חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), תשכ״א–1960

תקנות בדבר רישום בפנקס


ק״ת תשכ״א, 482; תש״ל, 1249; תשל״ז, 1287; תשמ״א, 171.

עדכון סכומים: תשמ״ב, 323; תשמ״ג, 692; תשמ״ד, 650; תשמ״ה, 1178; תשמ״ו, 248; תשמ״ז, 1210; תשמ״ח, 286; תשמ״ט, 213; תש״ן, 138; תשנ״א, 338; תשנ״ב, 593; תשנ״ג, 291; תשנ״ד, 298; תשנ״ה, 438; תשנ״ו, 435; תשנ״ז, 220; תשנ״ח, 91; תשנ״ט, 78; תש״ס, 114; תשס״ו, 364; תשס״ח, 332; תשס״ט, 820; תשע״ז, 890; תשע״ח, 1938; תשפ״א, 2184.


בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 9 ו־23 לחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי״ח–1958, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הרשם“ – אדם שהוסמך על ידי השר לנהל פנקס המהנדסים והאדריכלים.
בקשה לרישום בפנקס
בקשה להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים תוגש לרשם בטופס שאפשר להשיגו במשרדי מהנדסי המחוז של מחלקת עבודות ציבוריות, משרד העבודה, ויצורפו אליה התעודות והמסמכים להוכחת הזכות להירשם.
אגרה [תיקון: תש״ל, תשל״ז, תשמ״א, [הודעות]]
אגרת רישום היא 95 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2021; 50 שקלים מתואמים לספטמבר 1980).
הוכחת הכשרה מתאימה
(א)
הוכיח מבקש שהוא חבר רגיל באגודת האינג׳ינרים והארכיטקטים בישראל, יראה בכך חבר הבוחנים הוכחה שלמבקש ההכשרה המתאימה לענין סעיף 9(4) לחוק.
(ב)
שוכנע חבר הבוחנים על סמך העבודות שביצע המבקש, מהותן, היקפן ונסיבות ביצוען, ועל סמך תעודות המעידות על השכלתו המקצועית, אם הוגשו תעודות כאלה, שלמבקש הידע העיוני הדרוש, יראה החבר בעבודות ובתעודות אלה הוכחה שלמבקש ההכשרה המתאימה לענין סעיף 9(4) לחוק.
בחינות
לא קויימו התנאים שבתקנה 4, ייבחן המבקש על ידי ועדת בחינות של שלושה שתמונה על ידי חבר הבוחנים, מבין חבריו או שלא מבין חבריו, במקצועות ובמקצועות משנה, כפי שיקבע חבר הבוחנים.
דרכי וסדרי בחינות
חבר הבוחנים יקבע את דרכי הבחינה וועדת הבחינות תקבע את סדרי הבחינה.
בחינות חוזרות
מועמד שנכשל בבחינה רשאי להיבחן שנית, ואם נכשל בפעם שניה רשאי לחזור ולהיבחן בהיתר מיוחד של חבר הבוחנים.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), תשכ״א–1960“.


ט״ז בכסלו תשכ״א (15 בדצמבר 1960)
  • גיורא יוספטל
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.