עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף קג עמוד א[עריכה]

א נ מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ו , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכ סעיף ד:

ב ס מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה י , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכז סעיף ב:

דף קג עמוד ב[עריכה]

ג א ב ג מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ו , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכ סעיף ד:

ד ד ה ו מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' שכ סעיף ה:

ה ז ח ט מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שכ סעיף ג:

ו י מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכא סעיף א:

ז כ מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שכא סעיף ב:

ח ל מ מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ד ועיין במגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' שכא סעיף א:

דף קד עמוד א[עריכה]

ט א עיין טור ושו"ע חו"מ סי' שכא סעיף א בהג"ה:

י ב מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף יז:

יא ג ד מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף יח:

יב ה ו מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכא סעיף ב בהג"ה:

יג ז מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שכח סעיף ב:

יד ח טור ושו"ע חו"מ סי' מב סעיף טו:

טו ט מיי' פ"י מהל' שגגות הלכה ו , סמג עשין רטז:

טז י מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמ"ג לאוין קפח , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף יט:

דף קד עמוד ב[עריכה]

יז א מיי' פ"כג מהל' אישות הלכה יא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סו סעיף יא:

יח ב מיי' פ"יא מהל' זכיה ומתנה הלכה כא , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף טו:

יט ג מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה יג , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכח סעיף ב:

כ ד ה מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שכו:

כא ו מיי' פ"ו מהל' שלוחין ושותפין הלכה ב , ועיין בהשגות ובכסף משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף ב:

כב ז מיי' פ"ז מהל' שלוחין ושותפין הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף ל:

כג ח מיי' פ"ז מהל' שלוחין ושותפין הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף לא:

כד ט טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף לג:

דף קה עמוד א[עריכה]

כה א מיי' פ"ז מהל' שלוחין ושותפין הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף לד:

כו ב טור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף לה:

כז ג ד מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ח , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכ סעיף ד:

כח ה ו ז מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה יב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכח סעיף א:

כט ח ט מיי' פ"א מהל' טומאת אוכלין הלכה יב:

דף קה עמוד ב[עריכה]

ל א ב ג מיי' פ"ח מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ז , סמג עשין רמג:

לא ד ה ו מיי' פ"י מהל' טומאת מת הלכה יא:

לב ז מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ה , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צז סעיף ה , [ רב אלפס ברכות פ"ג יז. ]:

לג ח ט מיי' פ"ד מהל' תפלין הלכה כג , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' מא ובהג"ה , [ רב אלפס שם ובהלכות תפילין עה. ]:

לד י כ מיי' פ"ד מהל' מתנות עניים הלכה ה:

לה ל מ מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכב סעיף א:

דף קו עמוד א[עריכה]

לו א מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכב סעיף ב:

לז ב ג מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' שכב סעיף א:

לח ד מיי' פ"יא מהל' יובל הלכה י:

לט ה מיי' פ"ד מהל' ערכין הלכה ו:

מ ו מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכב סעיף ב:

דף קו עמוד ב[עריכה]

מא א מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכב סעיף ב וע"ש במגיד משנה:

מב ב מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה לא , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' ט סעיף א:

מג ג מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ה , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכב סעיף ב:

מד ד ה ו ז מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ז , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכג סעיף א וסעיף ב:

מה ח ט מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' שכד:

דף קז עמוד א[עריכה]

מו א ב מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ט , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכד:

מז ג ד ה מיי' פ"ו מהל' גזילה ואבידה הלכה ד , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' רעג סעיף יז:

מח ו מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסז סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף כט:

דף קז עמוד ב[עריכה]

מט א מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה א , סמג עשין עב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף טז:

נ ב ג ד מיי' פ"ח מהל' גניבה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף יז:

נא ה ו מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה כו , סמג עשין סו , טור ושו"ע חו"מ סי' תיז סעיף ד:

דף קח עמוד א[עריכה]

נב א מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ד:

נג ב ג מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו , ומיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י , סמג שם סי' יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמג סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ד:

נד ד מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו , ומיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רמג סעיף א וסעיף ב:

נה ה מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קע סעיף א:

נו ו מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסא סעיף ו , וטור ח"מ סי' קע:

נז ז מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ד , ועיין בהשגו' ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף ה:

נח ח מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף ו:

נט ט מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף כט:

ס י מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף ו:

סא כ ל מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף ז , [ רב אלפס כאן ועוד במכילתין פ"ד צד ]:

סב מ מיי' פ"יג מהל' שכנים הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף כח:

דף קח עמוד ב[עריכה]

סג א ב מיי' פ"יג מהל' שכנים הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף יח וסעיף כד:

סד ג מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף לו:

סה ד מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף לז:

סו ה מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף לח:

סז ו מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף לט:

סח ז מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף מ:

סט ח מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף נז:

ע ט מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף מב:

עא י מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף מג:

עב כ מיי' פ"יב מהל' אישות הלכה טז , ומיי' פ"יח מהל' אישות הלכה כ , ומיי' פ"יב מהל' מלוה הלכה יא , סמ"ג עשין מח וסימן צד , טור ושו"ע אה"ע סי' ע סעיף ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' צג סעיף כה , וטור ושו"ע אה"ע סי' קד סעיף ג , וטור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף ו , וטור ושו"ע חו"מ סי' קט סעיף ג:

עג ל מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה יג והלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף מז:

עד מ מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף יב וסעיף מט:

עה נ ס מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף נ:

עו ע פ מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף נג:

עז צ ק מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף כה:

עח ר ש מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה טז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף נא:

עט ת מיי' פ"יד מהל' שכנים הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף כו:

פ א* מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף כז:

פא ב* ג* מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעה סעיף יא:

דף קט עמוד א[עריכה]

פב א ב מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ג והלכה יוד , טור ושו"ע חו"מ סי' שכה:

פג ג מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ג והלכה יוד , טור ח"מ שם:

פד ד ה ו מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ג והלכה יוד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' שכז סעיף א:

פה ז ח ט מיי' פ"יא מהל' שמיטה הלכה ח , סמג לאוין ערה:

פו י כ מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה י , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שכה:

פז ל טור ושו"ע חו"מ סי' שכט:

פח מ נ מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ו , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' של סעיף ב:

פט ס מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ז , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' שו סעיף ח:

דף קט עמוד ב[עריכה]

צ א ב מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' של סעיף ג:

צא ג ד טור ושו"ע חו"מ סי' של סעיף ד:

צב ה ו מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ה , [ רב אלפס כאן ועוד בפ"ו דף קיג. ]:

צג ז מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה כג , וחזר מפירושו ששם פסק כתנא קמא , סמג עשין עח , טור ושו"ע אה"ע סי' פה סעיף יד:

דף קי עמוד א[עריכה]

צד א מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה כג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' פה סעיף יד:

צה ב מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ו , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' קנ סעיף ז , וטור ושו"ע חו"מ סי' שיז סעיף ג:

צו ג מיי' פ"ז מהל' שכירות הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנ סעיף ז , וטור ושו"ע חו"מ סי' שיז סעיף ד:

צז ד טור ושו"ע חו"מ סי' קנ סעיף א:

צח ה מיי' פ"ח מהל' שלוחין ושותפין הלכה ה , סמג עשין קנג , טור ושו"ע חו"מ סי' של סעיף ה:

דף קי עמוד ב[עריכה]

צט א מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה ז , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף ה:

ק ב מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה א ועיין שם , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף כב בהג"ה:

קא ג מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה ז , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף ו:

קב ד מיי' פ"ג מהל' נחלות הלכה ד , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רעח סעיף ו:

קג ה מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה ז , ועיין שם במגיד משנה , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף ו:

קד ו מיי' פ"כא מהל' מלוה ולוה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קטו סעיף א וסעיף ב:

קה ז מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה ג:

קו ח ט מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ג:

קז י מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ד:

קח כ מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ה:

קט ל מ מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ח:

קי נ מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ז:

דף קיא עמוד א[עריכה]

קיא א מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ז:

קיב ב טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ט:

קיג ג מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ד:

קיד ד מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ב:

קטו ה מיי' פ"א מהל' גזילה ואבידה הלכה ג והלכה ד , סמג לאוין קצו , טור ושו"ע חו"מ סי' שנט סעיף ז וסעיף ח, ודלא כסוגיין וע"ש:

קטז ו ז מיי' פ"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשין עג:

קיז ח מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה א , סמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף א:

קיח ט י כ מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף י:

קיט ל מ מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ו , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף ג:

קכ נ מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה א , סמג שם:

דף קיב עמוד א[עריכה]

קכא א מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ב , סמ"ג לאוין קפח , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ב:

קכב ב עיי' כסף משנה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף י:

קכג ג מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שו סעיף ב , ועיין בטור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף טו בהג"ה:

קכד ד ה מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ג , סמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' שלט סעיף ו:

דף קיב עמוד ב[עריכה]

קכה א מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ו , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , ומיי' פ"ט מהל' טוען הלכה ב , סמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף א:

קכו ב מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף ה:

דף קיג עמוד א[עריכה]

קכז א ב מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ו ועיין שם , סמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף ג:

קכח ג ד מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף ו:

קכט ה מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ו , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף יח:

קל ו מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף טז:

קלא ז מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף יח:

קלב ח ט מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ד ועיין שם , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף ו:

דף קיג עמוד ב[עריכה]

קלג א מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ד , סמג לאוין קעא , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף ו:

קלד ב מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף ו ובסעי' יז:

קלה ג מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ו , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף יז וסעי' כג:

קלו ד מיי' פ"א מהל' מלוה ולוה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף כג:

קלז ה מיי' פ"ג מהל' ערכין הלכה יד , סמג עשין קלא:

קלח ו מיי' פ"א מהל' מלוה ולוה הלכה ז , סמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף כג:

קלט ז מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה טז , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף כט:

קמ ח מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכז סעיף א:

קמא ט מיי' פ"א מהל' מלוה הלכה ז , סמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף כג:

דף קיד עמוד א[עריכה]

קמב א מיי' פ"ג מהל' ערכין הלכה טו , סמג עשין קלא:

קמג ב מיי' פ"ב מהל' ערכין הלכה א:

קמד ג מיי' פ"ב מהל' ערכין הלכה ד:

קמה ד מיי' פ"ג מהל' ערכין הלכה יד , סמג עשין קלא:

קמו ה מיי' פ"ג מהל' ערכין הלכה ה:

דף קיד עמוד ב[עריכה]

קמז א מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ד:

קמח ב מיי' פ"א מהל' טומאת מת הלכה יג:

קמט ג ד ה מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ה , סמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף טז:

קנ ו מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ו ועיין שם , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף יט:

דף קטו עמוד א[עריכה]

קנא א ב מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ה , סמ"ג לאוין קפח , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף טז:

קנב ג ד ה מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף יד:

קנג ו ז מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה א והלכה ב , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף יד:

קנד ח מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף ו:

קנה ט מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ג , ועיין בהשגות ובמגיד משנה:

דף קטו עמוד ב[עריכה]

קנו א מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ד , ומיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ג:

דף קטז עמוד א[עריכה]

קנז א מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ד:

קנח ב מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ג , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג לאוין קפא , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף י:

קנט ג מיי' פ"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף ח:

קס ד מיי' פ"יג מהל' מלוה ולוה הלכה ג , ועיין בהשגות ובמגיד משנה ובכסף משנה , ומיי' פ"ח מהל' טוען ונטען הלכה ב , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף יז:

קסא ה מיי' פ"ח מהל' טוען ונטען הלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף יז ובסעי' יח וסעי' יט:

קסב ו מיי' פ"ח מהל' טוען ונטען הלכה ג , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע ח"מ סי' צ סעי' יא יב יג , וטור ושו"ע חו"מ סי' קלג סעיף ה:

קסג ז מיי' פ"ח מהל' טוען ונטען הלכה י:

קסד ח מיי' פ"ח מהל' טוען ונטען הלכה י , ועיין במגיד משנה , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עב סעיף יט וע"ש: