בית שמואל על אבן העזר פז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| בית שמואל על שולחן ערוך אבן העזר פז |

סעיף א[עריכה]

(א) אף על פי שהתנה:    ממה שאין דרך אשה לדקדק אם בעלה שלא יאכל פירות אפילו אם התנה שלא ירש אותה רמב"ם פי"ג ה' טוען:

(ב) וכן אין לאשה חזקה:    אא"כ נתגרשה אפילו ספק גירושין כמ"ש בחושן המשפט סי' קמ"ט:

(ג) ועיין בח"ה:    כלו' שם מבואר די"ח ע"ז ועיין תשובת מהר"מ מלובלין סי' ל"ו:

סעיף ב[עריכה]

(ד) לא עלת' לו חזק':    אא"כ החזיק' וטוען בפני מכרת לבעלך והוא מכר לי אז נאמן במיגו אתה מכרת לי אפילו התחיל להחזיק בחיי בעלה טח"מ ומדייק בח"מ מדכתבו תוספות והטור אפילו אם כתב דין ודברים וכו' כיון שאם מתה הוא יורשה משמע אם הוא סילק את עצמו מירושה ומפירו' מחזיקים בנכסים שלה דאז אין לו שום הנאה ואינו מוחה ולכאורה קשה לפ"ז למה לא אוקמי שם הא דתניא אשת איש צריכה למחות איירי בכה"ג דהבעל סילק את עצמו אף מירושה והחזיק אחר ומדלא תירץ כן ש"מ אף בכה"ג אין מחזיקין וכן משמע מתשו' רשב"א שהביא הב"י בסי' קמ"ט בחושן המשפט דכתב הבעל הוא כאפוטרופס שלה מ"ה היא סומכת עליו משמע להדי' אפילו אם אין לו שום הנאה סומכת עליו ותוס' הנ"ל דכתבו כיון שאם מתה וכו' ס"ל דא"י לסלק מירושה מ"ה כתבו הטעם דיש לו הנאה דיורש אותה אבל באמת אפילו אם אין לו הנאה נמי אין מחזיקים: