חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי שירות המדינה (מינויים) (מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף הקורונה)/עובדי הכנסת

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי שירות המדינה (מינויים) (מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף הקורונה)/עובדי הכנסת מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי שירות המדינה (מינויים) (מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף הקורונה), התשפ״א–2021

התאמות לפי כללי שירות המדינה (מינויים) (מסירת ידיעות ותעודות רפואיות במצב חירום נגיף הקורונה) (עובדי הכנסת), התשפ״ב–2021


הגדרות [תיקון: תשפ״ב; תשפ״ב]
בכללים אלה –
”אדם מנוע חיסון“ – כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות, שהציג אישור על כך מטעם הרופא או מטעם קופת החולים למעסיק או למי מטעמו;
”אחראי“ – ראש אגף בכיר משאבי אנוש ופיתוח ארגוני;
”אישור תו ירוק“ – כהגדרתו בתקנות הגבלת פעילות;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית“ – כהגדרתה בתקנות תו ירוק לעובדים;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה עדכנית“ – תוצאת בדיקת קורונה לפי סעיף 3 עם ממצא שלילי לנגיף הקורונה;
”אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCR“ – כהגדרתה בתקנות תו ירוק לעובדים;
”בדיקת קורונה“ – בדיקה כהגדרתה בצו בידוד בית;
”בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי“ – כהגדרתה בצו בידוד בית;
”מחלים“ – כהגדרתו בצו בידוד בית;
”נגיף הקורונה“ – נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV);
”עבודה בסיכון מוגבר“ – עבודה שהיא אחת מאלה:
(1)
עבודה שעיקרה או חלק מהותי ממנה הוא עם אוכלוסייה הנמצאת בסיכון גבוה להידבק בנגיף הקורונה או לחלות במחלה קשה אם תידבק בנגיף הקורונה;
(2)
עבודה שעיקרה או חלק מהותי ממנה הוא עם ילדים שאינם בני חיסון או שאינם מחוסנים;
(3)
עבודה במקומות שניתן לפתוח לציבור הרחב בכפוף לתנאי התו הירוק כפי שנקבעו בתקנות הגבלת פעילות;
”עבודה בעלת מאפיינים מגבירי סיכון“ – עבודה בחללים סגורים המאופיינת בריבוי מגעים בין אנשים במקום העבודה או בשהייה ממושכת משותפת של אנשים בחלל עבודה משותף, או בקרבה גופנית גבוהה לאנשים במהלך העבודה, או תוך מגע עם מזון ומשקה המוגשים לזולת, או תוך מגע אפשרי בהפרשות הזולת;
”ציבור שמנוע מלהתחסן“ – (נמחקה);
”תוצאה שלילית בבדיקת קורונה עדכנית“ – (נמחקה);
”תקופת חירום בשל נגיף הקורונה“ – הכרזה לפי סעיף 2 לחוק הסמכויות;
סעיף מטרה [תיקון: תשפ״ב]
מטרותיהם של כללים אלה הן מניעת הדבקה והפצה של נגיף הקורונה במקום העבודה ובמסגרת העבודה, הפחתת הסיכון הבריאותי לעובדי הכנסת ולמי שבא עימם במגע במסגרת עבודתם, ושמירה על התפקוד התקין והרציף של הכנסת, לרבות הבטחת השירותים החיוניים שהם מספקים באופן סביר והולם ולפי דרישות הדין, בתקופת החירום בשל נגיף קורונה.
בדיקת קורונה עדכנית [תיקון: תשפ״ב; תשפ״ב, תשפ״ב־2]
(א)
תוצאת בדיקת קורונה תיחשב עדכנית אם הוצג אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כאמור בסעיף 2(א)(2) לתקנות תו ירוק לעובדים.
(ב)
תוצאת בדיקת קורונה תיחשב עדכנית אם עובד מנוע חיסון, הציג אישור כאמור בסעיף 2(א)(5) לתקנות תו ירוק לעובדים.
(ג)
האחראי רשאי להורות כי בדיקת קורונה תיחשב עדכנית אם נעשתה בפרק זמן שונה מהנאמר בסעיף קטן (א) או (ב) אם קיבל את אישור המנהל הכללי של הכנסת לאחר שהתייעץ עם רופא הכנסת; אישור כאמור יינתן רק לאחר שהתקבל אישור המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי מטעמו לאותו עניין.
בקשת מידע בדבר תו ירוק [תיקון: תשפ״ב]
(א)
אחראי רשאי לבקש מעובד להציג אישור תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה עדכנית, אם קיימים ברשות העובד, אם מצא כי הדבר דרוש לצורך קביעת סדרי העבודה במחלקה או בכנסת לשם השגת המטרות שבסעיף 2.
(ב)
אחראי רשאי לבקש מעובד לעדכן אותו על כל שינוי במצבו כפי שהוצג לפי סעיף קטן (א).
(ג)
לעניין סעיף זה, ”סדרי העבודה“ – הגבלה, שינוי או התאמה לעניין אופן ביצוע העבודה במחלקה או בכנסת בתקופת החירום בשל נגיף הקורונה הדרושים לפי צורכי המחלקה או הכנסת באותה עת להגשמת המטרות שבסעיף 2, ובכלל זה –
(1)
צמצום או מניעה של שהייה של עובדים לא מחוסנים עם ציבור שמנוע מלהתחסן או בעבודה בסיכון מוגבר או עבודה בעלת מאפיינים מגבירי סיכון;
(2)
צמצום ריבוי מגעים במקום העבודה בין עובדים ובין מי שבא עימם במגע;
(3)
צמצום או מניעה של שהייה ממושכת משותפת;
(4)
קביעת היקף והרכב השהייה המותרת במקום העבודה.
דרישת בדיקה מעובד שלא הציג אישור תו ירוק [תיקון: תשפ״ב]
(א)
אם האחראי מצא כי לשם הבטחת קיום המטרות שבסעיף 2 נדרש שהעובד יבצע את עבודתו במקום העבודה, כשהוא מחלים או בעל ממצא שלילי לקורונה, לעניין סדרי העבודה כאמור בסעיף 4 רשאי האחראי לדרוש מהעובד להציג אישור תו ירוק, אם קיים ברשות העובד, או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה עדכנית, וזאת במקרים האלה:
(1)
אם העובד מועסק בעבודה בסיכון מוגבר או עבודה בעלת מאפיינים מגבירי סיכון;
(2)
אם העובד מועסק בעבודה מסוג אחר, לאחר שנתן את דעתו למידת הפגיעה במטרות שבסעיף 2, למידת חיוניות השירות, וזאת אל מול מידת הפגיעה בעובד בהטלת חובת הבדיקה, ומצא כי הדרישה סבירה ומידתית בנסיבות העניין, בהתחשב, בין השאר, בקיומן של חלופות סבירות אחרות, לעניין אופן ומתכונת העסקתו של העובד.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א) אם מצא האחראי כי לשם הבטחת קיום המטרות שבסעיף 2, ניתן בנסיבות העניין ובשים לב למידת הסיכון הבריאותי להסתפק בתוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי הוא רשאי לאשר זאת אם התקיימו כל אלה:
(1)
האחראי קיבל אישור של נציב שירות המדינה או מי מטעמו באותו מקרה; אישור כאמור יינתן רק לאחר שהתקבל אישור המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי מטעמו;
(2)
הבדיקה בוצעה בכניסה למקום העבודה;
(3)
הבדיקה בוצעה במהלך 84 שעות לפני כניסתו של העובד למקום העבודה, או פרק זמן אחר שנקבע לפי סעיף 3.
ערר [תיקון: תשפ״ב]
(א)
עובד רשאי לערור לפני המנהל הכללי של הכנסת על בקשת מידע או דרישה כאמור בסעיפים 4 או 5; החלטה בערר תתקבל בתוך פרק זמן סביר ולאחר התייעצות עם רופא הכנסת.
(ב)
אין בהגשת ערר לפי סעיף קטן (א) כדי לגרוע מתוקף בקשת המידע או הדרישה כאמור בסעיפים 4 או 5, או להשהות את יישום סדרי העבודה.
שמירת דינים [תיקון: תשפ״ב]
תקנות אלה אינן גורעות מהגבלות שנקבעו בתקנות לפי סימן ב׳ בפרק ג׳ לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020, המחייבות כניסת עובדים למקום העבודה בהצגת אישור תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כתנאי לכניסת העובד.


ל׳ בניסן התשפ״א (12 באפריל 2021)
  • דניאל הרשקוביץ
    יושב ראש ועדת השירות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.