עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף כא עמוד א[עריכה]

א ב מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה י , סמ"ג לאוין עו , טור ושו"ע או"ח סי' תמג סעיף א:

ב (ג) מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תמה סעיף א:

ג ג מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תמג סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תמה סעיף ב:

דף כא עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה יא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תמה סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תמב סעיף ט:

ד ב מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תמג סעיף א:

ה ג מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ב:

ו ד מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה טו , סמג לאוין קלט:

ז ה מיי' פ"י מהל' ע"ז הלכה ד:

[ח] (א) [ מיי' פ"ב מהל' שחיטה הלכה ב ]:

דף כב עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה יד , סמג לאוין קלט , טור ושו"ע יו"ד סי' סה סעיף יא:

ט ב מיי' פ"טו מהל' מאכלות אסורות הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' סה סעיף ט:

י ג מיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה יח , ומיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה ה:

יא ד מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה יד , מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה י:

יב ה מיי' פ"ב מהל' מעילה הלכה יא:

דף כב עמוד ב[עריכה]

יג א סמג לאוין קסח:

יד ב מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה ג , סמג לאוין קלז:

טו ג מיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה כב , סמג לאוין קלה:

טז ד מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ט , סמג לאוין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף א:

יז ה טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף כה:

דף כג עמוד א[עריכה]

יח א מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יד , סמג עשין דרבנן א , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ח:

יט ב מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה טו:

כ ג מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה יז , סמג לאוין קלט , טור ושו"ע יו"ד סי' קיז:

דף כד עמוד א[עריכה]

כא א מיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה א והלכה ב:

כב ב מיי' פ"יח מהל' פסולי מוקדשין הלכה ג והלכה ד:

כג ג מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כג , [ רב אלפס חולין סוף פ"ג דף רפ"ב: האריך בפירושו]:

דף כד עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ח , ומיי' פ"יח מהל' פסולי מוקדשין הלכה יב:

כה ב מיי' פ"יח מהל' פסולי מוקדשין הלכה יח:

כו ג מיי' פ"יח מהל' פסולי מוקדשין הלכה יב:

כז ד מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' קנה סעיף ג:

כח ה מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה כב:

כט ו מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' קנה סעיף ג:

דף כה עמוד א[עריכה]

ל א מיי' פי"ד מהלכות מאכלות אסורות סי' ד ה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' קנה סעיף ג:

לא ב מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף ט:

לב ג מיי' פ"ה מהל' כלאים הלכה כג , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף יז:

לג ד מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ו , סמג עשין ה , טור ושו"ע יו"ד סי' קנה סעיף ב [ רב אלפס כאן ובע"ז פ"ב ס' שלח: ]:

דף כה עמוד ב[עריכה]

לד א מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ו והלכה ז , סמג לאוין קסד:

לה ב מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ז , סמג עשין ה , טור ושו"ע יו"ד סי' קנז סעיף א:

לו ג ד מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קנה סעיף ג [ ורב אלפס כאן ובמסכת ע"ג פ"ב דף שלח:]:

דף כו עמוד א[עריכה]

לז א מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה יב , [ רב אלפס כאן ובע"ז פ"ב ד' שלח:]:

לח ב מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה ה:

לט ג מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה כג:

מ ד מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה טז , סמג עשין רי:

מא ה מיי' פ"ב מהל' כלי המקדש הלכה י:

מב ו מיי' פ"ב מהל' כלי המקדש הלכה ט:

מג ז מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה טז:

מד ח מיי' פ"ב מהל' תמידין ומוספין הלכה טו:

מה ט מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ה:

מו י מיי' פ"א מהל' פרה הלכה ז:

דף כו עמוד ב[עריכה]

מז א מיי' פ"א מהל' פרה הלכה ז:

מח ב מיי' פ"יג מהל' אבידה הלכה יד , סמג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסז סעיף יז:

מט ג מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה טז , סמג לאוין רעג , טור ושו"ע יו"ד סי' שא סעיף ו:

נ ד מיי' פ"טז מהל' מאכלות אסורות הלכה כב , טור ושו"ע יו"ד סי' קמב סעיף ד:

נא ה מיי' פ"טז מהל' מאכלות אסורות הלכה כד , טור ושו"ע יו"ד סי' קמב סעיף ו:

נב ו ז מיי' פ"טז מהל' מאכלות אסורות הלכה כב , ומיי' פ"ז מהל' ע"ז הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' קמב סעיף ד:

דף כז עמוד א[עריכה]

נג א מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קמב סעיף ד:

נד ב מיי' פ"טז מהל' מאכלות אסורות הלכה כג , טור ושו"ע יו"ד סי' קמב סעיף ה:

נה ג ד מיי' פ"טז מהל' מאכלות אסורות הלכה כד , טור ושו"ע יו"ד סי' קמב סעיף ו וסעיף ז:

דף כז עמוד ב[עריכה]

נו א מיי' פ"ז מהל' ע"ז הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' קמב סעיף א:

נז ב ג מיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה יג:

דף כח עמוד א[עריכה]

נח א מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה יא , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תמה סעיף א:

נט ב מיי' פ"ח מהל' ע"ז הלכה ו , טור ושו"ע יו"ד סי' קמו סעיף יד:

ס ג מיי' פ"ח מהל' ע"ז הלכה ו , ומיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה יא , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תמה סעיף א:

סא ד מיי' פ"ד מהל' חמץ הלכה א והלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תמה סעיף א:

סב ה מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ד , סמ"ג לאוין עו , טור ושו"ע או"ח סי' תמה סעיף ג:

סג ו מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ח:

דף כח עמוד ב[עריכה]

סד א מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ד:

סה ב מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ו , סמ"ג לאוין עו:

דף כט עמוד א[עריכה]

סו א מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ד , סמ"ג לאוין עו:

דף כט עמוד ב[עריכה]

סז א מיי' פ"ז מהל' חובל הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' שפו סעיף א:

סח ב מיי' פ"טו מהל' מאכלות אסורות הלכה ו , סמג לאוין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' צח סעיף א:

דף ל עמוד א[עריכה]

סט א מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ה , ומיי' פ"טו מהל' מאכלות אסורות הלכה ט , סמג לאוין עח , טור ושו"ע או"ח סי' תמז סעיף א:

ע ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תמז סעיף יא:

עא ג מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה כה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תנא סעיף א:

עב ד מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה כב , סמג לאוין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' צז סעיף א:

דף ל עמוד ב[עריכה]

עג א מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' תנא סעיף א:

עד ב מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה כד , סמג לאוין עח , טור ושו"ע או"ח סי' תנא סעיף ג:

עה ג מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' תנא סעיף כג:

עו ד מיי' פ"יא מהל' מאכלות אסורות הלכה יט , סמג לאוין קמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קלה סעיף ו:

עז ה ו מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה כא , סמג לאוין עח , טור ושו"ע או"ח סי' תנא סעיף כב:

עח ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תנא סעיף יז:

עט ח מיי' פ"ד מהל' חמץ הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תמא סעיף א:

פ ט מיי' פ"ד מהל' חמץ הלכה ב:

דף לא עמוד א[עריכה]

פא א מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה טז:

פב ב מיי' פ"יא מהל' מלוה הלכה י , סמג עשין צד:

פג ג מיי' פ"יא מהל' מלוה הלכה ט , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קז סעיף א:

פד ד מיי' פ"ב מהל' מלוה הלכה ו , סמג עשין צג , טור ושו"ע חו"מ סי' פו סעיף א:

דף לא עמוד ב[עריכה]

פה א מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה א , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף ב:

פו ב מיי' פ"ד מהל' חמץ הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תמא סעיף א:

פז ג טור ושו"ע או"ח סי' תמט:

פח ד ה מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה יא , סמ"ג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תלג סעיף ח:

פט ו ז מיי' פ"ד מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצא סעיף טו:

צ ח מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א:

צא ט מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ב:

דף לב עמוד א[עריכה]

צב א מיי' פ"ב מהל' גזילה הלכה ב , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שסב סעיף ב:

צג ב מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ו:

צד ג מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ו:

דף לב עמוד ב[עריכה]

צה א מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה כו:

צו ב ג מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה ב:

דף לג עמוד א[עריכה]

צז א מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ג:

צח ב מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ח:

דף לג עמוד ב[עריכה]

צט א מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה יא , ומיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ז:

ק ב מיי' פ"ט מהל' טומאת אוכלין הלכה ב:

קא ג ד מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה יב:

דף לד עמוד א[עריכה]

קב א מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה כג:

קג ב מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה כא:

קד ג מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה ו:

קה ד מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה כג:

קו ה מיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ד:

קז ו מיי' פ"ב מהל' בית הבחירה הלכה יד:

דף לד עמוד ב[עריכה]

קח א מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ג:

קט ב מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה לא:

קי ג מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ו:

קיא ד מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ח:

קיב ה [ מיי' פ"יב מהל' תרומות הלכה יא ]:

דף לה עמוד א[עריכה]

קיב א מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ד , סמג לאוין רסד:

קיג ב מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה ב , סמג לאוין רנז:

קיד ג מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ח:

קטו ד מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ד, סמ"ג לאוין עט , טור ושו"ע או"ח סי' תנג סעיף א:

קטז ה מיי' שם , ומיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תנג סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' שכד סעיף א:

קיז ו ז מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה ב , ומיי' פ"ו מהל' חמץ ומצה הלכה ה , סמ"ג לאוין עט , טור ושו"ע או"ח סי' תסב סעיף א:

דף לה עמוד ב[עריכה]

קיח א מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה ב , סמג לאוין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תסב סעיף א:

קיט ב מיי' פ"ו מהל' חמץ הלכה ז:

קכ ג מיי' פ"י מהל' מעשר הלכה יא:

קכא ד מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא:

קכב ה מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ח:

קכג ו ז מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ז:

קכד ח מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ח , ומיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה יח:

דף לו עמוד א[עריכה]

קכה א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ח:

קכו ב ג מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ה , סמ"ג לאוין עט , טור ושו"ע או"ח סי' תסב סעיף א:

קכז ד מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה כ , שו"ע שם סעיף ד בהג"ה:

קכח ה מיי' פ"יב מהל' מעשה קרבנות הלכה כא:

קכט ו מיי' פ"יב מהל' מעשה קרבנות הלכה כ:

קל ז מיי' פ"יב מהל' מעשה קרבנות הלכה כג , ומיי' פ"יא מהל' פסולי מוקדשין הלכה ז:

קלא ח מיי' שם הל' ו:

קלב ט מיי' פ"יב מהל' מעשה קרבנות הלכה כ:

קלג י מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ח:

דף לו עמוד ב[עריכה]

קלד א מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ג:

קלה ב מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ו:

קלו ג מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ה:

קלז ד מיי' פ"ד מהל' בכורים הלכה יג:

קלח ה מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תנד סעיף ג:

קלט ו מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תנד סעיף א:

דף לז עמוד א[עריכה]

קמ א טור ושו"ע או"ח סי' תס סעיף ה:

קמא ב ג מיי' פ"ג מהל' י"ט הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקז סעיף ו:

קמב ד מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ה , סמ"ג לאוין עט , טור ושו"ע או"ח סי' תנד סעיף א:

קמג ה מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תס סעיף ד:

קמד ו מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה יב , סמג עשין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' שכט סעיף ח:

קמה ז מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תסא סעיף ג:

קמו ח מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תסא סעיף ב:

קמז ט מיי' פ"יב מהל' פסולי מוקדשין הלכה יז:

דף לז עמוד ב[עריכה]

קמח א מיי' פ"ט מהל' מעשה קרבנות הלכה כב:

קמט ב מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' שכט סעיף ח:

קנ ג מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה ד:

דף לח עמוד א[עריכה]

קנא א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ח:

קנב ב מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה ב:

קנג ג מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תנד סעיף ד:

קנד ד מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה א והלכה ב:

קנה ה ו מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה ט:


דף לט עמוד א[עריכה]

קנו א ב מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה יג , סמג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ה:

קנז ג מיי' פ"ג מהל' כלאים הלכה ג , סמג לאוין רעט , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף יד:

דף לט עמוד ב[עריכה]

קנח א מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה ט , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף לד:

קנט ב מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף לז:

קס ג מיי' פ"ז מהל' מצה הלכה יג , סמג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ה:

קסא ד מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה יז , סמ"ג לאוין עט , טור ושו"ע או"ח סי' תנד סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' תסה סעיף א:

קסב ה מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה יט , טוש"ע שם סעי' ב:

קסג ו מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תסו סעיף א:

קסד ז ח מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תסו סעיף ו:

קסה ט מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תסג סעיף ב:

קסו י מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תסג סעיף ג:

דף מ עמוד א[עריכה]

קסז א מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תסג סעיף א:

קסח ב ג ד מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה ו והלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תנג סעיף ה:

קסט ה מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה ח והלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תנג סעיף ד:

דף מ עמוד ב[עריכה]

קע א מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה כז , טור ושו"ע יו"ד סי' שא סעיף ח:

קעא ב מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תסז סעיף א:

קעב ג מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף ט:

קעג ד ה מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תסג סעיף ג:

קעד ו מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ז , סמג לאוין שנ:

קעה ז מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ח:

קעו ח ט מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' תסד:

דף מא עמוד א[עריכה]

קעז א ב מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ז והלכה ח , סמג לאוין שנ:

קעח ג מיי' פ"ו מהל' חמץ הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תסא סעיף ד:

קעט ד ה ו מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ו , סמג לאוין שנ:

קפ ז מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ג:

קפא ח מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י:

דף מא עמוד ב[עריכה]

קפב א מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ד , ומיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ג:

קפג ב מיי' פ"ה מהל' נזיר הלכה ח:

קפד ג מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ד:

קפה ד ה מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ה:

דף מב עמוד א[עריכה]

קפו א מיי' פ"ה מהל' ערכין הלכה ו:

קפז ב מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה טז , סמ"ג לאוין עט , טור ושו"ע או"ח סי' תנט סעיף ד:

קפח ג מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תנה סעיף א:

קפט ד מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תנט סעיף א:

קצ ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תנט סעיף ב:

קצא ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תנט סעיף ג:

קצב ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תנט סעיף ה: