ביאור:מבנה מסכת סנהדרין

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

תלמוד > סדר נזיקין >


מסכת סנהדרין - מערכות השלטון והמשפט בישראל - מבנה, סמכויות, עונשים, עיקרי האמונה

א. פרק "דיני ממונות בשלשה" - מבנה מערכת המשפט - ערכאות, מספרי שופטים, תחומי שיפוט (בבלי ב א)

ערכאה נמוכה אזרחית - שלושה שופטים לדיני ממונות; דיני סמיכת שופטים ופשרות במשפט (פרק א משנה אבבלי ב ב)

ערכאה נמוכה ציבורית - שלושה שופטים לדיני מכות וקביעת התאריך; דיני עיבור השנה (פרק א משנה בבבלי י א)

ערכאה נמוכה טקסית - שלושה שופטים לסמיכה, עריפת עגלה, חליצה ופדיון הקדשות (פרק א משנה גבבלי יג ב)

ערכאה בינונית - עשרים ושלושה דיינים לדיני נפשות של יחיד (פרק א משנה דבבלי טו א)

ערכאה גבוהה - שבעים ואחד שופטים לדיני נפשות של ציבור (פרק א משנה הבבלי טו ב)

מקורות מהתורה למספר השופטים בכל ערכאה (פרק א משנה ובבלי טז ב)

ב. פרק "כהן גדול דן" - דיני הכהן הגדול והמלך (בבלי יח א)

כבוד הכהן הגדול - בבית המשפט, בנישואין ובאבל (פרק ב משנה אבבלי יח א)

כבוד המלך - בבית המשפט ובנישואין (פרק ב משנה בבבלי יט א)

כבוד המלך - באבל (פרק ב משנה גבבלי כ א)

מלחמות שהמלך רשאי לנהל (פרק ב משנה דבבלי כ ב)

נשים שהמלך רשאי לשאת (פרק ב משנה דבבלי כא א)

סוסים וכסף שהמלך רשאי להחזיק (פרק ב משנה דבבלי כא ב)

ספר תורה שהמלך חייב לכתוב (פרק ב משנה דבבלי כא ב)

כבוד המלך - איסור שימוש בכליו האישיים ואיסור הבטה בו במצב לא מכובד (פרק ב משנה הבבלי כב א)

ג. פרק "דיני ממונות בשלשה" - בחירת הדיינים והעדים וסדרי הדיון בדיני ממונות (בבלי כג א)

בחירת הדיינים, פסילת הדיינים ופסילת העדים בדיני ממונות (פרק ג משנה אבבלי כג א)

בוררות על-ידי דיינים פסולים ושבועות פסולות (פרק ג משנה בבבלי כד א)

הפסולים לעדות על עבירות מדרבנן (פרק ג משנה גבבלי כד ב)

הפסולים לעדות מפאת קרבה לאחד מבעלי הדין (פרק ג משנה דבבלי כז ב)

הפסולים לעדות מפאת רגשות (פרק ג משנה הבבלי כט א)

בדיקת העדים בדיני ממונות, וההכרעה בדין (פרק ג משנה ובבלי כט א)

הודעת פסק הדין לבעלי הדין (פרק ג משנה זבבלי כט א)

הליכי ערעור (פרק ג משנה חבבלי לא א)

ד. פרק "אחד דיני ממונות" - הלכות מיוחדות לדיני נפשות (בבלי לב א)

הבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות (פרק ד משנה אבבלי לב א)

הבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות - רמת הדיינים (פרק ד משנה בבבלי לו א)

סדר הישיבה של הסנהדרין ורישום המו"מ של הדיינים (פרק ד משנה גבבלי לו ב)

סדר הישיבה של תלמידי הסנהדרין ומינוי חכמים חדשים (פרק ד משנה דבבלי לז א)

איום על עדים בדיני נפשות; ערך החיים ביהדות (פרק ד משנה הבבלי לז א)

ה. פרק "היו בודקין אותן" - חקירת העדים וסיום הדין בדיני נפשות (בבלי מ א)

חקירת העדים בדיני נפשות - הפרטים העיקריים (פרק ה משנה אבבלי מ א)

בדיקת העדים בדיני נפשות - פרטים צדדיים (פרק ה משנה בבבלי מא ב)

עדויות סותרות (פרק ה משנה גבבלי מא ב)

סדר הדיון בטענות לזכות ולחובה (פרק ה משנה דבבלי מב א)

הכרעת הדין בדיני נפשות (פרק ה משנה הבבלי מב א)

ו. פרק "נגמר הדין" - דיני הוצאה להורג, ובפרט דיני סקילה (בבלי מב ב)

זכות אחרונה לערעור של אדם המוצא להורג (פרק ו משנה אבבלי מב ב)

וידויו של המוצא להורג (פרק ו משנה בבבלי מג ב)

הפשטת הנדון למוות לפני הסקילה (פרק ו משנה גבבלי מד ב)

אופן הוצאה להורג בסקילה (פרק ו משנה דבבלי מה א)

תליית הנדון למוות לאחר הסקילה (פרק ו משנה דבבלי מה ב)

אופן תליית הנדון למוות (פרק ו משנה דבבלי מו א)

הקב"ה מצטער על הוצאה להורג; בתי קברות להרוגי בית דין (פרק ו משנה הבבלי מו א)

מצוות הקבורה ואיסור הלנת המת (פרק ו משנה הבבלי מו א)

העברת העצמות לקבר המשפחה (פרק ו משנה ובבלי מו א)

הוצאתו להורג של יואב בן צרויה (פרק ו משנה ובבלי מח ב)

ז. פרק "ארבע מיתות נמסרו" - אופן הוצאה להורג בשריפה, הרג וחנק; עבירות שעונשן סקילה (בבלי מט ב)

סדר החומרה של ארבע מיתות בית דין; הוצאה להורג של בת כהן (פרק ז משנה אבבלי מט ב)

אופן הוצאה להורג בשריפה (פרק ז משנה בבבלי נב א)

אופן הוצאה להורג בסיף (פרק ז משנה גבבלי נב ב)

אופן הוצאה להורג בחנק (פרק ז משנה גבבלי נב ב)

רשימת העבירות שחייבים עליהן סקילה (פרק ז משנה דבבלי נג א)

דיני עבירת הגידוף, שחייבים עליה סקילה (פרק ז משנה הבבלי נה ב)

דיני בני נוח (פרק ז משנה הבבלי נו א)

דיני עבודה זרה, שחייבים עליה סקילה (פרק ז משנה ובבלי ס ב)

דיני העברה למולך, שחייבים עליה סקילה (פרק ז משנה זבבלי סד א)

דיני אוב וידעוני, שחייבים עליהם סקילה (פרק ז משנה זבבלי סה א)

דיני חילול שבת, שחייבים עליו סקילה (פרק ז משנה חבבלי סו א)

דיני קללת הורים, שחייבים עליה סקילה (פרק ז משנה חבבלי סו א)

דיני נערה בתולה מאורסה, שחייבים עליה סקילה (פרק ז משנה טבבלי סו ב)

דיני הסתה לעבודה זרה, שחייבים עליה סקילה (פרק ז משנה יבבלי סז א)

דיני כישוף, שחייבים עליו סקילה (פרק ז משנה יאבבלי סז א)

ח. פרק "בן סורר ומורה" - דיני בן סורר ומורה, ודיני הריגה לצורך מניעת עבירה (בבלי סח ב)

בן סורר ומורה - מאיזה גיל (פרק ח משנה אבבלי סח ב)

בן סורר ומורה - איזה תפריט (פרק ח משנה בבבלי ע א)

בן סורר ומורה - מאיזה תקציב (פרק ח משנה גבבלי עא א)

בן סורר ומורה - תיאום בין ההורים, התראה ומלקות (פרק ח משנה דבבלי עא א)

הטעם לענישת בן סורר ומורה ולענישת רשעים בכלל (פרק ח משנה הבבלי עא ב)

הריגת גנב במחתרת (פרק ח משנה ובבלי עב א)

הריגת אדם העומד לבצע עבירה (פרק ח משנה זבבלי עג א)

דין ייהרג ואל יעבור (פרק ח משנה זבבלי עד א)

ט. פרק "ואלו הן הנשרפין" - עבירות שעונשן שריפה או הרג, ובפרט רצח (בבלי עה א)

רשימת עבירות שעונשן שריפה - אשה ובתה, בת כהן שזנתה (פרק ט משנה אבבלי עה א)

רשימת עבירות שעונשן סיף - רצח, עיר הנידחת (פרק ט משנה אבבלי עו ב)

מכה שגרמה למוות לאחר זמן (פרק ט משנה אבבלי עח א)

רצח בכוונה חלקית (פרק ט משנה בבבלי עח ב)

רוצח שהתערבב עם אחרים (פרק ט משנה גבבלי עט ב)

אדם שנדון למוות פעמיים (פרק ט משנה דבבלי פא א)

ענישת פושעים חמורים שאי אפשר להרגם - כליאה בכיפה (פרק ט משנה הבבלי פא ב)

ענישת פושעים על-ידי קנאים (פרק ט משנה ובבלי פא ב)

י. פרק "חלק" - עבירות על עיקרי האמונה והחיים, ודיני עיר הנידחת (בבלי צ א)

עבירות שהעושה אותן מאבד את חלקו לעולם הבא (פרק י משנה אבבלי צ א)

תחיית המתים (פרק י משנה אבבלי צ ב)

דניאל חנניה מישאל ועזריה (פרק י משנה אבבלי צב ב)

חזקיהו וסנחריב (פרק י משנה אבבלי צד א)

חורבן בית ראשון ע"י נבוכדנאצר (פרק י משנה אבבלי צו א)

ימות המשיח ואחרית הימים (פרק י משנה אבבלי צו ב)

תורה מן השמים (פרק י משנה אבבלי צט א)

אפיקורוס (פרק י משנה אבבלי צט ב)

ספרים חיצוניים (פרק י משנה אבבלי ק ב)

לחישה על המכה (פרק י משנה אבבלי קא א)

אנשים מפורסמים שאין להם חלק לעולם הבא (פרק י משנה בבבלי קא ב)

ירבעם (פרק י משנה בבבלי קא ב)

אחאב (פרק י משנה בבבלי קב ב)

מנשה (פרק י משנה בבבלי קב ב)

בלעם (פרק י משנה בבבלי קה א)

דואג (פרק י משנה בבבלי קו ב)

אחיתופל (פרק י משנה בבבלי קו ב)

פרשת דוד ובת-שבע (פרק י משנה בבבלי קז א)

גיחזי (פרק י משנה בבבלי קז ב)

דורות שאין להם חלק לעולם הבא (פרק י משנה גבבלי קז ב)

דור המבול (פרק י משנה גבבלי קח א)

דור הפלגה (פרק י משנה גבבלי קט א)

אנשי סדום (פרק י משנה גבבלי קט א)

עדת המרגלים ועדת קורח (פרק י משנה גבבלי קט ב)

דור המדבר (פרק י משנה גבבלי קי ב)

עשרת השבטים (פרק י משנה גבבלי קי ב)

עיר הנידחת - הגדרה ודינים (פרק י משנה דבבלי קיא ב)

עיר הנידחת - החרמת רכוש (פרק י משנה הבבלי קיב א)

עיר הנידחת - טקס השריפה, וטעם הדין (פרק י משנה ובבלי קיב א)

יא. פרק "אלו הן הנחנקין" - עבירות שעונשן חנק, בפרט זקן ממרא ונביא שקר (בבלי פד ב)

רשימת עבירות שעונשן מוות בחנק (פרק יא משנה אבבלי פד ב)

פגיעה בהורים (פרק יא משנה אבבלי פה ב)

גניבת נפש (פרק יא משנה אבבלי פה ב)

זקן ממרא - הגדרה ודינים (פרק יא משנה בבבלי פו ב)

זקן ממרא - דברי תורה לעומת דברי סופרים (פרק יא משנה גבבלי פח ב)

אופן הוצאה להורג של זקן ממרא (פרק יא משנה דבבלי פט א)

נביא שקר (פרק יא משנה הבבלי פט א)

נביא עבודה זרה (פרק יא משנה ובבלי פט א)

זוממי בת כהן (פרק יא משנה ובבלי צ א)