שולחן ערוך אבן העזר פה יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אבן העזר · פה · יד · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

נפלו לה עבדים, אף על פי שהם זקנים, לא ימכר, מפני שהם שבח בית אביה. נפלו לה זיתים וגפנים, ולא היו לה בגוף הקרקע שהאילנות בה, כלום, אם עושין כדי טפולן לא ימכרו, מפני שבח בית אביה; ואם לאו, הרי אלו ימכרו לעצים, וילקח בהם קרקע והוא אוכל פרות:

מפרשים

חלקת מחוקק

(לד) לא ימכור מפני שהם שבח וכו':    ואם היא רוצה למכור אינה יכולה לכופו דהא אפילו בעז לחלבה שאין לה רק חלב אוכל והולך עד שיכלה הקרן מכ"ש בעבדים זקנים משתמש בהן והולך אף עפ"י שלא ישאר לה הקרן:

בית שמואל

(לה) לא ימכרו:    כ"פ הרמב"ם פכ"ב לפי גירס' שלו בריש' פליג רשב"ג ואמר לא ימכור והלכת' כוותי', ובזיתים פליג ר"י ואין הלכ' כוותי' ולענין אם היא יכול' לכופו למכור עיין בטור, והיכ' דהו' אינו רשאי למכור היא א"י לכופו שימכור אלא היכ' דהוא יכול למכור ס"ל להרמ"ה כשאינו רוצ' למכור יכול' היא לכופו למכור לפ"ז עז ושאר דברי' דא"י למכור ומשתמש עד שיכל' הקרן היא ג"כ א"י לכופו למכור אלא עבדים זקנים ס"ל להרמ"ה דהוא יכול למכור בעל כרחה גם היא יכול' למכור בע"כ ולהרא"ש אף על גב דהוא יכול למכור בע"כ מ"מ היא א"י לכופו למכור ול"ד לנפלו כספי' דשם ע"כ מוכרחים לקנות בכספים שום דבר אז כ"א יכול לעכב שאל יקנה דבר שאינו עושה פירות מיהו דבר שאינו עושה פירות ולא שום שימשו וראוי למכור יכולה אף היא לכופו ופלוגת' זו נלמד ממתניתין נפלו עבדים לת"ק יכול הוא למכור בע"כ וס"ל להרא"ש הת"ק חושש לטובתו כמ"ש בתוספת אף על גב דיש לה ריעות' משום שבח בית אביה אין חוששין לרעתה רק לטובתו מזה נשמע בכ"מ הולכים אחר טובתו ואף לשיטות הרמב"ם בעבדים חיישינן לטובתה משום שב"א מ"מ בזיתים דלא ניכר כ"כ שב"א כמ"ש בפרישה פסק דקי"ל כת"ק ממיל' נשמע לעולם חיישינן לטובתו אם לא בשבח בית אביה הניכר ולהרמ"ה מ"ש הת"ק ימכור היינו כ"א יכול לכוף למכור אף היא יכולה לכופו ולרשב"ג הוא א"י לכופה משום שב"א ולהרא"ש צ"ל מה דתני בעז ושאר דברים אוכל עד שתכל' הקרן היינו אם רוצה אוכל ואם רוצה י"ל דיכול למכור וכ"מ בתוספת ד"ה כללא ואם נפל לה אילן זקן אינו רשאי לקצוץ כמ"ש בפרק המקבל וכתב הר"ן משום הכליון ניכר:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש