שולחן ערוך אבן העזר פז ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אבן העזר · פז · ב

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

מי שהחזיק בנכסי אשת איש, לא עלתה לו חזקה, אלא אם כן החזיק בהם שלשה שנים אחר מות בעלה. ועיין בחשן המשפט סימן קמ"ט

מפרשים

חלקת מחוקק

(ד) לא עלתה לו חזקה:    בטור כתב אפי' אם כתב לה אין לי דין ודברים בנכסיך כיון שמתה היא יורשה משמע להדי' הא אם סילק עצמו גם מירושת' יש חזקה בנכסי א"א דאין לה לסמוך על בעלה:

(ה) החזיק בהם ג' שנים אחר מות בעלה:    אפי' אם התחיל להחזיק בהן בחיי בעלה וטען בפני מכרת לבעליך והוא מכרם לי הוי חזקה וכו' כ"כ הטו' ואם טוען אתה מכרת לי הקרקע בחיי בעליך יתבאר לקמן סי' צ':

בית שמואל

(ד) לא עלת' לו חזק':    אא"כ החזיק' וטוען בפני מכרת לבעלך והוא מכר לי אז נאמן במיגו אתה מכרת לי אפילו התחיל להחזיק בחיי בעלה טח"מ ומדייק בח"מ מדכתבו תוספות והטור אפילו אם כתב דין ודברים וכו' כיון שאם מתה הוא יורשה משמע אם הוא סילק את עצמו מירושה ומפירו' מחזיקים בנכסים שלה דאז אין לו שום הנאה ואינו מוחה ולכאורה קשה לפ"ז למה לא אוקמי שם הא דתניא אשת איש צריכה למחות איירי בכה"ג דהבעל סילק את עצמו אף מירושה והחזיק אחר ומדלא תירץ כן ש"מ אף בכה"ג אין מחזיקין וכן משמע מתשו' רשב"א שהביא הב"י בסי' קמ"ט בחושן המשפט דכתב הבעל הוא כאפוטרופס שלה מ"ה היא סומכת עליו משמע להדי' אפילו אם אין לו שום הנאה סומכת עליו ותוס' הנ"ל דכתבו כיון שאם מתה וכו' ס"ל דא"י לסלק מירושה מ"ה כתבו הטעם דיש לו הנאה דיורש אותה אבל באמת אפילו אם אין לו הנאה נמי אין מחזיקים:

ט"ז

באר היטב

(ג) חזקה:    אא"כ החזיק וטען בפני אתה מכרת לבעלך והוא מכר לי אז נאמן במיגו אתה מכרת לי ואפילו התחיל להחזיק בחיי בעלה. וכתב החלקת מחוקק דאם סילק הבעל את עצמו מירושה ומפירות מחזיקים בנכסים שלה וכ"כ הסמ"ע סי' קמ"ט ס"ק ט"ו ע"ש והב"ש חולק והקשה לפ"ז למה לא אוקמי שם דאיירי בכה"ג וכו' ע"ש. ואישתמיטתיה ליה דברי הדרישה בחושן משפט סי' קמ"ט שהקשה ג"כ קושי' זו ומתרץ דאין זו קושי' דכיון דרב סתמ' קאמר א"א צריכה למחות דוחק לומר דאיירי דוק' בכתב לה וכו' ע"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש