חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש״ף–2020


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תש״ף, 144; תשפ״א, 282.

שינוי התוספות: ק״ת תשפ״א, 26. הארכת התקופה הקובעת: ק״ת תשפ״א, 74.


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשפ״א]
בחוק זה –
”אישור רגולטורי“ – כל אחד מאלה:
(1)
אישור או רישיון הנדרש לפי חוק לצורך ביצוע פעילות או פעולה בידי אדם, לרבות אישור או רישיון כאמור הניתן לגבי מכשיר, שנתנה רשות ציבורית, לאותו אדם, ובלבד שהאישור או הרישיון כאמור ניתן מלכתחילה לתקופה העולה על חודש;
(2)
אישור בכתב בדבר פטור מביצוע פעילות או פעולה, שנתנה רשות ציבורית לפי דין לאדם, ובלבד שהפטור כאמור ניתן מלכתחילה לתקופה העולה על חודש;
(3)
אישור, לרבות מסמך הנדרש למתן אישור, מסמך נלווה להחלטה על מתן אישור או החלטה שהיא תנאי למתן אישור, המנויים בתוספת הראשונה;
”הוועדה“ – ועדה של הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכויותיה, כפי שתקבע ועדת הכנסת;
”רישיון“ – הרשאה, ובכלל זה רישיון, זיכיון או היתר או כל מסמך דומה אחר אף אם כינויו שונה;
”רשות ציבורית“ – כל אחד מהגופים שלהלן ובכלל זה מי שממונה על הגוף או עומד בראש הגוף, וכן עובד או נושא משרה בגוף כאמור, ולרבות מי שגוף כאמור אצל לו את סמכותו:
(1)
הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;
(2)
רשות מקומית;
(3)
תאגיד שהוקם לפי חוק;
(4)
ועדה, מועצה או מינהלה שמונתה או שהוקמה לפי חוק;
”התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום י״ד באדר התש״ף (10 במרס 2020) עד יום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020);
התקופה הקובעת הוארכה בשלושה חודשים עד יום י״ב בתשרי התשפ״א (30 בספטמבר 2020) (ק״ת תשפ״א, 74).
”התקופה הקובעת השנייה“ – התקופה שמיום י״ב באלול התש״ף (1 בספטמבר 2020) עד יום כ״ד בתשרי התשפ״ב (30 בספטמבר 2021).

פרק ב׳: הארכת תוקף אישורים רגולטוריים – הוראת שעה

הארכת תוקף אישורים רגולטוריים – הוראת שעה [תיקון: תשפ״א]
(א)
(1)
על אף האמור בכל דין, תקופת תוקפו של אישור רגולטורי שמועד פקיעתו המקורי חל בתקופה שלהלן, תוארך בתקופה או עד המועד כמצוין לצידה (בסעיף זה – תקופת ההארכה), ויראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופה הקובעת, אלא אם כן הותלה או בוטל או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו, או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו, לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין:
(א)
התקופה הקובעת – שלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי, או עד יום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020), לפי המאוחר;
(ב)
שני החודשים שלאחר תום התקופה הקובעת – עשרה שבועות נוספים ממועד הפקיעה המקורי.
(2)
ראש הממשלה רשאי, בצו, באישור הממשלה ובאישור הוועדה, להאריך את התקופה הקובעת לעניין פסקה (1), בתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות משקיות חריגות או נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות זאת.
התקופה הקובעת הוארכה בשלושה חודשים עד יום י״ב בתשרי התשפ״א (30 בספטמבר 2020) (ק״ת תשפ״א, 74).
(א1)
על אף האמור בכל דין –
(1)
תקופת תוקפו של אישור רגולטורי כמפורט להלן שמועד פקיעתו המקורי חל בתקופה הקובעת השנייה, תוארך בתקופה כמצוין לצידו (בסעיף זה – תקופת ההארכה), ויראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופת ההארכה, אלא אם כן הותלה או בוטל או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו, לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין:
(א)
אישור רגולטורי שניתן לתקופה של עד שנה – שלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;
(ב)
אישור רגולטורי שניתן לתקופה של יותר משנה אך פחות משלוש שנים – שישה חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;
(ג)
אישור רגולטורי שניתן לתקופה של שלוש שנים או יותר – 12 חודשים נוספים ממועד הפקיעה המקורי;
(2)
(א)
ראש הממשלה רשאי, בצו, באישור הממשלה ובאישור הוועדה, להאריך את התקופה הקובעת השנייה לעניין פסקה (1) בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת, אם נוכח כי מתקיימות נסיבות משקיות חריגות או נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות זאת, ורשאי הוא לקבוע בדרך האמורה כי ההארכה לא תחול על אישורים רגולטוריים שיקבע;
(ב)
הארכת התקופה הקובעת השנייה כאמור בפסקת משנה (א), יכול שתיקבע לתקופה שבה לא חלפו שלושה חודשים לאחר תום תקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020;
(3)
על אף הוראות פסקה (1), תקופת תוקפו של אישור רגולטורי המנוי בטור א׳ לתוספת הרביעית שמועד פקיעתו המקורי חל במהלך התקופה הקובעת השנייה, כמפורט בטור ב׳ לצידו, תוארך בתקופה המנויה בטור ד׳ לצידו, ובלבד שאם מנוי בטור ג׳ לצידו תנאי להארכה כאמור – התנאי מתקיים, ויראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופת ההארכה, והכול אלא אם כן הותלה או בוטל האישור הרגולטורי או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו, לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין.
(א2)
על אף האמור בכל דין, תקופת תוקפו של אישור רגולטורי המנוי בטור א׳ לתוספת החמישית שמועד פקיעתו המקורי חל בתקופה של 13 חודשים לאחר תום התקופה הקובעת השנייה, תוארך בתקופה המנויה בטור ב׳ לצידו, ויראו אותו, לכל דבר ועניין, כאילו עמד בתוקף גם בתקופת ההארכה, אלא אם כן הותלה או בוטל או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו או שהרשות הציבורית סירבה לחדשו, לפני תום תקופת ההארכה, לפי כל דין.
(ב)
(1)
על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (א2), הרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי רשאית להחליט, ביוזמתה או לבקשת בעל אישור רגולטורי, כי אישור רגולטורי מסוים יעמוד בתוקפו לתקופה קצרה מתקופת ההארכה או כי הוראות אותם סעיפים קטנים לא יחולו לעניין אותו אישור, ובלבד ששקלה בין השאר את האפשרות של בעל האישור הרגולטורי לעמוד בתנאים למתן האישור ואת הנטל המוטל עליו לחידוש האישור, בשל השפעות נגיף הקורונה.
(2)
החלטת הרשות הציבורית כאמור בפסקה (1) תיכנס לתוקף מהמועד שבו הודיעה על כך לבעל האישור הרגולטורי או מהמועד שצוין בהחלטה, לפי המאוחר; ההודעה תימסר לבעל האישור הרגולטורי זמן סביר מראש, בהודעה מנומקת בכתב.
(3)
לעניין אישורים המנויים בתוספת הראשונה יראו את הגורם המנוי לצד האישור כרשות הציבורית המוסמכת למתן אותו אישור.
(ג)
(1)
ההוראות לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב) לא יחולו לעניין אישור רגולטורי או סוגי אישורים כאמור המנויים בתוספת השנייה, ואם מנויים לצד האישור או סוגי האישורים תנאים – לא יחולו לעניין אותו אישור או סוגי אישורים בהתקיים אותם תנאים.
(1א)
ההוראות לפי סעיפים קטנים (א1) ו־(ב) לא יחולו לעניין אישור רגולטורי או סוגי אישורים כאמור המנויים בתוספת השישית, ואם מנויים לצד האישור או סוגי האישורים תנאים – לא יחולו לעניין אותו אישור או סוגי אישורים בהתקיים אותם תנאים.
(2)
ההוראות לפי סעיף קטן (א)(2) לא יחולו לעניין אישור רגולטורי או סוגי אישורים כאמור המנויים בתוספת השלישית.
(ד)
בעל אישור רגולטורי שתקופת תוקפו הוארכה לפי הוראות סעיף זה, אינו חייב בהגשת בקשה לעניין ההארכה או בתשלום אגרה בעד ההארכה כאמור; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין בעל אישור רגולטורי המנוי בטור א׳ לתוספת הרביעית, אם נקבע, בטור ג׳ לצידו, כי תשלום אגרה כאמור הוא תנאי להארכת תוקפו.
(ה)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל חובה, תשלום או הוראה אחרת שחלים על בעל אישור רגולטורי לפי חוק או שנקבעו באישור הרגולטורי שתוקפו מוארך לפי הוראות סעיף זה, בכל תקופת תוקפו של האישור הרגולטורי.
שמירת דינים
אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכות הנתונה לרשות ציבורית לפי דין לשנות את תקופת תוקפו של אישור רגולטורי, לחדשו, לסרב לחדשו או לקבוע בו תנאים.
דחיית מועד לביצוע בדיקה תקופתית של מיתקן גז – הוראת שעה
(א)
על אף האמור בסעיף 14(5) לחוק הגז ובת״י 158, חל המועד האחרון לביצוע בדיקה תקופתית לגבי מיתקן גז בתקופה הקובעת, רשאי ספק גז להמשיך לספק גז למיתקן הגז גם לאחר שחלפה התקופה שנקבעה לפי הסעיף או התקן האמורים לביצוע הבדיקה התקופתית לאותו מיתקן גז, למשך שלושה חודשים החל מהמועד האחרון לביצוע הבדיקה התקופתית או החל מיום תחילתו של חוק זה, לפי המאוחר (בסעיף זה – תקופת הדחייה); ואולם, התקבלה אצל ספק הגז קריאה בנוגע לתקלה או חשש לתקלה במיתקן הגז, או שנודע לו על כך בדרך אחרת, והתקלה או החשש מחייבים לבדוק בלא דיחוי את מיתקן הגז, לא יחולו על מיתקן הגז הוראות סעיף קטן זה מהמועד שבו נודע לספק הגז כאמור.
(ב)
ספק הגז יודיע לצרכנים, בכתב, על המועד המעודכן לביצוע בדיקה תקופתית לפי סעיף זה ורשאי הוא להודיע כאמור בחשבונית או בהודעת התשלום שהוא שולח לצרכניו.
(ג)
הוראות סעיף זה יחולו גם על אספקת גז שבוצעה לפני יום תחילתו של חוק זה למיתקן גז כאמור בסעיף קטן (א), שהמועד האחרון לביצוע בדיקה תקופתית לגביו חל בתקופה הקובעת.
(ד)
בסעיף זה –
”גז“ – גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק הגז;
”מיתקן גז“ – מיתקן גז המשמש לצריכת גז לשימוש ביתי;
”ספק גז“ – מי שהוא בעל רישיון ספק גז לפי פרק ג׳ לחוק הגז;
”ת״י 158“ – תקן ישראלי ת״י 158 חלק 4 – ”מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ): בדיקות“.

פרק ג׳: ביקורת שיפוטית

ביקורת שיפוטית
על החלטה של רשות ציבורית לקבוע לפי הוראות סעיף 2(ב), לעניין אישור רגולטורי מסוים, תקופת דחייה קצרה יותר מהתקופה האמורה בסעיף 2(א), או לקבוע כאמור שהוראות אותו סעיף לא יחולו לעניין אישור רגולטורי מסוים ניתן לעתור או לערער לערכאה המוסמכת לפי החוק שמכוחו ניתן האישור הרגולטורי לדון בהחלטות הנוגעות לאותו אישור.

פרק ד׳: הוראות שונות

תיקון התוספות [תיקון: תשפ״א]
(א)
השר הממונה על ביצוע החיקוק שמכוחו ניתן אישור רגולטורי רשאי, בצו, לאחר התייעצות עם ראש הממשלה ובאישור הוועדה, לשנות את התוספת הראשונה, את התוספת השנייה, את התוספת השלישית, את התוספת הרביעית, את התוספת החמישית ואת התוספת השישית (בסעיף זה – התוספות), לעניין אותו אישור בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), ובלבד שהוספת אישור רגולטורי לתוספת השנייה, לתוספת הרביעית או לתוספת השישית לא תפגע בתוקפו של האישור הרגולטורי עד למועד תיקון אותה תוספת; ואולם –
(1)
היתה הרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי תאגיד שהוקם לפי חוק, רשאי השר הממונה על התחום שבו פועל התאגיד שהוקם לפי חוק, באישור הוועדה, לתקן את התוספות לעניין אותו אישור;
(2)
היתה הרשות הציבורית המוסמכת למתן האישור הרגולטורי רשות מקומית, רשאי שר הפנים, בהתייעצות עם ראש הממשלה ובאישור הוועדה, לתקן את התוספות לעניין אותו אישור.
(ב)
(1)
השר המוסמך לפי סעיף קטן (א) לתקן את התוספת הרביעית, רשאי, בצו, באופן האמור באותו סעיף קטן, להוסיף לטור א׳ שבה או לגרוע ממנו, אישור רגולטורי שתקופת הארכתו תהיה שונה מתקופת ההארכה החלה לגביו לפי סעיף 2(א1)(1)(א) עד (ג) והתקופה תצוין בטור ד׳ לצידו, לשנות את התקופה המצוינת בטור ב׳ לצידו, לשנות תנאי המצוין בטור ג׳ לצידו או לשנות את תקופת ההארכה המצוינת בטור ד׳ לצידו, אם מצא כי מתקיימות נסיבות משקיות חריגות או נסיבות אחרות המצדיקות זאת, ובלבד שתקופת ההארכה שבטור ד׳ לא תעלה על שנה.
(2)
הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לעניין האישור הרגולטורי – רישיון ישיבה לעובדים זרים המועסקים בענף הבניין על ידי קבלני כוח אדם, המנוי בפרט (4) לתוספת הרביעית.
(ג)
השר המוסמך לפי סעיף קטן (א) לשנות את התוספת החמישית, רשאי, בצו, באופן האמור באותו סעיף קטן, להוסיף לטור א׳ בתוספת האמורה אישור רגולטורי שמועד פקיעת תוקפו המקורי חל בתקופה של 13 חודשים שלאחר תום התקופה הקובעת השנייה, ולהאריך את תוקפו לתקופה שיקבע בטור ב׳ לצידו, אם מצא כי הדבר נדרש לשם ויסות העומס שצפוי להיווצר בקשר לחידוש האישורים הרגולטוריים לאחר התקופה הקובעת השנייה בשל הארכת התקופות כאמור בסעיף 2(א1), ובלבד שתקופת ההארכה שבטור ב׳ לא תעלה על שישה חודשים.

תוספת ראשונה

(סעיף 1(2) – ההגדרה ”אישור רגולטורי“)

אישור מעבדה מוסמכת לבדיקה תקופתית למכלית או לרכב שמותקן עליו מיכל, להובלת חומר מסוכן, בדבר כשירות ועמידה בדרישות כאמור בתקנה 3(ג)(3) לתקנות שירותי הובלה, התשס״א–2001, לפי תקן ישראלי ת״י 819 או בהתאם לאמנה להובלת חומרים מסוכנים בכבישים (ADR) – המפקח כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, התשנ״ז–1997;
תעודת הכשרה שנתן מוסד הכשרה לפי תקנה 51 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס״ז–2007, ואישור שניתן לעובד בגובה בהתאם לתקנה 6(ב) ו־(ג) לתקנות האמורות – מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה;
הסמכה שנתנה רשות הסמכה לפי תקנה 6(א) לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים [במקור: עגונראים], מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), התשנ״ג–1992, לאתת או לעגורנאי, לעניין הפעלת עגורן מסוג ג׳ ו־ד׳ – מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה;
בדיקה סביבתית תעסוקתית בהתאם להוראות לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970 (להלן – פקודת הבטיחות בעבודה) – מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה;
תסקיר על בדיקה שניתן בידי בודק מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה, ובלבד שלא הוצא לגבי המכשיר שלגביו ניתן התסקיר, בשנה האחרונה, צו שיפור או צו בטיחות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954 – מפקח עבודה ראשי כמשמעותו בפקודת הבטיחות בעבודה;
[תיקון: תשפ״א]
מידע להיתר שנמסר למבקש לפי סעיף 145(א1) לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה);
[תיקון: תשפ״א]
החלטה של רשות רישוי לפי סעיף 145(ב1) לחוק התכנון והבנייה;
[תיקון: תשפ״א]
מפת המדידה המוגשת במסגרת תכנית איחוד וחלוקה לפי תקנות התכנון והבנייה (תכנית איחוד וחלוקה), התשס״ט–2009 (להלן – תקנות איחוד וחלוקה);
[תיקון: תשפ״א]
מפת המדידה המוגשת במסגרת בקשה למידע להיתר ובקשה להיתר לפי תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע״ו–2016.

תוספת שנייה

(סעיף 2(ג)(1))

פנקס ימאי או אישור שירות הניתן לפי תקנות הספנות (ימאים), התשס״ב–2002, או מוארך לפי אותן תקנות;
אישור רגולטורי שניתן לפי חוק משק החשמל, התשנ״ו–1996, ולפי חוק החשמל, התשי״ד–1954;
הסמכת ממונים על פיצוצים, לפי חוק חומרי נפץ, התשי״ד–1954;
בדיקות רפואיות של עובדים החשופים לגורם מזיק, שנדרשות לפי פקודת הבטיחות בעבודה;
תסקיר בדיקה לגבי מעלית או עגורן צריח לפי פקודת הבטיחות בעבודה;
אישור רגולטורי שניתן לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס״ב–2002;
אישור רגולטורי לפי חוק הנפט, התשי״ב–1952;
תעודת כושר טיסה שניתנה לפי סעיף 63 לחוק הטיס, התשע״א–2011 (בתוספת זו – חוק הטיס);
פטור שניתן לפי סעיף 165 לחוק הטיס;
רישיון הפקה או רישיון הספקה לפי סעיף 23 לחוק המים, התשי״ט–1959;

תוספת שלישית

(סעיף 2(ג)(2))

[תיקון: ק״ת תשפ״א]
רישיון יבוא בפטור ממכס שניתן לפי סעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי, התשע״ד–2014 (להלן – צו יבוא חופשי);
[תיקון: ק״ת תשפ״א]
רישיון יבוא שניתן לפי סעיף 2(א) לצו יבוא חופשי או לפי סעיף 2(א)(2) לצו יבוא אישי, התשע״ט–2019 לטובין המסווגים בפרטי המכס המפורטים להלן: 36.04, 93.04.0020, 93.05.9900 ו־93.06.901000/2 לעניין כדורי איירסופט.
[תיקון: תשפ״א]

תוספת רביעית

(סעיף 2(א1)(3))

 טור א׳
האישור הרגולטורי
טור ב׳
התקופה שבה חל מועד הפקיעה
טור ג׳
תנאי להארכה
טור ד׳
תקופת ההארכה
(1)היתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייההתקופה שמיום י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021) עד תום התקופה הקובעת השנייה 12 חודשים
(2)מידע להיתר שנמסר למבקש לפי סעיף 145(א1) לחוק התכנון והבנייההתקופה שמיום י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021) עד תום התקופה הקובעת השנייה 12 חודשים
(3)החלטה של רשות רישוי לפי סעיף 145(ב1) לחוק התכנון והבנייההתקופה שמיום י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021) עד תום התקופה הקובעת השנייה 12 חודשים
(4)רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(2) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952 (להלן – חוק הכניסה לישראל), לעובדים זרים שמועסקים כדין בענף הבניין על ידי קבלני כוח אדם בעלי היתרים לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו–1996 (להלן – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם)התקופה שמיום כ״ה בטבת התשפ״א (9 בינואר 2021) עד יום כ״ו בטבת התשפ״א (10 בינואר 2021) עד יום ט״ז באדר התשפ״א (28 בפברואר 2021)
(5)היתר פליטה לפי סימן ב׳ בפרק ד׳ לחוק אוויר נקי, התשס״ח–2008 (להלן – חוק אוויר נקי)התקופה שעד יום כ׳ בתמוז התשפ״א (30 ביוני 2021)הבקשה לחידוש ההיתר הוגשה עד יום ט״ז בטבת התשפ״א (31 בדצמבר 2020)9 חודשים
(6)היתר פליטה לפי סימן ב׳ בפרק ד׳ לחוק אוויר נקיהתקופה שמיום כ״א בתמוז התשפ״א (1 ביולי 2021) עד יום כ״ז בטבת התשפ״ב (31 בדצמבר 2021) או עד תום התקופה הקובעת השנייה, לפי המוקדםהבקשה לחידוש ההיתר הוגשה עד שנה לפני מועד פקיעתו המקורי6 חודשים
(7)אישור לפי תקנה 2 לתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש״ך–1960התקופה הקובעת השנייה 12 חודשים
(8)אישור לפי תקנה 4 לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ״ד–1964התקופה הקובעת השנייה 12 חודשים
(9)היתר לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע״ד–2014התקופה הקובעת השנייה 12 חודשים
(10)אישור ליבוא מזון רגיש לפי סעיף 63 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015 (להלן – חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון)), שטרם חלפו ארבע שנים ממועד נתינתוהתקופה הקובעת השנייההיבואן הגיש, 45 ימים לפחות לפני מועד הפקיעה המקורי של האישור, הצהרה כי לא השתנה אף פרט מהפרטים האמורים בסעיף 64(א)(2) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ושילם אגרה לפי סעיף 64(א)(3) לחוק האמור12 חודשים
(11)אישור ליבוא מזון רגיש לפי סעיף 63 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), שחלפו ארבע שנים ממועד נתינתוהתקופה הקובעת השנייההיבואן הגיש, 45 ימים לפחות לפני מועד הפקיעה המקורי של האישור, הצהרה כי לא השתנה אף פרט מהפרטים האמורים בסעיף 64(א)(2) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), שילם אגרה לפי סעיף 64(א)(3) לחוק האמור, והגיש בקשה למתן אישור מוקדם ליבוא לפי סעיף 63 לאותו חוק לא יאוחר מ־45 ימים לאחר תחילת תקופת ההארכה12 חודשים
(12)אישור לייצור דגם רכב, לפי סעיף 21 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע״ו–2016 (להלן – חוק שירותי רכב)התקופה הקובעת השנייה 12 חודשים
(13)רישיון יבוא רכב לשימוש אישי לפי סעיפים 31 ו־33 לחוק שירותי רכבהתקופה הקובעת השנייה 12 חודשים
(14)רישיון יבואן זעיר לפי סעיף 44 לחוק שירותי רכבהתקופה הקובעת השנייה 12 חודשים
(15)מפת מדידה המוגשת במסגרת תכנית איחוד וחלוקה לפי תקנות איחוד וחלוקההתקופה הקובעת השנייה 3 חודשים
(16)רישיון נשק לפי סעיפים 4 או 5 לחוק כלי הירייה, התש״ט–1949התקופה הקובעת השנייה 6 חודשים
(17)היתר זמני שניתן מכוח סעיף 7ב לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968 (להלן – חוק רישוי עסקים) לתקופה של עד 180 ימיםהתקופה שמיום כ״ח בטבת התשפ״א (12 בינואר 2021) עד תום התקופה הקובעת השנייה עד יום כ״א בתמוז התשפ״א (1 ביולי 2021) או שלושה חודשים, לפי המאוחר
(18)היתר זמני שניתן מכוח סעיף 7ב לחוק רישוי עסקים, לתקופה של מעל 180 ימיםהתקופה שמיום כ״ח בטבת התשפ״א (12 בינואר 2021) עד תום התקופה הקובעת השנייה 6 חודשים
[תיקון: תשפ״א]

תוספת חמישית

(סעיף 2(א2))

טור א׳טור ב׳
  
[תיקון: תשפ״א]

תוספת שישית

(סעיף 2(ג)(1א))

אישור לפי חוק התכנון והבנייה, למעט מפות המדידה האמורות בפרטים (8) ו־(9) לתוספת הראשונה, ולמעט כל אחד מאלה, המנויים בפרטים (1) עד (3) לתוספת הרביעית;
(א)
היתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה שאינו היתר לשימוש חורג אשר לפי דין טעון אישור של מוסד תכנון נוסף על הוועדה המקומית;
(ב)
מידע להיתר שנמסר למבקש לפי סעיף 145(א1) לחוק התכנון והבנייה;
(ג)
החלטה של רשות רישוי לפי סעיף 145(ב1) לחוק התכנון והבנייה;
רישיון יבוא בפטור ממכס לפי סעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי, התשע״ד–2014 (בתוספת זו – צו יבוא חופשי);
רישיון יבוא לפי סעיף 2(א) לצו יבוא חופשי או לפי סעיף 2(א)(2) לצו יבוא אישי, התשע״ט–2019, לטובין המסווגים בפרטי המכס המפורטים להלן:
(א)
36.04 או 93.04.0020;
(ב)
29.03.3000, 29.03.7000, 38.24.7000, 38.24.9000 או 39.07.2000;
רישיון יבוא טובין שניתן בידי רשות מוסמכת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, לפי צו יבוא חופשי;
תעודת כושר טיסה לפי סעיף 63 לחוק הטיס, התשע״א–2011 (בתוספת זו – חוק הטיס);
פנקס ימאי או אישור שירות לפי תקנה 6 לתקנות הספנות (ימאים), התשס״ב–2002;
תעודת משיט או היתר להשטת אוניית נוסעים קטנה, לפי תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), התשנ״ח–1998;
אישור רגולטורי לפי חוק משק החשמל, התשנ״ו–1996;
אישור רגולטורי לפי חוק החשמל, התשי״ד–1954;
רישום בפנקס שמאי המקרקעין לפי סעיף 6 לחוק שמאי מקרקעין, התשס״א–2001;
רישיון לעסוק בתיווך במקרקעין לפי סעיף 2 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ״ו–1996;
רישיון רכב לפי סעיף 2 לפקודת התעבורה ורישיון נהיגה שניתן לפי סעיף 10 לפקודה האמורה;
היתר לנשיאת פנס כחול מהבהב לפי תקנה 62(ב)(3) לתקנות התעבורה, התשכ״א–1961;
היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 46ד לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972;
תעודת היתר לייבא לישראל או לייצא ממנה פסולת חומרים מסוכנים לפי תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ״ד–1994;
רישיון כריתה, העתקה או הובלה של אילן מוגן או עץ בוגר, לפי סעיף 15 לפקודת היערות;
רישיון יבוא או רישיון יבוא בתנאי הסגר שניתן לתקופה קצרה משנה, לפי תקנה 2 לתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), התשס״ט–2009;
אשרה ורישיון ישיבה לפי סעיף 2 לחוק הכניסה לישראל, למעט אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר בענפי הסיעוד והחקלאות שניתן לפי החוק האמור ולפי תקנה 5(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד–1974;
היתר להעסקת עובד זר לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים, התשנ״א–1991, למעט היתר כאמור בענף הסיעוד או החקלאות;
אישור רגולטורי לפי חוק הנפט, התשי״ב–1952;
אישור רגולטורי לפי פקודת המכרות;
הסמכת ממונים על פיצוצים, לפי חוק חומרי נפץ, התשי״ד–1954;
בדיקות רפואיות של עובדים החשופים לגורמי סיכון שנדרשות לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970;
תסקיר על בדיקה לגבי מעלית או עגורן צריח או לגבי מיתקנים או כלים טעוני בדיקה אחרים שהוצא לגביהם צו שיפור או צו בטיחות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954;
היתר להקמה או להפעלה של מיתקן גז לפי סעיף 9 לחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ״א–2020;


התקבל בכנסת ביום ז׳ בתמוז התש״ף (29 ביוני 2020).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • ראובן ריבלין
    נשיא המדינה
  • יריב לוין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.