חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התש״ף–2020


חוק זה פורסם ביום 20.8.2020.


הגדרות
בחוק זה –
”גוף ציבורי“ – גוף כמפורט להלן, למעט בית דין כהגדרתו בחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב–1992, המנוי בטור ג׳ לתוספת הראשונה:
(1)
משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;
(2)
תאגיד שהוקם בחוק;
(3)
חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה–1975;
”הגורם הממונה“ – כל אחד מאלה, לפי העניין, המנויים בטור ד׳ לתוספת הראשונה:
(1)
לעניין שירות חיוני שהוא אחד מאלה – השר המנוי לצדו, לפי העניין:
(א)
שירות שאופן נתינתו נקבע בחוק – השר הממונה על ביצוע החוק;
(ב)
שירות שנותן תאגיד שהוקם בחוק – השר הממונה על החוק שמכוחו הוקם התאגיד;
(ג)
שירות שנותנת חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית – השר שנקבע כאחראי לענייני החברה הממשלתית או החברה האם;
(2)
לעניין שירות חיוני שאופן נתינתו נקבע בתקנות ואינו שירות מהשירותים המנויים בפסקה (1) – השר או גורם אחר המוסמך להתקין את התקנות האמורות או עובד הגוף הציבורי בעל תפקיד בכיר בו הקשור למתן השירות, שכל אחד מהם קבע כגורם ממונה לעניין זה;
”הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה“ – הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה;
”הוועדה“ – ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, ואם לא הוקמה – ועדה של הכנסת שוועדת הכנסת קבעה לעניין זה;
”חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה“ – חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020;
”שירות חיוני“ – שירות המנוי בטור א׳ לתוספת הראשונה שנועד להבטיח את ביטחונו התעסוקתי והכלכלי של אדם וכן את בריאותו, רווחתו וזכויות היסוד שלו, הניתן לפי חיקוק בידי גוף ציבורי המנוי בטור ב׳ לאותה תוספת, למעט שירות הניתן על ידי ערכאה שיפוטית או הכרוך בהפעלת סמכות מעין שיפוטית;
”שירות מרחוק“ – שירות חיוני הניתן מרחוק, שלא פנים אל פנים, ובכלל זה שירות הניתן באופן מקוון או באמצעות טלפון, דואר, דואר אלקטרוני, פקסימיליה או אמצעי דיגיטלי אחר.
תנאים למתן שירות חיוני כשירות מרחוק
(א)
(1)
נקבעו בחיקוק הוראות לעניין אופן מתן שירות חיוני מסוים שתכליתן היא אחת או יותר מהתכליות המפורטות בתוספת השנייה, ושוכנע הגורם הממונה כי בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לא ניתן לתת את השירות לפי אותן הוראות או שהשירות אינו נגיש לציבור במידה מספקת בשל מצב החירום, רשאי הוא לקבוע כי על אף האמור באותו חיקוק יוכל הגוף הציבורי לתת את השירות כשירות מרחוק בהתאם להוראות שיקבע הגורם הממונה.
(2)
לא יקבע הגורם הממונה הוראות לפי פסקה (1) אלא אם כן שוכנע כי אין במתן השירות מרחוק לפי אותן הוראות כדי לפגוע בתכלית העומדת בבסיס אופן מתן השירות החיוני לפי החיקוק שמכוחו הוא ניתן, ובכלל זה השפעת מתן השירות מרחוק בין היתר על הסתמכות צד שלישי, מהימנות מסמכים והשפעה על דיני הראיות, ולאחר הליך מתועד של ניהול סיכונים שבו שקל את החשיבות שבמתן השירות ואת הסיכונים הכרוכים בנתינתו מרחוק ונקט אמצעים להקטנתם, ובכלל זה אמצעים הקשורים להגנת סייבר, הזדהות בטוחה ואבטחת המידע.
(ב)
בהחלטתו על מתן שירות חיוני מרחוק לפי הוראות סעיף קטן (א) רשאי הגורם הממונה לסטות מהדרישות הקבועות בחיקוק לעניין נוכחות פיזית של אדם, הזדהות של אדם, בחינת מהימנות של מסמך הנדרש לצורך מתן השירות, העדה על הסכמה באופן מסוים, חתימה או המצאה בדרך מסוימת, והכול בכפוף לווידוא קיומן של התכליות המנויות בתוספת השנייה.
(ג)
מתן שירות חיוני כשירות מרחוק אין בו כדי לבוא במקום מתן השירות בדרך הקבועה בחוק או בתקנות, אלא נוסף עליו, אלא אם כן ההגבלות שהוטלו כדי למנוע או לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה אינן מאפשרות את מתן השירות בדרך האמורה.
(ד)
נקבעו ההוראות לעניין אופן מתן שירות חיוני מסוים כאמור בסעיף קטן (א), הן בחוק והן בתקנות, והגורם הממונה המנוי בטור ג׳ לתוספת הראשונה לצד אותו שירות חיוני אינו הגורם המוסמך להתקין את התקנות, לא יקבע אותו גורם ממונה הוראות לעניין אופן מתן השירות מרחוק לפי סעיף קטן (א) בשינוי מהוראות החוק.
(ה)
בקביעת ההוראות לעניין אופן מתן השירות מרחוק לפי סעיף קטן (א) יתחשב הגורם הממונה, בין השאר, במאפיינים הייחודים של קבוצת מקבלי השירות ויבטיח כי –
(1)
יינתן מענה הולם למקבלי השירות החיוני שעשוי להיות להם קושי לעשות שימוש בשירות מרחוק וכן לאנשים עם מוגבלות, לפי סוג המוגבלות, לרבות ביצוע התאמות במתן השירות;
(2)
יינקטו אמצעים הולמים לשם הגנת הפרטיות, הגנת הסייבר, הזדהות בטוחה ואבטחת המידע, לרבות אם מתן השירות מרחוק הביא ליצירתם של מאגרי מידע, פיקוח והגנה על הנתונים שבהם, ואמצעים לשם מניעת שימוש בלתי מורשה במידע או דליפתו, בהתאם לסיכון לשימוש או לדליפה כאמור הכרוך במתן השירות.
(ו)
הוראות לפי סעיף קטן (א) יעמדו בתוקפן בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה או בתקופת תוקפו של חוק זה כאמור בסעיף 11, לפי המוקדם.
פרסום ומענה לפניות הציבור
(א)
הוראות הגורם הממונה לעניין אופן מתן השירות מרחוק לפי סעיף 2 יפורסמו ברשומות וכן במקום שנקבע בטור ה׳ לתוספת הראשונה, באופן נגיש שיאפשר את איתורן בקלות ושיהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, לפי סוג המוגבלות.
(ב)
בפרסום כאמור בסעיף קטן (א) יצוינו דרכי פנייה לפניות הציבור בכל הנוגע לאופן מתן השירות מרחוק.
ביקורת שיפוטית
על החלטת גורם ממונה לפי חוק זה ניתן לעתור או לערער לערכאה המוסמכת לפי החיקוק שבו נקבעו הוראות לעניין אופן מתן השירות החיוני; בדונה בהחלטה כאמור תקיים הערכאה המוסמכת ביקורת שיפוטית על ההחלטה.
שמירת דינים
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מההוראות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981.
שינוי התוספות
(א)
כל שר שהוא הגורם הממונה לעניין שירות חיוני מסוים, רשאי, בצו, באישור הוועדה, לשנות את התוספת הראשונה לגבי אותו שירות חיוני.
(ב)
שר המשפטים, באישור הוועדה, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה.
ביצוע
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.
(א)
הנוסח שולב בחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967 כהוראת שעה בתקופה שמיום ט״ו בתמוז התש״ף (7 ביולי 2020) (להלן – המועד הקובע) עד תום שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה (להלן – התקופה הקובעת).
(ב)
שר המשפטים, באישור הוועדה, רשאי, בצו, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בשלושה חודשים נוספים.
הנוסח שולב בחוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו–1986 כהוראת שעה בתקופה שמהמועד הקובע עד יום תחילתו של חוק שירותי תשלום, התשע״ט–2019, כאמור בסעיף 77(א) לאותו חוק, לפי הקצרה מהן.
תוקף
דיווח לכנסת
שר המשפטים ידווח לוועדה, בתום שמונה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, על יישומו, ובכלל זה על השירותים החיוניים שניתנו מרחוק ואופן נתינתם.

תוספת ראשונה

(ההגדרות ”גוף ציבורי“, ”הגורם הממונה“ ו”שירות חיוני“ שבסעיף 1 וסעיף 3)

 טור א׳
השירות החיוני
טור ב׳
החיקוק שלפיו ניתן שירות חיוני
טור ג׳
הגוף הציבורי נותן השירות החיוני
טור ד׳
הגורם הממונה לקביעת הוראות לעניין מתן שירות מרחוק
טור ה׳
מקום פרסום ההוראות לעניין שירות מרחוק
1.בקשה לרישום אגודה שיתופיתסעיף 8 לפקודת האגודות השיתופיותרשם האגודות השיתופיותשר הכלכלה והתעשייהאתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה – רשם האגודות השיתופיות (להלן – אתר האינטרנט של רשם האגודות השיתופיות)
2.בקשה לרישום אגודה שיתופיתתקנה 1 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), התשל״ו–1976 (להלן – תקנות הייסוד)רשם האגודות השיתופיותרשם האגודות השיתופיותאתר האינטרנט של רשם האגודות השיתופיות
3.רישום תיקון תקנון של אגודה שיתופיתסעיף 12 לפקודת האגודות השיתופיותרשם האגודות השיתופיותשר הכלכלה והתעשייהאתר האינטרנט של רשם האגודות השיתופיות
4.רישום תיקון תקנון של אגודה שיתופיתתקנה 7(ד) לתקנות הייסודרשם האגודות השיתופיותרשם האגודות השיתופיותאתר האינטרנט של רשם האגודות השיתופיות
5.רישום שעבוד של אגודה שיתופית וסמכויות נלוותסעיף 28 לפקודת האגודות השיתופיותרשם האגודות השיתופיותשר הכלכלה והתעשייהאתר האינטרנט של רשם האגודות השיתופיות
6.אימות מסמכים והגשת בקשה מקוונת, דוח מקוון ומסמך מקווןתקנות 16 ו־16א(ד) לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש״ס–1999רשם החברותרשם החברותאתר האינטרנט של רשות התאגידים – רשם החברות
7.רישום משכוןתקנה 8 לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ״ד–1994רשם המשכונותרשם המשכונותאתר האינטרנט של רשות התאגידים – רשם המשכונות
8.הגשת בקשה לרישום מפלגה והתנגדות לרישום מפלגהתקנות 1 ו־5 לתקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ״ג–1993רשם המפלגותרשם המפלגותאתר האינטרנט של רשות התאגידים – רשם המפלגות
9.שירות מרחוק הפקדת ייפוי כוח מתמשך, ובכלל זה ייפוי כוח רפואי והפקדת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוססעיף 32יז לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962 (להלן – חוק הכשרות המשפטית), לרבות כפי שהוחל בסעיף 35א לאותו חוקהאפוטרופוס הכללישר המשפטיםאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
10.הפקדת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצוןתקנה 6 לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע״ז–2017 (להלן – תקנות ייפוי כוח מתמשך)האפוטרופוס הכלליהאפוטרופוס הכלליאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
11.הפקדת ייפוי כוח רפואי שנערך בפני בעל מקצועתקנה 7 לתקנות ייפוי כוח מתמשךהאפוטרופוס הכלליהאפוטרופוס הכלליאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
12.קבלת מידע על ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצוןתקנות 13 עד 16 לתקנות ייפוי כוח מתמשךהאפוטרופוס הכלליהאפוטרופוס הכלליאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
13.כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשךסעיף 32יט לחוק הכשרות המשפטיתהאפוטרופוס הכללישר המשפטיםאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
14.כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשךתקנה 10 לתקנות ייפוי כוח מתמשךהאפוטרופוס הכלליהאפוטרופוס הכלליאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
15.מסירת הודעה על פקיעת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצוןסעיף 32כב לחוק הכשרות המשפטית, לרבות כפי שהוחל בסעיפים 35א, 64 ו־64א לאותו חוקהאפוטרופוס הכללישר המשפטיםאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
16.מסירת הודעה על פקיעת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצוןתקנה 17 לתקנות ייפוי כוח מתמשךהאפוטרופוס הכלליהאפוטרופוס הכלליאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
17.מסירת הודעה בכתב על ביטול ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס או מסמך הבעת רצוןסעיף 32כג(א) ו־(ב) לחוק הכשרות המשפטית, לרבות כפי שהוחל בסעיפים 35א, 64 ו־64א לאותו חוקהאפוטרופוס הכללישר המשפטיםאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
18.מסירת הודעה בכתב על ביטול ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצוןתקנה 18 לתקנות ייפוי כוח מתמשךהאפוטרופוס הכלליהאפוטרופוס הכלליאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
19.משלוח הודעותתקנות 9 ו־12 לתקנות ייפוי כוח מתמשךהאפוטרופוס הכלליהאפוטרופוס הכלליאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
20.עריכת הכשרה לעורכי דיןתקנה 19 לתקנות ייפוי כוח מתמשךהאפוטרופוס הכלליהאפוטרופוס הכלליאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
21.הגשת פרטה ודוחותתקנה 10 לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), התש״ל–1970האפוטרופוס הכלליהאפוטרופוס הכלליאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
22.המצאה לנאמן בהליך חדלות פירעון לגבי יחיד בידי מי שאינו מיוצגתקנה 66 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ט–2019 (להלן – תקנות חדלות פירעון), לרבות כפי שהוחלה בתקנה 110 לאותן תקנותהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לשכת הוצאה לפועלהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועלאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
23.הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים בידי יחיד שאינו מיוצגתקנה 68(ב) או 111(ב) לתקנות חדלות פירעוןהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועלהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועלאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
24.הגשת עמדה לגבי דוח ממצאי בדיקה, בידי מי שאינו מיוצגתקנה 106 לתקנות חדלות פירעוןהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לשכת הוצאה לפועלהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועלאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
25.הגשת דוחותתקנה 108 לתקנות חדלות פירעון, לרבות כפי שהוחלה בתקנה 110 לתקנות האמורותהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או רשם ההוצאה לפועלהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועלאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
26.המצאה לרשם ההוצאה לפועלתקנה 112(ב) לתקנות חדלות פירעוןלשכת ההוצאה לפועלמנהל מערכת ההוצאה לפועלאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה
27.הגשת תביעת חוב בידי נושה שאינו מיוצגתקנה 120 לתקנות חדלות פירעוןהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לשכת הוצאה לפועלהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועלאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
28.הגשת תביעת חוב בידי עובד שאינו מיוצגתקנה 133(ב) לתקנות חדלות פירעוןהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לשכת הוצאה לפועלהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועלאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
29.המצאה לממונה או לנאמן בידי בעל עניין בהליכי חדלות פירעוןתקנה 143(א) ו־(ב) לתקנות חדלות פירעוןהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לשכת הוצאה לפועלהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או מנהל מערכת ההוצאה לפועלאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה או אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, לפי העניין
30.הגשת תביעת חוב בידי נושה שאינו מיוצג בהליך פשיטת רגל שחלות לגביו ההוראות לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם–1980, כאמור בסעיף 373 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח–2018תקנה 76(א) לתקנות פשיטת הרגל, התשמ״ה–1985הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכליהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכליאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
31.מסירת בקשה לפירוק על ידי תאגיד המתפרק בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות החברות (פירוק), התשמ״ז–1987תקנה 4 לתקנות החברות (פירוק), התשמ״ז–1987הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכליהממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכליאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
32.הפקדת צוואה וביטול הפקדהתקנות 6, ו־6ב לתקנות הירושה, התשנ״ח–1998 (להלן – תקנות הירושה)הרשם לענייני ירושההממונה הארצי לענייני ירושהאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
33.עשיית צוואה בפני רשותתקנה 7 לתקנות הירושההרשם לענייני ירושההממונה הארצי לענייני ירושהאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
34.מסירת צוואהתקנה 8 לתקנות הירושההרשם לענייני ירושההממונה הארצי לענייני ירושהאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
35.הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואהתקנה 14 לתקנות הירושההרשם לענייני ירושההממונה הארצי לענייני ירושהאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
36.הגשת התנגדות לבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואהסעיף 67 לחוק הירושה, התשכ״ה–1965 (להלן – חוק הירושה)הרשם לענייני ירושהשר המשפטיםאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
37.התנגדות לבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה ולבקשה למינוי מנהל עיזבוןתקנה 19 לתקנות הירושה, לרבות כפי שהוחלה בתקנה 33 לתקנות האמורותהרשם לענייני ירושההממונה הארצי לענייני ירושהאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
38.תיקון או ביטול של צו ירושה או של צו קיום צוואהתקנה 27 לתקנות הירושההרשם לענייני ירושההממונה הארצי לענייני ירושהאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
39.בקשה למינוי מנהל עיזבוןתקנה 31 לתקנות הירושההרשם לענייני ירושההממונה הארצי לענייני ירושהאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
40.הגשת פרטה ודוחותתקנות 38 ו־41 לתקנות הירושההרשם לענייני ירושההממונה הארצי לענייני ירושהאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה
41.רישום מכרתקנות 9 עד 14 ו־16 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע״ב–2011 (להלן – תקנות המקרקעין)רשם המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
42.רישום חכירה ואישור לתיקון תנאי חכירהתקנות 9 עד 14 ו־16 לתקנות המקרקעין ותקנה 2 לתקנות המקרקעין (רישום תיקון תנאי חכירה) (הוראת שעה), התשנ״ה–1995רשם המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
43.רישום משכנתה, הפקעת משכנתה בדרך של הפקדה ומחיקת עיקוליםתקנות 9 עד 14, 16, 72 ו־73 לתקנות המקרקעיןרשם המקרקעין או מפקח על רישום מקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
44.רישום ירושהתקנות 18 ו־20 לתקנות המקרקעיןרשם המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
45.רישום או מחיקה של הערת אזהרהתקנות 21 ו־22 לתקנות המקרקעיןרשם המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
46.רישום הערה על צורך בהסכמה או מחיקתהתקנה 24 לתקנות המקרקעיןרשם המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
47.מחיקת הערה על מקלט או מחסהתקנה 28(ב) לתקנות המקרקעיןרשם המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
48.מחיקת הערה על אי־התאמהתקנה 29(ב) לתקנות המקרקעיןרשם המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
49.רישום זכות קדימהתקנות 34 עד 39 לתקנות המקרקעיןרשם המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
50.רישום הסכם שיתוףתקנה 40 לתקנות המקרקעיןרשם המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
51.רישום זיקת הנאהתקנה 41 לתקנות המקרקעיןרשם המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
52.בקשה לרישום ראשון, בקשה לחידוש רישום, בקשה לתיקון שטח או גבולות והגשת התנגדותתקנות 43 עד 45 ו־47 לתקנות המקרקעיןהמפקח על רישום מקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
53.הגשת בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים, תיקון צו רישום, ביטול הרישום ורישום תקנון לבית משותףתקנות 54, 58 עד 60 ו־84 לתקנות המקרקעיןמפקח על רישום המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
54.רישום פעולת תכנון ורישום חלוקה חדשהתקנות 65 ו־66 לתקנות המקרקעיןרשם המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
55.ביטול רישום בידי הצדדיםתקנה 71 לתקנות המקרקעיןמפקח על רישום מקרקעין או רשם המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
56.עיון באוסף תעודות וקבלת עותקים מאושריםתקנה 93 לתקנות המקרקעיןרשם המקרקעיןהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
57.הודעה על קריאת לוח זכויות או לוח חלוקה, הגשת הודעת תביעה והודעה שבעל פהתקנות 9, 12 ו־13 לתקנות הסדר זכויות במקרקעין (הליכי הסדר וסדרי־דין), התשל״ג–1972פקיד ההסדרהממונה על המרשםאתר האינטרנט של הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין
58.בקשה לרישיוןתקנות 1 ו־2 לתקנות הפיקוח על בתי־ספר (בקשה לרישיון), התש״ל–1970המנהל הכללי של משרד החינוךמנהל מינהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוךאתר האינטרנט של משרד החינוך
59.בקשה לרישיוןתקנות 2(א) ו־(ב) ו־3 לתקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון), התשס״ט–2009המנהל הכללי של משרד החינוךמנהל מינהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוךאתר האינטרנט של משרד החינוך
60.בקשה להכרהתקנה 2 לתקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי), התשס״ט–2009שר החינוךמנהל מינהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוךאתר האינטרנט של משרד החינוך
61.ערעור של הורים על החלטה בבקשת העברהתקנה 11 לתקנות חינוך ממלכתי (העברה), התשי״ט–1959מנהל המחוז או המנהל הכללי של משרד החינוךמנהלת המינהל הפדגוגיאתר האינטרנט של משרד החינוך
62.הגשת בקשה להכרזה ובקשה לתמיכת המדינהתקנות 2 ו־8 לתקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), התשי״ד–1953משרד החינוךמנהל מינהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוךאתר האינטרנט של משרד החינוך

תוספת שנייה

(סעיף 2)

התכליות שבבסיס אופן מתן שירות חיוני

גמירת דעת של אדם;
אימות זהות של אדם;
מהימנות של תהליך מתן השירות;
מהימנות של מידע העובר אגב מתן השירות.


התקבל בכנסת ביום כ״ט באב התש״ף (19 באוגוסט 2020).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אבי ניסנקורן
  שר המשפטים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.