חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק דחיית מועדים לביצוע בדיקות של מיתקני גז (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק דחיית מועדים לביצוע בדיקות של מיתקני גז (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק דחיית מועדים לביצוע בדיקות של מיתקני גז (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ״א–2021


הגדרות
בחוק זה –
”בדיקה של מיתקן גז“ – אחת מאלה:
(1)
בדיקה תקופתית של מיתקן גז לפי סעיף 14(5) לחוק הגז (בטיחות ורישוי) או לפי סעיף 25(ב) לחוק הגפ״מ, לפי העניין, ולפי ת״י 158;
(2)
בדיקה של מיתקן גז הנדרשת בשל החלפת ספק הגז המספק גז למיתקן הגז, לפי סעיף 8א(א) לחוק הגז (בטיחות ורישוי) או לפי סעיף 25(ו) לחוק הגפ״מ, לפי העניין;
”גז“ – גז פחמימני מעובה כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי) או בחוק הגפ״מ, לפי העניין;
”חוק הגז (בטיחות ורישוי)“ – חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ״ט–1989;
”מיתקן גז“ – מיתקן גז כהגדרתו בחוק הגז (בטיחות ורישוי) או מיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגפ״מ, לפי העניין, המשמש לצריכת גז לשימוש ביתי;
”המנהל“ – מי שמונה לפי סעיף 3(א) לחוק הגז (בטיחות ורישוי) למנהל לענייני גז פחמימני מעובה;
”נגיף הקורונה“ – נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV);
”סוכן“ – כהגדרתו בחוק הגפ״מ;
”ספק גז“ – בעל רישיון ספק גז לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי) או לפי חוק הגפ״מ, לפי העניין;
”פקודת בריאות העם“ – פקודת בריאות העם, 1940;
”צרכן גז“ – מי שרוכש גז לשימוש ביתי;
”ת״י 158“ – תקן ישראלי ת״י 158 חלק 4 – ”מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ״מ): בדיקות“;
”התקופה הקובעת הראשונה“ – התקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד ערב תחילתו של חוק הגפ״מ;
”התקופה הקובעת השנייה“ – התקופה שמיום תחילתו של חוק הגפ״מ ועד יום פקיעת תוקפו של חוק זה.
דחיית מועד לביצוע בדיקה של מיתקן גז בשל נגיף הקורונה
(א)
בתקופה הקובעת הראשונה, על אף האמור בסעיפים 8א(א) ו־14(5) לחוק הגז (בטיחות ורישוי) ובת״י 158, ספק גז רשאי להתחיל לספק גז או להמשיך לספק גז למיתקן גז, לפי העניין, גם לאחר שחלף המועד האחרון שנקבע לפי הוראות הסעיפים והתקן האמורים לביצוע הבדיקה של אותו מיתקן גז, ובתקופה הקובעת השנייה, על אף האמור בסעיף 25(ב) ו־(ו) לחוק הגפ״מ ובת״י 158, ספק גז או סוכן רשאי להתחיל לספק גז או להמשיך לספק גז כאמור, והכול אם מתקיים אחד מהתנאים כאמור בסעיף קטן (ב) ובכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו־(ד).
(ב)
אלה התנאים לדחיית מועד לביצוע בדיקה של מיתקן גז כאמור בסעיף קטן (א):
(1)
צרכן גז, או מי מטעמו, הודיע לספק הגז, בכתב, ובכלל זה באמצעים אלקטרוניים, כי מתקיים אחד מאלה, והכול בשל נגיף הקורונה:
(א)
בדירת הצרכן שוהה אדם עם ממצא מעבדתי חיובי לנגיף הקורונה;
(ב)
בדירת הצרכן שוהה אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי פקודת בריאות העם או אדם עם תסמינים כמשמעותם לפי פקודת בריאות העם;
(ג)
כניסה של אדם מטעם ספק הגז לדירת הצרכן עלולה לסכן את כל הבגירים השוהים בדירה בשל גילם או מצבם הרפואי;
(2)
המנהל אישר לספק הגז, מראש ובכתב, שלא לבצע בדיקה של מיתקן הגז במועד שנקבע לביצועה, לרבות לעניין אזור מסוים או כמה מיתקני גז, ובלבד ששוכנע כי מתקיים אחד מאלה:
(א)
25% או יותר ממי שמבצעים בדיקות של מיתקני גז מטעם ספק הגז נעדרים מעבודתם בשל מחלה או משום שחלה עליהם חובת בידוד לפי פקודת בריאות העם בשל נגיף הקורונה;
(ב)
מתקיימות נסיבות מיוחדות הנוגעות להתפשטות נגיף הקורונה שבשלהן לא ניתן לבצע בדיקה של מיתקן גז במועד שנקבע לביצועה.
(ג)
(1)
ספק הגז יבצע בדיקה של מיתקן גז שביצועה נדחה לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1)(א) או (ג) או סעיף קטן (ב)(2) בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום חודשיים מהמועד האחרון לביצועה (בסעיף זה – תקופת הדחייה); ואולם, אם בסמוך לפני תום תקופת הדחייה התקיים האמור באותן הוראות לגבי הבדיקה, רשאי ספק הגז להמשיך לספק גז למיתקן הגז גם לאחר תום תקופת הדחייה, ובלבד שיבצע את הבדיקה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מחודשיים לאחר תום התקופה האמורה.
(2)
ספק הגז יבצע בדיקה של מיתקן גז שביצועה נדחה לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1)(ב) בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום חודש מהמועד האחרון לביצועה.
(3)
בתקופה הקובעת הראשונה יראו ספק גז שלא ביצע בדיקה של מיתקן גז שביצועה נדחה במועד כאמור בסעיף קטן זה כמי שלא ביצע בדיקה של מיתקן גז בניגוד להוראות סעיף 8א(א) או 14(5) לחוק הגז (בטיחות ורישוי); בתקופה הקובעת השנייה יראו ספק גז או סוכן שלא ביצע בדיקה של מיתקן גז שביצועה נדחה במועד כאמור בסעיף קטן זה כמי שלא ביצע בדיקה של מיתקן גז בניגוד להוראות סעיף 25(ב) או (ו) לחוק הגפ״מ.
(ד)
ספק הגז ישמור את ההודעה שקיבל מאת צרכן הגז או מי מטעמו לפי הוראות סעיף קטן (ב) או (ג)(1) סיפה, במשך שנה.
(ה)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד), התקבלה אצל ספק גז קריאה בנוגע לתקלה או לחשש לתקלה במיתקן גז, או שנודע לו על כך בדרך אחרת, והתקלה או החשש מחייבים לבדוק בלא דיחוי את מיתקן הגז, לא יחולו לגבי בדיקה של מיתקן הגז הוראות הסעיפים הקטנים האמורים מהמועד שבו נודע לספק הגז כאמור.
תוקף [תיקון: תשפ״ב]
חוק זה יעמוד בתוקף בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020, אולם ראה שר האנרגיה כי בנסיבות העניין אין צורך) בדחיית מועדי בדיקות של מיתקני גז לפי חוק זה, רשאי הוא לקבוע בצו תקופת תוקף קצרה יותר; צו כאמור טעון אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת, וכל עוד לא הוקמה – של ועדה מוועדות הכנסת כפי שתקבע ועדת הכנסת.


התקבל בכנסת ביום כ״א בטבת התשפ״א (5 בינואר 2021);
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • יובל שטייניץ
  שר האנרגיה
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.