שולחן ערוך אבן העזר צב א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך אבן העזר · צב · א · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

הכותב או האומר לאשתו בעודה ארוסה: "דין ודברים אין לי בנכסיך", אם מכרה או נתנה, קים. ואין לו במעות המקח כלל (הגהות אלפסי). וכל זמן שלא מכרה ולא נתנה, הבעל אוכל הפרות, ואם מתה יורשה. ואם כתב לה כן אחר הנשואין, צריך לקנות מידו ואז יהיה מכרה ומתנתה קים.

הגה: ולא מהני סלוקו אלא לאחר ארוסין, אבל קדם ארוסין לא מהני סלוק (ר"ן ריש פרק הכותב ורשב"א סימן תתק"ס):

מפרשים

חלקת מחוקק

(א) אם מכרה או נתנה קיים:    פי' אפילו לאחר נשואין דאלו קודם נשואין כבר נתבאר לעיל סי' צ' סעיף י"א שארוסה מכרה קיים אפי' בלא תנאי ומ"מ מיירי כאן בנכסים שהיו בשעת התנאי אבל בנכסים שיפלו לה לאחר מכאן יתבאר בסעיף שאחר זה אם סילוק מועיל אף לדבר שלא בא לעולם:


(ב) ואין לו במעות המקח כלל:    דמאחר שהרשות בידה ליתן הקרקע עצמה במתנה ה"ה המעות דאתי מחמתיה וזה לשון ריא"ז ונראה בעיני שאין לו שום זכות במעות אלא היא עושה בהן כל חפצה ואם לקחה בהן קרקע הוא אוכל פירותיה עכ"ל דדין קרקע שני כמו קרקע ראשון:


(ג) ואז יהי' מכרה ומתנת' קיים:    דעת המ"מ בפ' כ"ג מה"א דקנין בנשואה מהני אף לפירות דלא יהא כח הבעל גדול בנכסי אשתו מכח השותף בחלקו (דהאומר לחבירו אין לי דין ודברים על שדה זו שאם קנו מידו קנה חבירו) אבל דעת הטור דבשותף ל"ש לחלק בין גוף לפירות אבל באשה די שיועיל הקנין אם מכרה ונתנה קיים וע' בכ"מ ובב"ח:


(ד) קודם אירוסין לא מהני סילוק:    משמע אפי' בקנין ל"מ מאחר דהוי דשב"ל (ועיין לעיל סי' צ' ס"ק ס') ועיין במרדכי פרק הכותב בדין איש חפץ לקנות בית ומתנ' עם אשתו שלא תעכב עליו מלמכור הבית אף על פי שבשעת התנאי הוה דשב"ל שעדיין לא לקח הבית מהני ע"ש ועיין בחושן משפט סי' ר"ט סעיף ח':

בית שמואל

(א) אם מכרה או נתנה קיים:    אפילו אחר הנישואים ואיירי בנכסים שהיה לה בשעת התנאי ודוקא אם מכרה כבר א"י הוא לערער על המכירה אבל אם לא מכרה יכול לעכב וכן משמע מל' מתני' ול' הפוסקים וכן מוכח מתוס' והרא"ש דהקשו מה מהני הסילוק מה שיסלק מנכסים שיש בידה בעודה ארוסה דהא בלא סילוק נמי הנכסים שנפלו כשהיא ארוסה ומכרה אחר הנישואים מכרה קיים לדינא דמתניתין ושם מבואר לר"י דוקא בדיעבד המכירה קיים אבל לכתחילה א"י למכור אם כן אם אחר הסילוק יכולה למכור לכתחלה לק"מ אף על גב לחנני' שם יכולה למכור לכתחלה מ"מ קשה מנ"ל דמתניתין אתיא כחנני' וכן מבואר בתוס' להדיא מ"ש אליבא דרב אשי:


(ב) ואין לו במעות המקח:    ואם לקחה במעות קרקע אוכל הפירות שם:


(ג) אוכל הפירות:    והא דלא אמרי' מכל דבר סילק את עצמו מתרץ אביי משום בעל השטר ידו על התחתונה ורב אשי מתרץ מ"ש לה אין לי בנכסיך משמע דלא סילק את עצמו מפירות ולא מירושה ונ"מ אם כתב בשטר שיהיה ידו על העליונה או אם כתב בשאר לשון ואם אמר מנכסייך אפילו שטרות בכלל ועיין מהרי"ק שורש י"ג:


(ד) צריך לקנות מידו:    משום אחר הנישואים ידו כידה או עדיף מידה ולא מהני אמיר' וצריך קנין ולא שייך לו' כאן מחילה א"צ קנין דלא שייך כאן מחילה כיון דיש לו חלק בגוף הקרקע ועיין במ':


(ה) מכרה ומתנתה קיים:    הב"י וב"ח וח"מ דייקו מדברי המגיד דמהני הקנין דאין לו זכות בפירות והטור חולק ע"ז וס"ל דלא מהני אלא לענין המכירה ואפש' דל"פ אלא הטור איירי כשאומר או כותב דין ודברים אין לי בנכסיך אז לא סילק מפירו' אלא הקנין מהני לענין המכירה אבל כשלא אמר נכסייך ס"ל להטור נמי דמהני אפילו לענין פירו':


באר היטב

(א) קיים:    אפי' לאחר נישואין כבר נתבאר לעיל סי' צ' סעיף י"א שארוסה מכרה קיים אפילו בלא תנאי ואיירי בנכסים שהיה לה בשעת התנאי אבל בנכסים שיפלו לה לאחר מכאן יתבאר בסעיף שאח"ז. ודוק' אם מכרה כבר א"י הוא לערער על המכירה אבל אם לא מכרה יוכל לעכב עי' ב"ש.


(ב) כלל:    ואם לקחה במעות קרקע אוכל הפירות ש"ג.


(ג) קיים:    הב"י וב"ח וח"מ דייקו מדברי המגיד דמהני הקנין דאין לו זכות אפילו בפירות. והטור חולק וס"ל דלא מהני אלא לענין המכירה. והב"ש כתב דלא פליגי דהטור איירי כשאומר או כותב דין ודברים אין לי בנכסייך. אבל כשלא אמר בנכסייך מהני אפילו לענין הפירות ע"ש.▲ חזור לראש