משנה סנהדרין י ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת סנהדרין · פרק י · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדיןח, שנאמר (בראשית ו) לא ידון רוחי באדם לעולם, [ לא דין ולא רוח ].

דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר (בראשית יא) ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ.

ויפץ ה' אותם, בעולם הזה, ומשם הפיצם ה', לעולם הבא.

אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר (שם יג) ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד.

רעים בעולם הזה, וחטאים, לעולם הבא.

אבל עומדין בדיןט.

רבי נחמיה אומר, אלו ואלו י אין עומדין בדין, שנאמר (תהלים א) על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים.

על כן לא יקומו רשעים במשפט, זה דור המבוליא, וחטאים בעדת צדיקים, אלו אנשי סדום.

אמרו לו, אינם עומדים בעדת צדיקים אבל עומדין בעדת רשעים.

[ מרגלים אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר (במדבר יד) וימותו האנשים מוצאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה'.

וימותו, בעולם הזה, במגפה, בעולם הבא ].

דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין, שנאמר (שם) במדבר הזה יתמו ושם ימותו, דברי רבי עקיבא.

רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר (תהלים נ) אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח.

עדת קרח אינה עתידה לעלות, שנאמר (במדבר טז) ותכס עליהם הארץ, בעולם הזה, ויאבדו מתוך הקהל, לעולם הבא, דברי רבי עקיבא.

רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר (שמואל א ב) יי ממית ומחיה מוריד שאול ויעל.

עשרת השבטים יב אינן עתידין לחזוריג, שנאמר (דברים כט) וישליכם יד אל ארץ אחרת כיום הזה, מה היום הזה הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים, דברי רבי עקיבא.

רבי אליעזר אומר, כיום הזה, מה היום מאפיל ומאירטו, אף עשרת השבטים שאפל להן, כך עתיד להאיר להן.

משנה מנוקדת

[עריכה]

דּוֹר הַמַּבּוּל אֵין לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא וְאֵין עוֹמְדִין בַּדִּין , שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית ו) לֹא יָדוּן רוּחִי בָּאָדָם לְעֹלָם, [ לֹא דִּין וְלֹא רוּחַ ].

דּוֹר הַפַּלָּגָה אֵין לָהֶם חֵלֶק לָעוֹלָם הַבָּא, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית יא) וַיָּפֶץ ה' אֹתָם מִשָּׁם עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ.

וַיָּפֶץ ה' אֹתָם, בָּעוֹלָם הַזֶּה.

וּמִשָּׁם הֱפִיצָם ה', לָעוֹלָם הַבָּא.

אַנְשֵׁי סְדוֹם אֵין לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא, שֶׁנֶּאֱמַר (שם יג) וְאַנְשֵׁי סְדֹם רָעִים וַחֲטָאִים לַה' מְאֹד.

רָעִים בָּעוֹלָם הַזֶּה.

וַחֲטָאִים, לָעוֹלָם הַבָּא.

אֲבָל עוֹמְדִין בַּדִּין .

רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר, אֵלּוּ וְאֵלּוּ אֵין עוֹמְדִין בַּדִּין, שֶׁנֶּאֱמַר (תהלים א) עַל כֵּן לֹא יָקֻמוּ רְשָׁעִים בַּמִּשְׁפָּט וַחֲטָאִים בַּעֲדַת צַדִּיקִים.

עַל כֵּן לֹא יָקֻמוּ רְשָׁעִים בַּמִּשְׁפָּט, זֶה דּוֹר הַמַּבּוּל .

וַחֲטָאִים בַּעֲדַת צַדִּיקִים, אֵלּוּ אַנְשֵׁי סְדוֹם.

אָמְרוּ לוֹ, אֵינָם עוֹמְדִים בַּעֲדַת צַדִּיקִים אֲבָל עוֹמְדִין בַּעֲדַת רְשָׁעִים.

[ מְרַגְּלִים אֵין לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר יד) וַיָּמֻתוּ הָאֲנָשִׁים מוֹצִאֵי דִּבַּת הָאָרֶץ רָעָה בַּמַּגֵּפָה לִפְנֵי ה'.

וַיָּמֻתוּ, בָּעוֹלָם הַזֶּה.

בַּמַּגֵּפָה, בָּעוֹלָם הַבָּא ].

דּוֹר הַמִּדְבָּר אֵין לָהֶם חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא וְאֵין עוֹמְדִין בַּדִּין, שֶׁנֶּאֱמַר (שם) בַּמִּדְבָּר הַזֶּה יִתַּמּוּ וְשָׁם יָמֻתוּ, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, עֲלֵיהֶם הוּא אוֹמֵר (תהלים נ) אִסְפוּ לִי חֲסִידָי כֹּרְתֵי בְּרִיתִי עֲלֵי זָבַח.

עֲדַת קֹרַח אֵינָהּ עֲתִידָה לַעֲלוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (במדבר טז) וַתְּכַס עֲלֵיהֶם הָאָרֶץ, בָּעוֹלָם הַזֶּה.

וַיֹּאבְדוּ מִתּוֹךְ הַקָּהָל, לָעוֹלָם הַבָּא, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, עֲלֵיהֶם הוּא אוֹמֵר (שמואל א ב) יְיָ מֵמִית וּמְחַיֶּה מוֹרִיד שְׁאוֹל וַיָּעַל.

עֲשֶׂרֶת הַשְּׁבָטִים אֵינָן עֲתִידִין לַחְזֹר , שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כט) וַיַּשְׁלִכֵם אֶל אֶרֶץ אַחֶרֶת כַּיּוֹם הַזֶּה, מַה הַיּוֹם הַזֶּה הוֹלֵךְ וְאֵינוֹ חוֹזֵר, אַף הֵם הוֹלְכִים וְאֵינָם חוֹזְרִים, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, כַּיּוֹם הַזֶּה, מַה הַיּוֹם מַאֲפִיל וּמֵאִיר , אַף עֲשֶׂרֶת הַשְּׁבָטִים שֶׁאָפֵל לָהֶן, כָּךְ עָתִיד לְהָאִיר לָהֶן.

נוסח הרמב"ם

דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואינן עומדין בדין שנאמר לא ידון רוחי באדם לעולם (בראשית ו ג) אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא אבל עומדים הם בדין רבי נחמיה אומר אלו ואלו אינן עומדין בדין שנאמר על כן לא יקומו רשעים . (תהלים א ה) לא יקומו רשעים במשפט (שם) זה דור המבול וחטאים בעדת צדיקים (שם) אלו אנשי סדום אמרו לו בעדת צדיקים אין עומדין אבל עומדין הן בעדת רשעים דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין שנאמר במדבר הזה ייתמו ושם ימותו (במדבר יד לה) דברי רבי עקיבה רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר אספו לי חסידיי כורתי בריתי עלי זבח (תהלים נ ה) עדת קורח אינה עתידה לעלות שנאמר ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל (במדבר טז לג) דברי רבי עקיבה רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר ה' ממית ומחייה מוריד שאול ויעל (שמואל א ב ו) עשרת השבטים אינן עתידים לחזור שנאמר וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה (דברים כט כז) מה היום הולך ואינו חוזר אף הן הולכין ואינן חוזרין דברי רבי עקיבה רבי אליעזר אומר מה היום מאפיל ומאיר אף הם שהיא אפילה להם עתידה לאור להם.

פירוש הרמב"ם

דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין כו' — כבר זכרתי לך פעמים רבות, שכל מחלוקת שיהיה בין החכמים שאינו בא לידי מעשה, אלא שהוא אמונת דבר בלבד, אין צד לפסוק הלכה כאחד מהם. ונזכר זה העניין כולו בזו המסכת, לפי שקדם לו זכרון מיתות בית דין ומחוייב כרת ומיתה. והודיעך כי כשיחטא האדם ונהרג באחד מהמיתות, שלא תחשוב שאין לו חלק, אבל יש לו חלק, ולפיכך סמך לזה המאמר: ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, וחזר לכוונת המסכת, והוא לידע מי הם הנהרגים והיאך נהרגים, ואומר (משנה ד): אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעולם הבא וכו'.


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

שנאמר לא ידון רוחי באדם לא דין ולא רוח - שאין עומדים בדין ואין להם רוח לחיות עם הצדיקים שיש להם חלק:

כורתי בריתי עלי זבח - שכרתו ברית עם המקום עלי זבחים ושלמים, דכתיב (שמות כד) ויזבחו זבחים שלמים, וכתיב (שם) ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית:

אין עתידים לחזור - ממקום שגלו. והא דאמרינן שירמיה החזירן ויאשיהו בן אמון מלך עליהם, לא כולן חזרו אלא מקצתן:

פירוש תוספות יום טוב

ואין עומדין בדין. לעה"ב שאחר התחייה. וכענין שנאמר (דניאל י"ב) ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדראון עולם. ומנא אמינא לה דמתניתין בדין זה מיירי. ולא בדין שאחר המות. שכן פירש"י לקמן. אבל עומדין בעדת רשעים שחיין ונידונין. ע"כ:

אבל עומדין בדין. משום דלית לי' שום מעוטא כדמשכחת בדור המבול מלא ידון ודור הפלגה נמי עומדין בדין הן. ולא הוצרך למתני בהו. ונקט לה הכא משום רבי נחמיה. ומשכחת להו כה"ג כמו שהראיתיך מקומות במשנה ו' פ"ד דביצה:

אלו ואלו. אנשי דור המבול. ואנשי סדום [כדמפיק מקרא] ובחדא פליג ר' נחמיה. רש"י. כלומר דבדור המבול לית פלוגתא:

לא יקומו רשעים במשפט וכו'. רשעים. דור המבול דכתיב [בראשית ו'] כי רבה רעת האדם. חטאים. אנשי סדום. דכתיב בהו רעים וחטאים לה' מאד. רש"י:

עשרת השבטים. שהגלה סנחריב שנאמר (מלכים ב' י"ח) וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי מדי. רש"י:

אין עתידים לחזור. לשון רש"י לא בבניהם ובני בניהם קאמר אלא אותן שגלו עצמן אין להם חלק שרשעים גמורים הם. אבל בניהם והדורות הבאים זוכין ומזכין. ע"כ. דאלת"ה הא קשו קראי דיחזקאל שבסוף הספר כתב בחלוק הארץ שהוא לי"ב שבט. וכבר הארכתי בזה בספר צורת הבית בספ"ג בס"ד:

שנאמר. וישליכם. משמע שיהו כולן גולין במקום א' אל ארץ אחרת. והיינו עשרת השבטים שהגלם סנחריב והושיבם במקום אחד כדאמר שהוליכם למדינת אפרי"קא אבל שני השבטים לא גלו במקום אחד אלא נתפזרו בכל ארצות. ועליהם הוא אומר (זכריה י') אשרקה להם ואקבצם. רש"י:

ר"א אומר מה היום מאפיל ומאיר. מה היום מאפיל בבקר אפל ובצהרים מאיר. א"נ בערב אפל והולך ולמחרתו מאיר אף עשרת השבטים עתיד לחזור להיות להם חלק לעה"ב. רש"י:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ח) (על המשנה) בדין. לעוה"ב שאחר התחייה. וכענין שנאמר ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדראון עולם. ומנא אמינא לה דמתניתין בדין זה מיירי ולא בדין שאחר המות, שכן פירש"י לקמן אבל עומדין בעדת רשעים, שחיין ונדונין:

(ט) (על המשנה) עומדין כו'. משום דלית בהו שום מעוטא ודור הפלגה נמי עומדין בדין ולא הוצרך למיתנייהו. ודנקט לה הכא משום ר' נחמיה:

(י) (על המשנה) אלו ואלו. אנשי דור המבול ואנשי סדום. ובחדא פליג. רש"י:

(יא) (על המשנה) דור המבול. דכתיב כי רבה רעת האדם. חטאים, אנשי סדום דכתיב בהו רעים וחטאים לה' מאד:

(יב) (על המשנה) י' השבטים. שהגלה סנחריב שנאמר וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן וערי. מדי. רש"י:

(יג) (על המשנה) אין כו'. לא בבניהם ובני בניהם קאמר אלא אותן שגלו עצמן אין להם חלק, שרשעים גמורים הם. אבל בניהם והדורות הבאים זוכין ומזכין. רש"י. כדמוכחי קראי בסוף יחזקאל. ועיין תוספות י"ט:

(יד) (על המשנה) וישליכם. משמע שיהו כולם גולין במקום אחד אל ארץ אחרת. והיינו י' השבטים שהגלם סנחריב והושיבם במקום אחד כדאמ' שהוליכם למדינות אפריק"א. אבל שני השבטים לא גלו במקום אחד אלא נתפזרו בכל ארצות, ועליהם הוא אומר אשרקה להם ואקבצם. רש"י:

(טו) (על המשנה) מאפיל. בבקר, ובצהרים מאיר. א"נ בערב אפל והולך ולמחרתו מאיר. אף עשרת השבטים עתידין לחזור להיות להם חלק לעוה"ב. רש"י:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)


פירושים נוספים

בבלי קז ב בבלי קח א בבלי קט א בבלי קט א בבלי קט ב בבלי קי ב בבלי קי ב