חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש״ף–2020


פרק א׳: הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס

הגדרה – פרק א׳
בפרק זה, ”התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום כ״ו באדר התש״ף (22 במרס 2020) עד יום ח׳ בסיוון התש״ף (31 במאי 2020).
הארכת תקופות המסתיימות בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה
(א)
בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החיקוקים המפורטים בסעיף קטן (ב), התקופה הקובעת לא תבוא במניין, אם התקיימו שני אלה:
(1)
מועדי תחילתן של התקופות חלים לפני תום התקופה הקובעת;
(2)
מועדי סיומן של התקופות חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה.
(ב)
אלה התקופות שעליהן תחול הוראת סעיף קטן (א):
(1)
(א)
סעיף 66א(א)(2) – לעניין הגשת השגה;
(ב)
סעיף 119א(ו) רישה – לעניין תקופת 21 הימים הקבועה בו;
(ג)
(ד)
(ה)
סעיף 145ב(א)(1) רישה – לעניין תקופת 30 הימים הקבועה בו;
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
סעיף 168 רישה – לעניין תקופת השבועיים הקבועה בו;
(2)
(א)
סעיף 39(א)(1) – לעניין תקופת 90 הימים הקבועה בו;
(ב)
סעיף 39(א)(2) – לעניין תקופת 180 הימים הקבועה בו;
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
סעיף 95(ב), למעט ערעור על החלטת המנהל שניתנה בשל ניהול פנקסי חשבונות או רשומות בסטייה מהותית;
(ח)
(3)
(א)
(ב)
(4)
(5)
(א)
סעיף 15(ה)(1) – לעניין התקופה הקבועה בו להגשת בקשה להקטין את שיעורי המקדמה הקבועים בסעיף קטן (ב);
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(6)
(א)
סעיף 51ד רישה – לעניין תקופת 12 החודשים הקבועה בו;
(ב)
(7)
בחוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ״ט–1969, בסעיף 23(א) – לעניין תקופת שנת המס הנדרשת להגשת דוח במאוחד;
(8)
(א)
(ב)
(9)
(א)
(ב)
(ג)
(10)
(11)
(א)
(ב)
(ג)
הארכת תקופות המסתיימות בחודשים מרס 2020 עד יוני 2021 [תיקון: תשפ״א]
בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות חוק מיסוי מקרקעין המפורטות להלן, התקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) עד יום כ׳ בתמוז התשפ״א (30 ביוני 2021), לא תבוא במניין, אם מועדי סיומן חלים באותה תקופה:
(1)
(2)
(3)
הנוסח שולב בפקודת מס הכנסה כהוראת שעה בתקופה שמיום 21.7.2020 עד יום 31.12.2020.
הארכת תקופות לעניין עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים
חל המועד לתשלום עיצום כספי או קנס אזרחי שהטיל המנהל מכוח חוק מס בתקופה שמיום ג׳ בתמוז התש״ף (25 ביוני 2020) עד יום י״ב בתשרי התשפ״א (30 בספטמבר 2020), ידחה המנהל את מועד תשלום העיצום או הקנס כך שהתקופה האמורה לא תבוא במניין, אם מי שהוטל עליו העיצום או הקנס הגיש בקשה לדחיית מועד התשלום; הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשת דחייה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של רשות המסים; בסעיף זה –
”מועד לתשלום“ – לרבות מועד לתשלום חלק מעיצום או מקנס שחולק לתשלומים;
”המנהל“ – כהגדרתו בפקודת מס הכנסה.

פרק ב׳: מענקי סיוע בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה

הארכת התקופה להגשת בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות
עוסק רשאי להגיש בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, כאמור בהחלטת הממשלה מס׳ 5015 מיום ל׳ בניסן התש״ף (24 באפריל 2020), עד יום כ״ו באלול התש״ף (15 בספטמבר 2020).


התקבל בכנסת ביום כ״ח בתמוז התש״ף (20 ביולי 2020).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • ישראל כץ
  שר האוצר
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.