ספר היובלים/לה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

א[עריכה]

ובשנה הראשונה לשבוע הראשון ליובל החמישה וארבעים קראה רבקה לבנה ליעקב ותצוהו על אביו ועל אחיו לכבד אותם כל ימי חייו

ב[עריכה]

ויאמר הנני לעשות ככל אשר ציויתני כי לכבוד ולהדר יהיה לי הדבר הזה וצדקה לפני ה בכבדי אותם

ג[עריכה]

וגם ידעת מיום הולדי עד היום הזה את כל מעשי ואת כל מורשי לבבי כי יצר מחשבתי רק טוב להם כל היום

ד[עריכה]

ואיך אחדל איפה מעשות את אשר ציויתני לכבד את אבי ואת אחי אמרי נא לי אמי אי זו הרעה אשר הראיתיך כי בשגם רחוק אני ממנו ושלום בינינו

ה[עריכה]

ותאמר אליו בני מעודי לא ראיתי כל תהפוכות כי אם צדקה ואמורה לך בני כי בשנה הזאת אמות

ו[עריכה]

כי ראיתי בחלומי את יום מותי כי לא אחיה יותר ממאה וחמישים שנה והנה מלאתי את כל ימי חיי אשר לי

ז[עריכה]

ויצחק יעקב על דברי אמו באמור אליו אמו כי מות תמות בעודנה יושבת לעומתו בעצם תומה ולא נס לחה

ח[עריכה]

כי באה ויצאה וראתה ושיניה היו טובים וכל מחלה לא נגעה בה בכל ימי חייה

ט[עריכה]

ויאמר יעקב אליה באשרי אמי אם ידמו חיי לאורך ימיך ואעמוד בעצם תומי כמוך לא מות תמותי כי חינם תדברי איתי על דבר מותך

י[עריכה]

ותבוא אל יצחק ותאמר אליו שאלה אנוכי שואלת ממך השבע את עשו לבל יעשה ליעקב כל רע ולא ישטמהו לעולם

יא[עריכה]

כי אתה ידעת את יצר מחשבות עשו כי פרא הוא מנעוריו ואין חנינה בקרבו כי מתנחם הוא להרגו אחרי מותך

יב[עריכה]

וגם ידעת את כל אשר עשה כל הימים למן היום אשר הלך יעקב אחיו חרנה ועד היום הזה

יג[עריכה]

את אשר עזב אותנו בכל לבבו וירע לעשות לנו את אשר משך ולקח לו את מקניך ואת כל רכושך גזל ממך על פניך

יד[עריכה]

וכאשר התחננו אליו ושאלנו את אשר לנו עשה כאילו נכמרו רחמיו עלינו

טו[עריכה]

וליבו רע עליך על אשר ברכת את בנך החסיד והישר את יעקב כי אין כל רע בקרבו רק טוב כל היום

טז[עריכה]

ומעת שובו מחרן עד היום הזה לא עשק אותנו דבר כל מאומה כי אם הכל בוא יבוא אלינו בעתו ובלי חשך

יז[עריכה]

ושמח ישמח בכל לבבו אם נקח מידו דבר ויברך אותנו ולא נפרד מעימנו מעת בואו מחרן עד היום הזה

יח[עריכה]

והוא יושב תמיד אצלנו בבית בכבדו אותנו

יט[עריכה]

ויאמר יצחק אליה גם אנוכי יודע ורואה מעשה יעקב לנו כי יכבד אותנו בכל

כ[עריכה]

אהבתי לפנים את עשו מיעקב באשר נולד ראשון ועתה אוהב אני את יעקב מעשו כי הרע מעשהו מאוד ואין לו צדקה

כא[עריכה]

כי כל דרכיו עוול וחמס ואין בו צדקה

כב[עריכה]

וגם ליבי סחרחר עתה בגלל כל מעלליו ולא ייטב לו ולזרעו כי אם יאבדו מן הארץ ויכרתו מתחת השמים

כג[עריכה]

כי עזב את אלוהי אברהם והלך אחרי נשיו אחר הטומאה וזנותם הוא ובניו

כד[עריכה]

ואת תאמרי אלי כי השבע אשביע אותו לבלתי המית את יעקב וגם כי נשבע הלא כמוהו כאין ולא יעשה טוב כי אם רע

כה[עריכה]

וכי יחפוץ להמית את יעקב אחיו הנתן ינתן ביד יעקב ולא ימלט מידו כי נפול יפול בידו

כו[עריכה]

ואת אל תיראי בעבוד יעקב כי שומר יעקב הוא אביר וברוך ומהולל משומר עשיו

כז[עריכה]

ותשלח רבקה ותקרא לעשו ויבוא אליה ותאמר אליו שאלה אנוכי שואלת מעמך בני והואיל נא לעשות את אשר אומר אליך בני

כח[עריכה]

ויאמר הנני לעשות את כל אשר תאמרי אלי ולא אמנע את שאלתך

כט[עריכה]

ותאמר אליו הנני שואלת מעמך כי במותי תשאני ותקברני אל שרה אם אביך

ל[עריכה]

וכי תאהבו איש את אחיו אתה ויעקב אחיך ולא יחשוב איש רעה על אחיו כי אם באהבה יחיו יחדו

לא[עריכה]

למען תצליחו בני ותכבדו על הארץ ולא ישמח אויב עליכם ומצאתם רחמים בעיני כל אוהביכם

לב[עריכה]

ויאמר הנני לעשות את כל אשר אמרת אלי ובמותך אקבור אותך אל שרה אם אבי באהבתך את עצמותיה כי תהיינה אצל עצמותיך

לג[עריכה]

וגם את יעקב אחי אוהב מכל בשר אין לי אח על כל הארץ מלבדו

לד[עריכה]

ולא אגדיל לעשות באהבתי אותו כי אחי הוא ושנינו יחד נזרענו בבטנך ויחדו יצאנו מרחמך

לה[עריכה]

ואם לא אוהב את אחי את מי אוהב? ואבקשה ממך גם אני כי תצוי את יעקב עלי ועל בני כאשר ידעתי כי מלוך ימלוך עלי ועל בני

לו[עריכה]

כי ביום אשר ברך אבי אותו שם אותו לגביר ואותי לעבד

לז[עריכה]

ונשבעתי לך כי אאהב אותו ולא אחרוש עליו רעה כל ימי חיי בלתי אך טוב

לח[עריכה]

וישבע לה על כל הדבר הזה

לט[עריכה]

ותקרא את יעקב לעיני עשא ותצוהו על פי הדברים אשר דברה אל עשו

מ[עריכה]

ויאמר הנני לעשות רצונך בערוב נפשי כי לא יצא כל רע ממני ומבני על עשו אחי ורק אהבה תקדמהו

מא[עריכה]

ויאכלו וישתו היא ובניה בלילה ההוא

מב[עריכה]

ויקברו אותה שני בניה עשו ויעקב אל המערה אצל שרה אם אביהם