חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע (נגיף הקורונה החדש)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע (נגיף הקורונה החדש) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק החזר מקדמה בשל ביטול אירוע (נגיף הקורונה החדש), התשפ״א–2020


הגדרות
בחוק זה –
”אולם אירועים“ – אולם שמחות, גן אירועים או עסק אחר שנערכים בו אירועים;
”אירוע“ – אירוע משפחתי או אירוע פרטי אחר שמועדו המתוכנן היה מיום ט״ז באדר התש״ף (12 במרס 2020) ואילך והחוזה לגביו נכרת לפני המועד האמור;
”הגבלות נגיף הקורונה“ – איסורים והגבלות שנקבעו לפי דין על פעילות יחידים ועסקים עקב התפשטות נגיף הקורונה;
”הוצאות מיוחדות“ – סכום שמפעיל אולם אירועים הוציא לשם קיום מפגש שמטרתו בחירת המזון והמשקאות שיוגשו באירוע, לפי חוזה שנחתם בינו ובין מזמין אירוע, שאינו עולה על 2,000 שקלים חדשים או על הסכום שיתקבל ממכפלה של מחיר המזון והמשקאות לאדם כפי שנקבע בחוזה במספר המשתתפים באותו מפגש, לפי הנמוך;
”המועד המקורי“ – המועד לקיום אירוע שעליו הסכימו מזמין אירוע ומפעיל אולם אירועים בעת כריתת החוזה לעריכת האירוע;
”מזמין אירוע“ – מי שהתקשר בחוזה לעריכת אירוע עם מפעיל אולם אירועים;
”מקדמה“ – תשלום מראש של מחיר האירוע, כולו או חלקו, לפני עריכת האירוע;
”נגיף הקורונה“ – נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV);
”השר“ – שר המשפטים.
הסכמה על דחיית אירוע וחובת החזר מקדמה בשל ביטול אירוע
(א)
(1)
התקשרו מזמין אירוע ומפעיל אולם אירועים בחוזה לעריכת אירוע באולם אירועים (בחוק זה – הצדדים לחוזה) שלפיו שולמה למפעיל האולם מקדמה ובשל הגבלות נגיף הקורונה האירוע בוטל, ינהלו הצדדים לחוזה משא ומתן בתום לב, בתוך חודשיים מהמועד המקורי או מיום תחילתו של חוק זה, לפי המאוחר, כדי להסכים על מועד אחר לאירוע שייערך בתוך פרק זמן סביר ובתנאים שייקבעו בתום לב; לעניין זה, ”פרק זמן סביר“ – תקופה שלא תעלה על חמישה חודשים מהמועד המקורי או מיום תחילתו של חוק זה, לפי המאוחר.
(2)
נטל ההוכחה כי התנאים לקיום האירוע במועד אחר שהציע במשא ומתן מפעיל אולם האירועים למזמין האירוע הוצעו בתום לב הוא על מפעיל האולם.
(ב)
הסכימו הצדדים לחוזה על מועד אחר לעריכת האירוע כאמור בסעיף קטן (א) והאירוע בוטל בשל הגבלות נגיף הקורונה, ישיב מפעיל אולם האירועים למזמין האירוע את המקדמה ששילם בתוך חודש מהמועד המתוכנן לעריכת האירוע; המפעיל אינו רשאי להפחית סכום כלשהו מהמקדמה שישיב, למעט הוצאות מיוחדות.
(ג)
החליט מפעיל אולם אירועים שלא לנהל משא ומתן כאמור בסעיף קטן (א) או ניהל משא ומתן שלא בתום לב בניגוד להוראות אותו סעיף קטן, יחולו הוראות סעיף קטן (ב), ובלבד שחובת ההשבה תהיה בתוך חודש מיום פנייתו בכתב של מזמין האירוע אל מפעיל אולם האירועים.
(ד)
לא הסכימו הצדדים לחוזה על עריכת האירוע במועד אחר כאמור בסעיף קטן (א) או החליט מזמין האירוע שלא לנהל משא ומתן, ישיב מפעיל אולם האירועים למזמין האירוע את סכום המקדמה ששילם בתוך חודש מיום פנייתו בכתב של המזמין אליו; המפעיל אינו רשאי להפחית מהמקדמה סכום כלשהו, למעט סכומים אלה:
(1)
דמי ביטול, שלא יעלו על 3,000 שקלים חדשים או על 5% ממחיר האירוע שסוכם בין מפעיל אולם האירועים ומזמין האירוע בעת כריתת החוזה לקיום האירוע, לפי הנמוך;
(2)
הוצאות מיוחדות.
פיצויים לדוגמה
(א)
דרש מזמין האירוע בכתב את השבת המקדמה שהוא זכאי לה לפי חוק זה, והמפעיל לא שילם את הסכום בתוך חודש מיום הדרישה, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 10,000 שקלים חדשים.
(ב)
בקביעת פיצויים לדוגמה רשאי בית המשפט לשקול, בין השאר, את חומרת ההפרה, היקפה הכספי ונסיבותיה.
עדיפות החוק
(א)
הוראות חוק זה יחולו על אף האמור בכל דין או חוזה לעניין מקדמה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות חוק זה לא יחולו אם האירוע במועד המקורי בוטל כאמור בסעיף 2 והצדדים לחוזה הגיעו להסכמה אחרת ביניהם לעניין החזר מקדמה לאחר יום ט״ז באדר התש״ף (12 במרס 2020), ובלבד שההסכמה כאמור הייתה מפורשת, בכתב ובנפרד מכל הסכמה אחרת בין אותם צדדים.
ביצוע
השר ממונה על ביצוע חוק זה.
תחילה
תחילתו של חוק זה ביום י״ז בטבת התשפ״א (1 בינואר 2021) (להלן – יום התחילה).
הוראות מעבר לעניין מועד השבת המקדמה
על אף האמור בסעיף 4, הסכימו הצדדים לחוזה לפני יום התחילה על מועד אחר לעריכת האירוע והאירוע בוטל בשל הגבלות נגיף הקורונה, ישיב מפעיל אולם האירועים למזמין האירוע את המקדמה ששילם בתוך חודש מיום התחילה; המפעיל אינו רשאי להפחית סכום כלשהו מהמקדמה שישיב, למעט הוצאות מיוחדות.


התקבל בכנסת ביום ז׳ בטבת התשפ״א (22 בדצמבר 2020).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אבי ניסנקורן
  שר המשפטים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.