ספר היובלים/מג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה]

ויעש כדבר יוסף אשר דיבר אליו וימלא את שקיהם אוכל וגם זהבם שם בשקיהם ואת הגביע בשק בנימין

ב[עריכה]

הבקר אור והמה הלכו לדרכם

ג[עריכה]

ויהי כאשר יצאו משם ויאמר יוסף אל האיש רדוף אחריהם רוץ וריבה עמהם לאמור שלמתם רעה תחת טובה וגנבתם את גביע הכסף אשר ישתה אדוני בו

ד[עריכה]

והשב לי את אחיהם הקטן ומהר להביאהו בטרם אלך לעשות מלאכתי

ה[עריכה]

וירוץ אחריהם וידבר אליהם כדבריו

ו[עריכה]

ויאמרו אליו חלילה לעבדיך לא יעשו דבר כזה ולא יגנבו מאומה מבית אדוניך

ז[עריכה]

וגם את הזהב אשר מצאנו אז בשקינו השיבונו אנחנו עבדיך מארץ כנען איך נגנוב דבר מה

ח[עריכה]

הננו פה אנחנו ושקינו האיש אשר תמצא את הגביע בשקו מות יומת ואנחנו עם חמורינו נהיה עבדים לאדוניך

ט[עריכה]

ויאמר אליהם לא כן איש אשר ימצא איתו אותו לבדו אקח לעבד ואתם לכו לביתכם לשלום

י[עריכה]

ובחפשו בכליהם החל בגדול וכלה בקטן וימצא בשק בנימין הקטן

יא[עריכה]

ויחרדו ויקרעו שמלותם ויעמסו על חמוריהם וישובו העירה

יב[עריכה]

ויבואו ביתה יוסף ויפלו כולם לפניו על פניהם ארצה

יג[עריכה]

ויאמר להם יוסף אתם עשיתם את הדבר הזה

יד[עריכה]

ויאמרו מה נאמר ומה נצטדק ואדוננו מצא את עוון עבדיו הננו עבדים לאדוננו אנחנו וחמורינו

טו[עריכה]

ויאמר להם יוסף את האלוהים אני ירא ועלו אל ביתכם אך אחיכם לי הוא כי הרעותם אשר עשיתם

טז[עריכה]

הלוא ידעתם כי איש כמוני אשר ישתה בגביע הזה הוקר יוקיר את גביעו ואתם גנבתם אותו ממני

יז[עריכה]

ויאמר יהודה בי אדוני אדבר נא דבר באוזני אדוני

יח[עריכה]

שני אחים ילדה אמי לאבינו עבדך האחד יצא וטורף ולא נמצא עד הנה

יט[עריכה]

ויוותר האחר לבדו לאמו ועבדך אבינו אהבו ונפשו קשורה בנפש הזאת

כ[עריכה]

והיה כשובנו אל עבדך אבינו והנער איננו אתנו ומת הרגנו את אבינו כי ימות ביגון

כא[עריכה]

ועתה הנני להיות עבדך תחת הילד עבד אדוני והנער יעל עם אחיו

כב[עריכה]

כי אנוכי ערבתי אותו מעם עבדך אבינו ואם לא תשיבנו וחטא עבדך לאבינו כל הימים

כג[עריכה]

וירא יוסף כי ברוח נדיבה יתאחדו ולב איש טוב לאחיו ולא יכול להתאפק עוד ויאמר אליהם כי הוא יוסף

כד[עריכה]

וידבר איתם עברית ויפול על צואריהם ויבך ולא הכירוהו ויחלו לבכות גם המה

כה[עריכה]

ויאמר אליהם אל תבכו בעבורי מהרו והביאו את אבי אלי ואראה את אבי בטרם ימות ועיני בנימין אחי רואות

כו[עריכה]

כי הנה זאת השנה השנית לרעב ועוד חמש שנים אשר אין קציר ואין פרי העץ ואין צמח

כז[עריכה]

רדו מהרה אתם ובתיכם ולא תמותו ברעב ולא תדאגו לכם ולרכושכם

כח[עריכה]

כי אלוהים שלחני לפניכם למחיה להחיות עם רב

כט[עריכה]

והגדתם לאבי כי עודני חי עיניכם רואות כי שמני אלוהים לאב לפרעה ולאדון בביתו ועל כל ארץ מצרים

ל[עריכה]

והגדתם לאבי את כל כבודי ואת כל העושר והכבוד אשר נתן אלוהים לי

לא[עריכה]

ויתן להם על פי פרעה עגלות וצדה לדרך ויתן להם שמלות צבועות וכסף

לב[עריכה]

וגם לאביהם שלח פרעה שמלות וכסף ועשרה חמורים נושאים בר

לג[עריכה]

וישלח אותם ויעלו ויגידו לאביהם כי עודנו חי וכי הוא משביר בר לכל עמי הארץ ומושל בכל ארץ מצרים

לד[עריכה]

ולא האמין להם אביהם כי פג לבו

לה[עריכה]

ואחר כן ראה את העגלות אשר שלח יוסף ותחי רוחו

לו[עריכה]

ויאמר רב לי כי עוד יוסף חי ארדה ואראנו בטרם אמות