משנה סנהדרין ח ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת סנהדרין · פרק ח · משנה ג | >>

גנב משל אביו ואכל ברשות אביו, משל אחרים ואכל ברשות אחרים, משל אחרים ואכל ברשות אביו, אינו נעשה בן סורר ומורה, עד שיגנוב משל אביו ויאכל ברשות אחרים.

רבי יוסי בר רבי יהודה אומר, עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו.

משנה מנוקדת

גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו וְאָכַל בִּרְשׁוּת אָבִיו,

מִשֶּׁל אֲחֵרִים וְאָכַל בִּרְשׁוּת אֲחֵרִים,
מִשֶּׁל אֲחֵרִים וְאָכַל בִּרְשׁוּת אָבִיו,
אֵינוֹ נַעֲשֶׂה בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה;
עַד שֶׁיִּגְנֹב מִשֶּׁל אָבִיו,
וְיֹאכַל בִּרְשׁוּת אֲחֵרִים.
רַבִּי יוֹסֵי בַּר רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
עַד שֶׁיִּגְנֹב מִשֶּׁל אָבִיו וּמִשֶּׁל אִמּוֹ:

נוסח הרמב"ם

גנב משל אביו - ואכל ברשות אביו,

משל אחרים - ואכל ברשות אחרים,
משל אחרים - ואכל ברשות אביו,
אינו נעשה בן סורר ומורה,
עד שיגנוב משל אביו - ויאכל ברשות אחרים.
רבי יוסי ברבי יהודה אומר: עד שיגנוב משל אביו - ומשל אימו.

פירוש הרמב"ם

רוצה לומר רבי יוסי באמרו שיגנוב מדמי סעודה המוכנת לאביו ולאמו, או מנכסיהם אם היה להם נכסים שאין זכות לאב בהם, וזהו כגון שנתן לה אדם מתנה על מנת שאין לבעלה רשות בהן, וזה יתכן לעשות.

ומתנאיו עוד, שיקח בעצמו באותו ממון הגנוב בשר ויין בזול ויאכלם במקום שאמרנו, על הפנים הנזכרים.

ואין הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

גנב משל אביו ואכל ברשות אביו - אע"ג דשכיח ליה לגנוב משל אביו, הואיל ואכל ברשות אביו מתפחד ומתבעת מאביו שמא יראנו ולא ממשיך:

גנב משל אחרים - לא שכיח ליה שיוכל בכל עת לגנוב משל אחרים, ולא ממשיך:

עד שיגנוב משל אביו - דשכיח ליה לגנוב בכל עת:

ויאכל ברשות אחרים - שאינו מתבעת שם מאביו, דבכהאי גוונא ודאי ממשיך:

ומשל אמו - מנכסים שיש לה שאין לאביו רשות בהן. כגון שנתן לה אחר נכסים במתנה על מנת שאין לבעלה רשות בהן. ואין הלכה כר' יוסי ברבי יהודה:

פירוש תוספות יום טוב

ומשל אמו. לשון הר"ב כגון שנתן לה אחר כו'. על מנת שאין לבעלה רשות בהן. גמרא. ועיין מ"ש במ"ו פ"ז דעירובין. ובמ"ח פ' בתרא דנדרי':

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

משל אחרים ואכל ברשות אחרים:    ואפילו לא אכלן ברשות בעלים עצמן רש"י ז"ל:

עד שיגנוב משל אביו וכו':    תוס' פ"ק דקדישין דף כ"ג והרא"ש שם דף פ"ט:

תפארת ישראל

יכין

גנב משל אביו ואבל ברשות אביו:    דאז מתפחד שלא יראנו אביו ולא ממשיך:

משל אחרים ואכל ברשות אחרים:    דשל אחרים לא שכיח ליה, ולא ממשיך [ולעיל דאצטריך למתני חבורת מצוה ועיבור חודש, ע"כ מיירי שעשה אביו הסעודה, וגנב משם ואפל, או שנתן שם המעות שגנב, ואכל שם]:

עד שיגנוב משל אביו:    דשכיח ליה:

ויאכל ברשות אחרים:    שאינו מתבהל:

רבי יוסי בר רבי יהודה אומר עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו:    רצה לומר מנכסים שנתן אחד לאמו על מנת שאין לאביו רשות בהן:

בועז

פירושים נוספים