ספר היובלים/לו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה]

ובשנה השישית לשבוע ההוא קרא יצחק לשני בניו עשו ויעקב ויבואו אליו ויאמר אליהם בני אנכי הולך בדרך אבותי אל מעון הנצח אשר שם אבותי

ב[עריכה]

קברו אותי אל אברהם אבי במערת המכפלה על שדה עפרון החתי אשר קנה אברהם לאחוזת קבר שמה תקברוני

ג[עריכה]

וזאת אצוה אתכם בני עשו צדקה ומשפט בארץ למען יביא ה עליכם את כל אשר דיבר לעשות לאברהם ולזרעו

ד[עריכה]

ואהבו איש את אחיו בני כאשר יאהב איש לרעהו כמוהו

ה[עריכה]

ועל האלילים אצוה אתכם כי תשליכום ותשנאו ולא תאהבו אותם כי מוקש המה אל העובדים אותם ואל המשתחוים להם

ו[עריכה]

זכרו בני את ה אלהי אברהם אביכם וכאשר גם אנכי אחריו כבדתי אותו ועבדתי אותו באמת

ז[עריכה]

למען ישיש עליכם להרבות אתכם ולהפרות את זרעכם למען ירבה אתכם ככוכבי השמים לרוב ויטע אתכם על הארץ וכל צמח צדקה אשר לא ינתש בכל דורות עולם

ח[עריכה]

ועתה אשביעכם בשבועה גדולה כי אין שבועה גדולה מהישבע בשם המבורך והמכובד והגדול אשר עשה שמים וארץ וכל היקום

ט[עריכה]

כי תיראו אותו ותכבדוהו וכי תאהבו איש את אחיו ברחמים ובאמת ולא יחרוש איש רעה על אחיו מעתה ועד עולם כל ימי חייכם למען תצליחו בכל מעשיכם ולא תאבדו

י[עריכה]

ואיש מכם כי יעשה רעה לאחיו ידע תדעו מעתה כי כל העושה רע לאחיו יפול בידו ויכרת מארץ החיים וגם זרעו יאבד מתחת השמים

יא[עריכה]

וביום קללה וחמס ישרף באש לוהטת אוכלת כאשר שרף את סדום גם את ארצו ועירו וכל אשר לו

יב[עריכה]

וימחה מספר המוסר אשר לבני אדם ולא יכתב בספר החיים

יג[עריכה]

כי אם יאבד וירד לדראון עולם למען יתחדש משפטם תמיד בשנאה ובקללה ובאף ובעוני ובחמה ובמכות ובמחלה עד עולם

יד[עריכה]

הגדתי לכם והעידותי בכם בני את המשפט אשר בוא יבוא על האיש אשר יחשוב רעת אחיו בלבבו

טו[עריכה]

ויחלק את כל רכושו בין שניהם ביום ההוא ויבכר את הנולד ראשון ואת המגדל ואת כל סביבותיו ואת כל אשר רכש אברהם בבאר שבע

טז[עריכה]

ויאמר היתרון הזה יהיה אל הנולד ראשון ויאמר עשו אנכי מכרתי ונתתי בכורתי ליעקב ינתן ליעקב ולא אוסיף דַבֵּר אליו עוד בדבר הזה כי כן נהיה

יז[עריכה]

ויאמר יצחק תנוח עליכם בני הברכה ועל זרעכם ביום הזה כי שקטתם ולא העכרתם אותי על דבר הבכורה ולא תעשו נבלה בעבורה

יח[עריכה]

אלוהים עליון יברך את האיש העושה צדקה אותו ואת זרעו עד עולם

יט[עריכה]

ויכל לצוות ולברך אותם ויאכלו וישתו יחד לפניו וישמח כי נרצו איש אל אחיו ויצאו מאתו וינוחו ביום ההוא ויישנו

כ[עריכה]

וישן יצחק ביום ההוא על מטתו מלא שמחה ויישן שנת עולם וימת בן מאת שנה ושמונים שנה במלאת לו עשרים וחמשה שבעים וחמש שנים

כא[עריכה]

ויקברו אותו שני בניו עשו ויעקב וילך עשו ארצה אדום אל הר שעיר וישב שם

כב[עריכה]

ויעקב ישב בהר חברון במגדל ארץ מגורי אברהם אביו ויכבד את ה בכל לבבו ועל פי מצותו

כג[עריכה]

ותמת לאה אשתו בשנה הרביעית לשבוע השני ליובל הארבעים וחמשה ויקבור אותה אל מערת המכפלה אצל רבקה אמו משמאל לקברת שרה אם אביו

כד[עריכה]

ויבואו כל בניה ובניו לבכות אתו את לאה אשתו ולנחמו עליה כי התאבל עליה כי הוסיף לאהוב אותה מאוד אחרי מות רחל אחותה

כה[עריכה]

כי היתה חסידה וישרה בכל דרכיה וכבדה את יעקב ובכל ימי היותה עמו בחיים לא שמע גערה מפיה כי היתה שוקטת ושלווה וישרה ומאושרת

כו[עריכה]

ויזכור את מעשיה אשר עשתה בחייה ויספוד לה מאוד כי אהב אותה במאוד מאוד בכל לבבו ובכל נפשו