חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס״ח–2007


ק״ת תשס״ח, 49. עדכון סכומים: ק״ת תשס״ח, 411; תשס״ט, 820; תשע״ז, 950; תשע״ח, 1166; י״פ תשע״ט, 6435; ק״ת תשפ״א, 3598.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11(ג), 11א ו־23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958, (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הרשם“ – רשם המהנדסים והאדריכלים, שמינה השר לפי סעיף 8 לחוק;
”השר“ – שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
זכאות לרישיון
(א)
מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים (להלן – הפנקס), יהיה זכאי לקבל רישיון כאמור בסעיף 11(א) לחוק, בהתקיים כל אלה:
(1)
הוא הגיש בקשה בכתב לשר לפי הנחיות הרשם;
(2)
הרשם אישר, כאמור בתקנת משנה (ב), כי –
(א)
מלאה לגביו תקופת הרישום האמורה בתקנה 2 לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ״ז–1967 (להלן – תקנות הרישוי), בענף ובמדור נושא הרישיון;
(ב)
בתקופת הרישום כאמור או לאחריה הוא צבר ניסיון מקצועי מתאים לביצוע פעולות של מהנדס או אדריכל רשוי בענף ובמדור נושא הרישיון; הניסיון האמור כלל מעורבות או טיפול מסייע, בפיקוחו ובהדרכתו של מהנדס או אדריכל רשוי, לפי העניין, בפעולות שיהיה מורשה לעשותן בעצמו רק לאחר קבלת הרישיון, והכל לפי אמות מידה מקצועיות שקבעה מועצת ההנדסה והאדריכלות לפי תקנת משנה (ב);
(3)
מי שחלה עליו חובת בחינה לרישיון לפי תקנה 4 – הוא עבר בהצלחה את הבחינה.
(ב)
אישור לעניין תקנת משנה (א)(2)(ב), ייתן הרשם, לפי אמות מידה מקצועיות שתקבע מועצת ההנדסה והאדריכלות (להלן – המועצה), לעניין –
(1)
תחומי עבודה מעשית, סוגי התנסות מקצועית והיקפם, הכול בהתחשב בפעולות שהרישיון המבוקש מתייחס אליהן;
(2)
מידת המעורבות או הטיפול המסייע של מבקש הרישיון בעבודה, וטיב ההשגחה או הפיקוח עליו בידי מהנדס או אדריכל רשוי, לפי העניין, לרבות רציפות בהשגחה או בפיקוח האמורים;
(3)
סוגי מקרים שתידרש בהם בדיקה של ועדה מקצועית מייעצת מטעם המועצה, אופן בדיקתה ומידת מעורבותה של ועדה כאמור;
(4)
אופן בדיקת התעודות והכישורים המקצועיים של מי שלמדו בחו״ל ושקילותן לאמות המידה המקצועיות;
(5)
ניסיון נדרש וסוגי אישורים הנדרשים ממהנדס או מאדריכל רשוי המשמש מאמן של מבקש הרישיון, ודרכים לאימותם;
(6)
חובתו של מבקש הרישיון להגיש לרשם טופס אישור התמחות, שיכלול את פרטי המאמן וכן את תחום ההתמחות;
(7)
חובתם של מבקש הרישיון ושל המהנדס או האדריכל הרשוי המשמש מאמן של מבקש הרישיון, בענפים מסוימים, להגיש דיווח תקופתי שיכלול פרטים בדבר תחומי העבודה המעשית שביצע מבקש הרישיון והיקפה, וכן בדבר חובתם להגיש דוח מסכם, בסיום תקופת העבודה המעשית.
(ג)
הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (להלן – האתר), את אמות המידה שנקבעו לפי תקנת משנה (ב), לרבות מועד תחילתן וכן הוראות מעבר ככל הנדרש; במקרה של שינוי אמות המידה כאמור, תורה מועצת ההנדסה והאדריכלות על מועד תחילה והוראות מעבר לאמות המידה החדשות, ובלבד שהשינוי לא יחול על מי שהחל עבודה מעשית לשם קבלת רישיון ערב השינוי.
העסקת מבקש רישיון בעבודה מקצועית בתקופת הרישום
מהנדס או אדריכל רשוי, המשמש מאמן של מבקש הרישיון במהלך תקופת הרישום, יעשה כל שניתן כדי להבטיח את העסקתו של מבקש הרישיון בעבודה מקצועית ואת מניעת העסקתו בתחומים שאינם נדרשים לשם קבלת הרישיון.
בחינה לרישיון
חובת בחינה כתנאי לקבלת רישיון תחול בענפים ובמדורים אלה:
(1)
ענף אדריכלות וענף אדריכלות נוף;
(2)
ענף הנדסה אזרחית, מדור הנדסת מבנים;
(3)
ענף הנדסה כימית, מדור להנדסה כימית.
הרשמה לבחינה ואגרה [תיקון: [הודעות]]
(א)
בחינה לרישיון תיערך אחת לשנה לפחות, במועד ובמקום שיורה הרשם; הודעה על מועד הבחינה, נוהלי ההרשמה ודרכי השגה על תוצאות הבחינה יפרסם הרשם שישים ימים לפחות מראש, בשני עיתונים יומיים לפחות ובאתר.
(ב)
בהודעה שיפרסם הרשם יצוינו מקום הבחינה וסכום אגרת הבחינה, אופן תשלומה וכל פרט אחר הנוגע לה.
(ג)
בבחינה זכאי להשתתף מי שמתקיימים בו כל אלה:
(1)
ביקש רישיון לפי תקנה 2(א)(1);
(2)
חלה עליו חובת בחינה לפי תקנה 4;
(3)
הרשם אישר כי התקיימו התנאים האמורים בתקנה 2(א)(2);
(4)
שילם אגרת בחינה.
(ד)
אגרת הבחינה תהיה בסכום של 750 שקלים חדשים (מתואם לחודש אוגוסט 2006; החל משנת 2021, 890 ש״ח); סכום זה יתעדכן ביום 1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפרסמה לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2006; הרשם יפרסם בהודעה ברשומות את סכום האגרה המעודכן.
תוכן הבחינה ומתכונתה
(א)
בחינה תהיה בכתב, בתחום ההנדסה או האדריכלות שלו היא מיועדת, לרבות בנושאים גראפיים ובנושאי חיקוקים ובטיחות שמאותו תחום.
(ב)
מתכונת הבחינה יכול שתהיה שאלות שעל הנבחן להשיב עליהן תשובה מפורטת, בחירת תשובה נכונה מתוך סדרת תשובות או שילוב של שניהם.
(ג)
תוכן הבחינה ומתכונתה טעונים אישור מועצת ההנדסה והאדריכלות או ועדה מקצועית מטעמה.
(ד)
נושאי הבחינה וכן מתכונת הבחינה כאמור בתקנת משנה (ב) יפורסמו באתר.
נוהל משמעת בבחינה
נבחן ימלא אחר כל נוהלי הבחינה שצוינו על גבי מחברת הבחינה ואחר הוראות משגיחי הבחינה; משגיח בבחינה רשאי להפסיק את בחינתו של נבחן ולפסול אותה, אם ראה כי הנבחן עובר על נהלים או הוראות כאמור באופן הפוגם, לדעתו, בכשרות בחינתו.
תוצאות הבחינה
(א)
תוצאות הבחינה יצוינו ב”עבר“ או ”נכשל“; על חלקים או פרקים בבחינה יינתן ציון חלקי באחוזים ורשאי הרשם לקבוע, בהתייעצות עם מועצת ההנדסה והאדריכלות או עם ועדה שהיא מינתה לכך, ציון לחלק או לפרק כאמור שיהיה תנאי לקבלת ציון עובר; מי שזכה לציון כולל משוקלל שלא פחת מן הציון שנקבע כאמור, זכאי לציון ”עבר“.
(ב)
(1)
נבחן רשאי, בדרך שהורה הרשם, להגיש השגה לרשם על תוצאות הבחינה לא יאוחר מ־10 ימי עבודה מיום פרסום תוצאות הבחינה; נבחן המבקש להגיש השגה כאמור, זכאי לקבל צילום מחברת הבחינה שבעניינה הגיש את ההשגה.
(2)
הרשם ימסור לנבחן החלטה לעניין השגתו בתוך 45 ימים מהיום האחרון להגשת ההשגה.
(3)
ההחלטה בהשגה תהיה סופית.
(4)
בודק ההשגה לא יהיה מי שבדק את הבחינה.
בחינה חוזרת
נבחן שנכשל או נפסל בבחינה, רשאי לשוב ולהיבחן במועד הבחינה הבא אחריה; נכשל או נפסל נבחן שלוש פעמים בבחינה, לא יהא זכאי עוד לשוב ולהיבחן, אלא לאחר שחלפו עשרים וארבעה חודשים ממועד הבחינה האחרונה שהשתתף בה.
קבלת רישיון
(א)
מי שעבר את בחינת הרישוי בהצלחה יקבל את הרישיון בתוך 15 ימים מיום פרסום תוצאות הבחינה.
(ב)
מי שאין חובת בחינה לפי תקנה 4, חלה עליו, יקבל את הרישיון בתוך 15 ימים מן היום שבו אישר הרשם כי התקיימו בו התנאים שבתקנה 2(א).
פטור מחובת בחינה בכתב
השר, בהתייעצות עם מועצת ההנדסה והאדריכלות ועם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כמשמעותה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998, רשאי לפטור מחובת בחינה בכתב מי שאינו מסוגל להשתתף בה עקב מוגבלותו, ולחייבו להיבחן במקומה בעל פה או בכל דרך אחרת שיראה לנכונה, באופן שתתקיים זכותו של מבקש הרישיון לגשת לבחינה, לפי העניין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום פרסומה ברשומות של הודעה על קביעת אמות המידה המקצועיות לגבי כל ענף או מדור לפי העניין ופרסומן באתר כאמור בתקנה 2(ג).
הוראת מעבר
תקנות אלה לא יחולו על מי שהגיש בקשה לרישיון לפני יום פרסומן.


כ״ו באלול התשס״ז (9 בספטמבר 2007)
  • אליהו ישי
    שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.