חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 516, 640, 660, 662, 686, 688, 692, 704, 714, 734, 762, 798, 998, 1056, 1166, 1174, 1244, 1254, 1354, 1362, 1444, 1468, 1598, 1628, 1640, 1722, 1762, 1810, 1864, 1980, 2008, 2032, 2098, 2130, 2722; תשפ״א, 62, 70, 186, 250, 268, 300, 374, 388, 416, 562, 564, 754, 876, 902, 946, 984, 1334, 1336, 1538, 1596, 1758, 2574, 2642, 2770, 2914, 2942, 3066, 3138, 3140, 3184, 3228, 3248, 3308, 3348, 3350, 3368, 3412, 3432, 3442, 3466, 3508, 3578, 3616, 3616, 3622, 3626, 3754, 3756, 3762, 3780, 3802, 3824, 3832, 3868, 3870, 3890, 3916, 3924, 3940, 3942, 3960, 3974, 3984, 4054, 4104, 4110; תשפ״ב, 2, 4, 6, 8, 36, 132, 136, 138, 154, 166, 182, 184, 758, 778, 830, 832, 846, 870, 930, 950, 994, 996, 1030, 1030, 1044, 1046, 1132, 1136, 1166, 1218, 1436, 1438, 1556, 1556, 1558, 1560, 1562, 1654, 1660, 1714, 1728, 1798, 1822, 1844, 1848, 1852, 1860, 1878, 2106, 2020, 2052, 2052, 2190, 2194, 2196, 2256, 2258, 2482, 2484, 2686, 2726, 2728, 2770, 2796, 2796, 2918, 2970, 2994, 3012, 3108, 3254; תשפ״ג, 98, 1020, 1028.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1)(ב) ו־(ג) ו־(2)(א) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־5, תש״ף־6, תש״ף־7, תש״ף־8, תש״ף־9, תש״ף־10, תש״ף־12, תש״ף־13, תש״ף־14, תש״ף־16, תש״ף־17, תש״ף־18, תש״ף־30, תש״ף־33, תש״ף־34, תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־6, תשפ״א־8, תשפ״א־11, תשפ״א־13, תשפ״א־21, תשפ״א־23, תשפ״א־24, תשפ״א־39, תשפ״א־57, תשפ״א־63, תשפ״ב־4, תשפ״ב־7, תשפ״ב־8, תשפ״ב־11, תשפ״ב־13, תשפ״ב־16, תשפ״ב־17, תשפ״ב־19, תשפ״ב־25, תשפ״ב־26, תשפ״ב־29, תשפ״ב־31, תשפ״ב־38, תשפ״ב־42, תשפ״ב־44, תשפ״ב־46, תשפ״ב־49, תשפ״ב־50, תשפ״ב־54, תשפ״ב־55, תשפ״ב־57, תשפ״ב־58, תשפ״ב־61, תשפ״ב־62, תשפ״ב־66, תשפ״ב־71, תשפ״ג־2]
בצו זה –
”אדם בסיכון“ – (נמחקה);
”אורח“ – (נמחקה);
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
”הנחיות קליניות“ – (פקעה);
”אדם המצוי בבידוד“ – (נמחקה);
”אחראי על קטין“ – הורה, אפוטרופוס, אומן כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע״ו–2016, או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו;
”בדיקה“ – בדיקת קורונה מיידית או בדיקה ל־nCoV שבוצעה בשיטת PCR;
”בדיקת קורונה מיידית“ – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת לפי תקנות בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ״א–2021;
”בדיקת קורונה מיידית לשימוש ביתי“ – (נמחקה);
”בחירות“ – (נמחקה);
”הוראות המנהל“ – הוראות המנהל לפי הפקודה;
”התקהלות“ – (נמחקה);
”חוק הכניסה לישראל“ – (נמחקה);
”חוק הסמכויות“ – (נמחקה);
”היעדים“ – (נמחקה);
”התכנסות בין־לאומית“ – (נמחקה);
”התקהלות מאורגנת“ – (נמחקה);
”חוזר“ – מי שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;
”חולה“ – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל־nCoV בבדיקה שבוצעה בשיטת PCR או בבדיקת קורונה מיידית;
”חסר ישע“ – (נמחקה);
”חוק הטיס“ – (נמחקה);
”כלי טיס“ – (נמחקה);
”כלי שיט“ – כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט), התש״ך–1960;
”מגע הדוק“ – כל אחד מאלה:
(1)
חשיפה במוסד רפואי לחולה, ובכלל זה כל אלה: טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה; והכול אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות;
(2)
עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;
(3)
נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום מושב החולה;
(4)
בני ביתו של חולה;
(5)
כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;
”מדריך“ – (נמחקה);
”מוסד בריאות“ – (נמחקה);
”מוסד חינוכי“ – (פקעה);
”מוסד רווחה“ – (נמחקה);
”מוסד רפואי“ – מקום שנותנים בו טיפול רפואי;
”ממצא חיובי לזן האומיקרון“ – (פקעה);
”מחלים“ – מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה, שניתנו מיום כ״ז בתשרי התשפ״ב (3 באוקטובר 2021) וטרם חלף מועד התוקף המצוין בהם; לעניין זה, ”אישור החלמה תקף“ – אישור שניתן שלא על סמך מידע כוזב שמסר המטופל; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל שמפורסמות באתר משרד הבריאות;
”מקצוע בריאות“ – (נמחקה);
”מקום למכירת מזון“ – (נמחקה);
”מתחם לינה“ – (נמחקה);
”סוכן“ – (נמחקה);
”מעבר גבול יבשתי“ -(נמחקה);
”מפעיל כלי טיס“ – (נמחקה);
”מפעיל כלי שיט“ – (נמחקה);
”עובד“ – לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;
”עובד מערכת הבריאות“ – אדם העובד במוסד רפואי או במעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ״ה–1965, וכן תלמיד, סטז׳ר, מתלמד או אדם המשלים הכשרה מעשית למקצוע בריאות, ולרבות עובד חברת כוח אדם או ספק שירותים המבצע את עבודתו באחד מאלה;
”עטיית מסכה“ – כיסוי הפה והאף בבד, במסכה המיועדת לכך, או במסכה ביתית, הצמודים לפנים (בצו זה – מסכה), בהתאם להוראות המנהל;
פורסמו הוראות המנהל לפי סעיף 20 לפקודה לעניין חובת עטיית מסכה.
”קופת חולים“ – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”ראש השירות“ – ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;
”רופא קופת חולים“ – רופא בשירות קופת חולים, ולעניין חייל בשירות סדיר בצבא ההגנה לישראל – רופא בשירות חיל הרפואה;
”רופא מחוזי“ – לרבות סגנו;
”שדה תעופה בין־לאומי“ – (נמחקה);
”תחנת גבול“ – (נמחקה);
”תלמיד“ – (פקעה);
”תכנית ”מגן חינוך““ – (פקעה);
”תסמינים“ – (נמחקה);
”תקנות הגבלת פעילות מוסדות חינוך“ – (פקעה);
”תקנות הגבלת פעילות“ – (פקעה);
”תקנות חובת ביצוע בדיקה“ – (נמחקה).
חובת בידוד בית ותנאי בידוד לאדם שחלה עליו חובת בידוד [תיקון: תש״ף, תש״ף־3, תש״ף־6, תש״ף־8, תש״ף־9, תש״ף־18, תש״ף־19, תש״ף־27, תש״ף־29, תש״ף־31, תש״ף־32, תשפ״א, תשפ״א־4, תשפ״א־7, תשפ״א־9, תשפ״א־14, תשפ״א־17, תשפ״א־19, תשפ״א־21, תשפ״א־23, תשפ״א־27, תשפ״א־32, תשפ״א־39, תשפ״א־46, תשפ״א־47, תשפ״א־48, תשפ״א־49, תשפ״א־51, תשפ״א־54, תשפ״א־55, תשפ״א־56, תשפ״א־57, תשפ״א־60, תשפ״א־61, תשפ״א־62, תשפ״א־65, תשפ״ב־4, תשפ״ב־7, תשפ״ב־8, תשפ״ב־9, תשפ״ב־11, תשפ״ב־12, תשפ״ב־13, תשפ״ב־16, תשפ״ב־17, תשפ״ב־19, תשפ״ב־20, תשפ״ב־21, תשפ״ב־22, תשפ״ב־24, תשפ״ב־25, תשפ״ב־27, תשפ״ב־29, תשפ״ב־30, תשפ״ב־32, תשפ״ב־35, תשפ״ב־36, תשפ״ב־38, תשפ״ב־39, תשפ״ב־40, תשפ״ב־42, תשפ״ב־44, תשפ״ב־46, תשפ״ב־49, תשפ״ב־50, תשפ״ב־53, תשפ״ב־54, תשפ״ב־55, תשפ״ב־56, תשפ״ב־57, תשפ״ב־58, תשפ״ב־59, תשפ״ב־61, תשפ״ב־62, תשפ״ב־66, תשפ״ב־67, תשפ״ב־68, תשפ״ב־71]
(א)
אדם שחלה עליו חובת בידוד ישהה בבידוד בבית מגורים או במקום אחר שניתן לקיים בו את תנאי הבידוד (להלן – מקום הבידוד).
(ב)
(נמחק).
(ב1)
(נמחק).
(ג)
הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד ההגעה, או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה (להלן – תקופת הבידוד).
(ג1)
אדם שנודע לו כי חלה עליו חובת בידוד לפי צו זה, יגיע למקום הבידוד בדרך המהירה ביותר, ולא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד; בסעיף קטן זה, ”תחבורה ציבורית“ – למעט מונית, ובתנאי שבמונית לא ישב נוסע נוסף, למעט אם הם אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסע ישב במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים.
(ג2)
נוסע למקום בידוד במונית כאמור בסעיף קטן (ג1), יעדכן על כך את הנהג לפני כניסתו למונית.
(ג3)
(נמחק).
(ג4)
(נמחק).
(ד)
אדם שנודע לו שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה או שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה –
(1)
יגיע למקום הבידוד בלא שימוש בתחבורה ציבורית כמשמעותה בסעיף קטן (ג1);
(2)
לא יפר את חובת הבידוד, ישהה בבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ובהתאם לתנאי האישור; לעניין זה, יראו כהפרת חובת הבידוד גם אחראי על קטין שלא דאג כי קטין שלא מלאו לו 12 שנים שהוא אדם שחלה עליו חובת בידוד, שהוא בן ביתו, ישהה בבידוד, כאמור בסעיף קטן (יא).
(ד1)
(נמחק).
(ד2)
(נמחק).
(ד3)
(נמחק).
(ד4)
(נמחק).
(ד5)
(בוטל).
(ה)
תנאי הבידוד לרבות כללי היגיינה ומגע עם המבודד, יהיו בהתאם להמלצות משרד הבריאות לבידוד בית כפי שיתפרסמו מזמן לזמן.
(ו)
מי שאין לו מקום בידוד לשהות בו מנסיבות מיוחדות, ישהה בבידוד במקום כפי שיוסדר בידי המדינה.
(ו1)
(נמחק).
(ז)
(נמחק).
(ז1)
(נמחק).
(ז2)
(נמחק).
(ז3)
(נמחק).
(ח)
(נמחק).
(ט)
(נמחק).
(ט1)
(נמחק).
(י)
(נמחק).
(י1)
(נמחק).
(י2)
(נמחק).
(יא)
אחראי על קטין ידאג כי קטין שהוא בן ביתו שהוא אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה, ישהה בבידוד ולא יצא ממקום הבידוד אלא באישור של רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ולפי תנאי האישור.
(יב)
אדם, ובכלל זה מחלים, יהיה חייב בבידוד אם מתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן ואם הורה לו המנהל, ראש השירות או רופא מחוזי לשהות בבידוד; אדם כאמור יוכל לסיים את תקופת הבידוד במועד מוקדם יותר מהמועד הקבוע בסעיף קטן (ג) לפי התנאים שניתנו בהוראה כאמור:
(1)
הוא היה במגע הדוק עם חולה שנדבק בזן מסוכן של הנגיף או שקיים חשש ממשי שנדבק בזן כאמור אגב אירוע תחלואה חריג;
(2)
הוא היה במגע הדוק עם חולה ונמצא דרך קבע במוסד שבו נמצאת אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה, אוכלוסייה לא מחוסנת או אוכלוסייה שידוע שהחיסון פחות יעיל בקרבה;
(3)
הוא חוזר שבטיסה או בכלי שיט היה במגע הדוק עם חולה.
(יג)
(נמחק).
(יד)
(פקע).
(טו)
(נמחק).
(טז)
(נמחק).
(יז)
(נמחק).
[תיקון: תש״ף־3, תשפ״א־24]
(בוטל).
[תיקון: תש״ף־11, תש״ף־29, תשפ״ב־66]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״א־10, תשפ״א־12]
(פקע).
[תיקון: תשפ״א־20]
(פקע).
[תיקון: תשפ״א־24]
(פקע).
הצבעה בבחירות מקומיות [תיקון: תשפ״א־38, תשפ״א־58, תשפ״ב־14]
(א)
בסעיף זה –
(ב)
על אף האמור בהוראות צו זה, אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה או חולה בבידוד רשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בבחירות ברשויות המקומיות בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד, בהתאם להוראות סעיפים 2 או 4 לצו בריאות העם (הוראות למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבודדים ובקלפי ייעודית לחולים בבחירות לרשויות המקומיות) (הוראת שעה מס׳ 2), התשפ״א–2020, לפי העניין.
חובת בידוד בית ותנאי בידוד לחולה [תיקון: תש״ף־9, תש״ף־12, תש״ף־28, תשפ״א־21, תשפ״ב־38, תשפ״ב־46, תשפ״ב־49, תשפ״ב־55, תשפ״ב־57, תשפ״ב־58, תשפ״ב־61, תשפ״ב־66]
(א)
חולה ישהה במקום הבידוד בהתקיים אחד מהתנאים האלה:
(1)
היה החולה מאושפז בבית חולים – רופא מומחה בבית חולים קבע כי המשך הבידוד יבוצע בבית, לפי סעיף 2(ג) לצו בידוד בבית חולים;
(2)
היה החולה בבית – רופא קופת חולים הורה כי ישהה בבידוד בית, לפי הוראות המנהל;
(3)
לא היה החולה רשום בקופת חולים – רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל הורה כי ישהה בבידוד בית, לפי הוראות המנהל.
(ב)
תנאי הבידוד, לרבות כללי היגיינה, מגע עם החולה, דיווח וקשר עם רופא קופת חולים, יהיו לפי הוראות המנהל.
(ג)
הבידוד יהיה עד קבלת אישור קופת החולים שבה הוא רשום או רופא לסיום תקופת הבידוד; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל.
(ד)
חולה בבידוד לא יצא ממקום הבידוד אלא באחד מהמקרים האלה:
(1)
במקרה של מצב חירום רפואי, החולה יפנה לקבלת טיפול רפואי דחוף, תוך עדכון מראש של הצוות הרפואי בדבר היותו חולה בבידוד;
(2)
רופא הורה על העברת החולה להמשך טיפול בבית חולים ובתנאים כפי שהורה לעניין מקום בית החולים ואופן ההעברה;
(3)
מעבר ממקום הבידוד למקום בידוד אחר באישור של רופא קופת חולים או רופא מחוזי, ראש השירות או המנהל ולפי תנאי האישור; אישור כאמור יינתן לפי הוראות המנהל.
(ה)
על קופת חולים, רופא או רופא מומחה בבית חולים המקבלים החלטה לפי סעיפים קטנים (א), (ג) או (ד), לפי העניין, לדווח למשרד הבריאות באמצעי אלקטרוני כפי שהורה המנהל על כל אלה:
(1)
קבלת ממצא חיובי ל־nCoV;
(2)
החלטה בדבר מקום הבידוד;
(3)
החלטה על העברת חולה ממקום הבידוד למקום בידוד אחר או לבית חולים;
(4)
יציאת החולה מבידוד והחלמתו או פטירתו.
(ו)
יראו אדם שביצע בדיקה בשיטת PCR או בדיקת קורונה מיידית וקיבל בה ממצא חיובי ל־nCoV, כחולה לעניין צו זה, גם אם לא היה חייב לבצע בדיקה כאמור לפי צו זה.
(ז)
על אף האמור בהגדרת ”חולה“ בסעיף 1, מי שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצע בשיטת PCR במהלך 72 השעות לאחר שביצע בדיקת קורונה מיידית שתוצאתה חיובית, לא יראו אותו כחולה.
דיווח [תיקון: תש״ף, תש״ף־8, תשפ״ב־53, תשפ״ב־66, תשפ״ב־71]
(א)
על אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל זה מקום מגוריו, מועד הגעתו לישראל כאמור בסעיף 2(ג), או מועד המגע האחרון עם חולה, לפי העניין, ותקופת הבידוד.
(ב)
חוזר שאין לו מקום מגורים קבוע בישראל, ידווח למשרד הבריאות עם הגעתו לישראל או עם פרסום צו זה, לפי המוקדם מביניהם, על מקום שהייתו בתקופת הבידוד.
(ג)
דיווח או פנייה למשרד הבריאות לפי צו זה יהיה באופן שיפרסם המשרד מזמן לזמן.
[תיקון: תש״ף־6, תש״ף־8, תש״ף־9, תש״ף־10, תש״ף־11, תש״ף־12, תש״ף־14, תש״ף־15, תש״ף־16, תש״ף־17, תש״ף־18, תש״ף־20, תש״ף־22, תש״ף־23, תש״ף־24, תש״ף־25, תש״ף־26, תש״ף־27, תש״ף־29, תשפ״ב־66]
(בוטל).
[תיקון: תש״ף־6, תש״ף־32, תשפ״א־21, תשפ״א־34]
(בוטל).
[תיקון: תש״ף־10, תש״ף־11, תש״ף־22]
(בוטל).
[תיקון: תש״ף־10, תש״ף־21, תשפ״א־25, תשפ״א־30, תשפ״א־36, תשפ״א־63, תשפ״ב־31, תשפ״ב־59, תשפ״ב־66, תשפ״ג־2]
(בוטל).
חובת עטיית מסכה [תיקון: תש״ף־13, תש״ף־14, תש״ף־16, תש״ף־17, תש״ף־18, תש״ף־20, תש״ף־29, תשפ״א־26, תשפ״א־36, תשפ״א־37, תשפ״א־39, תשפ״א־40, תשפ״א־42, תשפ״א־57, תשפ״א־60, תשפ״ב־4, תשפ״ב־18, תשפ״ב־32, תשפ״ב־53, תשפ״ב־56, תשפ״ב־60, תשפ״ב־62, תשפ״ב־66, תשפ״ב־71, תשפ״ג־2]
(א)
לא ישהה אדם שהוא אחד מהמפורטים להלן במקום שאינו מקום מגוריו מבלי שהוא עוטה מסכה:
(1)
(נמחקה);
(2)
אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו זה בדרכו למקום הבידוד;
(3)
(נמחקה).
(א1)
לגבי מי שמפורט בסעיף קטן (א)(1) או (2) תחול החובה לעטות מסכה גם בשטח פתוח.
(א2)
(בוטל).
(א3)
אדם השוהה במוסד מסוים שהמנהל הורה על חובת עטיית מסכה בשטחו, כולו או חלקו, כדי למנוע התפרצות של נגיף הקורונה, חייב בעטיית מסכה, ובלבד שבכניסה למוסד הוצב שלט במקום בולט לעין שבו צוינה החובה לעטות מסכה ופירוט המקומות בשטח המוסד שבהן היא חלה; המנהל יפרסם באתר האינטרנט רשימה של המוסדות שלגביהם הורה כאמור; תוקף הוראה כאמור יהיה לתקופה של עד שבועיים, וניתן להאריך את ההוראה לתקופות נוספות שלא יעלו על שבועיים אם מצא המנהל שהצורך עדיין קיים.
(ב)
סעיפים קטנים (א) עד (א3) לא יחולו על כל אלה:
(1)
קטין מתחת לגיל 7;
(2)
אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף כאמור בסעיף קטן (א);
(3)
אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו; לעניין זה –
”אדם השוהה במקום סגור או מופרד“ – אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ועשרים סנטימטרים לפחות, ובלבד שהאדם שלא עוטה מסיכה יושב;
”אנשים הגרים באותו מקום“ – (נמחקה);
(4)
(נמחקה);
(5)
(נמחקה);
(6)
אדם המבצע פעילות ספורט.
(ב1)
(בוטל).
(ג)
מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לעטות מסכה כאמור בסעיף קטן (א).
(ג1)
(נמחק).
(ד)
(בוטל).
(ה)
על אף האמור בסעיף זה, המנהל או ראש השירות רשאי לקבוע תנאים או נסיבות שבהם לא תחול חובת עטיית מסכה כאמור בסעיף קטן (א) וכן מקרים או נסיבות שבהם מי שעטה מסכה לא חייב בידוד.
(ה1)
רשת חנויות הכוללת בתי מרקחת או רשת מרכולים, הכוללת 10 סניפים לפחות, ימכרו לציבור, ככל האפשר, מסיכות המיועדות לכיסוי הפה והאף; אין באמור בסעיף קטן זה כדי למנוע מחנות או ממרכול כאמור לספק ללקוחותיהם מסכות כאמור בלא תשלום.
(ו)
הוראות סעיף זה לא יחולו על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.
[תיקון: תשפ״ב־69, תשפ״ג]
(בוטל).
תוקף [תיקון: תש״ף, תש״ף־12, תש״ף־20, תש״ף־23, תש״ף־25, תש״ף־27, תש״ף־28, תש״ף־30, תש״ף־34, תשפ״א־3, תשפ״א־8, תשפ״א־13, תשפ״א־18, תשפ״א־21, תשפ״א־22, תשפ״א־25, תשפ״א־29, תשפ״א־30, תשפ״א־31, תשפ״א־34, תשפ״א־35, תשפ״א־36, תשפ״א־41, תשפ״א־45, תשפ״א־49, תשפ״א־54, תשפ״א־58, תשפ״א־61, תשפ״א־62, תשפ״א־65, תשפ״ב, תשפ״ב־12, תשפ״ב־15, תשפ״ב־26, תשפ״ב־33, תשפ״ב־43, תשפ״ב־53, תשפ״ב־59, תשפ״ב־62, תשפ״ב־66, תשפ״ב־71, תשפ״ג־2]
(א)
תוקפו של צו זה עד יום כ״ד באייר התשפ״ג (15 במאי 2023).
(ב)
(נמחק).
(ג)
(נמחק).
תחולה
צו זה יחול גם על מי שחזר לישראל מסין לפני יום תחילתו.
[תיקון: תש״ף־30, תש״ף־33, תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״א־6, תשפ״א־8, תשפ״א־11, תשפ״א־13, תשפ״א־61, תשפ״א־64, תשפ״ב־2, תשפ״ב־3, תשפ״ב־6, תשפ״ב־69, תשפ״ג]

תוספת (בוטלה)


ז׳ בשבט התש״ף (2 בפברואר 2020)
  • משה בר־סימן טוב
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.