עין משפט ונר מצוה/גיטין/פרק ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף מח עמוד ב[עריכה]

א ב מיי' פ"א מהל' נזקי ממון הלכה ז ומיי' פ"ח מהל' נזקי ממון הלכה י , סמ"ג עשין סז , טור ושו"ע חו"מ סי' שפט סעיף ב וטור ושו"ע חו"מ סי' תיט סעיף א:

ב ג מיי' פ"יט מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קב סעיף א:

ג ד מיי' פ"יט מהל' מלוה ולוה הלכה ד ומיי' פ"טז מהל' אישות הלכה ג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' ק סעיף ב:

ד ה מיי' פ"יח מהל' מלוה ולוה הלכה א ומיי' פ"יט מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קיא סעיף ח:

ה ו מיי' פ"יט מהל' מלוה ולוה הלכה א ומיי' פ"ח מהל' מלוה ולוה הלכה יא , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף כא וסעיף יח טור ושו"ע חו"מ סי' תיט סעיף ג:

ו ז מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה א ומיי' פ"ט מהל' גזילה הלכה ה וז' סמ"ג שם וסימן עג , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף א וטור ושו"ע חו"מ סי' שעג סעיף א:

ז ח מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה א ומיי' פ"יח מהל' אישות הלכה יג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף כא וטור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף ז:

ח ט מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה כ , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף כז:


דף מט עמוד א[עריכה]

ט א ב טור ושו"ע חו"מ סי' תיט סעיף א:

י ג מיי' פ"ח מהל' נזקי ממון הלכה א , סמ"ג עשין סו:


דף מט עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"א מהל' נזקי ממון הלכה א ומיי' פ"ח מהל' נזקי ממון הלכה י , סמ"ג עשין סו , טור ושו"ע חו"מ סי' שפט סעיף ב וטור ושו"ע חו"מ סי' תיט סעיף א:

יב ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ו:


דף נ עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פרק כ"ה מהל' מלוה ולוה הל' ג' ד' , ומיי' פ"יז מהל' אישות הלכה ט , סמ"ג עשין צד וסימן מח , טור ושו"ע חו"מ סי' קכט סעיף א' וב' , וטור ושו"ע אה"ע סי' קב סעיף ו:

יד ב מיי' שם , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קב סעיף ו:

טו ג טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף יח:

טז ד מיי' פ"ח מהל' נזקי ממון הלכה יא , סמ"ג עשין סו , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף כא וטור ושו"ע חו"מ סי' תיט סעיף ג:


דף נ עמוד ב[עריכה]

יז א מיי' פ"יד מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין סד , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף ג וסעיף יז , וטור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף טז:

יח ב מיי' פ"יט מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף יח וטור ושו"ע חו"מ סי' תיט סעיף ג:

יט ג מיי' פ"י מהל' זכייה ומתנה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קיא סעיף ח וטור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף ט:

כ ד מיי' פ"יט מהל' מלוה ולוה הלכה ב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' קיא סעיף ח:

כא ה מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה א:


דף נא עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה ט , סמ"ג לאוין פא , טור ושו"ע אה"ע סי' קיג סעיף ח וסעיף ט':

כג ב מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה , טור ושו"ע אה"ע סי' קיג סעיף ה:

כד ג טור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף ז:

כה ד מיי' פ"כג מהל' אישות הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' קיד סעיף ד:


דף נא עמוד ב[עריכה]

כו א מיי' פ"ד מהל' טוען ונטען הלכה ה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף ג:

כז ב מיי' פ"ה מהל' טוען ונטען הלכה ט , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צו סעיף א:

כח ג מיי' פ"יא מהל' שבועות הלכה ה , סמ"ג עשין עא , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף א:


דף נב עמוד א[עריכה]

כט א מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה י ומיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה ט , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף יד:

ל ב מיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה ה , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף טז:

לא ג מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ח ועיי"ש בכסף משנה:

לב ד מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה י ועיי"ש בכסף משנה:

לג ה מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב:

לד ו מיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה ט , סמ"ג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף יד:

לה ז מיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף יד:

לו ח מיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף טו:

לז ט מיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף יב:

לח י כ ל מיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה ו וז' , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף יא:

לט מ מיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף יג:

מ נ מיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף טז:

מא ס טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף ב:

מב ע טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף א:

מג פ מיי' פ"ט מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצט סעיף ד:

מד צ מיי' פ"ט מהל' מכירה הלכה ג:

מה ק ר מיי' פ"ט מהל' מכירה הלכה ה:

מו ש ת מיי' פ"ט מהל' מכירה הלכה ו:


דף נב עמוד ב[עריכה]

מז א ב מיי' פ"ט מהל' מכירה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' קצט סעיף ד:

מח ג מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה יז , ומיי' פ"יח מהל' אישות הלכה כ , ומיי' פ"יב מהל' מלוה ולוה הלכה יא , סמ"ג עשין מח צד ופא , טור ושו"ע אה"ע סי' ע סעיף ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף כה , וטור ושו"ע אה"ע סי' קד סעיף ג , וטור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף ו , וטור ושו"ע חו"מ סי' קט סעיף ג:

מט ד מיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף ד:

נ ה מיי' פ"י מהל' נחלות הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף ה:

נא ו מיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה ה , ומיי' פ"ט מהל' שלוחין הלכה א , סמ"ג עשין קנג , טור ושו"ע חו"מ סי' צג סעיף ח וטור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף טז:

נב ז ח מיי' פ"ו מהל' חובל ומזיק הלכה ג , סמ"ג עשין מ , טור ושו"ע חו"מ סי' שפה סעיף א:

נג ט מיי' פ"ו מהל' חובל ומזיק הלכה ג , סמ"ג עשין מ , טור ושו"ע חו"מ סי' שפה סעיף ב:


דף נג עמוד א[עריכה]

נד א מיי' פ"טז מהל' טומאת אוכלין הלכה ט:

נה ב מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכה א וג' , טור ושו"ע חו"מ סי' שפה סעיף א [ וברב אלפס בבא קמא פ"א דף ב ע"ב ובהרא"ש שם סימן א ]:

נו ג מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכה ד:

נז ד מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכה ה ועי"ש בכסף משנה:


דף נג עמוד ב[עריכה]

נח א מיי' פ"י מהל' פרה אדומה הלכה ה ומיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכה ה:

נט ב מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה ד , סמ"ג עשין עג ולאוין קצ , טור ושו"ע חו"מ סי' שסג סעיף א:

ס ג ד מיי' פ"ו מהל' שבת הלכה כג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף א:

סא ה מיי' פ"א מהל' שמיטה ויובל הלכה יב , סמ"ג לאוין רסז:


דף נד עמוד א[עריכה]

סב א מיי' פ"א מהל' שמיטה ויובל הלכה יב , סמ"ג לאוין רסז:

סג ב ג מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה כ:

סד ד מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג לאוין סה:

סה ה מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ח , סמ"ג לאוין סה:


דף נד עמוד ב[עריכה]

סו א מיי' פרק ט"ז מהל' מאכלות אסורות הלכות יא-יב:

סז ב מיי' פ"טז מהל' מאכלות אסורות הלכה כה:

סח ג מיי' פ"ז מהל' חובל ומזיק הלכה ד:

סט ד ה מיי' פ"יט מהל' פסולי המוקדשין הלכה טו ומיי' פ"יג מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ח ועי"ש בכסף משנה:

ע ו ז מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה יח , סמ"ג עשין כה , טור ושו"ע יו"ד סי' רפא סעיף ה:


דף נה עמוד א[עריכה]

עא א מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה כג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קיט סעיף ו [וברב אלפס עוד ביבמות פי"ג דף מב וברא"ש בפירקין סימן יד ]:

עב ב מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג:

עג ג מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ד , סמ"ג עשין מח ולאוין כא , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף ג:

עד ד מיי' פ"א מהל' גזילה הלכה ה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע חו"מ סי' שסג סעיף א(?):

עה ה מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ז , סמ"ג לאוין שיח ושיט:

עו ו מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה י , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קלו סעיף ה:

עז ז ח מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ד ועיין בכסף משנה:

עח ט מיי' פ"ה מהל' גניבה הלכה ג ומיי' פ"ב מהל' גזילה הלכה א וב' , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שנג סעיף ב וטור ושו"ע חו"מ סי' שסא סעיף א:

עט י מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ז , סמ"ג לאוין שיח ושיט ועיין בכסף משנה:


דף נה עמוד ב[עריכה]

פ א מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ז , סמ"ג לאוין שיח ושיט:

פא ב מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה ו , סמ"ג עשין עא:

פב ג ד ה מיי' פ"יח מהל' מעשה הקרבנות הלכה יד:

פג ו מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה יז ומיי' פ"ל מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף יז וטור ושו"ע אה"ע סי' ק סעיף ג:

פד ז ח מיי' פ"י מהל' גזילה הלכה ג , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' רלו סעיף א:( אין בדף נו - נז )


דף נח עמוד א[עריכה]

פה א ב מיי' פ"יד מהל' טוען ונטען הלכה ב ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין נה , טור ושו"ע חו"מ סי' רלו סעיף ד , וטור ושו"ע חו"מ סי' קנא סעיף ג:


דף נח עמוד ב[עריכה]

פו א מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה יז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף טז:

פז ב ג טור ושו"ע חו"מ סי' רלו סעיף ה וסעיף ז:

פח ד ה מיי' פ"י מהל' גזילה הלכה א , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' רלו סעיף ז וסעיף ח, עיי"ש:

פט ו ז מיי' פ"י מהל' גזילה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רלו סעיף א:


דף נט עמוד א[עריכה]

צ א מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה ו , סמ"ג עשין צא:

צא ב ג מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג עשין כב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף יז, [ וברב אלפס עוד בפ"ו דמכילתין דף קעח. ]:

צב ד מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף א:

צג ה מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכא סעיף ו:

צד ו ז ח מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף א:

צה ט מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף ג:

צו י מיי' פ"כט מהל' מכירה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רלה סעיף א:

צז כ מיי' פ"יב מהל' תפילה הלכה יח , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קלה סעיף ג:

צח ל מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה טז , סמ"ג עשין מדברי סופרים א , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ג:


דף נט עמוד ב[עריכה]

צט א מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' קע סעיף ב:

ק ב מיי' פ"ו מהל' גזילה הלכה ז ומיי' פ"א מהל' זכייה ומתנה הלכה ג , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שע סעיף ד:

קא ג מיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה יב , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' ער סעיף א:

קב ד מיי' פ"ו מהל' גזילה הלכה יג , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שע סעיף ה:

קג ה מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ט ומיי' פ"י מהל' עבודה זרה הלכה ה , סמ"ג לאוין רפד , [ טור ושו"ע חו"מ סי' קנא סעיף ג ]:

קד ו מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה ב:

קה ז מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה ו , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע או"ח סי' קע סעיף ב:

קו ח מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה ה , סמ"ג עשין פז , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף יז:

קז ט מיי' פ"יב מהל' תפילה הלכה יט , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קלה סעיף ו:

קח י טור ושו"ע או"ח סי' קלה סעיף ח:


דף ס עמוד א[עריכה]

קט א מיי' פ"יב מהל' תפילה הלכה יח , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קלו:

קי ב מיי' פ"יב מהל' תפילה הלכה כג , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קמג סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפג סעיף א. [ וברב אלפס עוד בפ' הקורא את המגילה ד' ערב: ]:

קיא ג מיי' פ"ז מהל' ספר תורה הלכה יד , סמ"ג עשין כד , טור ושו"ע יו"ד סי' רפג סעיף ב:

קיב ד מיי' פ"ז מהל' ספר תורה הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' רפג סעיף ג:


דף ס עמוד ב[עריכה]

קיג א מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' קע סעיף ב ובסוף סימן קלט:

קיד ב מיי' פ"א מהל' זכייה ומתנה הלכה ג , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שע סעיף ד בהגה"ה:


דף סא עמוד א[עריכה]

קטו א מיי' פ"א מהל' גזילה הלכה ג , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שע סעיף ה:

קטז ב מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ז ומיי' פ"י מהל' עבודה זרה הלכה ה ומיי' פ"י מהל' מלכים הלכה יב , סמ"ג לאוין סח , [ טור ושו"ע יו"ד סי' קנא סעיף יב וסימן רנ"א בהגה"ה ]:

קיז ג מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה יב ומיי' פ"יד מהל' אבל הלכה יב , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע יו"ד סי' שלה סעיף ט:

קיח ד מיי' וסמ"ג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שסז סעיף א:

קיט ה מיי' פ"ח מהל' שמיטה ויובל הלכה ז , סמ"ג עשין קסח:

קכ ו מיי' פ"ח מהל' בכורים הלכה יג:

קכא ז מיי' פ"ח מהל' שמיטה ויובל הלכה ח , סמ"ג עשין סח:


דף סא עמוד ב[עריכה]

קכב א ב ג מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה ח עיי"ש בכסף משנה:

קכג ד ה מיי' פ"יא מהל' מעשר הלכה יב:


דף סב עמוד א[עריכה]

קכד א מיי' פ"ח מהל' בכורים הלכה יב:

קכה ב מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה ט:

קכו ג מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה ח ומיי' פ"ח מהל' בכורים הלכה יב:

קכז ד מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה ט:

קכח ה מיי' פ"ח מהל' בכורים הלכה יב:

קכט ו מיי' פ"ח מהל' שמיטה הלכה ח:

קל ז מיי' פ"י מהל' עבודה זרה הלכה ה ומיי' פ"י מהל' מלכים הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' קמח סעיף י:

קלא ח מיי' פ"ח מהל' שמיטה הלכה ח:

קלב ט י מיי' פ"י מהל' עבודה זרה הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' קמח סעיף ט:

קלג כ מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ח , סמ"ג עשין עב: