תרגום יונתן על מלכים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

מקראות גדולות • מקראות גדולות מלכים
תרגומי המקרא

יהושע • שופטים • שמואל • מלכים

ישעיהו • ירמיהו • יחזקאל

תרי עשר: הושע • יואל • עמוס • עובדיה • יונה • מיכה • נחום • חבקוק • צפניה • חגי • זכריה • מלאכי


מלכים א: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכב
מלכים ב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכה

מלכים א[עריכה]

מלכים א פרק א

א ומלכא דוד סיב על ביומין ומכסן ליה בלבושין ולא שחין ליה:

ב ואמרו ליה עבדוהי יבעון לרבוני מלכא עולמתא בתולתא ותשמיש קדם מלכא ותהי ליה קריבא ותשכוב לותך ותשחן לרבוני מלכא:

ג ובעו עולמתא שפירתא בכל תחום ארעא דישראל ואשכחו ית אבישג דמן שונם ואיתיאו יתה למלכא:

ד ועולמתא שפירתא עד לחדא והות למלכא קריבא ומשמשא ליה ומלכא לא ידעה:

ה ואדוניה בר חגית מתרברב למימר אנא אמלוך ועבד ליה רתיכין ופרשין וחמשין גברא רדיפין קדמוהי:

ו ולא אכלימיה אבוהי מיומוהי למימר מא דין כדין את עביד ואף הוא שפיר בריוא לחדא ויתיה ילידת בתר אבשלום:

ז והוו פתגמוהי בעצה עם יואב בר צרויה ועם אביתר כהנא וסעדין בתר אדניה:

ח וצדוק כהנא ובניהו בר יהוידע ונתן נביא ושמעי ורעי וגבריא די לדוד לא הוו בעצת אדוניהו:

ט ונכיס אדוניהו עאן ותורין ופטימין עם אבן סכותא די בסטר עין קצרא וזמין ית כל אחוהי בני מלכא ולכל גברי יהודה עבדי מלכא:

י וית נתן נביא ובניהו וית גבריא וית שלמה אחוהי לא זמין:

יא יא ואמר נתן לבת שבע אמיה דשלמה למימר הלא שמעת ארי מלך אדוניהו בר חגית ורבוננא דוד לא ידע:

יב וכען אתא אמלכינך כען מלכא ושיזבי ית נפשיך וית נפש בריך שלמה:

יג אזילי ותעלין לות מלכא דוד ותימרין ליה הלא את רבוני מלכא קימתא לאמתך למימר ארי שלמה בריך ימלוך בתרי והוא יתיב על כורסי מלכותי ומה דין מלך אדוניהו:

יד הוא עד די את ממללא תמן קדם מלכא ואנא איעול בתרך ואקים ית פתגמיכי:

טו ועלת בת שבע לקדם מלכא לאידרון בית משכבא ומלכא סיב לחדא ואבישג דמן שונם משמשא קדם מלכא:

טז וכרעת בת שבע וסגידא למלכא ואמר מלכא מה ליך:

יז אמרת ליה רבוני את קימתא בימרא דיי אלהך לאמתך ארי שלמה בריך ימלוך בתרי והוא יתיב על כורסי מלכותי:

יח וכען הא אדניה מלך ואת רבוני מלכא לא ידעתא:

יט ונכיס תורין ופטימין ועאן לסגי וזמין לכל בני מלכא ולאביתר כהנא וליואב רב חילא ולשלמה עבדך לא זמין:

כ וכען רבוני מלכא עיני כל ישראל סבירן עלך לחואה להון מן יתיב על כורסי מלכותא דרבוני מלכא בתרוהי:

כא ויהי כד ישכוב רבוני מלכא עם אבהתוהי ואהי אנא וברי שלמה מתרכין:

כב והא עוד דהיא ממללא עם מלכא ונתן נביא אתא:

כג וחויאו למלכא למימר הא נתן נביא ואתא קדם מלכא וסגיד למלכא על אפוהי על ארעא:

כד ואמר נתן רבוני מלכא את אמרת אדוניה ימלוך בתרי והוא יתיב על כורסי מלכותי:

כה ארי נחת יומא דין ונכיס תורין ופטימין ועאן לסגי וזמין לכל בני מלכא ולרבני חילא ולאביתר כהנא והא אינון אכלין ושתן קדמוהי ואמרו יצלח מלכא אדוניהו:

כו ולי אנא עבדך ולצדוק כהנא ולבניהו בר יהוידע ולשלמה עבדך לא זמין:

כז אם מן רבוני מלכא הוה פתגמא הדין ולא הודעת ית עבדך מן יתיב על כורסי מלכותא דרבוני מלכא בתרוהי:

כח ואתיב מלכא דוד ואמר קרו לי לבת שבע ועלת לקדם מלכא וקמת לקדם מלכא:

כט וקים מלכא ואמר קים הוא יי דפרק ית נפשי מכל עקא:

ל ארי במא דקימית לך במימרא דיי אלהא דישראל למימר ארי שלמה בריך ימלוך בתרי והוא יתיב על כורסי מלכותי תחותי ארי כן אעביד יומא הדין:

לא וכרעת בת שבע על אפהא על ארעא וסגידת למלכא ואמרת יתקים רבוני מלכא דוד לעלם:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מלכים א פרק ב

א וקריבו יומי דוד לממת ופקיד ית שלמה בריה למימר:

ב אנא אזיל באוחר כל ארעא ותתקיף ותהא לגבר דחיל חטאין:

ג ותטר ית מטרת מימרא דיי אלהך למהך באורחן דתקנן קדמוהי למטר קימוהי פקודוהי ודינוהי וסהדותיה כמא דכתיב באוריתא דמשה בדיל דתצלח ית כל דתעביד וית כל אתר דתתפני לתמן:

ד בדיל די יקים יי ית פתגמוהי די מליל עלי למימר אם יטרון בנך ית ארחיהון למהך קדמי בקשוט בכל לבהון ובכל נפישהון למימר לא יפסוק לך גבר מעל כורסי מלכותא דישראל:

ה ואף את ידעת ית דעבד לי יואב בר צרויה דעבד לתרין רבני חילותא דישראל לאבנר בר נר ולעמשא בר יתר דקטלינון בערמותיה ודמי די יתחשב ליה דמיהון עלוהי כדם תבירי קרבא ויתיב להון ככמנת שלמא ואשד דמהון באספניקי די בחרציה ודש בטלריתא די ברגלוהי:

ו ותעביד כחוכמתך ולא תחית שיבתיה בשלמא לשאול:

ז ולבני ברזילי גלעדאה תעביד טיבו ויהון באוכלי פתורך ארי אינון ספיקו צרכי במערקי מן קדם אבשלום אחוך:

ח והא עמך שמעי בר גרא בר משבט בנימין מעולימת והוא לוטני לוטן מרירן ביומא דאזלית למחנים והוא נחת לקדמותי לירדנא וקימית ליה במימרא דיי למימר דלא אקטתינך בחרבא:

ט וכען לא תזכיניה ארי גבר חכים את ותידע ית דתעביד ליה ותחית שיבתיה בקטלא לשאול:

י ושכיב דוד עם אבהתוהי ואתקבר בקרתא דדוד:

יא ויומיא די מלך דוד על ישראל ארבעין שנין בחברון מלך שבע שנין ובירושלם מלך תלתין ותלת שנין:

יב ושלמה יתיב על כורסי מלכותא דדוד אבוהי ואתקינת מלכותיה לחדא:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מלכים א פרק ג

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

טו ואתער שלמה והא חלמא ואתא לירושלם וקדם קדם ארונא קימא דיי ואסיק עלון ונכיס נכסת קודשין ועבד משתיא לכל עבדוהי:

טז בכן אתאה תרתין נשין פונדקן למידן קדם מלכא וקמא קדמוהי:

יז ואמרת אתתא חדא בבעו רבוני אנא ואתתא הדא יתבן בביתא חדא וילידת עמה בביתא:

יח והוה ביומא תליתאה למילדי וילידת אף אתתא הדא ואנחנו כחדא זכאין לית נוכרא עמנא בביתא אלהין תרתין אנחנו בביתא:

יט ומית בר אתתא הדא בליליא דשכיבת עלוהי:

כ וקמת בגו ליליא ונסיבת ית ברי מלותי ואמתך דמכא ואשכיבתיה לותה וית ברה מיתא אשכיבת לותי:

כא ואקימת בצפרא לאונקא ית ברי והא מית ואסתכלית ביה בצפרא והא לא הוה ברי דילידית:

כב ואמרת אתתא אוחרנתא לא כן ברי חיא ובריך מיתא ודא לדא אמרא לא כן בריך מיתא וברי חיא ודינן קדם מלכא:

כג ואמר מלכא דא אמרא דין ברי חיא ובריך מיתא ודא אמרא לא כן בריך מיתא וברי חיא:

כד ואמר מלכא איתו לי חרבא ואיתיאו חרבא לקדם מלכא:

כה ואמר מלכא פסוקו ית רביא חיא לתרין גזרין והבו פלגא לחדא ופלגא לחדא:

כו ואמרת אתתא די ברה חיא למלכא ארי אתגללו רחמהא על ברה ואמרת בבעו רבוני הבו לה ית רביא חיא ומקטל לא תקטלוניה ודא אמרא אף דילי אף דילך לא יהיה פסוקו:

כז ואתיב מלכא ואמר הבו לה ית רביא חיא ומקטל לא תקטלוניה היא אמיה:

כח ושמעו כל ישראל ית דינא דדן מלכא ודחילו מן קדם מלכא ארי חזו ארי חוכמתא מן קדם יי במעוהי למעבד דינא:

מלכים א פרק ד

א והוה שלמה מלכא על כל ישראל:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מלכים א פרק ה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

כו ויי יהב חוכמתא לשלמה כמא דמליל ליה והוה שלמא בין חירם ובין שלמה וגזרו קים תרויהון:

כז ומני מלכא שלמה מסקי מסין מכל ישראל והוה מסקי מסין תלתין אלפין גברא:

כח ושלחינון ללבנן עסרא אלפין ירחא משתנן ירחא הוו בלבנן תרין ירחין גבר בביתיה ואדונירם ממנא על מסקי מסין:

כט והוה לשלמה שבעין אלפין דנטלין בכתפא ותמנן אלפין דפסלין בטורא:

ל בר מרבני איסטרטיגיא דממנן על עבידתא דשלמה תלתא אלפין ותלת מאה דמפלחין בעמא דעבדין בעבידתא:

לא ופקיד מלכא ועקרו אבנין רברבן אבנין יקרן לשכללא ביתא אבנין פסילן:

לב ופסלו ארדיכלי שלמה וארדיכלי חירום וארגובליא ואתקינו אעיא ואבניא למבני ביתא:

מלכים א פרק ו

א והוה בארבע מאה ותמנן שנין למפק בני ישראל מארעא דמצרים בשתא רביעתא בירח זיו ניצניא הוא ירח תנינא לממלך שלמה על ישראל ובנא ביתא קדם יי:

ב וביתא די בנא מלכא שלמה קדם יי שתין אמין אורכיה ועסרין פותיה ותלתין אמין רומיה:

ג ואולמא על אפי היכלא דביתא עסרין אמין אורכיה על אפי פותיא דביתא עסר אמין פותיא על אפי ביתא:

ד ועבד לביתא כוין פתיצן מלגיו וסתימן מלברא וחפן כלינסא בית אנחת רישי שרית ארזיא:

ה ובנא על כתלי ביתא זיוא סחור סחור להיכלא ולבית כפורי ועבד מחיציא סחור סחור:

ו מחיצתא ארעיתא חמש אמין פותיה ומציעתא שית אמין פותיה ותליתיתא שבע אמין פותיה ארי נפקתא עבד לביתא סחור סחור לברא מן מחיציא למהוי רישי שריתא ניחין על זיזיא ולא יהוין שריתא מעברן בכתלי ביתא:

ז וביתא באתבניותיה אבנין שלמן מטקס אתבני וארזובין וחולילין כל מאן דפרזל לא אשתמע בביתא באתבניותא:

ח תרעא דמחיצתא ארעיתא פתיח לעבר ביתא מימינא ובמסבתא סלין מן ארעיתא לעיליתא באורח מציעיתא:

ט ובנא ית ביתא ושכלליה וטליל ית ביתא בהנתוכין ועילא מנהון סדרא דרכפת רישיה שריתא ארזיא:

י ובנא ית תיקא על כל ביתא חמש אמין רומיה וטליל ית ביתא באעי ארזיא:

יא והוה פתגם נבואה מן קדם יי עם שלמה למימר:

יב ביתא הדין די את בני אם תהך בקימי וית דיני תעביד ותטר ית כל פקודי למהך בהון ואקים ית פתגמי עמך די מלילית עם דוד אבוך:

יג ואשרי שכנתי בגו בני ישראל ולא ארחיק ית עמי ישראל:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מלכים א פרק ז

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

יג ושלח מלכא שלמה ודבר ית חירם מצור:

יד בר אתתא ארמלתא הוא משבטא דבית נפתלי ואבוהי גבר צורי אומן בעובדא דנחשא ואתמלי ית חוכמתא וית סוכלנתא וית דעתא למעבד כל עבידא בנחשא ואתא לות מלכא שלמה ועבד ית כל עבדתיה:

טו וצר ית תרין עמודיא דנחשא תמני עסרי אמין רומיה דעמודא חד וחוט משח תרתין עסרי אמין מקף ליה וכן לעמודא תנינא:

טז ותרתין קרונתון עבד למתן על ריש עמודיא מתך נחשא חמש אמין רומה דקרונתא חדא וחמש אמין רומה דקרונתא תניתא:

יז סריגן עובד סריגא קליען עובד גדילן לקונתון דעל ריש עמודיא שבעא לקרונתא חדא ושבעא לקרונתא תניתא:

יח ועבד ית עמודיא ותרין סדרין סחור סחור על סרגתא חדא לכסאה ית קרונתון דעל ריש רמוניא וכן עבד לקרונתא תניתא:

יט וקרונתון דעל ריש עמודיא עובד שושנתא לקיט באולמא ארבע אמין:

כ וקרונתון על תרין עמודיא אף מלעלא מלקבל רבקא די לעבר סריגתא ורמוניא מאתן סדרין עבידין ליה סחור סחור על קרונתא תניתא:

כא ואקים ית עמודיא לאולמא דהיכלא ואקים ית עמודא מימינא וקרא ית שמיה יכין ואקים ית עמודא מסמלא וקרא ית שמיה בועז:

כב ועל ריש עמודיא עובד שושנתא ושלימת עבידת עמודיא:

כג ועבד ית ימא מתך עסר אמין מספתיה עד ספתיה סגלגל סחור סחור וחמש אמין רומיה וחוט משח תלתין אמין מקף ליה סחור סחור:

כד וצורת ביעין מלרע לספתיה סחור סחור מקפין ליה עסר אמין מקפין ית ימא סחור סחור תרין סדרין דצורת ביעין מתכין באתכותיה:

כה קאים על תרי עסר תורין תלתא אפיהון לציפונא ותלתא אפיהון לדרומא ותלתא אפיהון למערבא ותלתא אפיהון למדינחא וימא מתקן עלויהון מלעילא וכל אחוריהון לגיו:

כו וסומכיה פושכא וספתיה כעובד שפת כס סגלגל לקיט בשושנתא תרין אלפין ביתין ברטיבא מחסיל:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מ ועבד חירם ית כיוריא וית מגרופיתא וית מזרקיא ושיצי חירם למעבד ית כל עבידתא דעבד למלכא שלמה בבית מקדשא דיי:

מא עמודיא תרין ואגני קרונתון די על ריש עמודיא תרתין וסריתא תרתן לכסאה ית תרתין אגני קרונתון דעל ריש עמודיא:

מב וית רמוניא רבע מאה לתרתין סריגתא תרין סדרין דרמונין לסרגתא חדא לכסאה ית תרתין אגני קרונתון דעל אפי עמודיא:

מג וית בסיסיא עסר וית כיורא עסרא על בסיסיא:

מד וית ימא חד וית תורי תרי עסר תחות ימא:

מה וית דודיא וית מגרופיתא וית מזרקיא וית כל מניא האלין כעובד מני משכנא דעבד משה כן עבד חירם למלכא שלמה בית מקדשא דיי נחש טב:

מו במישרי ירדנא אתכינון מלכא בעובי גרגשתא בין סכות ובין צרתן:

מז ואצנע שלמה ית כל מניא מסגי לחדא לחדא לית סוף למתקל נחשא:

מח ועבד שלמה ית כל מניא די בבית מקדשא דיי ית מדבחא דדהבא וית פתורא די עלוהי לחם אפיא דהבא:

מט וית מנרתא חמש מימינא וחמש מסמלא קדם בית כפורי דהבא טבא ושושנתא ובוציניא וצבתיא דהבא:

נ וקוליא ומזמריא ומזרקיא ובזיכיא ומחתיתא דהבא טבא ומוגלסיא לדשי בית גואה לקודש קודשיא לדשי ביתא להיכלא דהבא:

נא ושלימת כל עבידתא דעבד שלמה מלכא בית מקדשא דיי ואיתי שלמה ית קודשי דוד אבוהי ית כספא וית דהבא וית מניא יהב באוצריא בית מקדשא דיי:

מלכים א פרק ח

א בכן כנש שלמה ית סבי ישראל וית כל רישי שבטיא רברבי אבהתא דבני ישראל לוות מלכא שלמה לירושלם לאסקא ית ארון קימא דיי מקרתא דדוד היא ציון:

ב ואתכנישו לות מלכא שלמה כל אנש ישראל בירחא דעתיקיא דקרן ליה ירחא קדמאה בחגא וכען הוא ירחא שביעאה:

ג ואתו כל סביא ישראל ונטלו כהניא ית ארונא:

ד ואסיקו ית ארונא דיי וית משכן זמנא וית כל מני קודשא די במשכנא ואסיקו יתהון כהניא וליואי:

ה ומלכא שלמה וכל כנשתא דישראל דאזדמנו עלוהי קימין עמיה קדם ארונא מנכסין עאן ותורין דלא יתחשבון ולא יתמנון מסגי:

ו ואעילו כהניא ית ארון קימא דיי לאתריה לבית כפורי די מתקן ליה בגו ביתא לקודש קודשיא לתחות כנפי כרוביא:

ז ארי כרוביא פריסן גדפיהון על אתר ארונא ומטלין כרוביא על ארונא ועל אריחוהי מלעילא:

ח ואריכון אריחיא ומתחזן רישי אריחיא מן קודשא על אפי בית כפורי ולא מתחזן לברא והוו תמן עד יומא הדין:

ט לית בארונא לחוד תרין לוחי אבניא דאצנע תמן משה בחורב די עלויהון כתיבא עשרא פתגמי קימא דגזר יי עם בני ישראל במפקהון מארעא דמצרים:

י והוה במפק כהניא מן קודשא וענן אמיטתא אתמלי ית בית מקדשא דיי:

יא ולא יכילו כהניא למיקם לשמשא מן קדם עננא ארי אתמלי יקרא דיי ית בית מקדשא דיי:

יב בכן אמר שלמה יי אתרעי לאשראה שכנתיה בירושלם:

יג מבנא בניתי בית מקדשא קדמך אתר מתקן לבית שכנתך עלמין:

יד ואסחר מלכא ית אפוהי ובריך ית כל קהלא דישראל וכל קהלא דישראל קאים:

טו ואמר בריך יי אלהא דישראל די גזר במימריה עם דוד אבא וברעותיה קים למימר:

טז מן יומא די אפקית ית עמי ית ישראל ממצרים לא אתרעיתי בקרתא מכל שבטיא דישראל למבני ביתא לאשראה שכנתי תמן ואתרעיתי בדוד למהוי מלכא על עמי ישראל:

יז והוה בלבא דדוד אבא למבני ביתא לשמא דיי אלהא דישראל:

יח ואמר יי לדוד אבא חלף די הוה עם לבך למבני ביתא לשמי אתקינתא ארי הוה עם לבך:

יט לחוד את לא תבני ביתא אלהין בר דתוליד הוא יבני ביתא לשמי:

כ וקיים יי ית פתגמיה דמליל וקמית תחות דוד אבא ויתיבית על כורסי מלכותא דישראל כמא דמליל יי ובניתי ביתא לשמא דיי אלהא דישראל:

כא ושויתי תמן אתר מתקן לארונא די ביה מחתין תרין לוחי אבניא די עליהון קימא דיי די גזר עם אבהתנא באפקותיה יתהון מארעא דמצרים:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מלכים א פרק ט

תרגום יונתן/מלכים א/ט

מלכים א פרק י

תרגום יונתן/מלכים א/י

מלכים א פרק יא

תרגום יונתן/מלכים א/יא

מלכים א פרק יב

תרגום יונתן/מלכים א/יב

מלכים א פרק יג

תרגום יונתן/מלכים א/יג

מלכים א פרק יד

תרגום יונתן/מלכים א/יד

מלכים א פרק טו

תרגום יונתן/מלכים א/טו

מלכים א פרק טז

תרגום יונתן/מלכים א/טז

מלכים א פרק יז

תרגום יונתן/מלכים א/יז

מלכים א פרק יח

א והוה מזמן יומין סגיאין ופתגם נבואה מן קדם יי הוה עם אליהו בשתא תליתאה למימר אזיל תתחזי לאחאב ואתן מטרא על אפי ארעא:

ב ואל אליהו לאתחזאה לאחאב וכפנא תקיף בשומרון:

ג וקרא אחאב לעובדיהו די ממנא על ביתא ועובדיהו הוה דחיל מן קדם יי לחדא:

ד והוה כד קטלת איזבל ית נביאיא דיי ודבר עובדיהו מאה גברין נביאין ואטמרינון חמשין גברא במערתא וסוברינון בלחמא ובמיא:

ה ואמר אחאב לעובדיהו הליך בארעא על כל מבועי מיא ועל כל נחליא מאים נשכח עסבא ונקים סוסון וכודנון ולא נפסוק מבעירא:

ו ופליגו להון ית ארעא למעבר בה אחאב אזל באורחא חדא בלחודוהי ועובדיהו אזל באורחא חדא בלחודוהי:

ז והוה עובדיהו אזיל באורחא והא אליהו לקדמותיה ואשתמודעיה ונפל על אפוהי ואמר האת דין רבוני אליהו:

ח ואמר ליה אנא אזיל אמר לרבונך הא אליהו:

ט ואמר מה חבית ארי את מסר ית עבדך בידא דאחאב למקטלי:

י קים הוא יי אלהך אם אית עם ומלכו דלא שלח רבוני לתמן למבעך ואמרו לא הוה כא ומומי ית מלכותא וית עמא ארי לא משכח לך:

יא וכען את אמר אזיל אמר לרבונך הא אליהו:

יב ויהי עוד דאנא אזיל מלותך ורוחא מן קדם יי יטלינך לאתר דלא אידע ואהך לחואה לאחאב ולא ישכחינך ויקטלינני ועבדך דחיל מן קדם יי מזעורי:

יג הלא אתחוא לרבוני ית דעבדית כד קולת איזבל ית ניבאיא דיי ואטמרית מנביאיא דיי מאה גברין חמשין חמשין גבר במערתא וסוברתינון בלחמא ובמיא:

יד וכען את אמר אזיל אמר לרבונך הא אליהו ויקטלינני:

טו ואמר אליהו קים הוא יי צבאות די משמשנא קדמוהי ארי יומא דין אתחזי ליה:

טז ואזל עובדיה לקדמות אחאב וחוי ליה ואזל אחאב לקדמות אליהו:

יז והוה כד חזא אחאב ית אליהו ואמר אחאב ליה האת דין עכריה דישראל:

יח ואמר לא עכרית ית ישראל אלהין את ובית אבוך בדשבקתון ית פקודיא דיי ואזלתון בתר בעליא:

יט וכען שלח כנוש לותי ית כל ישראל לטור כרמלא וית נביי בעלא ארבע מאה וחמשין ונביי אשרתא ארבע מאה אכלי פתורא דאיזבל:

כ ושלח אחאב בכל בני ישראל וכנש ית נביי שקרא לטור כרמלא:

כא וקריב אליהו לות כל עמא ואמר עד אימתי אתון פליגין לתרין פלגון הלא יי אלהים פלחו קדמוהי בלחודוהי ולא אתון טען בתר בעלא דלית ביה צרוך ולא אתיבו יתיה פתגם:

כב ואמר אליהו לעמא אנא אשתארית נביא קדם יי בלחודי ונביי בעלא ארבע מאה וחמשין גברא:

כג ויתיהבון לנא תרין תורין ויבחרון להון תורא חד ויהדמוניה וישוון על אעיא ואשתא לא ישוון ואנא אעביד ית תורא חד ואתן על אעיא ואשתא לא אשוי:

כד ותקרון בשום טעותכון ולא תתענון מן קדם דלית ביה צרוך ברם אנא אצלי בשמא דיי וישלח מימריה ויחות אשתא ארי יי הוא אלהים ואתיב כל עמא ואמרו תקין פתגמא:

כה ואמר אליהו לנביי בעלא בחרו לכון תורא חד ועבידו קדמיתא ארי אתון סגיאין וקרו בשום טעותכון ואשתא לא תשוון:

כו ונסיבו ית תורא דיהב להון ועבדו וקרו בשום בעלא מצפרא ועד עדן טיהרא למימר בעלא ענינא ולית קל ולית דעני ואשתטו על אגורא דעבד:

כז והוה בעדן טיהרא וחיך בהון אליהו ואמר קרו בקל רב ארי אתון אמרין דחלא הוא דלמא שועי ליה אשתדפא אשתדיף או אורח הות ליה או דלמא דמוך הוא ויתער:

כח וקרו בקל רב ואתחממו כנימוסיהון בסיפין וברומחין עד דאשתפיך דמא עליהון:

כט והוה כמעבר טיהרא ואשתטיאו עד למיסק מנחתא ולית קל ולית דעני ולית דמצית:

ל ואמר אליהו לכל עמא אתקריבו לותי וקריבו כל עמא לותיה ובנא ית מדבחא דיי דהוה מפגר:

לא ונסיב אליהו תרתא עסרי אבניא למנין שבטי בני יעקב די הוה פתגמא דיי עמיה למימר ישראל יהי שמך:

לב ובנא ית אבניא מדבחא בשמא דיי ועבד מזיקתא כבית סאתן זרעא סחור סחור למדבחא:

לג וסדר ית אעיא והדים ית תורא ושוי על אעיא:

לד ואמר מלו אבע כדין מיא ואריקו על עלתא ועל אעיא ואמר תנו ותנו ואמר תליתו ותליתו:

לה ואזלו מיא סחור סחור למדבחא ואף ית מזיקתא מלי מיא:

לו והוה במיסק מנחתא וקריב אליהו נביא ואמר יי אלהיה דאברהם יצחק וישראל יומא דין יתידע ארי את יי דשכנתך שריא בישראל ואנא עבדך ובפתגמך עבדית ית כל פתגמיא האילין:

לז קבל צלותי יי באשתא קבל צלותי יי במטרא וידעון עמא הדין במעבדך להון נסא ארי את יי אלהים ואת ברחימתך יתהון משתאיל להון במימרך לאתבותהון לדחלתך ואינן יהבו ית לבהון פליג:

לח ונפלת אשתא מן קדם יי ואכלת ית עלתא וית אעיא וית אבניא וית עפרא וית מיא דבמזיקתא לחיכת:

לט וחזו כל עמא ונפלו על אפיהון ואמרו יי הוא אלהים יי הוא אלהים:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מלכים א פרק יט

תרגום יונתן/מלכים א/יט

מלכים א פרק כ

תרגום יונתן/מלכים א/כ

מלכים א פרק כא

תרגום יונתן/מלכים א/כא

מלכים א פרק כב

תרגום יונתן/מלכים א/כב

מלכים ב[עריכה]

מלכים ב פרק א

תרגום יונתן/מלכים ב/א

מלכים ב פרק ב

תרגום יונתן/מלכים ב/ב

מלכים ב פרק ג

תרגום יונתן/מלכים ב/ג

מלכים ב פרק ד

א ואתתא חדא מנשי תלמידי נבייא מצוחא קדם אלישע למימר עבדך עובדיה בעלי מית ואת ידעת ארי עבדך הוה דחיל מן קדם יי כד קטלת איזבל ית נבייא דיי דבר מנהון מנהון מאה גברין ואטמרינון חמשין חמשין גברין במערתא והוה יזיף ומוכל להון בדיל דלא לאוכלא יתהון מנכסוהי דאחאב מן קדם דאינון אונסא וכען רשיא אתא למדבר ית תרין בני ליה לעבדין:

ב ואמר לה אלישע מה אעביד ליך חוי לי מא אית ליך בביתא ואמרת לית לאמתך כל מדעם בביתא אלהין מנא דמשחא:

ג ואמר אזילי שאילי ליך מנין מן ברא מן כל שבביכי מנין ריקנין לא תזעירין:

ד ותתבין ותגיפין דשא באפיך ובאפי ברך ותריקין על כל מניא האלין ומנא דאתמלי תסלקין:

ה ואזלת מלותיה ואגפת דשא באפהא ובאפי בנהא אינון מקרבין לה מניא והיא מריקא משחא:

ו והוה כמשלם מניא ואמרת לברה קריב לי עוד מנא ואמר לה לית עוד מנא ופסק משחא:

ז ואתת וחויאת לנביא דיי ואמר אזילי זביני ית משחא ושלמי למרי חובתיך ואת ובנייך תתפרנסין מדישתאר:

ח והוה יומא ועבר אלישע לשונם ותמן אתתא דחלת חטאין ואתקיפת ביה למיכל לחמא והוה בזמן מעדוהי מתפני לתמן למיכל לחמא:

ט ואמרת לבעלה הא כען ידענא ארי נביא דיי קדישא הוא מתפני לותנא תדירא:

י נעבד כען עלית כתלא זעירא ונתקן ליה תמן אתר ערסא ופתרוא וכורסיא ומנרתא ויהי במיתוהי לותנא יתפני לתמן:

יא והוה יומא ועל לתמן וזר לעיליתא ושכיב תמן:

יב ואמר לגיחזי עולימיה קרי לשונמיתא הדא וקרא לה וקמת קדמוהי:

יג ואמר ליה אמר כען לה הא עסקתא לנא ית כל עסקא הדא מה למעבד ליך הפתגם אית ליך למללא עם מלכא או עם רב חילא ואמרת בגו עסקי עמי אנא מסוברא:

יד ואמר ומה למעבד לה ואמר גיחזי בקושטא בר לית לה ובעלה סיב:

טו ואמר קרי לה וקרא לה וקמת בתרעא:

טז ואמר לזמנא הדין בעדן דאתון קימין תהא מחבקא ברא ואמרת בבעו רבוני נביא דיי לא יתכדיב פתגמך באמתך:

יז ועדיאת אתתא וילידת בר לזמנא הדין כעדן דהיא קימא די מליל עמה אלישע:

יח ורבא רביא והוה יומא ונפק לות אבוהי לות חצדיא:

יט ואמר לאבוהי רישי רישי ואמר לעולימא סַבְהִי אוביליה לאמיה:

כ ונסביה ואוביליה לאמיה ויתיב על ברכהא עד עדן טהרא ומית:

כא וסליקת ואשכבתיה על ערסא דנביא דיי ואגפת באפוהי ונפקת:

כב וקרת לבעלה ואמרת שדר כען לי חד מן עולימיא וחדא מן אתניא ואתמטי לות נביא דיי ואתוב:

כג ואמר מא דין את אזלת לותיה יומא דין לא ירח ולא שבתא ואמרת שלם:

כד וזריזת אתנא ואמרת לעולמהא דבר ואזיל לא תדחוק עלי למרכב אלהין כד אמר לך:

כה ואזלת ואתת לות נביא דיי לטור כרמלא והוה כד חזא נביא דיי יתה מקביל ואמר לגיחזי עולימיה הא שונמית דיכי:

כו כען רהוט לקדמותה ואמר לה השלם ליך השלם לבעליך השלם לרביא ואמרת שלם:

כז ואתת לות נביא דיי לטורא ואתקיפת ברגלוהי וקריב גיחזי למידחה ואמר נביא דיי שבוק מינה ארי נפשא מרירא לה ומן קדם יי אתכסא מני ולא אתחוה לי:

כח ואמרת השאילית ברא מן רבוני הלא אמרית לך אם מתיהב לי בר קים אם לא תנסיס יתי:

כט ואמר לגיחזי זריז חרצך וסב חוטרי בידך ותיזיל ארי תשכח גבר לא תשאל בשלמיה וארי ישאל בשלמך גברא לא תתביניה ותשוי חוטרי על אפי רביא:

ל ואמרת אמיה דרביא קים הוא יי וחי נפשך אם אשבקינך וקם ואזל בתראה:

לא וגיחזי עבר קדמיהון ושוי ית חוטרא על אפי רביא ולית קל ולית דמצית ותב לקדמותיה וחוי ליה למימר לא אתער רביא:

לב ואתא אלישע לביתא והא רביא מית רמי על ערסיה:

לג ועל ואגף דשא באפי תרויהון וצלי קדם יי:

לד וסליק ושכיב על רביא ושוי פומיה על פומיה ועינוהי על עינוהי וידוהי על ידוהי ואלהי עלוהי וחם ביסריה דרביא:

לה ותב והליך בביתא זמנא חדא לכא וזמנא חדא לכא וסליק ואלהי עלוהי ואתמורק רביא עד שבע זמנין ופקח רביא ית עינוהי:

לו וקרא לגיחזי ואמר קרי לשנמיתא הדא וקרא לה ואתת לקדמוהי ואמר סבי בריך:

לז ואתת ונפלת קדם רגלוהי וסגידת על ארעא ונסיבת ית ברה ונפקת:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מלכים ב פרק ה

תרגום יונתן/מלכים ב/ה

מלכים ב פרק ו

תרגום יונתן/מלכים ב/ו

מלכים ב פרק ז

תרגום יונתן/מלכים ב/ז

מלכים ב פרק ח

תרגום יונתן/מלכים ב/ח

מלכים ב פרק ט

תרגום יונתן/מלכים ב/ט

מלכים ב פרק י

תרגום יונתן/מלכים ב/י

מלכים ב פרק יא

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

יז וגזר יהוידע ית קימא בין מימרא דיי ובין מלכא ובין עמא למהוי לעם משמש קדם יי בין מלכא ובין עמא:

יח ועלו כל עמא דארעא לבית בעלא וסתרוהי וית אגורוהי וית צלמוהי תבירו יאות וית מתן כומריא דבעלא קטלו קדם אגורא ומני כהנא מטרן על בית מקדשא דיי:

יט ודבר ית רבני מאותא וית גבריא וית רהטיא וית כל עמא דארעא ואחיתו ית מלכא מבית מקדשא דיי ועלו באורח תרע רהטיא דבית מלכא ויתיב על כורסי מלכיא:

כ וחדי כל עמא דארעא וקרתא שדוכת וית עתליה קטלו בחרבא בית מלכא:

מלכים ב פרק יב

א בַּר שְׁבַע שְׁנִין יְהוֹאָשׁ כַּד מְלָךְ:

ב בִּשְׁנַת שְׁבַע לְיֵהוּא מְלַךְ יְהוֹאָשׁ וְאַרְבְּעִין שְׁנִין מְלַךְ בִּירוּשְׁלֵם וְשׁוּם אִימֵהּ צִבְיָה מִבְּאֵר שָׁבַע:

ג וַעֲבַד יְהוֹאָשׁ דְכָשַׁר קֳדָם יְיָ כָּל יוֹמוֹהִי כְּמָא דְאַלְפֵיהּ יְהוֹיָדָע כַּהֲנָא:

ד לְחוֹד בָּמָתָא לָא עֲטָרָא עַד כְּעַן עַמָא מְדַבְּחִין וּמַסְקִין בּוּסְמִין עַל בָּמָתָא:

ה וַאֲמַר יְהוֹאָשׁ לְכַהֲנַיָא כֹּל כְּסַף קוּדְשַׁיָא דְמִתָּעַל לְבֵית מַקְדְשָׁא דַיְיָ כְּסַף תִּקְלַיָא דַעֲבַר עַל מִנְיָן גַבְרַיָא כְּסַף פּוּרְקַן נַפְשָׁתָא דְמִתַּן גְבַר פּוּרְקַן נַפְשֵׁיהּ אַף כָּל כְּסַף דְמִתְנַדַב גְבַר בְּלִבֵּיהּ לְאַיְתָאָה לְבֵית מַקְדְשָׁא דַייָ:

ו יַסְבוּן לְהוֹן כַּהֲנַיָא גְבַר מִן מַכָּרֵיהּ וְאִינוּן יִתְקְפוּן יַת בִּדְקָא דְבֵיתָא לְכָל אֲתַר דִי יִשְׁתְּכַח תַּמָן בִּדְקָא:

ז וַהֲוָה בִּשְׁנַת עַסְרִין וּתְלַת שְׁנִין לְמַלְכָּא יְהוֹאָשׁ לָא תַקִיפוּ כַהֲנַיָא יַת בִּדְקָא דְבֵיתָא:

ח וּקְרָא מַלְכָּא יְהוֹאָשׁ לִיהוֹיָדָע כַּהֲנָא וּלְכַהֲנַיָא וַאֲמַר לְהוֹן מָא דֵין לֵיתְכוֹן מְתַקְפִין יַת בִּדְקָא דְבֵיתָא וּכְעַן לָא תִסְבּוּן כַּסְפָּא מִן מַכָּרֵיכוֹן אֲרֵי לְבִדְקָא דְבֵיתָא תִּתְּנוּנֵיהּ:

ט וְאִיטְפָסוּ כַּהֲנַיָא בְּדִיל דְלָא לְמִסַב כַּסְפָּא מִן עַמָא וּבְדִיל דְלָא לְתַקְפָא יַת בִּדְקָא דְבֵיתָא:

י וּנְסִיב יְהוֹיָדָע כַּהֲנָא אֲרוֹנָא חָד וּנְקַב חוֹרָא בְּדָשֵׁיהּ וִיהַב יָתֵיהּ בִּסְטַר מַדְבְּחָא מִיַמִינָא בְּמֵיעַל גַבְרָא לְבֵית מַקְדְשָׁא דַייָ וִיהָבוּן תַמָן כַּהֲנַיָא אֲמַרְכְּלַיָא יַת כָּל כַּסְפָּא דְמִתָּעַל לְבֵית מַקְדְשָׁא דַיְיָ:

יא וַהֲוָה כַּד חֲזוֹ אֲרֵי סַגִי כַסְפָּא בְּאָרוֹנָא וּסְלִיק סַפְרָא דְמַלְכָּא וְכַהֲנָא רַבָּא וְצָרוּ וּמְנוֹ יַת כַּסְפָּא דְאִשְׁתְּכַח בֵּית מַקְדְשָׁא דַיְיָ:

יב וְיַהֲבִין יַת כַּסְפָּא דְמִטַקֵס עַל יְדֵי עָבְדֵי עֲבִידָא דִי מְמַנָן עַל בֵּית מַקְדְשָׁא דַיְיָ וּמַפְקִין לְנַגְרֵי אֳעַיָא וּלְאַרְדִיכְלַיָא דְעַבְדִין בֵּית מַקְדְשָׁא דַיְיָ:

יג וְלַארְגוּבְלַיָא וּלְפַסְלֵי אַבְנַיָא וּלְמִזְבַּן אָעִין וְאַבְנִין פְּסִילַן לְתַקָפָא יַת בִּדְקָא בֵית מַקְדְשָׁא דַייָ וּלְכֹל דְיִפּוֹק עַל בֵּיתָא לְתַקָפוּתֵיהּ:

יד בְּרַם לָא מִתְעֲבֵּיד בֵּית מַקְדְשָׁא דַייָ קוּלִין דִכְסַף מְזַמְרַיָא וּמָנֵי מִזְרְקַיָא חֲצוֹצְרָתָא כָּל מָאנֵי דַהֲבָא וּמָאנֵי כַסְפָּא מִן כַּסְפָּא דְמִתָּעַל לְבֵית מַקְדְשָׁא דַיָי:

טו אֲרֵי לְעָבְדֵי עֲבִידְתָּא יַהֲבִין לֵיהּ וּמְתַקְפִין בֵּיהּ יַת בֵּית מַקְדְשָׁא דַיְיָ:

טז וְלָא מְחַשְׁבִין עִם גַבְרַיָא דִי יַהֲבִין יַת כַּסְפָּא עַל יְדֵיהוֹן לְמִתַּן לְעָבְדֵי עֱבִידְתָּא אֲרֵי בְהֵימְנוּתָא אִינוּן עָבְדִין:

יז כְּסַף אַשְׁמָא וּכְסַף חֶטְוָתָא לָא מִתָּעַל לְבֵית מַקְדְשָׁא דַיְיָ לְכַהֲנַיָא יַהֲבִין לֵיהּ:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מלכים ב פרק יג

תרגום יונתן/מלכים ב/יג

מלכים ב פרק יד

תרגום יונתן/מלכים ב/יד

מלכים ב פרק טו

תרגום יונתן/מלכים ב/טו

מלכים ב פרק טז

תרגום יונתן/מלכים ב/טז

מלכים ב פרק יז

תרגום יונתן/מלכים ב/יז

מלכים ב פרק יח

תרגום יונתן/מלכים ב/יח

מלכים ב פרק יט

תרגום יונתן/מלכים ב/יט

מלכים ב פרק כ

תרגום יונתן/מלכים ב/כ

מלכים ב פרק כא

תרגום יונתן/מלכים ב/כא

מלכים ב פרק כב

א בר תמני שנין יאשיהו כד מלך ותלתין וחדא שנין מלך בירושלם ושום אמיה ידידה בת עדיה מבצקת:

ב ועבד דכשר קדם יי ואזל בכל אורח דוד אבוהי ולא סטא לימינא ולסמלא:

ג והוה בתמני עסרי שנין למלכא יאשיהו שלח מלכא ית שפן בר אצליה בר משלם ספרא לבית מקדשא דיי למימר:

ד סק לות חלקיה כהנא רבא ויטקיס ית כספא דאתעל בבית מקדשא דיי די כנשו אמרכליא מן עמא:

ה ויתנוניה על ידי עבדי עבידתא דממנן בבית מקדשא דיי ויתנון יתיה לעבדי עבידתא דבבית מקדשא דיי לתקפא ית בדקא דביתא:

ו לנגריא ולאדריכליא ולארגובליא ולמזבן אעין ואבנין פסילן לתקפא ית ביתא:

ז ברם לא מתחשב עמהון כספא דמתיהב על ידיהון ארי בהמנותא אינון עבדין:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מלכים ב פרק כג

א ושלח מלכא וכנשו לותיה כל סבי יהודה וירושלם:

ב וסליק מלכא לבית מקדשא דיי וכל אנש יהודה ויתבי ירושלם עמיה וכהניא וספריא וכל עמא למזעירא ועד רבא וקרא קדמיהון ית כל (פתגמא)[פתגמי] ספרא דקימא דאשתכח בבית מקדשא דיי:

ג וקם מלכא על אסטונא וגזר ית קימא קדם יי למהך בתר פולחנא דיי ולמטר פקודוהי וית סהידותוהי וית קימוהי בכל לבא ובכל נפש לקימא ית פתגמי קימא הדין דכתיבין על ספרא הדין וקבילו על עמא עליהון קימא:

ד ופקיד מלכא ית חלקיהו כהנא רבא וית סגן כהניא וית אמרכליא לאפקא מהיכלא דיי ית כל מניא דעבידין לבעלא ולאשירתא ולכל חילי שמיא ואוקדינון מברא לירושלם במישר קדרון ואוביל ית עפרהון לבית אל:

ה ובטיל ית כומריא די יהבו מלכיא דבית יהודה ואסיקו בוסמין על במתא בקרויא דבית יהודה ובסחרני ירושלם וית דאסיקו בוסמין לבעלא ולשמשא ולסיהרא ולמזלתא ולכל חילי שמיא:

ו ואפיק ית אשירתא מבית מקדשא דיי מברא לירושלם למישר קדרון ואוקיד יתה בנחלא דקדרון ואדקה לעפרא ורמא ית עפרה לקברי בני גליא:

ז ותרע ית בתי הקדש טעותא די בבית מקדשא דיי די נשיא מחין תמן מכולין לאשירתא:

ח ואיתי ית כל כומריא מקירויא דבית יהודה וסאיב ית במתא דאסיקו בוסמין תמן כומריא מגבע עד באר שבע ותרע ית בת תרעיא די קדם תרע יהושע רב קרתא די על שמאלא גברא במיעליה תרע קרתא:

ט ברם לא סלקין כהניא כומרי במתא לדבחא על מדבחא דיי בירושלם אלהין אכלו פטיר בגו אחיהון:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

כא ופקיד מלכא ית כל עמא למימר עבידו פסחא קדם יי אלהכון כמא דכתיב על ספרא דקימא הדין:

כב ארי לא אתעביד כפסחא הדין מיומי נגידיא דדנו ית ישראל וכל יומי מלכי ישראל ומלכיא דבית יהודה:

כג אלהין בתמני עסרי שנין למלכא יאשיהו אתעבד פסחא הדין קדם יי בירושלם:

כד ואף ית בידין וית זכורו וית צלמניא וית טעותא וית כל שקוציא דאתחזיאו בארעא דבית יהודה ובירושלם פלי יאשיהו בדיל לקימא ית פתגמי אוריתא דכתיבין על ספרא דאשכח חלקיה כהנא בבית מקדשא דיי:

כה וכותיה לא הוה קדמוהי מלכא דתב לפולחנא דיי בכל לביה ובכל נפשיה ובכל נכסוהי ככל אוריתא דמשה ובתרוהי לא קם כותיה:

כו ברם לא תב יי מתקוף רוגזיה רבא דתקיף רוגזיה בדבית יהודה על כל ארגזותא די ארגיז קדמוהי מנשה:

כז ואמר יי אף ית דבית יהודה אגלי מארעא בית שכנתי כמא דאגליתי ית ישראל וארחיק ית קרתא הדא דאתרעיתי בירושלם ובביתא דאמרית יהי שמי תמן:

כח ושאר פתגמי יאשיהו וכל די עבד הלא אינון כתיבין על ספר פתגמי יומין למלכיא דבית יהודה:

כט ביומוהי סליק פרעה חגירא מלכא דמצרים על מלכא דאתור על נהר פרת ואזל מלכא יאשיהו לקדמותיה וקטליה במגדו כד חזא יתיה:

ל ואחתוהי עבדוהי כד מית ממגדו ואיתיאוהי לירושלם וקברוהי בקבורתיה ודבר עמא דארעא ית יהואחז בר יאשיהו ומשחו יתיה ואמליכו יתיה תחות אבוהי:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

מלכים ב פרק כד

תרגום יונתן/מלכים ב/כד

מלכים ב פרק כה

תרגום יונתן/מלכים ב/כה