חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 516, 640, 660, 662, 686, 688, 692, 704, 714, 734, 762, 798, 998, 1056, 1166, 1174, 1244, 1254, 1354, 1362, 1444, 1468, 1598, 1628, 1640, 1722, 1762, 1810, 1864, 1980, 2008, 2032, 2098, 2130, 2722; תשפ״א, 62, 70, 186, 250, 268, 300, 374, 388, 416, 562, 564, 754, 876, 902, 946, 984, 1334, 1336, 1538, 1596, 1758.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1)(ב) ו־(ג) ו־(2)(א) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־5, תש״ף־6, תש״ף־7, תש״ף־8, תש״ף־9, תש״ף־10, תש״ף־12, תש״ף־13, תש״ף־14, תש״ף־16, תש״ף־17, תש״ף־18, תש״ף־30, תש״ף־33, תש״ף־34, תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־6, תשפ״א־8, תשפ״א־11, תשפ״א־13, תשפ״א־21]
בצו זה –
”אורח“ – מי שאינו דייר או שוהה קבוע במוסד רווחה או בריאות, שאינו עובד המוסד, שאינו עובד זר המתגורר בדיור מוגן יחד עם דייר, שאינו מפקח מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או מטעם משרד הבריאות ושאינו נותן שירותים סדירים ומתוכננים למוסד;
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
”חוזר“ – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;
”חולה“ – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל־nCoV;
”מחלים“ – מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה, וכל עוד האישור או התעודה בתוקף; לעניין זה, ”אישור החלמה תקף“ – אישור שניתן שלא על סמך מידע כוזב שמסר המטופל; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל;
”אדם המצוי בבידוד“ – אחד מאלה:
(1)
חוזר;
(2)
מי שהיה במגע הדוק עם חולה;
(3)
מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב־14 הימים האחרונים;
”בחירות“ – הבחירות לכנסת ה־23;
”הוראות המנהל“ – הוראות המנהל לפי הפקודה;
”היעדים“ – (נמחקה);
”התכנסות בין־לאומית“ – התקהלות מאורגנת בהשתתפות אנשים המגיעים ממדינה אחת או יותר, שאינה ישראל;
”התקהלות מאורגנת“ – התקהלות מאורגנת לרבות במסגרת של אירוע ספורט, כנס, הצגה, מופע;
”מגע הדוק“ – כל אחד מאלה:
(1)
חשיפה במוסד רפואי לחולה, ובכלל זה כל אלה: טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה; והכול אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות;
(2)
עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;
(3)
נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום מושב החולה;
(4)
בני ביתו של חולה.
(5)
כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;
”מוסד בריאות“ – כל אחד מאלה:
(1)
בית חולים או מחלקה בבית חולים, המיועדים לאשפוז ממושך של חולים סיעודיים, תשושי נפש, סיעודיים מורכבים, מונשמים או מטופלים בגריאטריה פעילה, מחלקות פסיכו–גריאטריות, וכן הוסטל לניצולי שואה;
(2)
מסגרת דיור בקהילה המשמשת לשיקום נכי נפש;
(3)
מוסד לגמילה מסמים או מאלכוהול הכולל מגורים במקום;
”מוסד רווחה“ – מעון לזקנים או מעון לבעלי מום גופני או ללוקים בשכלם, כמשמעותם בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה–1965, המשמש כמקום למגורים, וכן בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע״ב–2012;
”מקום למכירת מזון“ – חנות שעיקר עיסוקה מכירת מזון, קיוסק, מרכול, בית אוכל שלא לצריכה במקום, דוכן למכירת מזון שלא לצריכה במקום לרבות דוכן כאמור בשווקים;
”עובד“ – לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;
”עובד מערכת הבריאות“ – אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים, בארגון הנותן שירותי רפואת חירום או במעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה–1965, וכן תלמיד, סטז׳ר, מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות, ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו באחד מאלה;
”עטיית מסכה“ – כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך, או במסכה ביתית, הצמודים לפנים (בצו זה – מסכה), בהתאם להוראות המנהל;
פורסמו הוראות המנהל לפי סעיף 20 לפקודה לעניין חובת עטיית מסכה.
”קופת חולים“ – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”ראש השירות“ – ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;
”רופא קופת חולים“ – רופא בשירות קופת חולים, ולעניין חייל בשירות סדיר בצבא ההגנה לישראל – רופא בשירות חיל הרפואה;
”רופא מחוזי“ – לרבות סגנו;
”תסמינים“ – חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, שיעול או קושי בנשימה.
חובת בידוד בית ותנאי בידוד לאדם המצוי בבידוד [תיקון: תש״ף, תש״ף־3, תש״ף־6, תש״ף־8, תש״ף־9, תש״ף־18, תש״ף־19, תש״ף־27, תש״ף־29, תש״ף־31, תש״ף־32, תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־7, תשפ״א־9, תשפ״א־14, תשפ״א־17, תשפ״א־19, תשפ״א־21]
(א)
אדם המצוי בבידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר שניתן לקיים בו את תנאי הבידוד (להלן – מקום הבידוד).
(ב)
היה לאדם ספק אם הוא היה במגע הדוק עם חולה, ישהה בבידוד ויפנה למשרד הבריאות לבירור הספק.
(ב1)
אדם שנבדק אם הוא נושא את נגיף הקורונה בעקבות הפניה של רופא בשל חשד להדבקה בקורונה, ישהה בבידוד במקום בידוד לפי סעיף קטן (א) עד לחזרת תוצאות הבדיקה עם ממצא שלילי ל־nCov, או עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד לפי סעיף קטן זה אשר יינתן לפי הוראות המנהל, ואולם אם עדיין חלה עליו חובת בידוד אחרת לפי צו זה ישהה בבידוד עד להשלמת התקופה של הבידוד לפי אותה חובת בידוד; על בידוד לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות סעיפים קטנים (ה) עד (ח), בשינויים המחויבים.
(ג)
הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד ההגעה, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה (להלן – תקופת הבידוד).
(ג1)
חוזר או אדם שנודע לו כי מתקיים בו האמור בפסקה (2) או (3) בהגדרה ”אדם המצוי בבידוד“ (להלן – אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד), יגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר, ולא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד; אדם לא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע לבדיקה כאמור בסעיף קטן (ב1) או למקום הבידוד לפי אותו סעיף קטן; בסעיף קטן זה, ”תחבורה ציבורית“ – למעט מונית, ובתנאי שבמונית לא ישב נוסע נוסף, למעט אם הם אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסע ישב במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים.
(ג2)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד שהוא עובד מערכת הבריאות, יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל תוצאות של שתי בדיקות עם ממצא שלילי ל־nCov; בדיקות אלה יבוצעו במועדים שהורה המנהל ולאחר קבלת אישור המעסיק לקיום התנאים כאמור בהוראות המנהל; לעניין סעיף קטן זה, ”עובד מערכת הבריאות“ – אחד מאלה:
(1)
עובד לשכת בריאות מחוזית שהוגדר עובד חיוני על ידי רופא המחוז או על ידי המנהל;
(2)
אדם העובד במוסד רפואי, בקופת חולים או בארגון הנותן שירותי רפואת חירום (בפסקה זאת – מוסד), וכן תלמיד, סטז׳ר, מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות במוסד, ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו בשביל המוסד, ולמעט עובד מינהלה או תחזוקה, זולת אם הוא הוגדר עובד חיוני על ידי מנהל המוסד או על ידי המנהל כמפורט בהוראות המנהל; מנהל מוסד יחזיק ברשותו את רשימת העובדים שהוגדרו עובדים חיוניים ושאושר להם לסיים בידוד מכוח סעיף קטן זה ויעבירה למנהל לפי דרישה;
(3)
איש צוות רפואי העובד או המועסק במסגרת חוץ־ביתית או אדם המועסק כמטפל ישיר במסגרת חוץ־ביתית אשר הוגדר כעובד חיוני על ידי הרופא הראשי מנהל מערך שירותי הבריאות של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים; לעניין זה –
”איש צוות רפואי“ – רופא, אחות או אדם המועסק ככוח עזר רפואי;
”מטפל ישיר“ – עובד המעניק טיפול פיזי בענייני היום־יום של אדם עם מוגבלות או מסייע במתן טיפול כאמור;
”מסגרת חוץ־ביתית“ – מסגרת המשמשת חלופת בית בפיקוחו של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או מופעלת על ידו או מטעמו או המופעלת על ידי המחלקה לשירותים חברתיים או מטעמה.
(ג3)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את תקופת הבידוד 10 ימים ממועד ההגעה או מיום המגע האחרון עם חולה, לפי ההוראות שלהלן; אין באמור בסעיף קטן זה לגרוע מחובת בידוד אחרת שהאדם חב בה לפי צו זה:
(1)
אם לא היו לו תסמינים בכל 10 הימים;
(2)
לאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי ל־nCov, מסוג שיורה המנהל בהוראות המנהל, שבוצעו במועדים אלה:
(א)
בדיקה ראשונה – בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד;
(ב)
בדיקה שנייה – לכל המוקדם במהלך היום התשיעי לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.
(ד)
אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה יגיע למקום הבידוד ללא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג1), ואדם המצוי בבידוד או אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה לא יפר את חובת הבידוד, ישהה בבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור; לעניין זה – יראו כהפרת חובת הבידוד גם ניסיון להפרת חובת הבידוד של אדם שנכנס לישראל לאחר שבתקופה של 14 הימים שלפני כניסתו לישראל היה במדינה שאינה מפורטת בתוספת והצהיר כי במהלך התקופה האמורה היה רק במדינות המפורטות בתוספת.
(ד1)
(1)
חוזר המגיע לישראל לצורך אימון, משחק או תחרות ספורט המוכרים על ידי גוף בין־לאומי רשמי של אותו ענף ספורט או לצורך אימון, משחק או תחרות מטעם גוף ספורט, וניתן על כך אישור לאותו חוזר מטעם משרד התרבות והספורט ואישור זה הועבר למשרד הבריאות, יהיה רשאי לצאת מבידוד בהתאם להוראות המנהל;
(2)
על אף האמור בסעיף קטן (א), חוזר שיצא מישראל מטעם גוף ספורט, לצורך אימון, משחק או תחרות ספורט המוכרים על ידי גוף בין־לאומי רשמי, וניתן על כך אישור לאותו חוזר מטעם משרד התרבות והספורט, ואישור זה הועבר למשרד הבריאות, פטור מבידוד בתנאים שעליהם יורה המנהל, ובלבד שהצהיר עד כניסתו לישראל, שבעת שהותו מחוץ לישראל פעל לפי הנחיות המנהל שניתנו לצורך נסיעה כאמור;
(3)
בסעיף קטן זה, ”גוף ספורט“ – אגודת ספורט או התאחדות ואיגוד, לעניין ספורט, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ״ח–1988.
(ד2)
חוזר המגיע לישראל לתקופה שלא תעלה על ארבעה ימים, לצורך כלכלי דחוף שיש בו תועלת משקית החורגת מעבר לאינטרס שמייצג מגיש הבקשה, וניתנה חוות דעת לאותו חוזר מטעם משרד הכלכלה ולפיה מתקיים הצורך הכלכלי הדחוף כאמור בהגעת אותו חוזר, וחוות דעת זו הועברה למשרד הבריאות, רשאי לצאת מבידוד, בהתאם להוראות המנהל ובכפוף לכך שהוא ביצע בדיקות נשאות לנגיף הקורונה במהלך 48 השעות שלפני הנחיתה בישראל וקיבל ממצא שלילי ל־nCov, בתנאים שיורה המנהל.
(ד3)
חוזר שהוא בעל מומחיות ייחודית המגיע לישראל לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים, לצורך ביצוע עבודות דחופות, וניתנה חוות דעת לאותו חוזר מהמשרד הממשלתי האמון על התחום שבו נדרש ביצוע העבודות, לעניין הצורך בהגעת החוזר בעל המומחיות הייחודית לביצוע עבודות דחופות כאמור, וחוות דעת זו הועברה למשרד הבריאות, רשאי לצאת מבידוד, בהתאם להוראות המנהל.
(ד4)
המנהל רשאי לקצר את תקופת הבידוד האמורה בסעיף 2(ג) לחוזר שהוא נציג רשמי של מדינת ישראל שיצא מחוץ לישראל בשליחות המדינה לצורך ביטחוני או מדיני, לאחר שפורטו לפני המנהל פרטי הנסיעה והמנהל הורה על תנאים לעניין נסיעה כאמור באופן שיצמצם את הסיכון לחשיפה לנגיף הקורונה, ובלבד שהחוזר הצהיר כי קיים את התנאים שעליהם הורה המנהל כאמור; בהחלטה על קיצור תקופת הבידוד כאמור, ישקול המנהל, בין השאר, את קיומו של אינטרס ביטחוני או מדיני בקיצור תקופת הבידוד.
(ה)
תנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם המבודד, יהיו בהתאם להמלצות משרד הבריאות לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.
(ו)
מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות, ישהה בבידוד במקום כפי שיוסדר בידי המדינה.
(ו1)
אדם המצוי בבידוד שפיתח תסמינים יפעל לפי הוראות המנהל.
(ז)
במקרה של מצב חירום רפואי, אדם המצוי בבידוד יפנה לקבלת טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו בבידוד בשל חשד להידבקות בנגיף הקורונה.
(ז1)
אדם המצוי בבידוד יכול לצאת ממקום הבידוד לצורך ביצוע בדיקה ל־nCov; ההגעה לבדיקה והחזרה ממנה תהיה בדרך המהירה ביותר בלא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג1).
(ז2)
תנאי יציאת אדם לבדיקה כאמור בסעיף קטן (ז1) ומיקום [צ״ל: ומיקומה] ואופן ביצועה יהיו בהתאם להוראות המנהל לעניין זה.
(ז3)
אדם שחל עליו סעיף קטן (ב1), (ג2) או (ז1) ונוסע לבדיקה ל־nCov או חוזר ממנה במונית, או שחל עליו סעיף קטן (ג1) ונוסע למקום הבידוד במונית, יעדכן על כך את הנהג לפני כניסתו למונית.
(ח)
חובת בידוד לפי צו זה לא תחול לגבי אדם שרופא או גורם מוסמך אחר קבע כי בידודו יבוצע בבית חולים.
(ט)
חובת בידוד לפי סעיף זה לא תחול לגבי מחלים.
הצבעה בבחירות [תיקון: תש״ף־3]
על אף האמור בסעיף 2(ד), אדם המצוי בבידוד במקום בידוד לפי סעיף 2(א) ובלא תסמינים רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות באחת מהקלפיות שקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לעניין הצבעה של אדם כאמור לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969, ובהתאם להוראות המנהל לעניין אמצעים למניעת הדבקה; אדם כאמור יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד ברכב שאינו רכב ציבורי; לעניין זה, ”רכב ציבורי“ – רכב המשמש או המיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר ובכלל זה מונית.
חובת בידוד לאדם עם מחלת חום [תיקון: תש״ף־11, תש״ף־29]
(א)
אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, ישהה בבידוד במקום בידוד לפי סעיף 2(א).
(ב)
סעיף 2(ד), (ה) ו־(ז), יחול על חובת בידוד לפי סעיף זה.
(ג)
בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), במהלך הבידוד יש למדוד את חום הגוף פעמיים ביום ולרשום את מדידת החום; חובת הבידוד תסתיים לאחר מדידת חום גוף שאינו עולה על 37.5 מעלות צלזיוס, במשך 48 שעות ברציפות לפחות או עד קבלת תוצאת בדיקה עם ממצא שלילי ל־nCov.
[תיקון: תשפ״א־10, תשפ״א־12]
(פקע).
[תיקון: תשפ״א־20]
(פקע).
חובת בידוד בית ותנאי בידוד לחולה [תיקון: תש״ף־9, תש״ף־12, תש״ף־28, תשפ״א־21]
(א)
חולה ישהה במקום הבידוד בהתקיים אחד מהתנאים האלה:
(1)
היה החולה מאושפז בבית חולים – רופא מומחה בבית חולים קבע כי המשך הבידוד יבוצע בבית, לפי סעיף 2(ג) לצו בידוד בבית חולים;
(2)
היה החולה בבית – רופא קופת חולים הורה כי ישהה בבידוד בית, לפי הוראות המנהל;
(3)
לא היה החולה רשום בקופת חולים – רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל הורה כי ישהה בבידוד בית, לפי הוראות המנהל.
(ב)
תנאי הבידוד, לרבות כללי היגיינה, מגע עם החולה, דיווח וקשר עם רופא קופת חולים, יהיו לפי הוראות המנהל.
(ג)
הבידוד יהיה עד קבלת אישור קופת החולים שבה הוא רשום או רופא לסיום תקופת הבידוד; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל.
(ד)
חולה בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באחד מהמקרים האלה:
(1)
במקרה של מצב חירום רפואי, החולה יפנה לקבלת טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו חולה בבידוד;
(2)
רופא הורה על העברת החולה להמשך טיפול בבית חולים ובתנאים כפי שהורה לעניין מקום בית החולים ואופן ההעברה;
(3)
מעבר ממקום הבידוד למקום בידוד אחר באישור של רופא קופת חולים או רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ולפי תנאי האישור; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל.
(ה)
על קופת חולים, רופא או רופא מומחה בבית חולים המקבלים החלטה לפי סעיפים קטנים (א), (ג) או (ד), לפי העניין, לדווח למשרד הבריאות באמצעי אלקטרוני כפי שהורה המנהל על כל אלה:
(1)
קבלת ממצא חיובי ל־nCoV;
(2)
החלטה בדבר מקום הבידוד;
(3)
החלטה על העברת חולה ממקום הבידוד למקום בידוד אחר או לבית חולים;
(4)
יציאת החולה מבידוד והחלמתו או פטירתו.
דיווח [תיקון: תש״ף, תש״ף־8]
(א)
על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל זה מקום מגוריו, מועד הגעתו לישראל כאמור בסעיף 2(ג), או מועד המגע האחרון עם חולה, לפי העניין, ותקופת הבידוד.
(ב)
חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע בישראל, ידווח למשרד הבריאות עם הגעתו לישראל או עם פרסום צו זה, לפי המוקדם מביניהם, על מקום שהייתו בתקופת הבידוד.
(ג)
דיווח או פנייה למשרד הבריאות לפי צו זה יהיה באופן שיפרסם המשרד מזמן לזמן.
איסור התכנסות בין־לאומית והתקהלות [תיקון: תש״ף־6, תש״ף־8, תש״ף־9, תש״ף־10, תש״ף־11, תש״ף־12, תש״ף־14, תש״ף־15, תש״ף־16, תש״ף־17, תש״ף־18, תש״ף־20, תש״ף־22, תש״ף־23, תש״ף־24, תש״ף־25, תש״ף־26, תש״ף־27, תש״ף־29]
(א)
(נמחק).
(ב)
(נמחק).
(ב1)
(נמחק).
(ב2)
(פקע).
(ב3)
(נמחק).
(ב4)
(פקע).
(ג)
(נמחק).
(ג1)
(נמחק).
(ד)
אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, או עם שיעול או קושי בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת, לא ישתתף בהתקהלות, ולא יגיע למקום עבודתו ולמקום שבו הוא נותן שירות.
(ה)
(נמחק).
(ו)
(נמחק).
איסור יציאה לחו״ל של עובד מערכת הבריאות [תיקון: תש״ף־6, תש״ף־32, תשפ״א־21]
(א)
עובד מערכת הבריאות לא ייסע אל מחוץ לישראל למעט המדינות המנויות בתוספת, ומעסיק במערכת הבריאות לא יאשר לעובד מערכת הבריאות חופשה לשם נסיעה אל מחוץ לישראל למעט המדינות המנויות בתוספת.
(ב)
על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר נסיעה של עובד מערכת הבריאות או של קבוצת עובדים כאמור אל מחוץ לישראל בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.
(ג)
הוראות סעיף זה לא יחולו על עובד מערכת הבריאות שהוא מחלים.
[תיקון: תש״ף־10, תש״ף־11, תש״ף־22]
(בוטל).
הגנה על שוהים במוסדות בריאות ורווחה [תיקון: תש״ף־10, תש״ף־21]
(א)
לא יבקר אורח במבנה של מוסד בריאות או מוסד רווחה, ומנהל של מוסד כאמור לא יאפשר ביקורים של אורח במוסד, למעט אורח אחד לכל דייר או שוהה קבוע.
(ב)
מנהל מוסד כאמור לא יאפשר ביקור של אורח שיש לו תסמינים, או שידוע לו שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיפים 2 או 2ב.
(ג)
על אף האמור בסעיף זה, ראש השירות או המנהל רשאי לאשר ביקור של אורח או סוג של אורחים כאמור בסעיף קטן (א), בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה עליהם.
חובת עטיית מסכה [תיקון: תש״ף־13, תש״ף־14, תש״ף־16, תש״ף־17, תש״ף־18, תש״ף־20, תש״ף־29]
(א)
לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו מבלי שהוא עוטה מסכה.
(ב)
סעיף קטן (א) לא יחול על כל אלה:
(1)
קטין מתחת לגיל 7;
(2)
אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף כאמור בסעיף קטן (א);
(3)
אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה –
”אדם השוהה במקום סגור או מופרד“ – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ועשרים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב;
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
(4)
משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של 2 מטרים לפחות מאדם אחר;
(5)
שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות;
(6)
אדם המבצע פעילות ספורט.
(ב1)
(בוטל).
(ג)
מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה כאמור בסעיף קטן (א).
(ג1)
(נמחק).
(ד)
על אף האמור בסעיף 2, נותן שירות חיוני שהיה במגע הדוק עם חולה במקום עבודתו בעת שעטה מסכה לפי סעיף קטן (א), לא חייב בידוד, בכפוף להצהרה ולפיה העובד קיים את הוראות הסעיף האמור; לעניין זה, ”נותן שירות חיוני“ – מי שעוסק במתן שירות לציבור במקום עבודה חיוני, ובכלל זה עובד במקום למכירת מזון או בבית מרקחת;
(ה)
על אף האמור בסעיף זה, המנהל או ראש השירות רשאי לקבוע תנאים או נסיבות שבהם לא תחול חובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן (א) וכן מקרים או נסיבות שבהם מי שעטה מסכה לא חייב בידוד כאמור בסעיף קטן (ד).
(ה1)
רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת 10 סניפים לפחות, ימכרו לציבור, ככל האפשר, מסיכות המיועדות לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או ממרכול כאמור לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום.
(ו)
הוראות סעיף זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.
תוקף [תיקון: תש״ף, תש״ף־12, תש״ף־20, תש״ף־23, תש״ף־25, תש״ף־27, תש״ף־28, תש״ף־30, תש״ף־34, תשפ״א־3, תשפ״א־8, תשפ״א־13, תשפ״א־18, תשפ״א־21]
תוקפו של צו זה עד יום כ״ו באדר התשפ״א (10 במרס 2021).
תחולה
צו זה יחול גם על מי שחזר לישראל מסין לפני יום תחילתו.
[תיקון: תש״ף־30, תש״ף־33, תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־6, תשפ״א־8, תשפ״א־11, תשפ״א־13]

תוספת (פקעה)


ז׳ בשבט התש״ף (2 בפברואר 2020)
  • משה בר־סימן טוב
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.