חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק המהנדסים והאדריכלים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק המהנדסים והאדריכלים מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח–1958


הגדרות [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב]
בחוק זה –
”שר“ – חבר הממשלה שהממשלה העניקה לו סמכות לביצוע חוק זה;
”מהנדס“ – מהנדס באחד מענפי ההנדסה, שנקבע לענין חוק זה על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;
”אדריכל“ – אדריכל באחד מענפי האדריכלות, שנקבע לענין חוק זה על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;
”חוק המועצה להשכלה גבוהה“ – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958;
”חוק התכנון והבנייה“ – חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965;
”מוסד מוכר“ – כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה או מוסד שהתואר שלו הוכר לפי סעיף 28א לאותו חוק;
”המועצה להשכלה גבוהה“ – כמשמעותה בסעיף 2 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
”המועצה“ – מועצת ההנדסה והאדריכלות המוקמת לפי סעיף 3 לחוק זה;
”פנקס המהנדסים והאדריכלים“ – הפנקס שיתנהל לפי סעיף 8 לחוק זה;
”פנקס המורשים להיתר“ – כמשמעותו בסעיף 13א;
”תואר מוכר“ – כמשמעותו בסעיף 22 לחוק המועצה להשכלה גבוהה או תואר שהוכר לפי סעיף 28א לאותו חוק.
ייחוד התואר [תיקון: תשנ״א, תשע״ג, תשע״ח]
(א)
לא ישא אדם את התואר ”מהנדס רשום“ או ”אדריכל רשום“ או כל תואר דומה לאלה עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם כמהנדס רשום או כאדריכל רשום, אלא אם הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
(ב)
בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), לא ישא אדם את התואר מהנדס או אדריכל או כל תואר הדומה להם עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם כמהנדס או כאדריכל אלא אם כן הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, או שהוא זכאי להירשם בפנקס האמור מכוח סעיף 9(א).
(ג)
הנדסאי או טכנאי מוסמך, הממלא כעובד, תפקיד שכינויו כולל תואר כאמור בסעיף קטן (ב), יהא רשאי להשתמש בכינוי התפקיד כאמור, אולם אם השתמש בו בכתב יציין ליד שמו או ליד כינוי התפקיד את המלים ”הנדסאי“ או ”טכנאי מוסמך“ לפי הענין: לענין פסקה זו, ”הנדסאי“ או ”טכנאי מוסמך“ – כהגדרתם בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012.
מועצת ההנדסה והאדריכלות [תיקון: תשנ״א]
מוקמת בזה מועצת ההנדסה והאדריכלות וחבריה יהיו –
(1)
השר, או מי שנתמנה לכך על ידיו, בין דרך קבע ובין מזמן לזמן – יושב ראש;
(2)
שני נציגי הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, נציג אחד של אוניברסיטת תל־אביב ונציג אחד של אוניברסיטת בן גוריון בנגב;
(3)
שלושה עשר נציגי הממשלה שיתמנו על ידיה, ושביניהם יהיו מהנדסים ואדריכלים;
(4)
תשעה מהנדסים ואדריכלים שימנה השר על פי המלצת לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, ובלבד שאם לדעת השר חדלה הלשכה האמורה לייצג את המספר הגדול ביותר של הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, על פי המלצת ארגון המייצג בעיקר מהנדסים ואדריכלים, שלדעת השר נמנה עם חבריו המספר הגדול ביותר של מהנדסים ואדריכלים הרשומים בפנקס האמור.
תקופת הכהונה
מהנדסים ואדריכלים שנתמנו חברי המועצה לפי סעיף 3(4) יכהנו בה שלוש שנים, אך אפשר יהיה לחזור ולמנותם.
מנין חוקי
רוב חברי המועצה, כשבתוכם היושב ראש, הם מנין חוקי בישיבות.
ועדות
המועצה רשאית למנות, מבין חבריה או מחוצה לה, ועדות לענפי ההנדסה והאדריכלות השונים, ולאצול לועדות אלה מסמכויותיה.
סדרי הדיונים במועצה
המועצה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה, במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות.
פנקס המהנדסים והאדריכלים [תיקון: תשס״ה־2]
השר ימנה עובד משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, מהנדס או אדריכל, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים חמש שנים לפחות, שיכהן כרשם המהנדסים והאדריכלים (בחוק זה – הרשם), הרשם ינהל פנקס המהנדסים והאדריכלים ובו מדורים נפרדים לכל אחד מענפי ההנדסה והאדריכלות. הודעה על פתיחת מדור תפורסם ברשומות.
רישום בפנקס [תיקון: תשכ״ה, תשל״ב, תשנ״א, תשנ״ב, תשע״ח]
(א)
ואלה זכאים להיות רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים לאחר ששילמו אגרת הרישום שנקבעה בתקנות:
(1)
(נמחקה);
(2)
בעל תעודה מאת מוסד להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה, והתעודה והמוסד הוכרו על ידי השר לאחר התייעצות במועצה;
(2א)
בעל תואר ראשון לפחות באחד מענפי האדריכלות או אדריכלות הנוף, שהוא תואר מוכר מאת מוסד מוכר, ותכנית הלימודים לתואר האמור כוללת מקצועות לימוד באדריכלות שנוגעים, במישרין או בעקיפין, לבטיחות הציבור, בני אדם או רכוש ולרמת המקצוע, ושהשר הורה עליהם לאחר התייעצות עם המועצה ועם המועצה להשכלה גבוהה; מקצועות הלימוד שהשר הורה עליהם יפורסמו באתר האינטרנט של משרד השר;
(2ב)
בעל תואר ראשון לפחות באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות מאת מוסד אקדמי במדינת חוץ, ובלבד שהתואר הוכר על ידי השר לאחר התייעצות עם המועצה;
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה);
(5)
(נמחקה);
(6)
(נמחקה).
(א1)
הוגשה לשר בקשה להכרה בתעודה ובמוסד כאמור בסעיף קטן (א)(2) בידי מכללה, או מוסד ללימודים גבוהים בישראל שאינו אוניברסיטה, שלבוגריהם מוענק תואר ראשון לפחות כתואר מוכר כאמור בחוק המועצה להשכלה גבוהה, בתחומי ההנדסה, האדריכלות או הטכנולוגיה, יכיר השר במוסד ובתעודה, אם שוכנע לאחר התייעצות במועצה, ולעניין מקצועות הלימוד – גם לאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, כי ההכשרה האקדמית והמקצועית הניתנת במוסד הינה ברמה ההולמת הכשרת מהנדסים או אדריכלים בישראל.
(ב)
השר יקבע את הרכב הנציגות בחבר הבוחנים באישור ועדת העבודה של הכנסת ואת המינויים האישיים – בהתייעצות עם המועצה.
רישום כפול
רשאי אדם להיות רשום ביותר ממדור אחד של פנקס המהנדסים והאדריכלים, אם נתמלאו כל התנאים לרישומו באותם מדורים.
מהנדס רשוי ואדריכל רשוי [תיקון: תשנ״א, תשע״ח]
(א)
מי שהיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במשך תקופה שהשר, לאחר התייעצות במועצה, קבע בתקנות לענף פלוני או למדור פלוני של הנדסה או אדריכלות והתמחה באותו ענף או באותו מדור משך תקופה כאמור לאחר שנרשם, יתן לו השר רשיון מהנדס או אדריכל בציון ענף או מדור ההנדסה או האדריכלות שבו הוא נרשם; ואולם מי שהוא בעל תעודה כאמור בסעיף 9 הניתנת רק לאחר תקופת התמחות מסויימת בענף או מדור הנדסה או אדריכלות, רשאי השר, לאחר התייעצות במועצה, להביא אותה תקופה, כולה או מקצתה, בחשבון, אף שבעל התעודה נרשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים רק לאחר שניתנה לו התעודה האמורה.
(ב)
תקופת הרישום וההתמחות הנדרשת לפי סעיף קטן (א) לא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים.
(ב1)
על אף האמור בסעיף קטן (א), במניין תקופת ההתמחות הנדרשת בענפי האדריכלות או אדריכלות הנוף של מי שלומד במוסד מוכר, תובא בחשבון תקופת התמחות של עד שנה שהתקיימה החל במחצית השנייה של השנה הקודמת לשנה האחרונה ללימודיו, אף שנרשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים רק לאחר תחילת ההתמחות האמורה.
(ג)
(1)
השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות תנאים למתן הרשיון כאמור בסעיף קטן (א) ובכלל זה הוכחת כשירותו ונסיונו בהתמחות של מבקש הרשיון; הוכחה כאמור יכול שתיעשה בדרך של בחינות או עבודות שביצע או השתלמויות שעבר, בין בתקופת הרישום כאמור בסעיף קטן (ב) ובין לאחריה, או בדרך של שילוב שלהם או בכל דרך אחרת, הכל כפי שיקבע.
(2)
תקנות לפי פסקה (1) יכול שיחולו על כלל המהנדסים והאדריכלים, על סוגים מהם או על ענף מענפי ההנדסה או האדריכלות.
(3)
נקבעו בתקנות לפי פסקה (1) תנאים למתן רישיון, הם לא יחולו לגבי מבקש רישיון שהחל את התמחותו במועד שקדם למועד כניסתם לתוקף, ויחולו לגביו התנאים שהיו בתוקף במועד תחילת התמחותו.
(4)
נקבעה בתקנות לפי פסקה (1) תקופת התמחות ארוכה מתקופת ההתמחות שהיתה בתוקף במועד תחילת לימודיו של מבקש רישיון, לא תחול ההארכה כאמור לגבי מבקש רישיון שהחל את לימודיו במועד שקדם למועד תחילת תוקפה של ההארכה, ותחול לגביו תקופת ההתמחות שהיתה בתוקף במועד תחילת לימודיו, ובלבד שהשלים את לימודיו בתוך שש שנים.
(5)
על אף האמור בפסקאות (3) ו־(4), מבקש רישיון רשאי לבקש כי יחולו לגביו התנאים שמועד כניסתם לתוקף חל לאחר שהחל את התמחותו או לימודיו, לפי העניין.
(ד)
לא ישא אדם תואר ”מהנדס רשוי“ או ”אדריכל רשוי“ או תואר דומה לאלה עד כדי להטעות ולא יתחזה אדם כמהנדס רשוי או כאדריכל רשוי, אלא אם ניתן לו רשיון כאמור.
אגרה
השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע תקנות אגרה בעד בחינה כאמור בסעיף 11(ג), ורשאי הוא לקבוע סוגים של מהנדסים או אדריכלים שיהיו פטורים מתשלומה.
רישיון זמני למהנדס או לאדריכל, ממדינת חוץ [תיקון: תשע״ח, תשפ״ב]
(א)
על אף האמור בסעיף 11, השר רשאי לתת רישיון זמני למהנדס או לאדריכל, ממדינת חוץ (בסעיף זה – מומחה זר), לשם ביצוע פעולות שיוחדו לפי חוק זה למהנדס רשוי או לאדריכל רשוי, לפי העניין, לתקופה שלא תעלה על שנה, ובלבד שמתקיימים במומחה הזר כל אלה:
(1)
הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים;
(2)
הוא רשאי לתכנן או לבצע במדינת החוץ את המיזם שלשם תכנונו או ביצועו הוזמן לישראל;
(3)
הוא הוכר כבעל מוניטין ומומחה בעל שם בתחומו, על ידי השר, לאחר התייעצות עם המועצה;
(4)
הוא ביצע או תכנן בעבר מיזם דומה למיזם שלשם תכנונו או ביצועו הוזמן לישראל;
(5)
הוא הוזמן לישראל לשם תכנון או ביצוע מיזם שעלותו היא בסכום העולה על 500 מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה.
(ב)
מומחה זר שקיבל רישיון זמני לפי סעיף זה לא יפעל בישראל אלא בליווי מהנדס רשוי או אדריכל רשוי, לפי סעיף 11, לפי העניין, שילווה את המומחה הזר בכל הנוגע לעמידה בהוראות לפי כל דין המסדיר את תחום פעילותו בישראל, ובכלל זה הוראות לפי חוק התכנון והבנייה (בסעיף זה – המלווה); נדרשה חתימת המומחה הזר על אישור או תכנית לפי כל דין, יחתום המלווה לצד חתימתו של המומחה הזר, ואולם אין בחתימת המלווה כדי לפגוע בזכויות המומחה הזר לפי חוק זכות יוצרים, התשס״ח–2007, ככל שיש לו זכויות כאלה.
(ג)
השר רשאי להאריך את תקופת הרישיון הזמני כאמור בסעיף קטן (א) בתקופה נוספת שלא תעלה על שנה.
(ד)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק התכנון והבנייה.
ייחוד פעולות [תיקון: תשע״ג]
השר רשאי, לאחר התייעצות עם הוועדה המשותפת כמשמעותה בסעיף 21 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע״ג–2012, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לייחד בתקנות פעולות למהנדס רשוי או לאדריכל רשוי; משיוחדה פעולה כך, לא יבצענה אדם אלא אם הוא בעל רשיון לפי סעיף 11.
אגרה שנתית [תיקון: תשע״ח]
מהנדס רשוי או אדריכל רשוי הרוצה לבצע בשנה פלונית פעולות האמורות בסעיף 12, ישלם עד חודש מרס של אותה שנה, ואם קיבל אותה שנה את רשיונו – תוך חודש ימים מיום קבלתו, אגרה שנתית שנקבעה בתקנות; לא שילם אגרה כאמור – לא יבצע אותן פעולות, כל עוד לא שילם כפל האגרה; מהנדס רשוי או אדריכל רשוי שקיבל לראשונה את רישיונו אחרי חודש יוני בשנה פלונית יהיה פטור מתשלום אגרה שנתית לאותה שנה; סעיף זה אינו חל על מהנדס רשוי או אדריכל רשוי שהוא עובד המדינה או בשירות צבא־הגנה לישראל.
אדריכל מורשה להיתר [תיקון: תשס״ה, תשפ״ב]
(א)
ביקש אדריכל רשוי להירשם כמורשה להגיש בקשות להיתר לפי פרק ה׳4 לחוק התכנון והבנייה, רשאי הרשם לרשמו כמורשה להיתר, בפנקס המורשים להיתר (להלן – מורשה להיתר) ולתת לו תעודת מורשה להיתר, אם נוכח כי הכין כאדריכל רשוי במשך עשר השנים שקדמו לבקשה, לפחות חמש בקשות להיתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה שבשלהן ניתן היתר לפי הסעיף האמור, ושסך כל שטחי הבנייה הכוללים שלהן לא יפחת מחמשת אלפים מטרים רבועים; אדריכל רשוי יצרף לבקשתו לרישום כמורשה להיתר תצהיר לעניין התקיימות התנאים לעיל וכן אישורים על האגרות ששולמו בעד היתרי הבנייה והשטחים עליהם התבססו חישובי האגרות האמורות.
(ב)
לא יירשם אדריכל רשוי כמורשה להיתר, אם הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה, אין הוא ראוי להיות מורשה להיתר, בעבירה לפי פרק י׳ בחוק התכנון והבנייה, או בעבירה לפי סימנים ד׳ ו־ה׳ בפרק ט׳ בחוק העונשין, התשל״ז–1977; לעניין זה, ”הורשע“ – לרבות מי שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה.
(ג)
נוכח הרשם כי נתן לאדם תעודת מורשה להיתר ולא מתקיימים התנאים הקבועים בהוראות לפי סעיף זה, רשאי הוא לבטל את הרישום, ובלבד שנתן למורשה להיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו.
עונשין [תיקון: תשנ״א]
(א)
העובר על הסעיפים 2, 11(ד) או 12, דינו – מאסר ששה חדשים.
(ב)
העובר על סעיף 13, דינו – קנס.
התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע
השר יקבע בתקנות, לאחר התייעצות במועצה, כללים בדבר התנהגותם של הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, והעובר עליהם ייאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.
חקירה בהתנהגות מהנדסים ואדריכלים [תיקון: תשל״ז, תשנ״א, תשפ״ב]
(א)
(בוטל).
(ב)
(בוטל).
(ג)
השר, בכסוף להוראות חוק זה, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע בתקנות סדרי דיון בדיון לפני ועדת אתיקה, לרבות קביעת מועדים לדיוניה ולמתן החלטותיה; ועדת אתיקה רשאית לקבוע לעצמה את סדרי הדין בפניה ככל שלא נקבעו בתקנות כאמור.
עבירת משמעת [תיקון: תשפ״ב]
מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס המורשים להיתר (להלן – בעל מקצוע), שעשה אחד מאלה, עבר עבירת משמעת:
(1)
נהג בדרך שאינה הולמת את עיסוקו;
(2)
לעניין מורשה להיתר – הפר הוראה מההוראות לפי פרק ה׳4 לחוק התכנון והבנייה;
(3)
השיג את רישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס המורשים להיתר, במצג שווא;
(4)
גילה חוסר יכולת, חוסר אחריות או רשלנות חמורה בעיסוקו כבעל מקצוע;
(5)
הפר כלל מכללי האתיקה שנקבעו לפי סעיף 15;
(6)
הורשע, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בעל מקצוע, או בעבירה כאמור שיש לה השלכה על עיסוקו; לעניין זה, ”הורשע“ – לרבות מי שבית המשפט קבע כי ביצע את העבירה.
ועדת אתיקה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
השר ימנה ועדת אתיקה, שתפקידה לדון ולהחליט בעבירות משמעת של בעל מקצוע (בחוק זה – ועדת האתיקה).
(ב)
ועדת האתיקה תהיה בת שלושה חברים, והם:
(1)
מי שכשיר להתמנות לשופט של בית המשפט המחוזי, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
שני בעלי מקצוע רשויים בעלי ותק של 10 שנים במקצועו של הנקבל; לעניין נקבל שהוא מורשה להיתר, יראו אדריכל רשוי כבעל מקצוע במקצועו של הנקבל.
(ג)
השר ימנה את בעלי המקצוע כאמור בסעיף קטן (ב)(2) ואת ממלאי מקומם מתוך רשימה של בעלי מקצוע שתיקבע על ידי המועצה.
(ד)
השר רשאי למנות ממלא מקום ליושב ראש הוועדה.
(ה)
מונו מספר בעלי מקצוע הכשירים לכהן בוועדת האתיקה בהתאם להוראת סעיף קטן (ג), ייקבע יושב ראש הוועדה את חברי המותב.
סייג למינוי [תיקון: תשפ״ב]
לא ימונה לחבר ועדת האתיקה מי שמתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר בוועדת האתיקה או שבית המשפט קבע לגביו שעבר עבירה כאמור;
(2)
הוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור בפסקה (1) וטרם ניתן פסק דין סופי בעניין;
(3)
בשל כהונתו כחבר ועדת האתיקה, הוא יימצא באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו בוועדת האתיקה.
תקופת כהונה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
חבר ועדת האתיקה ימונה לתקופה של ארבע שנים, והוא יוכל לשוב ולהתמנות ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.
(ב)
חבר ועדת אתיקה שהסתיימה תקופת כהונתו יהיה רשאי לסיים עניין שהתחיל לדון בו, גם אם לא ימשיך לכהן תקופת כהונה נוספת.
(ג)
הודעה על מינוי חברי ועדת האתיקה תפורסם באתר האינטרנט של זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה.
הפסקת כהונה לפני תום תקופת הכהונה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
חבר ועדת האתיקה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם התפטר במסירת כתב התפטרות לשר.
(ב)
התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר ועדת האתיקה, השר יעבירו מכהונתו, בהודעה בכתב, לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה:
(1)
התקיים בו האמור בסעיף 16ג(1) או (2);
(2)
התקיים בו האמור בסעיף 16ג(3);
(3)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(4)
התקיימו בו נסיבות אחרות שבשלהן אין הוא ראוי לכהן כחבר ועדת האתיקה.
(ג)
השר לא יפסיק כהונתו של חבר ועדת אתיקה לפי סעיף קטן (ב), אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון טענותיו לעניין זה ויודיע על כך למועצה.
(ד)
הפסיק חבר ועדת האתיקה לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל השר למינוי חבר אחר במקומו, בהתאם להוראות סעיף 16ב, בהקדם האפשרי.
אי־תלות [תיקון: תשפ״ב]
במילוי תפקידו לפי חוק זה אין על חבר ועדת האתיקה מרות זולת מרותו של הדין.
קובל וחוקר [תיקון: תשפ״ב]
(א)
התובע לפני ועדת האתיקה יהיה היועץ המשפטי של משרד הכלכלה והתעשייה או עורך דין עובד מדינה שהוא הסמיכו לכך (בחוק זה – קובל).
(ב)
נוכח קובל כי יש ראיות לכאורה לכך שבעל מקצוע עבר עבירת משמעת, יגיש נגדו קובלנה לוועדת האתיקה, זולת אם סבר שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להגשת קובלנה כאמור.
(ג)
תלונות על עבירות משמעת של בעל מקצוע יתבררו בידי עובד המדינה שהשר הסמיכו לכך (בחוק זה – חוקר); חוקר יפעל לפי הנחיות הקובל ויגיש לו את ממצאי בירורו ואת תוצאותיו.
(ד)
לשם ביצוע סמכויותיו לפי סעיף זה יהיו נתונות לחוקר הסמכויות לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול, בשינויים המחויבים, על חקירה שערך חוקר.
(ה)
לשם ביצוע סמכויותיהם, החוקר והקובל רשאים להיעזר ביועץ מומחה במקצועו של הנחקר או הנקבל, או בכללי האתיקה המקצועית של בעלי מקצוע, לפי העניין. יועץ כאמור יפעל בהתאם להנחיותיו, להוראותיו ותחת פיקוחו של החוקר או הקובל, לפי העניין, ולא יפעיל סמכות הכרוכה בהפעלה של שיקול דעת שניתנה לחוקר או לקובל לפי דין.
התליה דחופה של רישום מורשה להיתר מפנקס המורשים להיתר [תיקון: תשפ״ב]
(א)
ראה יושב ראש ועדת האתיקה או ממלא מקומו, על פי המלצת הקובל או חוקר, אף אם טרם הוגשה קובלנה, שיש יסוד סביר לחשד שמורשה להיתר עבר עבירת משמעת או עבירה פלילית שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות מורשה היתר, רשאי הוא להתלות את רישומו של המורשה להיתר בפנקס המורשים להיתר.
(ב)
לא יתלה יושב ראש הוועדה או ממלא מקומו רישום לפי סעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן למורשה להיתר הזדמנות לטעון את טענותיו.
(ג)
התליה לפי סעיף קטן (א) תעמוד בתוקפה לתקופה עליה יורה יושב ראש הוועדה או ממלא מקומו ושלא תעלה על שנה; ואולם אם בתום התקופה האמורה ראה קובל או חוקר כי ממשיכות להתקיים הנסיבות לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא לבקש מוועדת האתיקה להורות על הארכת תקופת ההתליה בתקופות נוספות שלא יעלו על 90 ימים כל אחת, ויחולו הוראות סעיף קטן (ב).
(ד)
הותלה רישומו של מורשה להיתר מפנקס המורשים להיתר בהתאם להוראות סעיף קטן (ג), והחליט קובל שלא להגיש קובלנה באותו עניין או שניתן פסק דין מזכה בהליך פלילי או משמעתי שלגביו היה מורשה להיתר נאשם או נקבל, לפי העניין – יודיע על כך הקובל למורשה להיתר לאלתר ותוקף ההתליה יפקע.
(ה)
על החלטת התליה לפי סעיף זה, המורשה להיתר והקובל רשאים לערער בתוך 30 ימים לפני בית המשפט המחוזי אשר ידון בעניין בדן יחיד.
התליה לפני הכרעת הדין [תיקון: תשפ״ב]
(א)
הוגשה קובלנה כנגד בעל מקצוע והיה לוועדת האתיקה יסוד סביר לחשד שבעל המקצוע עבר עבירת משמעת, או שהוגש נגדו כתב אישום פלילי בשל עבירה כאמור בסעיף 16א(6), רשאית הוועדה, לבקשת הקובל, להפסיק זמנית את רישומו בפנקס, להתלות את רישיונו של בעל המקצוע או להטיל מגבלות על ביצוע פעולות מסוימות בתחום עיסוקו, ובלבד שראתה שחומרת העניין מחייבת זאת וכי הדבר נדרש לשם הגנה על שלום הציבור, ולאחר שנתנה לבעל המקצוע הזדמנות לטעון את טענותיו.
(ב)
התליה או הטלת מגבלות כאמור בסעיף קטן (א) תעמוד בתוקפה עד למתן החלטה סופית בהליך משמעתי או פסק דין סופי בהליך פלילי כאמור באותו סעיף קטן, והכול אלא אם כן הורתה ועדת האתיקה על מועד מוקדם יותר להפסקת ההתליה.
(ג)
(1)
ועדת האתיקה רשאית, לבקשת הקובל, להתלות רישיון, להגביל זמנית רישום או להגביל בעל מקצוע מביצוע פעולות מסוימות בתחום עיסוקו כאמור בסעיף קטן (א), אף בטרם הוגשה קובלנה בשל אותה עבירת משמעת, לאחר שנתנה לבעל המקצוע הזדמנות לטעון את טענותיו; לא הוגשה קובלנה בשל עבירת המשמעת בתוך שלושים ימים מיום שהותלה הרישיון או הוטלה ההגבלה כאמור, בטלה ההתליה או ההגבלה, לפי העניין.
(2)
על אף האמור בפסקה (1), ועדת האתיקה רשאית להורות על הארכת ההתליה, הגבלת הרישום הזמנית או ההגבלות הזמניות לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על שישה חודשים מהמועד שבו לראשונה הותלה הרישיון, הופסק זמנית הרישום או הוטלה ההגבלה.
(ד)
על החלטת ועדת האתיקה לפי סעיף זה הנקבל והקובל רשאים לערער בתוך 30 ימים לפני בית המשפט המחוזי אשר ידון בעניין בדן יחיד.
דיון משמעתי ודיון פלילי [תיקון: תשפ״ב]
(א)
ענישה או זיכוי בהליכים פליליים או בהליכים משמעתיים לפי דין אחר, אינם מונעים נקיטת הליכים על פי חוק זה נגד בעל מקצוע בשל אותו מעשה או מחדל, ונקיטת אמצעי משמעת או זיכוי על ידי ועדת האתיקה בשל אותו מעשה או מחדל אינם מונעים נקיטת הליכים פליליים.
(ב)
הוגש כתב אישום נגד בעל מקצוע בשל מעשה או מחדל המשמש גם עילה לדיון לפני ועדת האתיקה לפי חוק זה, רשאית ועדת האתיקה להפסיק את דיוניה עד למתן פסק דין סופי בהליך פלילי.
סמכויות עזר של ועדת האתיקה [תיקון: תשפ״ב]
(א)
ועדת האתיקה רשאית ביוזמתה או לבקשת בעל דין –
(1)
לזמן אדם לבוא לפניה כדי להעיד או להציג דבר;
(2)
(3)
לבקש מבית המשפט המחוזי, לתת צו לפי סעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א–1971, לשם גביית עדות;
(4)
לפסוק דמי נסיעה ושכר בטלה לעדים שהוזמנו לפי סעיף זה, כמו לעד שהוזמן להעיד בבית משפט.
(ב)
דרשה ועדת אתיקה מאדם להעיד או להציג דבר כאמור בסעיף זה, והוא סירב לעשות כן בלא הצדק המניח את דעת הוועדה, רשאית היא לצוות על הבאתו לפניה בזמן שתקבע בצו, ובלבד שהזהירה אותו כי בכוונתה לעשות כן; על צו הבאה לפי סעיף קטן זה יחולו ההוראות לפי סעיף 73א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, בשינויים המחויבים.
(ג)
הסמכות להחליט בעניינים לפי סעיף זה הנוגעים לקובלנה מסוימת נתונה ליושב ראש ועדת האתיקה, שעה שהוועדה אינה יושבת בדין.
(ד)
הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, על סמכויות יושב ראש ועדת האתיקה להורות על התליה לפי סעיפים 16ח ו־16ט.
ענשים על התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע [תיקון: תשל״ז, תשל״ז־2, תשנ״א, תשפ״ב]
(א)
מצאה ועדת האתיקה כי הנקבל עבר עבירת משמעת, רשאית היא לנקוט נגדו אחד או יותר מאמצעים אלה:
(1)
התראה;
(2)
נזיפה;
(3)
קנס בסכום שלא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977;
(4)
קביעת תנאים והגבלות שיחולו על עבודתו של בעל המקצוע;
(5)
התליית רישיון או הפסקת רישום לתקופה שלא תעלה על חמש שנים;
(6)
ביטול רישיון או רישום.
(ב)
החליטה ועדת האתיקה על התליית תעודה או הפסקת הרישום כאמור בסעיף קטן (א) (להלן – התליה), רשאית היא להורות באותה החלטה שההתליה תהא על תנאי, כולה או מקצתה.
(ג)
הוחלט על התליה על תנאי, לא תבוצע ההתליה אלא אם הנידון עבר, תוך תקופה שנקבעה בהחלטה ושלא תפחת משנה אחת ולא תעלה על שלוש שנים (להלן – תקופת התנאי), אחת העבירות כאמור בסעיף 16א שנקבעה בהחלטת ועדת האתיקה, וועדת האתיקה מצאה אותו אשם בעבירה כזאת (להלן – עבירה נוספת) תוך תקופת התנאי או לאחריה; היתה העבירה הרשעה בעבירה פלילית, אין נפקא מינה אם ההרשעה היתה תוך תקופת התנאי או לאחריה, ובלבד שהעבירה הפלילית בוצעה תוך תקופת התנאי.
(ד)
תקופת התנאי תתחיל מיום שהודע לנידון על החלטת ועדת האתיקה, זולת אם ועדת האתיקה נתנה הוראה אחרת.
(ה)
קביעת העבירות הנוספות יכול שתהא בציון סוג של עבירות או בפירוט עבירות מסויימות, אם דרך תיאורן ואם דרך איזכור הוראות חוק; אוזכרה הוראת חוק והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה במקומה, יראו את החלטת ועדת האתיקה כמאזכרת את ההוראה האחרת.
(ו)
החליטה ועדת האתיקה על התליה בשל עבירה נוספת, לא תורה שההתליה תהיה כולה על תנאי.
(ז)
מי שנידון להתליה על תנאי ונמצא אשם בשל עבירה נוספת, תצווה ועדת האתיקה על ביצועה של ההתליה.
(ח)
מצאה ועדת האתיקה את הנידון אשם בעבירה נוספת ולא החליטה בשל אותה עבירה על התליה, רשאית היא, מטעמים שיירשמו, על אף האמור בסעיף קטן (ז) ובמקום לצוות על ביצועה של ההתליה, לצוות על הארכת תקופת התנאי לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנעה שבנסיבות הענין לא יהא זה צודק לבצע את ההתליה על תנאי.
(ט)
לא תשתמש ועדת האתיקה בסמכות לפי סעיף קטן (ח) אלא בהחלטתה הראשונה שבה מצאה את הנידון אשם בעבירה נוספת.
חקירה בענין צבאי [תיקון: תשנ״א, תשפ״ב]
(א)
נאשם אדם לפי חוק זה על מעשה שביצע במסגרת צבא־הגנה לישראל או עקב השתייכותו אליו, יתמנה לועדת האתיקה שתחקור במקרה לפחות חבר אחד של המועצה, והרכב ועדת האתתיקה כולה יהיה טעון אישורו המוקדם של שר הבטחון.
(ב)
הודיע שר הבטחון, או מי שהוסמך לכך על ידיו, בתעודה בחתימת ידו, כי ידיעה פלונית שהגיעה לועדת האתיקה לפי סעיף קטן (א) היא סוד בטחוני, תישמר הידיעה לפי האמור בתעודה.
(ג)
בחקירה שסעיף זה חל עליה יהיו סמכויות ועדת האתיקה לפי סעיפים 17 ו־19 בידי ועדת האתיקה בהרכב כאמור בסעיף קטן (א).
העמדה לעיון הציבור של החלטות ועדת האתיקה [תיקון: תשנ״א, תשפ״ב]
(א)
ועדת האתיקה תעמיד את החלטותיה לעיון הציבור באתר האינטרנט של זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה וכן בדרכים נוספות כפי שתורה, והכול בלא ציון שם הנקבל ופרטים אחרים שיש בהם כדי לזהותו (בסעיף זה – פרטים מזהים).
(ב)
החליטה ועדת האתיקה על ביטול, התליה, הפסקת רישום או על קביעת תנאים והגבלות לפי הוראות סעיף 17, תפרסם באופן בולט באתר האינטרנט של זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה ובפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס המורשים להיתר, לפי העניין, את דבר הביטול, ההתליה, הפסקת הרישום או התנאים וההגבלות, לפי העניין, בציון שמו של הנקבל, ואם הוגש ערעור על החלטה כאמור – גם את דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו.
(ג)
פרסום כאמור בסעיף קטן (ב) יעמוד לעיון הציבור עד תום תקופת ההתליה או התנאים כאמור, אולם הוועדה רשאית להעמיד לעיון הציבור את החלטתה מעבר לתקופה זו בהתאם להוראות סעיף קטן (ד).
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (א), ועדת האתיקה רשאית להעמיד לעיון הציבור את החלטתה, כולה או חלקה, כאמור באותו סעיף קטן, בציון פרטים מזהים, בדרך ולתקופה קצובה כפי שתורה, ולאחר ששמעה את הקובל ואת הנקבל ושקלה בין השאר את הפגיעה בשמו הטוב ובפרטיותו של הנקבל או של צד שלישי ואת הצורך באזהרת הציבור.
הודעה על הרשעה בפלילים [תיקון: תשל״ז]
בית משפט שהרשיע מהנדס או אדריכל בעבירה פלילית, לרבות בית משפט שדחה ערעור על הרשעה כאמור, כולו או מקצתו, ימציא למועצה באמצעות היועץ המשפטי לממשלה העתק מפסק הדין; שר המשפטים רשאי לקבוע בצו סוגי עבירות שלגביהן לא יחול סעיף זה.
חידוש התעודה או הרישום [תיקון: תשנ״א]
החליטה ועדת האתיקה לבטל תעודת מהנדס רשוי או אדריכל רשוי, או לבטל רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, רשאי השר לחדשם, על פי המלצת ועדת אתיקה שנתמנתה לענין זה על־ידי המועצה ושנתקבלה שלוש שנים לפחות אחרי ההחלטה בדבר ביטול התעודה או הרישום.
ערעור [תיקון: תשנ״א]
(א)
החלטה של ועדת האתיקה כאמור בסעיפים 17, 18 ו־19, למעט החלטה על התראה או נזיפה, ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי, לא יאוחר מהיום השלושים לאחר שניתנה ההחלטה אם ניתנה בפני המערער, או לאחר שהומצא לו העתק ממנה אם ניתנה שלא בפניו.
(ב)
בית המשפט רשאי להחליט על עיכוב ביצוע החלטה של ועדת אתיקה על פי בקשת המערער.
(ג)
בבואו להכריע בערעור רשאי בית המשפט לעשות אחת מאלה:
(1)
לקבל או לדחות את הערעור כולו או מקצתו, לשנות את ההחלטה של ועדת האתיקה או לבטלה ולתת אחרת במקומה, או להחזיר את ההחלטה עם הוראות לדיון חוזר בועדת האתיקה;
(2)
ליתן כל החלטה שועדת האתיקה היתה מוסמכת לתיתה.
(ד)
שר המשפטים רשאי, לאחר התייעצות עם השר, לקבוע בתקנות את סדרי הדין בערעור וכן בבקשה לעיכוב ביצוע החלטה של ועדת אתיקה.
הוראת מעבר
מי שעבד בענף הנדסה או אדריכלות לפני פרסום הודעה על פתיחת מדור לאותו ענף בפנקס המהנדסים והאדריכלים ונרשם בפנקס תוך תשעה חדשים לאחר הפרסום, זכאי לקבל תעודה כתום תקופת עבודתו שנקבעה לפי סעיף 11, אף שלא היה רשום בפנקס כל אותה תקופה.
שמירת תקפם של דינים אחרים
שום דבר האמור בחוק זה אינו בא למעט מהוראות חוק החשמל, תשי״ד–1954, או מתקנות לפיו, או לפגוע בזכות או בחובה לפיהם.
ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.


נתקבל בכנסת ביום ג׳ בניסן תשי״ח (21 במרס 1958).
  • יצחק בן־צבי
    נשיא המדינה
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.