לדלג לתוכן

עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף כא עמוד א

[עריכה]

א ב מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה י', סמ"ג לאוין עו, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ג סעיף א':

ב (ג) מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ה סעיף א':

ג ג מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ג סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' תמ"ה סעיף ב':

דף כא עמוד ב

[עריכה]

ג א מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ה סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תמ"ב סעיף ט':

ד ב מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ג סעיף א':

ה ג מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ב':

ו ד מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה ט"ו, סמג לאוין קלט:

ז ה מיי' פ"י מהל' ע"ז הלכה ד':

[ח] (א) [ מיי' פ"ב מהל' שחיטה הלכה ב' ]:

דף כב עמוד א

[עריכה]

ח א מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ד, סמג לאוין קלט, טור ושו"ע יו"ד סי' ס"ה סעיף י"א:

ט ב מיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ד, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ס"ה סעיף ט':

י ג מיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ח, ומיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה ה':

יא ד מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ד, מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה י':

יב ה מיי' פ"ב מהל' מעילה הלכה י"א:

דף כב עמוד ב

[עריכה]

יג א סמג לאוין קסח:

יד ב מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה ג', סמג לאוין קלז:

טו ג מיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ב, סמג לאוין קלה:

טז ד מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ט', סמג לאוין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף א':

יז ה טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף כ"ה:

דף כג עמוד א

[עריכה]

יח א מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה י"ד, סמג עשין דרבנן א, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ו סעיף ח':

יט ב מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה ט"ו:

כ ג מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ז, סמג לאוין קלט, טור ושו"ע יו"ד סי' קי"ז:

דף כד עמוד א

[עריכה]

כא א מיי' פי"ט מהל' פסולי מוקדשין הלכה א' והלכה ב:

כב ב מיי' פי"ח מהל' פסולי מוקדשין הלכה ג' והלכה ד:

כג ג מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ג, [ רב אלפס חולין סוף פ"ג דף רפ"ב: האריך בפירושו]:

דף כד עמוד ב

[עריכה]

כד א מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ח', ומיי' פי"ח מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ב:

כה ב מיי' פי"ח מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ח:

כו ג מיי' פי"ח מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ב:

כז ד מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ה סעיף ג':

כח ה מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ב:

כט ו מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ה סעיף ג':

דף כה עמוד א

[עריכה]

ל א מיי' פי"ד מהלכות מאכלות אסורות סי' ד ה ו, טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ה סעיף ג':

לא ב מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף ט':

לב ג מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה כ"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף י"ז:

לג ד מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ו', סמג עשין ה, טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ה סעיף ב' [ רב אלפס כאן ובע"ז פ"ב ס' שלח: ]:

דף כה עמוד ב

[עריכה]

לד א מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ו' והלכה ז, סמג לאוין קסד:

לה ב מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ז', סמג עשין ה, טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ז סעיף א':

לו ג ד מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ה סעיף ג' [ ורב אלפס כאן ובמסכת ע"ג פ"ב דף שלח:]:

דף כו עמוד א

[עריכה]

לז א מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ב, [ רב אלפס כאן ובע"ז פ"ב ד' שלח:]:

לח ב מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה ה':

לט ג מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה כ"ג:

מ ד מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה ט"ז, סמג עשין רי:

מא ה מיי' פ"ב מהל' כלי המקדש הלכה י':

מב ו מיי' פ"ב מהל' כלי המקדש הלכה ט':

מג ז מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה ט"ז:

מד ח מיי' פ"ב מהל' תמידין ומוספין הלכה ט"ו:

מה ט מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ה':

מו י מיי' פ"א מהל' פרה הלכה ז':

דף כו עמוד ב

[עריכה]

מז א מיי' פ"א מהל' פרה הלכה ז':

מח ב מיי' פי"ג מהל' אבידה הלכה י"ד, סמג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ז סעיף י"ז:

מט ג מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה ט"ז, סמג לאוין רעג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"א סעיף ו':

נ ד מיי' פט"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ב סעיף ד':

נא ה מיי' פט"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ב סעיף ו':

נב ו ז מיי' פט"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ב, ומיי' פ"ז מהל' ע"ז הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ב סעיף ד':

דף כז עמוד א

[עריכה]

נג א מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ב סעיף ד':

נד ב מיי' פט"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ב סעיף ה':

נה ג ד מיי' פט"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ב סעיף ו' וסעיף ז:

דף כז עמוד ב

[עריכה]

נו א מיי' פ"ז מהל' ע"ז הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ב סעיף א':

נז ב ג מיי' פי"ט מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ג:

דף כח עמוד א

[עריכה]

נח א מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה י"א, סמ"ג עשין לט, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ה סעיף א':

נט ב מיי' פ"ח מהל' ע"ז הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ו סעיף י"ד:

ס ג מיי' פ"ח מהל' ע"ז הלכה ו', ומיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה י"א, סמ"ג עשין לט, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ה סעיף א':

סא ד מיי' פ"ד מהל' חמץ הלכה א' והלכה ב, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ה סעיף א':

סב ה מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ד', סמ"ג לאוין עו, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ה סעיף ג':

סג ו מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ח':

דף כח עמוד ב

[עריכה]

סד א מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ד':

סה ב מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ו', סמ"ג לאוין עו:

דף כט עמוד א

[עריכה]

סו א מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ד', סמ"ג לאוין עו:

דף כט עמוד ב

[עריכה]

סז א מיי' פ"ז מהל' חובל הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' שפ"ו סעיף א':

סח ב מיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה ו', סמג לאוין קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' צ"ח סעיף א':

דף ל עמוד א

[עריכה]

סט א מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ה', ומיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה ט', סמג לאוין עח, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ז סעיף א':

ע ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ז סעיף י"א:

עא ג מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה כ"ה, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"א סעיף א':

עב ד מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ב, סמג לאוין קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' צ"ז סעיף א':

דף ל עמוד ב

[עריכה]

עג א מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה כ"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"א סעיף א':

עד ב מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה כ"ד, סמג לאוין עח, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"א סעיף ג':

עה ג מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה כ"ה, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"א סעיף כ"ג:

עו ד מיי' פי"א מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ט, סמג לאוין קמח, טור ושו"ע יו"ד סי' קל"ה סעיף ו':

עז ה ו מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה כ"א, סמג לאוין עח, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"א סעיף כ"ב:

עח ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"א סעיף י"ז:

עט ח מיי' פ"ד מהל' חמץ הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תמ"א סעיף א':

פ ט מיי' פ"ד מהל' חמץ הלכה ב':

דף לא עמוד א

[עריכה]

פא א מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ט"ז:

פב ב מיי' פי"א מהל' מלוה הלכה י', סמג עשין צד:

פג ג מיי' פי"א מהל' מלוה הלכה ט', וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ז סעיף א':

פד ד מיי' פ"ב מהל' מלוה הלכה ו', סמג עשין צג, טור ושו"ע חו"מ סי' פ"ו סעיף א':

דף לא עמוד ב

[עריכה]

פה א מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א', סמג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ב סעיף ב':

פו ב מיי' פ"ד מהל' חמץ הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תמ"א סעיף א':

פז ג טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ט:

פח ד ה מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה י"א, סמ"ג עשין לט, טור ושו"ע או"ח סי' תל"ג סעיף ח':

פט ו ז מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ד', סמג עשין פח, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ט"ו:

צ ח מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א':

צא ט מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ב':

דף לב עמוד א

[עריכה]

צב א מיי' פ"ב מהל' גזילה הלכה ב', סמג עשין עג, טור ושו"ע חו"מ סי' שס"ב סעיף ב':

צג ב מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ו':

צד ג מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ו':

דף לב עמוד ב

[עריכה]

צה א מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה כ"ו:

צו ב ג מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ב':

דף לג עמוד א

[עריכה]

צז א מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ג':

צח ב מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ח':

דף לג עמוד ב

[עריכה]

צט א מיי' פי"ב מהל' תרומות הלכה י"א, ומיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ז':

ק ב מיי' פ"ט מהל' טומאת אוכלין הלכה ב':

קא ג ד מיי' פי"ב מהל' תרומות הלכה י"ב:

דף לד עמוד א

[עריכה]

קב א מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה כ"ג:

קג ב מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה כ"א:

קד ג מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה ו':

קה ד מיי' פי"א מהל' תרומות הלכה כ"ג:

קו ה מיי' פי"ט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ד':

קז ו מיי' פ"ב מהל' בית הבחירה הלכה י"ד:

דף לד עמוד ב

[עריכה]

קח א מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ג':

קט ב מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה ל"א:

קי ג מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ו':

קיא ד מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ח':

קיב ה [ מיי' פי"ב מהל' תרומות הלכה י"א ]:

דף לה עמוד א

[עריכה]

קיב א מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ד', סמג לאוין רסד:

קיג ב מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב', סמג לאוין רנז:

קיד ג מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ח':

קטו ד מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה א', ומיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ד', סמ"ג לאוין עט, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ג סעיף א':

קטז ה מיי' שם, ומיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ג סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' שכ"ד סעיף א':

קיז ו ז מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה ב', ומיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ה', סמ"ג לאוין עט, טור ושו"ע או"ח סי' תס"ב סעיף א':

דף לה עמוד ב

[עריכה]

קיח א מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה ב', סמג לאוין יט, טור ושו"ע או"ח סי' תס"ב סעיף א':

קיט ב מיי' פ"ו מהל' חמץ הלכה ז':

קכ ג מיי' פ"י מהל' מעשר הלכה י"א:

קכא ד מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א:

קכב ה מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ח':

קכג ו ז מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ז':

קכד ח מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ח', ומיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ח:

דף לו עמוד א

[עריכה]

קכה א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ח':

קכו ב ג מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ה', סמ"ג לאוין עט, טור ושו"ע או"ח סי' תס"ב סעיף א':

קכז ד מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה כ', שו"ע שם סעיף ד בהג"ה:

קכח ה מיי' פי"ב מהל' מעשה קרבנות הלכה כ"א:

קכט ו מיי' פי"ב מהל' מעשה קרבנות הלכה כ':

קל ז מיי' פי"ב מהל' מעשה קרבנות הלכה כ"ג, ומיי' פי"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה ז':

קלא ח מיי' שם הל' ו:

קלב ט מיי' פי"ב מהל' מעשה קרבנות הלכה כ':

קלג י מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ח':

דף לו עמוד ב

[עריכה]

קלד א מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ג':

קלה ב מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ו':

קלו ג מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ה':

קלז ד מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה י"ג:

קלח ה מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ד סעיף ג':

קלט ו מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ד סעיף א':

דף לז עמוד א

[עריכה]

קמ א טור ושו"ע או"ח סי' ת"ס סעיף ה':

קמא ב ג מיי' פ"ג מהל' י"ט הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תק"ז סעיף ו':

קמב ד מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ה', סמ"ג לאוין עט, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ד סעיף א':

קמג ה מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ס סעיף ד':

קמד ו מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה י"ב, סמג עשין קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' שכ"ט סעיף ח':

קמה ז מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תס"א סעיף ג':

קמו ח מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תס"א סעיף ב':

קמז ט מיי' פי"ב מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ז:

דף לז עמוד ב

[עריכה]

קמח א מיי' פ"ט מהל' מעשה קרבנות הלכה כ"ב:

קמט ב מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שכ"ט סעיף ח':

קנ ג מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה ד':

דף לח עמוד א

[עריכה]

קנא א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ח':

קנב ב מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ב':

קנג ג מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ד סעיף ד':

קנד ד מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה א' והלכה ב:

קנה ה ו מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ט':


דף לט עמוד א

[עריכה]

קנו א ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה י"ג, סמג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ה':

קנז ג מיי' פ"ג מהל' כלאים הלכה ג', סמג לאוין רעט, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף י"ד:

דף לט עמוד ב

[עריכה]

קנח א מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף ל"ד:

קנט ב מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף ל"ז:

קס ג מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה י"ג, סמג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ג סעיף ה':

קסא ד מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה י"ז, סמ"ג לאוין עט, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ד סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' תס"ה סעיף א':

קסב ה מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה י"ט, טוש"ע שם סעי' ב:

קסג ו מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תס"ו סעיף א':

קסד ז ח מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תס"ו סעיף ו':

קסה ט מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תס"ג סעיף ב':

קסו י מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תס"ג סעיף ג':

דף מ עמוד א

[עריכה]

קסז א מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תס"ג סעיף א':

קסח ב ג ד מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה ו' והלכה ז, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ג סעיף ה':

קסט ה מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה ח' והלכה ט, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ג סעיף ד':

דף מ עמוד ב

[עריכה]

קע א מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה כ"ז, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"א סעיף ח':

קעא ב מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תס"ז סעיף א':

קעב ג מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' שי"ח סעיף ט':

קעג ד ה מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תס"ג סעיף ג':

קעד ו מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ז', סמג לאוין שנ:

קעה ז מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ח':

קעו ח ט מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' תס"ד:

דף מא עמוד א

[עריכה]

קעז א ב מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ז' והלכה ח, סמג לאוין שנ:

קעח ג מיי' פ"ו מהל' חמץ הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תס"א סעיף ד':

קעט ד ה ו מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ו', סמג לאוין שנ:

קפ ז מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ג':

קפא ח מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י':

דף מא עמוד ב

[עריכה]

קפב א מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ד', ומיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ג':

קפג ב מיי' פ"ה מהל' נזיר הלכה ח':

קפד ג מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ד':

קפה ד ה מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ה':

דף מב עמוד א

[עריכה]

קפו א מיי' פ"ה מהל' ערכין הלכה ו':

קפז ב מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין עט, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ט סעיף ד':

קפח ג מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ה סעיף א':

קפט ד מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ט סעיף א':

קצ ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ט סעיף ב':

קצא ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ט סעיף ג':

קצב ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ט סעיף ה':