חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 782, 982.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


הגדרות
בתקנות שעת חירום אלה –
”חולה“ – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל־nCoV או מי שרופא קבע שהוא חולה במחלה או שקבע כי יש חשד שהוא חולה בה בהתאם להנחיות משרד הבריאות גם אם טרם התקבל ממצא מעבדתי כאמור;
”מחלה“ – המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש;
”נגיף הקורונה החדש“ – (Novel Coronavirus 2019-nCov);
”נציג משרד הבריאות“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות, ראש שירותי בריאות הציבור או סגנו;
”השירות“ – שירות הביטחון הכללי.
הסמכת שירות הביטחון הכללי
לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית לצמצום ולמניעת התפשטות נגיף הקורונה החדש, יוסמך השירות לקבל, לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי לשם ביצוע בדיקה, בנוגע לתקופה של 14 הימים שלפני אבחונו של חולה, שמטרתה זיהוי נתוני מיקום ונתיב תנועת החולה, וזיהוי אנשים שבאו במגע קרוב עמו (להלן – פעולות הסיוע); כן מוסמך השירות להעביר מידע למשרד הבריאות, כמפורט בתקנות שעת חירום אלה; לעניין תקנות שעת חירום אלה, ”מידע טכנולוגי“ – למעט תוכן שיחה כמשמעותו בחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979.
סוגי המידע ותנאי השימוש [תיקון: תש״ף]
(א)
סוגי המידע הטכנולוגי ותנאים נוספים לשימוש בו, לרבות אופן איסוף המידע, שמירתו, העברתו למשרד הבריאות ומחיקתו יוסדרו על ידי השירות, בנוהל ייעודי שיאשר היועץ המשפטי לממשלה.
(ב)
השירות יעשה שימוש במידע הטכנולוגי ובתוצריו רק לתכלית האמורה בתקנות שעת חירום אלה, ובתום תקופת תוקפן ימחק את המידע.
(ב1)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), אם בתום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה יוסמך השירות בהחלטת ממשלה באישור ועדת הכנסת לענייני השירות לפי סעיף 7(ב)(6) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב–2002, לקבל, לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי ולהעביר מידע למשרד הבריאות לתכלית האמורה בתקנות שעת חירום אלה, לא תחול החובה למחוק את המידע לפי אותה תקנת משנה, אלא במועד שייקבע בהחלטת הממשלה כאמור.
(ג)
רשויות המדינה לא יעשו שימוש במידע האמור או בחלק ממנו לכל תכלית אחרת מזו שבתקנה 2, ובכלל זה הליך משפטי או חקירתי.
(ד)
עובד ציבור העושה שימוש במידע הטכנולוגי שלא לתכלית האמורה בתקנה 2, דינו – מאסר שלוש שנים.
פנייה לבקשת סיוע
פעולות הסיוע יתבצעו על פי פנייה מטעם נציג משרד הבריאות לראש אגף בשירות; הפנייה תכלול את שם החולה, תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון שלו או חלק ממידע זה.
מענה לבקשת הסיוע
מענה לפניית נציג משרד הבריאות, המבוסס על תוצרי פעולות הסיוע, יועבר מהשירות לנציג משרד הבריאות, ויכלול רק את פרטי המידע הדרושים למשרד הבריאות, על אודות האנשים שבאו עם חולה במגע קרוב, כפי שייקבעו בנוהל לפי תקנה 3(א); לא יועבר כל מידע עודף.
נוהל משרד הבריאות
משרד הבריאות יקבע בנוהל ייעודי, שיאשר היועץ המשפטי לממשלה, הוראות לעניין בקשת הסיוע, אופן השימוש במידע, החזקתו ומחיקתו, לרבות קביעת מספר מצומצם של בעלי תפקידים בעלי התאמה ביטחונית כמשמעותה בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב–2002, המוסמכים לעיין במידע, שיחויבו לחתום על טופס שבו תובהר להם המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות תקנות שעת חירום אלה.
הגבלת השימוש במידע [תיקון: תש״ף]
(א)
בלי לגרוע מהאמור בתקנה 3(ג), משרד הבריאות לא יעביר לרשות מרשויות המדינה כל מידע שהתקבל מהשירות בהתאם לתקנות שעת חירום אלה; על אף האמור, אין בכך כדי למנוע ממשרד הבריאות שימוש במידע לצורך אזהרת הציבור או אדם מסוים מפני חשש להדבקות במחלה, או למנוע הכללת שם אדם ברשימת החייבים בבידוד שלמשטרת ישראל יש נגישות אליה לצורכי אכיפה.
(ב)
המידע שהועבר מהשירות לפי תקנות שעת חירום אלה, יימחק בידי משרד הבריאות בתום תקופת תוקפן של התקנות, ואולם משרד הבריאות רשאי לשמור את המידע כאמור למשך 60 ימים נוספים מסיום תקופת תוקפן של התקנות לצורך תחקיר פנימי של הפעולות שביצע משרד הבריאות.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), אם בתום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה יוסמך השירות בהחלטת ממשלה באישור ועדת הכנסת לענייני השירות לפי סעיף 7(ב)(6) לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב–2002, לקבל, לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי ולהעביר מידע למשרד הבריאות לתכלית האמורה בתקנות שעת חירום אלה, לא תחול החובה למחוק את המידע לפי אותה תקנת משנה, אלא במועד שייקבע בהחלטת הממשלה כאמור.
סייגים
(א)
השירות לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת חובת בידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020, ואין באמור בתקנות שעת חירום אלה כדי להסמיך את השירות לסייע בפעילות פיקוח ואכיפה כאמור.
(ב)
השירות יעסוק אך ורק בפעולות סיוע והעברת מידע למשרד הבריאות כמפורט בתקנות שעת חירום אלה, ולא יעמוד בקשר ישיר כלשהו עם חולה או עם אנשים שבאו עמו במגע קרוב כאמור.
שמירת דינים
אין בתקנות אלה, כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו של כל גוף אחר, על פי כל דין.
דיווח
משרד הבריאות והשירות ידווחו ליועץ המשפטי לממשלה במועד שייקבע בנוהל לפי תקנה 3(א) או 6, לפי העניין, בין היתר על אלה:
(1)
מספר החולים שלגביהם נאסף מידע טכנולוגי;
(2)
מספר האנשים שאיתר השירות עקב הימצאותם במגע קרוב עם חולה;
(3)
סטטוס מחיקת המידע לפי תקנות 3(ב) ו־6.
תוקף
תוקפן של תקנות אלה למשך 14 יום.


כ״א באדר התש״ף (17 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.