חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון), התשס״ט–2009


ק״ת תשס״ט, 1252.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8 ו־38 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס״ח–2009 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


פרשנות
בתקנות אלה –
”בעל מוסד“ – מי שמקיים את מוסד החינוך ומעסיק את עובדי מוסד החינוך;
”הכרה“ – כמשמעותה בחוק;
”המנהל הכללי“ – המנהל הכללי של משרד החינוך;
”מוסד“, ”מוסד חינוך“ – מוסד חינוך המגיש בקשה לרישיון מכוח החוק;
בקשה לרישיון או לחידוש רישיון והגשתה
(א)
בקשה לרישיון תוגש בכתב ובחתימת בעל מוסד ואם היה תאגיד, בידי מורשי החתימה של בעל המוסד ותכלול פרטים אלה:
(1)
פרטים על מבקש הרישיון;
(2)
פרטים על המוסד – שם מנהל המוסד ומען המוסד;
(3)
רשימת המועמדים להיות תלמידים בכל כיתה וכן גילם ומען הוריהם;
(4)
רשימת מי שיועסקו במוסד.
(ב)
בקשה לרישיון תוגש לא יאוחר מיום א׳ באייר שלפני תחילת שנת הלימודים, המנהל הכללי יהיה רשאי לאשר מטעמים מיוחדים הגשת בקשה לרישיון אף אם לא הוגשה במועד.
(ג)
בקשה לחידוש רישיון תכלול את כל הפרטים הנדרשים בבקשה לקבלת רישיון, אם לא חלו שינויים יצהיר בעלו של המוסד כי לא חל שינוי בפרטים.
המסמכים המצורפים לבקשה
לכל עותק מהבקשה יצורפו מסמכים אלה:
(1)
אם המבקש הוא תאגיד – העתק מעודכן של תזכיר ותקנות ההתאגדות של החברה, תקנות האגודה או האגודה השיתופית, חוזה השותפות של השותפות או המסמך האחר שלפיו הוקם התאגיד וכן פרטים על מי שבידו השליטה, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968, על התאגיד ועל מי שמוסמך לחייבו;
(2)
הצהרת מבקש הרישיון כי לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה או שמתנהלת נגדו לפי חוק חקירה על עבירה כאמור, וכי הוא מודע לחובותיו לפי סעיפים 19, 21, 25, 29 ו־30 לחוק;
(3)
נסח מהרישום בפנקסי המקרקעין הנוגע למקרקעין המשמשים לצורך המוסד;
(4)
אם המוסד ייפתח או יפעל בבניין שכור – העתק מחוזה השכירות;
(5)
תשריטים של מבני בית הספר וחצרותיו, חתומים בידי מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958;
(6)
אישור של יועץ בטיחות מוסמך ולפיו תנאי הציוד והבטיחות במוסד הם בהתאם לקבוע בחוזר המנהל הכללי בעניין זה;
(7)
רשימת לימודי הקודש ומסגרת השעות הנלמדת על פי תחומי הלימוד במהלך שבוע הלימודים;
(8)
דין וחשבון כספי שנתי וההכנסות וההוצאות לשנת הכספים האחרונה או הצעת תקציב אם היה המוסד חדש, לרבות פרטים מלאים ונכונים, והוצאות המוסד לשירותים ולבניינים;
(9)
פירוט של הציוד והריהוט המצויים במוסד;
(10)
שכר הלימוד וסדרי הגבייה;
(11)
תצהיר כי משכורות העובדים במוסד ישולמו על פי כל דין.
מידע למשרד
מנהל מוסד חינוך חייב למסור לבקשת המנהל הכללי את כל הפרטים הדרושים לשם החלטה בבקשה לרישיון.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה׳ באב התשס״ט (26 ביולי 2009), ואולם תקנה 2(ב) תחול על בקשות לרישיון משנת הלימודים התשע״א ואילך.


ג׳ באלול התשס״ט (23 באוגוסט 2009)
  • גדעון סער
    שר החינוך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.