ספר היובלים/כג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ספר היובליםאבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטנ

א[עריכה]

וישת שתי אצבעות יעקב על עיניו, ויברך לאלוהי האלוהים ויכס פניו:

ב[עריכה]

ויפשוט את רגליו ויישן שנת עולם, וייאסף אל אבותיו:

ג[עריכה]

ויעקב שוכב בחיקו, ולא ידע כי מת אברהם אביו:

ד[עריכה]

וייקץ יעקב משנתו והנה קר אברהם כקרח, ויאמר אבי אבי ולא ענה אותו דבר:

ה[עריכה]

וידע כי מת אברהם, ויקם וירץ ויגד את הדבר לרבקה אמו:

ו[עריכה]

ותלך רבקה אל יצחק בלילה ותגד לו:

ז[עריכה]

ויבואו יחדו עם יעקב ונר בידו, ויהי כבואם הביתה וימצאו גוית אברהם על משכבו:

ח[עריכה]

ויפול יצחק על פני אביו ויבך ויברכהו וישקהו, והקול נשמע בית אברהם:

ט[עריכה]

ויקם בנו [ישמעאל] ויבוא אל אברהם אביו, ויבך את אברהם אביו הוא וכל בית אברהם ויבכו בכית גדולה

י[עריכה]

ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אצל שרה אשתו:

יא[עריכה]

ויבכו אותו ארבעים יום כל אנשי ביתו, יצחק וישמעאל עם כל בניהם ובני קטורה במקומותיהם ויתמו ימי בכי אבל אברהם:

יב[עריכה]

ויחי שלושה יובלים וארבעה שבועים, מאה שנה ושבעים שנה וחמש שנים, וימלאו ימיו:

יג[עריכה]

כי ימי האבות הראשונים מלאו תשעה עשר יובלים, אך אחרי ימי המבול החלו לחסור ולגרוע ממספר תשעת עשר יובלים:

יד[עריכה]

וימהרו להיות זקנים ושבעי ימים, עקב הצרות הרבות ובגלל רעת דרכיהם:

טו[עריכה]

בלעדי אברהם, כי אברהם היה תמים בכל מעשיו את האלוהים, ורצוי לפניו בצדקה כל ימי חייו:

טז[עריכה]

והנה לא מלאו לו ארבעה יובלים בחייו, ויזקן מפני הרעה ויהי שבע ימים:

יז[עריכה]

וכל הדורות אשר יקומו מעתה עד יום המשפט הגדול, ימהרו לזקון לפני מלאת להם שבועיים:

יח[עריכה]

ובהעזב מהם גם מדעם לעת זקנתם, תלך גם כל חכמתם הלוך וחסור:

יט[עריכה]

ובימים ההם כי יחיה איש יובל וחצי, אז יאמרו עליו כי האריך ימים:

כ[עריכה]

אבל מרבית ימי חייו יהיו מכאובים ועמל וצרה, ואין שלום:

כא[עריכה]

כי הוה על הוה פגע על פגע צרה על צרה רעה על רעה מחלה על מחלה, וכל שפטים רעים כאלה יחד יבואו:

כב[עריכה]

מדוה וכאב בטן וברד וקרח ושלג [...] ומכאובים, וקפאון ומות וחרב ושבי וכל עונש וצוקה:

כג[עריכה]

כל זאת בוא תבוא על הדור הרע הממלא את הארץ חמס, בטומאת הזנונים והשימצה ובתועבת מעשיהם:

כד[עריכה]

ואז יאמרו: האבות הראשונים האריכו חייהם עד אלף שנים וחיו בטוב, וימי חיינו בהאריכם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה ורהבם עמל:

כה[עריכה]

ולא יהיה שלום בימי הדור הרע ההוא:

כו[עריכה]

ובדור ההוא יריבו הבנים באבותיהם ובזקניהם, מפני החטא והעול ודבר פיהם:

כז[עריכה]

ומפני הרעות הגדולות אשר המה עושים, כי עזבו את הברית אשר עשה ה' ביניהם ובינו לשמור ולעשות את כל מצוותיו וחוקותיו וכל תורתו לבלתי סור שמאל וימין:

כח[עריכה]

עד אשר ירעו כולם את מעשיהם וכל פה דובר נבלה וכל מעשם טמא ותועבה, וכל דרכיהם שמצה וטומאה ושחת:

כט[עריכה]

הנה תאבד הארץ מפני כל עלילותיהם ולא יהיה עוד מזרע יין ושמן, כי כל מעשיהם אך רשע וכסל:

ל[עריכה]

וכולם יחדו יסופו, חיתו יער ובהמות שדי ועוף השמים וכל דגי הים, מרעת בני אדם:

לא[עריכה]

ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו, הבחורים בזקנים והזקנים בבחורים העניים בעשירים והנקלים בנכבדים, וההלך בנשיאים

לב[עריכה]

על דבר התורה והברית, כי שכחו את מצוותיו ואת הברית ואת המועדים וראשי החודשים ואת השבתות והיובלים ואת כל משפט:

לג[עריכה]

והתקוממו בחרבות ובקשתות להשיב אותם אל הדרך, ולא ישובו עד אשר ישפך דם רב על הארץ:

לד[עריכה]

יד איש באחיו, והנשארים לא ישובו אל דרך הצדקה מרעתם:

לה[עריכה]

כי כולם יקומו לחמוס הון ולרשת דבר לא להם, ולעשות להם שם גדול, ולא באמת ובאמונה:

לו[עריכה]

ואת כל קודש יחללו בחלאת טומאתם ותועבתם:

לז[עריכה]

ובא משפט גדול על מעשי הדור ההוא מאת ה', ונתנם לחרב ולמשפט ולשבי ולמשיסה ולמאכל:

לח[עריכה]

ועורר עליהם חטאים אשר לא יחוסו ולא ירחמו ולא ישאו פני כל איש זקן ונער, אנשים רעים ועריצים, למען ירעו לעשות מכל בני אדם:

לט[עריכה]

ועשו חמס בישראל ופשעו ביעקב ודם רב ישפך על הארץ, ואין מאסף ואין קרוב:

מ[עריכה]

בימים ההם יזעקו ויקראו ויתחננו לפדותם מיד הגוים החטאים, ואין מציל:

מא[עריכה]

וראשי הילדים ילבינו שערם משיבה, וילד בן שלושה שבועים יתראה זקן כבן מאה שנה, וקומתם תאבד בצרה ובמצוקה:

מב[עריכה]

ובימים ההם יחלו הבנים לעזוב את חוקיהם, ולדרוש את המצוות ולשוב אל דרך הצדקה:

מג[עריכה]

והימים יחלו להאריך ובני אדם יזקינו מדור דור ומיום ליום, עד אשר יקרבו ימי חייהם לאלף שנים ועד אשר ירביון עתה הימים מן השנים לפנים:

מד[עריכה]

ולא יהיה זקן ושבע ימים כי כולם יהיו כילדים וכנערים, ויבלו כל ימיהם בשלום ובשמחה:

מה[עריכה]

ויחיו באין שטן ובאין משחית, כי כל ימיהם יהיו ימי ברכה ותרופה:

מו[עריכה]

בעת ההיא ירפא ה' את עבדיו, והתרוממו וחזו שלות השקט לנצח ושבו ורדפו את אויביהם:

מז[עריכה]

וראו את הדבר הזה, והודו ושמחו ברנה עד עולם:

מח[עריכה]

וראו באויביהם את כל שפטיהם הרעים ואת כל תעלתם, ועצמותיהם תשכונה עפר ורוחם ישיש בשמחה:

מט[עריכה]

וידעו כי ה' עושה המשפט, ועושה חסד למאות ולאלפים ולכל אוהביו:

נ[עריכה]

ואתה משה כתב לך את הדבר הזה כי כן נזכר בעדות לוחות השמים לדורות עולם: