חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש״ף–2020


הגדרות
בחוק זה –
”הכנסה“ – הכנסה מקצבת פרישה כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי;
זכאות למענק
הסתגלות מיוחד מי שמתקיימים לגביו כל התנאים כמפורט להלן, זכאי למענק הסתגלות מיוחד לפי סעיפים 3 עד 8, לפי העניין:
(1)
בתקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) עד יום כ״ו באב התש״ף (16 באוגוסט 2020) (בסעיף זה – התקופה הקובעת) מתקיימים לגביו כל אלה:
(א)
מלאו לו 67 שנים או יותר;
(ב)
הוא תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי;
(ג)
בתקופה הקובעת הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות (בחוק זה – הפסקת העסקה);
(2)
הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות שבתכוף לפני החודש שבו חל מועד הפסקת העסקתו.
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020
(א)
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל בתקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) עד יום ו׳ בניסן התש״ף (31 במרס 2020) והיה מחוסר עבודה ממועד הפסקת העסקתו עד יום ו׳ בניסן התש״ף (31 במרס 2020).
(ב)
סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש מרס 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
זכאי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;
(2)
זכאי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 1,500 שקלים חדשים;
(3)
זכאי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020
(א)
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020 לפי סעיף 3 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ז׳ בניסן התש״ף (1 באפריל 2020) עד יום ו׳ באייר התש״ף (30 באפריל 2020);
(2)
העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום ו׳ באייר התש״ף (30 באפריל 2020).
(ב)
סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש אפריל 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;
(2)
מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;
(3)
מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;
(4)
מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020
(א)
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 לפי סעיף 4 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ז׳ באייר התש״ף (1 במאי 2020) עד יום ח׳ בסיוון התש״ף (31 במאי 2020);
(2)
העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום ח׳ בסיוון התש״ף (31 במאי 2020).
(ב)
סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש מאי 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;
(2)
מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;
(3)
מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;
(4)
מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.
(ג)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש מאי 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) או לאחריו וחזר לעבוד בחודש מאי 2020; סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן (ב), במספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק ב־31.
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוני 2020
(א)
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוני 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020 לפי סעיף 5 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ט׳ בסיוון התש״ף (1 ביוני 2020) עד יום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020);
(2)
העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020).
(ב)
סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש יוני 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;
(2)
מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;
(2)
מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;
(3)
מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;
(4)
מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.
(ג)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש יוני 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) או לאחריו וחזר לעבוד בחודש יוני 2020; סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן (ב), במספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק ב־30.
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יולי 2020
(א)
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יולי 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יוני 2020 לפי סעיף 6 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ט׳ בתמוז התש״ף (1 ביולי 2020) עד יום י׳ באב התש״ף (31 ביולי 2020);
(2)
העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום י׳ באב התש״ף (31 ביולי 2020).
(ב)
סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש יולי 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;
(2)
מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;
(3)
מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;
(4)
מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.
(ג)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש יולי 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) או לאחריו וחזר לעבוד בחודש יולי 2020; סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן (ב), במספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק ב־31.
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אוגוסט 2020
(א)
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אוגוסט 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש יולי 2020 לפי סעיף 7 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום י״א באב התש״ף (1 באוגוסט 2020) עד יום כ״ו באב התש״ף (16 באוגוסט 2020);
(2)
העסקתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת העסקתו עד יום כ״ו באב התש״ף (16 באוגוסט 2020).
(ב)
סכום המענק לפי סעיף זה ייקבע לפי הכנסתו של הזכאי בעד חודש אוגוסט 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 2,065 שקלים חדשים;
(2)
מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 1,548 שקלים חדשים;
(3)
מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 1,032 שקלים חדשים;
(4)
מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 516 שקלים חדשים.
(ג)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), מענק הסתגלות מיוחד בשיעור חלקי בעד חודש אוגוסט 2020 ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל ביום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) או לאחריו וחזר לעבוד עד יום כ״ו באב התש״ף (16 באוגוסט 2020); סכום המענק יהיה שווה למכפלת הסכום שנקבע לזכאי לפי סעיף קטן (ב), במספר הימים שחלפו באותו חודש לפני שחזר לעבוד, לחלק ב־16.
בקשה למענק הסתגלות מיוחד
(א)
בקשה לקבלת מענק הסתגלות מיוחד תכלול את כל הפרטים שלהלן לגבי מגיש הבקשה:
(1)
שם פרטי ושם משפחה;
(2)
מספר זהות ותאריך הנפקת תעודת הזהות;
(3)
תאריך לידה;
(4)
מספר טלפון;
(5)
כתובת מגורים, וכתובת הדואר האלקטרוני אם ישנה;
(6)
מועד הפסקת העסקתו וסיבתה;
(7)
תקופת ההעסקה שבתכוף לפני יום הפסקת ההעסקה ופרטי המעסיק;
(8)
ההכנסה בחודש שבעדו מתבקש המענק;
(9)
פרטי חשבון בנק;
(10)
הצהרה על נכונות הפרטים המופיעים בבקשה למענק, חתומה בידי המבקש;
(11)
התחייבות להודיע על כל שינוי בפרטי הבקשה למענק.
(ב)
בקשה למענק כאמור בסעיף קטן (א), תוגש באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בדואר או באופן ידני אם הדבר מתאפשר לפי דין, או בפקסימיליה, ואם באפשרות המוסד לביטוח לאומי לקבל את הבקשה גם בדרך של שיחה טלפונית – יכול שתוגש באמצעות שיחה כאמור; המוסד לביטוח לאומי יודיע באתר האינטרנט שלו על האפשרות להגיש בקשה למענק באמצעות שיחה טלפונית.
(ג)
המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש ממבקש המענק פרט או מסמך נוסף הנדרשים לו לצורך הוכחת התנאים הדרושים לשם הזכאות למענק.
המועד האחרון להגשת בקשה
למענק בקשה למענק לפי חוק זה תוגש עד שנים עשר חודשים מיום תחילתו של חוק זה.
תשלום המענק
המוסד לביטוח לאומי ישלם את מענק ההסתגלות המיוחד לפי סעיפים 3 עד 8 ויחולו עליו הוראות סעיפים 303 ו־315 לחוק הביטוח הלאומי.
שמירת זכאות
(א)
לא יראו את מענק ההסתגלות המיוחד ואת מענק ההסתגלות המיוחד בשיעור חלקי כהכנסה לעניין פרק י״א לחוק הביטוח הלאומי ולעניין חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין חוק זה וכל דין אחר, יראו את מענק ההסתגלות המיוחד המשתלם לפי סעיף 3, 4 או 5(א) ו־(ב), כהכנסה לפי סעיף 9 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980, אולם מבוטח שהשתלמה לו גמלת הבטחת הכנסה ערב הפסקת העסקתו, ובשל תשלום מענק ההסתגלות המיוחד חדלה להשתלם לו גמלת הבטחת הכנסה בעד החודש שבעדו שולם לו המענק, יוסיף להיות זכאי להטבות הניתנות לפי כל דין וכן להטבות שנותן גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג למי שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה; לעניין זה, ”גוף ציבורי“ ו”גמלת הבטחת הכנסה“ – כהגדרתן בסעיף 251א לחוק הביטוח הלאומי.
ביצוע
שר האוצר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה.
הנוסח שולב חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 כהוראת שעה מיום 30.6.2020 ועד יום 30.11.2020.
הוראת מעבר
מי ששולם לו מענק הסתגלות מיוחד מכוח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש״ף–2020, בעד אחד או יותר מהחודשים מרס, אפריל או מאי, לא ישולם לו מענק הסתגלות מיוחד מכוח חוק זה בעד החודש שלגביו שולם לו מענק כאמור.


התקבל בכנסת ביום ז׳ בתמוז התש״ף (29 ביוני 2020).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • ישראל כ״ץ
  שר האוצר
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.