חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 516, 640, 660, 662, 686, 688, 692, 704, 714, 734, 762, 798, 998, 1056, 1166, 1174, 1244, 1254, 1354, 1362, 1444, 1468.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1)(ב) ו־(ג) ו־(2)(א) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־5, תש״ף־6, תש״ף־7, תש״ף־8, תש״ף־9, תש״ף־10, תש״ף־12, תש״ף־13, תש״ף־14, תש״ף־16, תש״ף־17, תש״ף־18]
בצו זה –
”אורח“ – מי שאינו דייר או שוהה קבוע במוסד רווחה או בריאות, שאינו עובד המוסד, שאינו עובד זר המתגורר בדיור מוגן יחד עם דייר, שאינו מפקח מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או מטעם משרד הבריאות ושאינו נותן שירותים סדירים ומתוכננים למוסד;
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
”חוזר“ – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;
”חולה“ – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל־nCoV;
”מחלים“ – מי שרופא קבע לגביו כי הוא מחלים לפי הוראות המנהל;
”אדם המצוי בבידוד“ – אחד מאלה:
(1)
חוזר;
(2)
מי שהיה במגע הדוק עם חולה;
(3)
מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב־14 הימים האחרונים;
”בחירות“ – הבחירות לכנסת ה־23;
”הוראות המנהל“ – הוראות המנהל לפי הפקודה;
”היעדים“ – (נמחקה);
”התכנסות בין־לאומית“ – התקהלות מאורגנת בהשתתפות אנשים המגיעים ממדינה אחת או יותר, שאינה ישראל;
”התקהלות מאורגנת“ – התקהלות מאורגנת לרבות במסגרת של אירוע ספורט, כנס, הצגה, מופע;
”מגע הדוק“ – כל אחד מאלה:
(1)
חשיפה במוסד רפואי לחולה, ובכלל זה כל אלה: טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה; והכול אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות;
(2)
עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;
(3)
נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום מושב החולה;
(4)
בני ביתו של חולה.
(5)
כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;
”מוסד בריאות“ – כל אחד מאלה:
(1)
בית חולים או מחלקה בבית חולים, המיועדים לאשפוז ממושך של חולים סיעודיים, תשושי נפש, סיעודיים מורכבים, מונשמים או מטופלים בגריאטריה פעילה, מחלקות פסיכו–גריאטריות, וכן הוסטל לניצולי שואה;
(2)
מסגרת דיור בקהילה המשמשת לשיקום נכי נפש;
(3)
מוסד לגמילה מסמים או מאלכוהול הכולל מגורים במקום;
”מוסד רווחה“ – מעון לזקנים או מעון לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם, כמשמעותם בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה–1965, המשמש כמקום למגורים, וכן בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע״ב–2012;
”מקום למכירת מזון“ – חנות שעיקר עיסוקה מכירת מזון, קיוסק, מרכול, בית אוכל שלא לצריכה במקום, דוכן למכירת מזון שלא לצריכה במקום לרבות דוכן כאמור בשווקים;
”עובד“ – לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;
”עובד מערכת הבריאות“ – אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים, בארגון הנותן שירותי רפואת חירום או במעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה–1965, וכן תלמיד, סטז׳ר, מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות, ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו באחד מאלה;
”עטיית מסכה“ – כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך, או במסכה ביתית, הצמודים לפנים (בצו זה – מסכה), בהתאם להוראות המנהל;
פורסמו הוראות המנהל לפי סעיף 20 לפקודה לעניין חובת עטיית מסכה.
”קופת חולים“ – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”ראש השירות“ – ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;
”רופא קופת חולים“ – רופא בשירות קופת חולים, ולעניין חייל בשירות סדיר בצבא ההגנה לישראל – רופא בשירות חיל הרפואה;
”רופא מחוזי“ – לרבות סגנו;
”תסמינים“ – חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, שיעול או קושי בנשימה.
חובת בידוד בית ותנאי בידוד לאדם המצוי בבידוד [תיקון: תש״ף, תש״ף־3, תש״ף־6, תש״ף־8, תש״ף־9, תש״ף־18, תש״ף־19]
(א)
אדם המצוי בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר שניתן לקיים בו את תנאי הבידוד (להלן – מקום הבידוד).
(ב)
היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד ויפנה למשרד הבריאות לבירור הספק.
(ג)
הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד ההגעה, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה (להלן – תקופת הבידוד).
(ג1)
חוזר או אדם שנודע לו כי מתקיים בו האמור בפסקה (2) או (3) בהגדרה ”אדם המצוי בבידוד“ (להלן – אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד), יגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר, ולא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד; לעניין זה, ”תחבורה ציבורית“ – למעט מונית, ובתנאי שבמונית לא ישב נוסע נוסף, למעט אם הם אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסע ישב במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים.
(ד)
אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג1), ואדם המצוי בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור.
(ה)
תנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם המבודד, יהיו בהתאם להמלצות משרד הבריאות לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.
(ו)
מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות, ישהה בבידוד במקום כפי שיוסדר בידי המדינה.
(ו1)
אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי הוראות המנהל.
(ז)
במקרה של מצב חירום רפואי, אדם המצוי בבידוד יפנה לקבלת טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו בבידוד בשל חשד להידבקות בנגיף הקורונה.
(ח)
חובת בידוד לפי צו זה לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם מוסמך אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים.
(ט)
חובת בידוד לפי סעיף זה לא תחול לגבי מחלים.
הצבעה בבחירות [תיקון: תש״ף־3]
על אף האמור בסעיף 2(ד), אדם המצוי בבידוד במקום בידוד לפי סעיף 2(א) ובלא תסמינים רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות באחת מהקלפיות שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לעניין הצבעה של אדם כאמור לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969, ובהתאם להוראות המנהל לעניין אמצעים למניעת הדבקה; אדם כאמור יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד ברכב שאינו רכב ציבורי; לעניין זה, ”רכב ציבורי“ – רכב המשמש או המיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר ובכלל זה מונית.
חובת בידוד לאדם עם מחלת חום [תיקון: תש״ף־11]
(א)
אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, ישהה בבידוד במקום בידוד לפי סעיף 2(א).
(ב)
סעיף 2(ד), (ה) ו־(ז), יחול על חובת בידוד לפי סעיף זה.
(ג)
בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), במהלך הבידוד יש למדוד את חום הגוף פעמיים ביום ולרשום את מדידת החום; חובת הבידוד תסתיים לאחר מדידת חום גוף שאינו עולה על 37.5 מעלות צלזיוס, במשך 48 שעות ברציפות לפחות.
חובת בידוד בית ותנאי בידוד לחולה [תיקון: תש״ף־9, תש״ף־12]
(א)
חולה ישהה במקום הבידוד בהתקיים אחד מהתנאים האלה:
(1)
היה החולה מאושפז בבית חולים – רופא מומחה בבית חולים קבע כי המשך הבידוד יבוצע בבית, לפי סעיף 2(ג) לצו בידוד בבית חולים;
(2)
היה החולה בבית – רופא קופת חולים הורה כי ישהה בבידוד בית, לפי הוראות המנהל;
(3)
לא היה החולה רשום בקופת חולים – רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל הורה כי ישהה בבידוד בית, לפי הוראות המנהל.
(ב)
תנאי הבידוד, לרבות כללי היגיינה, מגע עם החולה, דיווח וקשר עם רופא קופת חולים, יהיו לפי הוראות המנהל.
(ג)
הבידוד יהיה עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל.
(ד)
חולה בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באחד מהמקרים האלה:
(1)
במקרה של מצב חירום רפואי, החולה יפנה לקבלת טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו חולה בבידוד;
(2)
רופא הורה על העברת החולה להמשך טיפול בבית חולים ובתנאים כפי שהורה לעניין מקום בית החולים ואופן ההעברה.
(ה)
על רופא או רופא מומחה בבית חולים המקבל החלטה לפי סעיפים קטנים (א), (ג) או (ד), לפי העניין, לדווח למשרד הבריאות באמצעי אלקטרוני כפי שהורה המנהל על כל אלה:
(1)
קבלת ממצא חיובי ל־nCoV;
(2)
החלטה בדבר מקום הבידוד;
(3)
החלטה על העברת חולה ממקום הבידוד למקום בידוד אחר או לבית חולים;
(4)
יציאת החולה מבידוד והחלמתו או פטירתו.
דיווח [תיקון: תש״ף, תש״ף־8]
(א)
על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל זה מקום מגוריו, מועד הגעתו לישראל כאמור בסעיף 2(ג), או מועד המגע האחרון עם חולה, לפי העניין, ותקופת הבידוד.
(ב)
חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע בישראל, ידווח למשרד הבריאות עם הגעתו לישראל או עם פרסום צו זה, לפי המוקדם מביניהם, על מקום שהייתו בתקופת הבידוד.
(ג)
דיווח או פנייה למשרד הבריאות לפי צו זה יהיה באופן שיפרסם המשרד מזמן לזמן.
איסור התכנסות בין־לאומית והתקהלות [תיקון: תש״ף־6, תש״ף־8, תש״ף־9, תש״ף־10, תש״ף־11, תש״ף־12, תש״ף־14, תש״ף־15, תש״ף־16, תש״ף־17, תש״ף־20]
(א)
אין לקיים התכנסות בין־לאומית בישראל.
(ב)
אין לקיים התקהלות במבנה או בשטח פתוח, ואין להשתתף בהתקהלות כאמור; שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר, שאינם אנשים הגרים באותו מקום, תהיה תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם; לעניין זה –
”התקהלות במבנה“ – שהייה בסמיכות של 51 אנשים או יותר במבנה;
”התקהלות בשטח פתוח“ – שהייה בסמיכות של 51 אנשים או יותר.
(ב1)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), באזור מוגבל –
”התקהלות במבנה“ – שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר במבנה, למעט אנשים הגרים באותו מקום;
”התקהלות בשטח פתוח“ – שהייה בסמיכות של 19 אנשים או יותר;
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), שהייה במקום או במסגרת פעילות כמפורט להלן תהיה לפי ההוראות שלהלן:
(1)
מקום הפתוח לציבור לפי תקנה 3א1 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020 (להלן – תקנות הגבלת פעילות), בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה;
(1א)
מקום או עסק כאמור בתקנה 5(ב) לתקנות הגבלת פעילות, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה האמורה, לפי העניין;
(2)
ניתן להסיע 100 אנשים ומעלה ברכבת ובמטוס, תוך שמירת מרחק סביר, ככל האפשר, בין אנשים לרבות בתורים, ובכפוף להוראות לפי תקנה 3ב לתקנות הגבלת פעילות;
(3)
במקום עבודה, המעסיק יקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין השוהים במקום; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה; נוסף על האמור, המעסיק יקפיד על קיום הוראות פסקאות (1) ו־(3) עד (6) לתקנה 3א לתקנות הגבלת פעילות, במקום העבודה;
(3א)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה);
(5)
קיום בחינות במוסד להשכלה גבוהה יהיה בהתאם להוראות המנהל; המנהל הכללי של מוסד להשכלה גבוהה יוודא עמידה בהוראות כאמור; לעניין זה, ”מוסד להשכלה גבוהה“ – כל אחד מאלה:
(א)
מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);
(ב)
מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(ג)
שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל הפועלים ברישיון המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(5א)
(5ב)
קיום בחינות למקצוע שהעיסוק בו טעון רישיון, לרבות היתר או הסמכה, הניתן על פי דין, ובכלל זה בחינות לרישוי מקצועות הרפואה הנערכות תחת אישור משרד הבריאות, בחינות למקצוע מטפל כמשמעותו בחוק זכויות החולה, התשנ״ו–1996, ובחינות לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס״ח–2008, והן יתקיימו בהתאם להוראות המנהל; הגוף האחראי על קיום הבחינות לפי דין יוודא עמידה בהוראות כאמור;
(6)
אין לקיים אירוע ספורט;
(6א)
טיפול במסגרות רווחה יינתן בכפוף לשמירה על מרחק של שני מטרים לפחות בין האנשים, ככל האפשר, למעט אנשים המתגוררים באותו מקום; בטיפול קבוצתי לא ישתתפו יותר מ־15 אנשים; לעניין זה, ”טיפול במסגרות רווחה“ – שירות הניתן לאדם על ידי משרד הרווחה או מטעמו או על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או מטעמן;
(7)
(נמחקה);
(8)
אין לקיים טיול מאורגן, למעט טיול כאמור בהשתתפות של עד 50 אנשים בשטח פתוח, תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם ובכפוף להוראות תקנות הגבלת פעילות;
(9)
(נמחקה);
(10)
(נמחקה);
(11)
(נמחקה);
(12)
(נמחקה);
(13)
(נמחקה).
(ג1)
(נמחק).
(ד)
אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, או עם שיעול או קושי בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת, לא ישתתף בהתקהלות, ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.
(ה)
על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר את קיומה של התכנסות בין־לאומית כאמור בסעיף קטן (א) או של התקהלות כאמור בסעיף קטן (ב) וכן לאשר השתתפות בהתקהלות כאמור בסעיף קטן (ב), בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.
(ו)
הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.
איסור יציאה לחו״ל של עובד מערכת הבריאות [תיקון: תש״ף־6]
(א)
עובד מערכת הבריאות לא ייסע אל מחוץ לישראל, ומעסיק במערכת הבריאות לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ לישראל.
(ב)
על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר נסיעה של עובד מערכת הבריאות או של קבוצת עובדים כאמור אל מחוץ לישראל בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.
הגבלת פעילות בילוי ופנאי [תיקון: תש״ף־10, תש״ף־11]
(א)
אסורה פעילות במקומות המפורטים להלן: קניון למעט מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון, דיסקוטק, בר, פאב, בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בתי מרחץ, בתי קולנוע, תיאטראות, מוסדות תרבות, פארק שעשועים, לונה פארק, עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם, מקומות לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, מוזיאון, ספרייה, שמורת טבע, גן לאומי ואתרי מורשת; לעניין זה –
”פעילות“ – לרבות כניסת אנשים שאינם הבעלים, המחזיק או מי מטעמו וכן מכירה ולמעט מכירת מזון לצריכה מחוץ למקום העסק;
(ב)
על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר פעילות או סוג של פעילויות כאמור בסעיף קטן (א), בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.
הגנה על שוהים במוסדות בריאות ורווחה [תיקון: תש״ף־10, תש״ף־21]
(א)
לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח במוסד, למעט שני אורחים לכל דייר או שוהה קבוע.
(ב)
מנהל מוסד כאמור לא יאפשר ביקור של אורח שיש לו תסמינים, או שידוע לו שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיפים 2 או 2ב.
(ג)
על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר ביקור של אורח או סוג של אורחים כאמור בסעיף קטן (א), בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.
חובת עטיית מסכה [תיקון: תש״ף־13, תש״ף־14, תש״ף־16, תש״ף־17, תש״ף־18, תש״ף־20]
(א)
לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו מבלי שהוא עוטה מסכה.
(ב)
סעיף קטן (א) לא יחול על כל אלה:
(1)
קטין מתחת לגיל 7;
(2)
אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף כאמור בסעיף קטן (א);
(3)
אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה –
”אדם השוהה במקום סגור או מופרד“ – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ועשרים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב;
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
(4)
משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 2 מטרים לפחות מאדם אחר;
(5)
שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות;
(6)
אדם המבצע פעילות ספורט.
(ב1)
(בוטל).
(ג)
מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לעטות מסכה כאמור בסעיף קטן (א).
(ג1)
מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור –
(1)
לא יכניס למבנה אדם שאינו עוטה מסכה כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2);
(2)
לא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוא פטור מחובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2);
(3)
יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת עטיית מסכה במקום;
(4)
אם יש במקום מערכת כריזה – יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה.
(ד)
על אף האמור בסעיף 2, נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שעטה מסכה לפי סעיף קטן (א), לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות הסעיף האמור; לעניין זה, ”נותן שירות חיוני“ – מי שעוסק במתן שירות לציבור במקום עבודה חיוני, ובכלל זה עובד במקום למכירת מזון או בבית מרקחת.
(ה)
על אף האמור בסעיף זה, המנהל או ראש השירות רשאי לקבוע תנאים או נסיבות שבהם לא תחול חובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן (א) וכן מקרים או נסיבות שבהם מי שעטה מסכה לא חייב בידוד כאמור בסעיף קטן (ד).
(ה1)
רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת 10 סניפים לפחות, ימכרו לציבור, ככל האפשר, מסיכות המיועדות לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או ממרכול כאמור לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום.
(ו)
הוראות סעיף זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.
תוקף [תיקון: תש״ף, תש״ף־12, תש״ף־20]
תוקפו של צו זה עד יום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020).
תחולה
צו זה יחול גם על מי שחזר לישראל מסין לפני יום תחילתו.


ז׳ בשבט התש״ף (2 בפברואר 2020)
  • משה בר־סימן טוב
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.