מהל' טוען הלכה ט , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמב סעיף א:

נו ז ח טור ושו"ע חו"מ סי' קנ סעיף א:

נז ט מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה ה ועי' בהשגות ובמגיד משנה , ומיי' פ"א מהל' מכירה הלכה יז , סמג עשין פד ועשה צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף יד , וטור ושו"ע חו"מ סי' קצד סעיף א:

נח י מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף טו , וטור ושו"ע חו"מ סי' קצד סעיף א:

דף לו עמוד א[עריכה]

נט א מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה ו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף טז:

ס ב מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה טו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף יג:

סא ג מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה יב ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף יא:

סב ד ה מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף י:

סג ו מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף ה:

סד ז מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף ו:

סה ח מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה ב , סמ"ג עשין צה , טור ח"מ סימן קמט:

סו ז מיי' פ"י מהל' טוען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלה סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף כא:

סז י כ מיי' פ"י מהל' טוען הלכה ד , וסמ"ג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ב:

סח ל מיי' פ"י מהל' טוען הלכה ג , סמג שם , טור וש"ע ח"מ סימן עב סעי' יז יח כא:

סט מ מיי' פ"י מהל' טוען הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף כא , וטור ושו"ע חו"מ סי' קלה סעיף א , [ וברב אלפס עוד בכתובות פרק ט דף קח: , ובשבועות פ"ז דף שיד ]:

דף לו עמוד ב[עריכה]

ע א מיי' פ"יב מהל' טוען ונטען הלכה ט , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף ה וסעיף ט:

עא ב מיי' פ"יב מהל' טוען ונטען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף א:

עב ג טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף טו:

עג ד מיי' פ"יב מהל' טוען ונטען הלכה יט , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף יז:

דף לז עמוד א[עריכה]

עד א ב מיי' פי"ב מהל' טוען ונטען הל' יט כ , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף יז:

עה ג מיי' פ"יב מהל' טוען ונטען הלכה יז , ומיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף יט , וטור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף יג:

עו ד מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ח , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין כב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף יא וסעיף יב , [ וברב אלפס סוף פרק ד' דמכילתין דף קצב]:

דף לז עמוד ב[עריכה]

עז א מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ו בהג"ה:

עח ב מיי' פ"יב מהל' טוען ונטען הלכה א , ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף א וסעיף יח:

עט ג מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ז:

פ ד מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה ב ע"ש בכסף משנה , סמג לאוין רפ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף לג:

דף לח עמוד א[עריכה]

פא א מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ט:

פב ב ג מיי' פ"יב מהל' טוען ונטען הלכה יח , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמא סעיף כ:

פג ד מיי' פ"יא מהל' טוען ונטען הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף א:

פד ה מיי' פ"יא מהל' טוען ונטען הלכה ב , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קמג סעיף א:

דף לח עמוד ב[עריכה]

פה א ב מיי' פ"יא מהל' טוען ונטען הלכה ו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף א:

פו ג ד מיי' פ"יד מהל' טוען ונטען הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קמג סעיף ג:

פז ה ו מיי' פ"יא מהל' טוען ונטען הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף ד:

דף לט עמוד א[עריכה]

פח א ב ג ד מיי' פ"יא מהל' טוען ונטען הלכה ו , ומיי' פ"ו מהל' טוען ונטען הלכה ד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף א:

פט ה מיי' פ"יא מהל' טוען ונטען הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף א:

צ ו מיי' פ"ז מהל' דעות הלכה ה , סמג לאוין ט:

דף לט עמוד ב[עריכה]

צא א מיי' פ"יא מהל' טוען הלכה ח , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף ה:

צב ב טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף ז:

דף מ עמוד א[עריכה]

צג א מיי' פ"יא מהל' טוען הלכה ח , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף ה:

צד ב מיי' פ"י מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רה סעיף א:

צה ג מיי' פ"יא מהל' מלוה הלכה א , ומיי' פ"ז מהל' טוען הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף ב וסעיף ז , וטור ושו"ע חו"מ סי' פא סעיף ח וסעי' י , ועיין מה שכתב המ"מ בפ"ה מהל' מכירה הלכה ט:

צו ד מיי' פ"יא מהל' מלוה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף ג , ועיין במיי' פ"ה מהל' מכירה הלכה ט ובמגיד משנה שם , וטור ושו"ע חו"מ סי' קפט , וטור ושו"ע חו"מ סי' קצה סעיף א:

צז ה מיי' פ"ו מהל' עדות הלכה א , סמג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף ג וסעיף ד:

צח ו מיי' פ"יא מהל' מלוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' לט סעיף ג:

צט ז מיי' פ"י מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רה סעיף א:

דף מ עמוד ב[עריכה]

ק א מיי' פ"י מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רה סעיף א:

קא ב מיי' פ"י מהל' מכירה הלכה ג , ומיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כ , ומיי' פ"ה מהל' זכייה הלכה ד , סמ"ג עשין פב וסימן נ , טור ושו"ע חו"מ סי' רה סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמב סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קלד סעיף א:

קב ג ד מיי' פ"י מהל' מכירה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רה סעיף ז:

קג ה מיי' פ"ה מהל' זכייה הלכה א והלכה ב , ומיי' פ"ט מהל' זכייה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ש"ע ח"מ סי' רמב סעי' ג ד ה:

קד ו ז מיי' פ"ה מהל' זכייה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמב סעיף ט וסעיף י:

קה ח ט מיי' פ"ה מהל' זכייה הלכה ה והלכה ג , טוש"ע שם ובסעיף ח:

דף מא עמוד א[עריכה]

קו א מיי' פ"ה מהל' זכייה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמב סעיף ג:

קז ב מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה יב , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף ט:

קח ג מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף י:

קט ד טור ושו"ע חו"מ סי' קמב סעיף ב:

דף מא עמוד ב[עריכה]

קי א מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ג , סמג עשין קח , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף ב:

קיא ב ג מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה יד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף יד:

קיב ד ה מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' קמו סעיף י:

קיג ו ז מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ו , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמד סעיף ב:

קיד ח מיי' פ"יא מהל' מלוה הלכה ה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קטז סעיף א:

דף מב עמוד א[עריכה]

קטו א מיי' פ"יא מהל' מלוה הלכה ה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קטז סעיף א:

קטז ב מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ז , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמד סעיף ג:

קיז ג ד מיי' פ"יב מהל' טוען הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' קמד סעיף ד:

קיח ה מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף כח:

קיט ו מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף א:

קכ ז מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף א ובסעיף כה:

קכא ח מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף א:

קכב ט מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף ט:

קכג י מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף ג וסעיף ו:

קכד כ מיי' פ"ג מהל' זכיה הלכה א , ומיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ח , סמ"ג עשין פב ועשה פד , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמא סעיף א:

קכה ל מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה יא , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , ובטור ח"מ סימן קעג בשם תשובת הרא"ש , ופ"א מהל' מכירה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף ב:

קכו מ מיי' פ"ב מהל' זכיה הל' א ב ג , ופ"א מהל' מכירה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף יב:

דף מב עמוד ב[עריכה]

קכז א מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה ח , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף ב , ועי' פ"ה מהל' שותפין הל' ח , וטור ושו"ע חו"מ סי' קעט:

קכח ב ג מיי' פ"י מהל' גזילה הלכה ז , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שעה סעיף ה:

קכט ד מיי' פ"טו מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף א:

דף מג עמוד א[עריכה]

קל א מיי' פ"טו מהל' עדות הלכה ד , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף א:

קלא ב מיי' פ"טז מהל' עדות הלכה ג , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף טו:

קלב ג טור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף א:

קלג ד מיי' פ"טו מהל' עדות הלכה ב , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף יט , וטור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף יב:

קלד ה ו ז מיי' פ"טו מהל' עדות הלכה ג , וסמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף יב , וטור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף כ:

קלה ח טור ושו"ע חו"מ סי' קעו סעיף ח , ועיין בש"ך:

דף מג עמוד ב[עריכה]

קלו א טור ושו"ע חו"מ סי' קעו סעיף ח:

קלז ב מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' קעו סעיף ח , וטור ושו"ע חו"מ סי' שה סעיף ו , וטור ושו"ע חו"מ סי' שמו סעיף ה וסעיף ח:

קלח ג ד ה מיי' פ"טז מהל' עדות הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף יז:

דף מד עמוד א[עריכה]

קלט א ב מיי' פ"טז מהל' עדות הלכה ב , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף יז:

קמ ג מיי' פ"ה מהל' גזילה הלכה ה , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שסא סעיף ז:

קמא ד מיי' פ"ב מהל' גזילה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שנג סעיף ד , וטור ושו"ע חו"מ סי' שסא סעיף ז , וטור ושו"ע חו"מ סי' שסב סעיף א:

דף מד עמוד ב[עריכה]

קמב א מיי' פ"יח מהל' מלוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קיג סעיף א:

קמג ב מיי' פ"יח מהל' מלוה הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קיז סעיף ג:

קמד ג מיי' פ"יח מהל' מלוה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קיז סעיף ה , [ וברב אלפס עוד בכתובות פ"י דף קיח. ]:

קמה ד מיי' פ"יח מהל' מלוה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קיז סעיף ג:

קמו ה ו מיי' פ"יח מהל' מלוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קיג סעיף א:

קמז ז מיי' פ"יח מהל' מלוה הלכה ב , וסמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קיב סעיף א:

קמח ח מיי' פ"יט מהל' מכירה הלכה ח , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכה סעיף ה:

קמט ט מיי' פ"טז מהל' עדות הלכה ג , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף טו:

דף מה עמוד א[עריכה]

קנ א מיי' פ"יט מהל' מכירה הלכה ד , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכה סעיף ב:

קנא ב מיי' פ"ט מהל' טוען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קלד סעיף א:

קנב ג מיי' פ"ט מהל' טוען הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קלד סעיף ב:

דף מה עמוד ב[עריכה]

קנג א מיי' פ"ט מהל' טוען הלכה ב , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצו סעיף א וסעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רצז סעיף א:

קנד ב טור ושו"ע חו"מ סי' קלד סעיף ד:

קנה ג מיי' פ"ו מהל' פקדון הלכה ד , ומיי' פ"ט מהל' טוען הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קלד סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רצו סעיף א:

קנו ד מיי' פ"ט מהל' טוען הלכה ב , ומיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ח , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף ד:

דף מו עמוד א[עריכה]

קנז א מיי' פ"ט מהל' טוען הלכה ב , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף ד:

קנח ב מיי' פ"ו מהל' גזילה הלכה ו , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' קלו סעיף א:

קנט ג מיי' פ"ו מהל' גזילה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קלו סעיף ב:

קס ד ה מיי' פ"ו מהל' גזילה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קלו סעיף א:

קסא ו מיי' פ"ט מהל' טוען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טטור ושו"ע חו"מ סי' קלד סעיף ב:

דף מו עמוד ב[עריכה]

קסב א ב מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה ה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף כה:

קסג ג ד מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף כו:

קסד ה ו מיי' פ"טו מהל' עדות הלכה ה , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף ב:

קסה ז ח מיי' פ"טו מהל' עדות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף יג:

קסו ט מיי' פ"טו מהל' עדות הלכה ו ועי' בהשגות , טור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף יד:

דף מז עמוד א[עריכה]

קסז א מיי' פ"טו מהל' עדות הלכה ו עי' כסף משנה , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' לז סעיף יג בהג"ה:

קסח ב ג ד ה ו ז ח מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה ג והלכה ד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קנב:

קסט ט י מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף יג:

קע כ מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף כח:

קעא ל מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף כז:

קעב מ מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף ד:

קעג נ מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף י , ועיין בטור ושו"ע אה"ע סי' פז:

דף מז עמוד ב[עריכה]

קעד א מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה כה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף ב:

קעה ב מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה א , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קנא סעיף א:

קעו ג טור ושו"ע חו"מ סי' רלו סעיף ד:

קעז ד מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה ב ועיין במגיד משנה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רלו סעיף ד , וטור ושו"ע חו"מ סי' קנא סעיף ג:

קעח ה ו מיי' שם וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנא סעיף ג:

קעט ז מיי' פ"י מהל' מכירה הלכה א , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קנא סעיף ג בהג"ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' רה סעיף א , [ וברב אלפס עוד בגיטין פ"ה דף קע. ]:

דף מח עמוד א[עריכה]

קפ א מיי' פ"יד מהל' מעשה קרבנות הלכה טז , סמג לאוין קלא:

קפא ב ג מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה כ , סמג עשין כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלד סעיף ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנד סעיף כא:

קפב ד מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה כ , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קלד סעיף ח:

קפג ה מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קלד סעיף ט:

דף מח עמוד ב[עריכה]

קפד א מיי' פ"י מהל' מכירה הלכה א , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רה סעיף א , [ וברב אלפס עוד בגיטין ד' קע.]:

קפה ב ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה א , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מב סעיף א:

קפו ד מיי' פ"י מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רה סעיף ט:

דף מט עמוד א[עריכה]

קפז א מיי' פ"ג מהל' עדות הלכה ז , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף לז:

קפח ב ג ד מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה א , ומיי' פ"יד מהל' טוען הלכה א , ומיי' פ"כב מהל' אישות הלכה טו , סמ"ג עשין צה ועשין מח , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף ט , וטור ושו"ע אה"ע סי' פז סעיף א:

דף מט עמוד ב[עריכה]

קפט א מיי' פ"כג מהל' אישות הלכה א , ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צב סעיף א וסעיף ג וסעיף ז , וטור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף ז:

קצ ב מיי' פ"יט מהל' מלוה הלכה ו:

קצא ג מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה ד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סט סעיף ד , וטור ושו"ע אה"ע סי' פ סעיף טו בהג"ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' פא סעיף א בהג"ה:

קצב ד מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה טו , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , ומיי' פ"יז מהל' אישות הלכה יא , מיי' פ"ל מהל' מכירה הלכה ג , ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף יז:

קצג ה ו ז מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה יח , ומיי' פ"ל מהל' מכירה הלכה ג , ומיי' פ"יד מהל' טוען הלכה א , סמ"ג עשין מח וסימן צה , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף יז , וטור ושו"ע חו"מ סי' קנא סעיף א:

דף נ עמוד א[עריכה]

קצד א ב מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה טז ופוסק מכרן קיים , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף יג וסעי' טז:

קצה ג מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף ט:

קצו ד טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף יז:

קצז ה מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה יז , ומיי' פ"יד מהל' טוען הלכה א , סמ"ג עשין מח וסימן צה , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף יז , וטור ושו"ע חו"מ סי' קנא סעיף א:

דף נ עמוד ב[עריכה]

קצח א מיי' פ"ב מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה טו:

קצט ב מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה יא , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף יא , וטור ושו"ע אה"ע סי' פז סעיף ב:

ר ג טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף ט בהגה"ה:

רא ד מיי' פ"יד מהל' טוען הלכה יא , וסמ"ג עשין צה , טור ושו"ע אה"ע סי' פז סעיף ב:

דף נא עמוד א[עריכה]

רב א מיי' פ"יג מהל' טוען הלכה ח , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמט סעיף ט:

רג ב מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ג , ומיי' פ"ב מהל' זכייה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצ סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רמא סעיף א:

רד ג מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קצא סעיף ב:

רה ד מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' קצא סעיף א:

רו ה מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' קצא סעיף ב:

רז ו מיי' פ"ב מהל' מלוה הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' פו סעיף ב:

דף נא עמוד ב[עריכה]

רח א מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה כט , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' פה סעיף ט:

רט ב מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה כז , טור ושו"ע אה"ע סי' פה סעיף ז:

רי ג מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה כט , טור ושו"ע אה"ע סי' פה סעיף ט:

ריא ד מיי' פ"ז מהל' פקדון הלכה י , ומיי' פ"כב מהל' אישות הלכה לב , סמ"ג עשין פה , טור ושו"ע אה"ע סי' פו סעיף א , ועיין בטור , [ וברב אלפס עוד בב"מ פ"ג דף פז.]:

דף נב עמוד א[עריכה]

ריב א מיי' פ"ז מהל' פקדון הלכה י , ומיי' פ"כב מהל' אישות הלכה לב , סמ"ג עשין פה , טור ושו"ע אה"ע סי' פו סעיף א , [ וברב אלפס עוד בב"מ פ"ג דף פז. ]:

ריג ב ג מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה לב , וסמג שם , טור אה"ע שם:

ריד ד ה מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ז והלכה ח , סמג עשין צז וסימן פח , טור ושו"ע חו"מ סי' סב:

דף נב עמוד ב[עריכה]

רטו א מיי' פ"ח מהל' טוען הלכה ג , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף יח , וטור ושו"ע חו"מ סי' קלג סעיף ה:

רטז ב ג מיי' פ"ט מהל' נחלות הלכה ח , סמג לאוין פא , טור ושו"ע חו"מ סי' סב:

ריז ד מיי' שם , ומיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ל , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' סב , וטור ושו"ע אה"ע סי' פו סעיף ב , וע"ש בהג"ה:

ריח ה מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף ב:

דף נג עמוד א[עריכה]

ריט א מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף ב:

רכ ב מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף ד , ועיין בטור ובב"י:

רכא ג מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף ה:

רכב ד מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף ד:

רכג ה מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף ה:

רכד ו מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף ו:

רכה ז מיי' פ"א מהל' זכייה הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף ח:

דף נג עמוד ב[עריכה]

רכו א מיי' פ"א מהל' זכייה הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף ח:

רכז ב ג מיי' פ"א מהל' זכייה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף ט:

רכח ד מיי' פ"א מהל' זכייה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף י:

רכט ה מיי' פ"ב מהל' זכייה הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף כא:

רל ו ז ח מיי' פ"ב מהל' זכייה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף יג:

רלא ט מיי' פ"ב מהל' זכייה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף טו:

רלב י כ מיי' פ"ב מהל' מכירה הלכה ב , ועיין בהשגות ובכסף משנה , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' קצו סעיף ג:

דף נד עמוד א[עריכה]

רלג א מיי' פ"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה י , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף כב:

רלד ב ג מיי' פ"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ד והלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף יז:

רלה ד ה מיי' פ"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ה והלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף יח:

רלו ו ז מיי' פ"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ו והלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף יט:

רלז ח ט מיי' פ"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ז והלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף כ:

רלח י כ מיי' פ"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ב , סמ"ג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף יב:

רלט ל מיי' פ"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף יד:

רמ מ מיי' פ"א מהל' זכיה ומתנה הלכה י , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף ג:

דף נד עמוד ב[עריכה]

רמא א מיי' פ"א מהל' זכיה ומתנה הלכה י , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף ג:

רמב ב מיי' פ"א מהל' זכיה ומתנה הלכה יד , סמ"ג עשין פה , טור ושו"ע חו"מ סי' קצד סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רעד:

רמג ג מיי' פ"א מהל' זכיה ומתנה הלכה יד , ומיי' פ"א מהל' מכירה הלכה ז , סמ"ג עשין פה , טור ושו"ע חו"מ סי' קצד סעיף ב:

רמד ד מיי' פ"א מהל' זכיה ומתנה הלכה טו , ומיי' פ"ה מהל' גזילה הלכה יא , סמ"ג עשין פה וסימן עג , טור ושו"ע חו"מ סי' קצד סעיף ב , וטור שו"ע סי' שסט סעיף ב ז ח ט:

דף נה עמוד א[עריכה]

רמה א ב מיי' פ"ח מהל' גזילה הלכה יד , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שסט סעיף ט:

רמו ג טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף י בהג"ה:

רמז ד ה טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ו , וע"ש כל דיני המסים:

רמח ו מיי' פ"א מהל' זכיה ומתנה הלכה י , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף ד:

רמט ז ח מיי' פ"ג מהל' מתנות עניים הלכה ב והלכה ג:

דף נה עמוד ב[עריכה]

רנ א מיי' פ"כ מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ט:

רנא ב מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה כד:

דף נו עמוד א[עריכה]

רנב א מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה כד:

רנג ב מיי' פ"א מהל' זכיה ומתנה הלכה יג , ועי' בהשגות ובמגיד משנה ובלחם משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף ז:

רנד ג מיי' פ"א מהל' תרומות וע"ש כל הפרק:

רנה ד מיי' פ"כא מהל' עדות הלכה ז , טור חו"מ סימן לח:

דף נו עמוד ב[עריכה]

רנו א ב מיי' פ"כא מהל' עדות הלכה ז , טור ח"מ סימן לח:

רנז ג ד מיי' פ"ד מהל' עדות הלכה ז , סמ"ג עשין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' ל סעיף יג:

רנח ה ו מיי' פ"טו מהל' טוען הלכה ב , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קמה סעיף א:

דף נז עמוד א[עריכה]

רנט א מיי' פ"ז מהל' עדות הלכה ד , סמג עשין קיז , טור ושו"ע חו"מ סי' מו סעיף יב:

רס ב מיי' פ"יב מהל' טוען ונטען הלכה יד , ומיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין צה וסימן פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קמ סעיף טו , וטור ושו"ע חו"מ סי' קסא סעיף ה , ועי' בב"י:

דף נז עמוד ב[עריכה]

רסא א מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסא סעיף ה , ועי' בטור ובב"י ובמגיד משנה:

רסב ב ג מיי' פ"ז מהל' נדרים הלכה ד , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכו סעיף א ואין הלכה כן , וטור ושו"ע חו"מ סי' קפ:

רסג ד מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כא , סמג לאוין קכ , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף א:

רסד ה מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ט:

רסה ו (מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ב):

דף נח עמוד ב[עריכה]

רסו א מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנג סעיף ו:

רסז ב מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' קנג סעיף יג:

רסח ג ד מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף י:

רסט ה ו מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ה , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנג סעיף ו:

ער ז מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קנג סעיף ח:

דף נט עמוד א[עריכה]

רעא א מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנג סעיף ז:

רעב ב מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' קנג סעיף יג:

רעג ג מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף י:

רעד ד מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף ו:

ערה ה מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה ז ע"ש , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף י:

רעו ו מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנג סעיף ג:

דף נט עמוד ב[עריכה]

רעז א מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ג , ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנג סעיף ד:

רעח ב מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קנג סעיף א:

רעט ג מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף ג:

רפ ד ה מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף א:

רפא ו מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף ג:

רפב ז מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף ג:

דף ס עמוד א[עריכה]

רפג א מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף יב:

רפד ב ג מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף א:

רפה ד מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף ג:

רפו ה מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף ד:

רפז ו מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף ג:

רפח ז ח ט מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה י והלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף ד:

רפט י מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה כג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' תיז סעיף א:

רצ כ מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה כד , טור ושו"ע חו"מ סי' תיז סעיף ב:

רצא ל מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה כה , טור ושו"ע חו"מ סי' תיז סעיף ג:

רצב מ מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה כג , טור ושו"ע חו"מ סי' תיז סעיף א:

דף ס עמוד ב[עריכה]

רצג א ב ג מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה כד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' תיז סעיף ב:

רצד ד מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה כה , טור ושו"ע חו"מ סי' תיז סעיף ג:

רצה ה ו ז ח ט מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה יב , סמג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקס סעיף א:

רצו י כ ל מ מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקס סעיף ב , [וברב אלפס תענית דף קעט]:

רצז נ טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף כה:

רצח ס מיי' פ"ב מהל' ממרים הלכה ה , סמג עשין קיא: