חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התש״ף–2020


הגדרות
בחוק זה –
”הוועדה“ – ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;
”היוועדות חזותית“ – תקשורת בין כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת;
”חוק הדרכים (שילוט)“ – חוק הדרכים (שילוט), התשכ״ו–1966;
”חוק התכנון והבנייה“ – חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965;
”חוק משק הגז הטבעי“ – חוק משק הגז הטבעי, התשס״ב–2002;
”חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה“ – חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020;
”חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור“ – חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע״ד–2014;
”מוסד תכנון“ – כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה, לרבות ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה כמשמעותה בסעיף 12ו לחוק האמור;
”מרחב תכנון מקומי“ ו”נציגים בעלי דעה מייעצת“ – כמשמעותם בחוק התכנון והבנייה;
”נגיף הקורונה“ – נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV);
”השר“ – שר הפנים;
”תקופת החירום“ – תקופה שקבע השר, בצו, לפי סעיף 2.
קביעה או קיצור של תקופת חירום
(א)
(1)
הכריזה הממשלה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי הוראות סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, ונוכח השר שיש הצדקה לכך בשל הגבלות שהוטלו לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, רשאי הוא, באישור הוועדה, לקבוע בצו תקופת חירום לעניין הליכים ופעולות לפי חוק התכנון והבנייה, חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, חוק משק הגז הטבעי או חוק הדרכים (שילוט).
התקופה שעד יום כ״א בסיוון התשפ״א (1 ביוני 2021) או עד תום תקופת מצב החירום שהוכרז לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, לפי המוקדם, היא תקופת חירום, לעניין הליכים ופעולות לפי חוק התכנון והבנייה, חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, חוק משק הגז הטבעי או חוק הדרכים (שילוט) (ק״ת תשפ״א, 2282).
(2)
תקופת החירום לא תעלה על שלושה חודשים בכל פעם או עד תום תקופת מצב החירום שהכריזה עליו הממשלה כאמור בפסקה (1), לפי המוקדם.
(ב)
חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את תקופת החירום, יבטל השר, בצו, את תקופת החירום.
(ג)
בוטלה הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 3 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה, יתבטל גם הצו שקבע השר לפי סעיף קטן (א).
(ד)
הוועדה רשאית לבטל צו שנקבע לפי סעיף קטן (א).
הסמכה להארכה או להשהייה של תקופות ומועדים
(א)
נקבעה תקופת חירום לפי סעיף 2(א), רשאי השר, באישור הוועדה, לקבוע בצו הוראות לעניין הארכה או השהייה של תקופות ומועדים כמפורט להלן, אם מצא כי יש הצדקה לכך בשל הגבלות שהוטלו לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה:
(1)
הארכת תקופות או מועדים החלים בתקופת החירום, שנקבעו לפי חוק התכנון והבנייה, חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, חוק משק הגז הטבעי או חוק הדרכים (שילוט) או שנקבעו בהחלטות של מוסד תכנון או יושב ראש מוסד תכנון מסוג שיקבע השר, כולם או חלקם – בתקופת החירום בפרק זמן שיקבע (להלן – צו הארכה), ורשאי הוא לקבוע פרקי זמן שונים של הארכה לתקופות שונות או למועדים שונים, וכן כי הוראות כאמור יחולו רק על חלק ממרחבי התכנון המקומיים;
(2)
אי־הבאת תקופת החירום, כולה או חלקה, בחישוב תקופות או מועדים, שנקבעו לפי חוק התכנון והבנייה, חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, חוק משק הגז הטבעי או חוק הדרכים (שילוט), או בהחלטות של מוסד תכנון או יושב ראש מוסד תכנון מסוג שיקבע השר, כולם או חלקם (להלן – צו השהייה), ורשאי הוא לקבוע כי הוראות כאמור יחולו רק על חלק ממרחבי התכנון המקומיים.
(ב)
השר רשאי לקבוע בצו הארכה או בצו השהייה כי ההוראות לעניין הארכה או השהייה של תקופות ומועדים שנקבעו בהחלטות יושב ראש מוסד תכנון או מוסד תכנון יחולו, אלא אם כן החליט יושב ראש מוסד התכנון או מוסד התכנון אחרת, מטעמים שיירשמו בהחלטה.
(ג)
בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו־(ב), צו הארכה או צו השהייה הנוגע לתקופות או מועדים שנקבעו לפי חוק משק הגז הטבעי יותקן בהתייעצות עם שר האנרגיה.
(ד)
נקבע צו הארכה או צו השהייה לפי סעיף קטן (א), וקוצרה תקופת החירום כאמור בסעיף 2, יחולו הוראות אלה:
(1)
תקופות או מועדים שהוארכו בצו, יוארכו בתקופה של עשרה ימים שתחילתה ביום תחילתו של הצו לקיצור תקופת החירום שניתן לפי סעיף 2(ב), ביום ביטול ההכרזה על מצב החירום כאמור בסעיף 2(ג) או ביום שבו ביטלה הוועדה את תקופת החירום לפי סעיף 2(ד), לפי העניין; השר רשאי, באישור הוועדה, לקבוע בצו תקופה ארוכה יותר;
(2)
בחישוב תקופות או מועדים שהושהו בצו השהייה, לא תבוא במניין תקופה של עשרה ימים שתחילתה ביום תחילתו של הצו לקיצור תקופת החירום שניתן לפי סעיף 2(ב), ביום ביטול ההכרזה על מצב החירום כאמור בסעיף 2(ג) או ביום שבו ביטלה הוועדה את תקופת החירום לפי סעיף 2(ד), לפי העניין; השר רשאי, באישור הוועדה, לקבוע בצו תקופה ארוכה יותר שלא תבוא במניין כאמור.
קיום ישיבות מוסד תכנון בדרך של היוועדות חזותית
(א)
ביקש מוסד תכנון לקיים ישיבה בתקופת החירום ולא הייתה אפשרות מעשית לכנס את הישיבה בנוכחות מי שהזמנתו נדרשה בשל הגבלות שהוטלו לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, יהיה רשאי יושב ראש מוסד התכנון להורות כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
ניתנה חוות דעת היועץ המשפטי למוסד התכנון כי התקיימו התנאים הנדרשים לפי סעיף זה;
(2)
יושב ראש מוסד התכנון יאפשר לחברי מוסד התכנון ונציגים בעלי דעה מייעצת להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית, ובכלל זה לראות את הישיבה ואת כלל המשתתפים בה באמצעות מסך, לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם;
(3)
מי שנדרשה הזמנתו לישיבת מוסד תכנון, למעט חבר מוסד תכנון ונציג בעל דעה מייעצת, יוכל להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית, ובכלל זה לראות את הישיבה ואת כלל המשתתפים בה באמצעות מסך, לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתו או לטעון את טענותיו;
(4)
מי שנדרשה הזמנתו לישיבה, למעט חבר מוסד תכנון ונציג בעל דעה מייעצת, וסירב להשתתף בה בדרך של היוועדות חזותית או שאין לו אפשרות להישמע בדרך זו, יוכל להשתתף בישיבה בדרך של שיחה טלפונית כך שיוכל לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתו או לטעון את טענותיו.
(ב)
(1)
היה אחד המשתתפים בישיבה אדם עם מוגבלות, יורה יושב ראש מוסד התכנון על קיום הישיבה בדרך של היוועדות חזותית רק אם ניתן לקיימה תוך עריכת התאמות נגישות הנדרשות בהתאם להוראות שנקבעו לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998.
(2)
לא ניתן לקיים את הישיבה באופן נגיש כאמור בפסקה (1), תתקיים הישיבה הנוגעת לאותו אדם עם מוגבלות באופן שיאפשר את השתתפותו בישיבה, ובכלל זה בנוכחותו של אותו אדם.
(ג)
ישיבת מוסד תכנון לפי סעיף זה המתקיימת בדרך של היוועדות חזותית תהיה פתוחה לציבור לצפייה ולהאזנה בזמן אמת, באמצעות קישור שיפורסם באתר האינטרנט של מוסד התכנון.
(ד)
בהזמנה לישיבה המתקיימת לפי סעיף זה יצוין כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית ויפורטו בה הנחיות לעניין ההשתתפות בישיבה.
(ה)
ההצבעה בישיבה תהיה שמית, אלא אם כן החליטו אחרת כל חברי מוסד התכנון המשתתפים בישיבה.
(ו)
ראה משתתף בישיבה כי בשל קיום וניהול הישיבה בדרך של היוועדות חזותית נפגעה זכותו להשתתף בישיבה או לשמוע או להשמיע את עמדתו או שלא התקיימו התנאים לפי סעיף זה, רשאי הוא לדרוש כי הדבר יירשם בפרוטוקול.
(ז)
ביקש מוסד תכנון לקיים ישיבה בתקופת החירום בדרך של היוועדות חזותית אף שהייתה אפשרות מעשית לכנס אותה בנוכחות מי שהזמנתו נדרשה, רשאי מוסד התכנון לקיים את הישיבה בדרך האמורה אם הסכימו לכך כל מי שהזמנתם נדרשה לישיבה ויחולו על קיום הישיבה הוראות סעיף זה; הסכמה כאמור בסעיף קטן זה יכול שתהיה אף לכך שרק חלק ממשתתפי הישיבה ישתתפו בה בדרך של היוועדות חזותית.
(ח)
מי שנדרשה הזמנתו לישיבת מוסד תכנון וביקש להשתתף בישיבת מוסד תכנון בתקופת החירום בדרך של היוועדות חזותית, אף אם הישיבה אינה נערכת בדרך זו, יהיה רשאי לעשות כן אם מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא חולה עם ממצא מעבדתי חיובי לנגיף הקורונה;
(2)
חלה עליו חובת בידוד בהתאם להוראות שנקבעו לפי פקודת בריאות העם, 1940, לעניין נגיף הקורונה.
(ט)
מנהל מינהל התכנון יפרסם הנחיות לעניין קיום ישיבות מוסד תכנון באמצעות היוועדות חזותית לפי הוראות חוק זה.
(י)
על ישיבת מוסד תכנון לפי סעיף זה יחולו ההוראות החלות לפי כל דין על קיום ישיבות מוסד תכנון, זימונן והנוהל בהן בשינויים המחויבים.
שמיעת התנגדויות
(א)
על אף האמור בסעיף 107 לחוק התכנון והבנייה ובהוראות אחרות שנקבעו לפי אותו חוק, ביקש מוסד תכנון לקיים ישיבה כאמור בסעיף 4(א) המיועדת לשמיעת התנגדויות, רשאי יושב ראש מוסד התכנון שאליו הוגשו ההתנגדויות להורות כי שמיעת ההתנגדויות תתקיים בדרך של היוועדות חזותית ויחולו על שמיעת התנגדויות הוראות סעיף 4, בשינויים המפורטים בסעיף זה.
(ב)
יושב ראש מוסד התכנון יקבל החלטה לפי סעיף קטן (א) לאחר ששקל בין השאר את האפשרות המעשית לשמיעת ההתנגדויות בדרך של היוועדות חזותית ומשמעותה לצדדים, את חשיבות קיום הישיבה, היקף ההתנגדות, מספר המתנגדים, ההשפעה על הסביבה, וכן את הנזק שיכול להיגרם לצדדים ולציבור אם הישיבה תתקיים או לא תתקיים בדרך זו, והכול לפי כתבי ההתנגדות שהוגשו.
(ג)
הורה יושב ראש מוסד תכנון כי שמיעת ההתנגדויות תתקיים בדרך של היוועדות חזותית כאמור בסעיף קטן (א), ישתתפו בישיבה מי שנדרשה הזמנתם בדרך של היוועדות חזותית בלבד, אולם –
(1)
חברי מוסד התכנון ונציגים בעלי דעה מייעצת יהיו רשאים להיות נוכחים בישיבה;
(2)
סירב מתנגד להשמיע את התנגדותו בדרך של היוועדות חזותית, יחולו הוראות סעיף קטן (ד), אלא אם כן שוכנע יושב ראש מוסד התכנון כי לא הייתה למתנגד אפשרות מעשית מבחינה טכנולוגית להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית וכי סירוב המתנגד נעשה בתום לב; שוכנע יושב ראש מוסד התכנון כאמור, יספק מוסד התכנון למתנגד את האמצעים הנדרשים להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית.
(ד)
הודיע מתנגד למזכיר מוסד התכנון שהוא מסרב להשמיע את התנגדותו בדרך של היוועדות חזותית או באמצעות שיחה טלפונית או שאין לו אפשרות להישמע בדרכים אלה, יודיע לו מזכיר מוסד התכנון כי מוסד התכנון יכריע בהתנגדותו על בסיס כתב ההתנגדות שהגיש, אלא אם כן מצא יושב ראש מוסד התכנון כי בשל הנימוקים שפירט המתנגד בכתב, אם פירט, יש הצדקה של ממש לסירוב המתנגד כאמור.
(ה)
החלטת יושב ראש מוסד התכנון לפי סעיף קטן (ד) תינתן בין השאר בהתחשב בנימוקים שפירט המתנגד לאי־הסכמתו לקיום הישיבה בדרך של היוועדות חזותית או שיחה טלפונית, ובכלל זה גילו, מצב בריאותו, נסיבותיו האישיות, היותו מיוצג, ובאפשרות המעשית מבחינה טכנולוגית של המתנגד להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית, וכן בחשיבות קידום הליך התכנון או הרישוי ואי־דחיית הישיבה.
(ו)
בסעיף זה, ”שמיעת ההתנגדויות“ – לרבות שמיעת הערות או השגות לפי חוק התכנון והבנייה או הליך לפי סעיף 106(ב) לחוק האמור.
דיון בעררים
(א)
על אף האמור בהוראות לפי חוק התכנון והבנייה, ביקש מוסד תכנון הדן בערר לקיים בתקופת החירום ישיבה כאמור בסעיף 4(א) המיועדת לשמיעת ערר, רשאי יושב ראש מוסד התכנון להורות כי שמיעת הערר תתקיים בדרך של היוועדות חזותית, ויחולו על שמיעת הערר הוראות סעיף 4, בשינויים המפורטים בסעיף זה.
(ב)
יושב ראש מוסד התכנון יקבל החלטה לפי סעיף קטן (א) לאחר ששקל בין השאר, את האפשרות המעשית לשמיעת הערר בדרך זו ומשמעותה לצדדים, את חשיבות קיום הישיבה, היקף הערר, מספר העוררים, ההשפעה על הסביבה, וכן את הנזק שיכול להיגרם לצדדים אם תתקיים או לא תתקיים הישיבה בדרך זו, והכול לפי כתבי הערר שהוגשו.
(ג)
הורה יושב ראש מוסד תכנון כי שמיעת הערר תתקיים בדרך של היוועדות חזותית כאמור בסעיף קטן (א), ישתתפו בישיבה מי שנדרשה הזמנתם בדרך של היוועדות חזותית בלבד, אולם –
(1)
חברי מוסד התכנון יהיו רשאים להיות נוכחים בישיבה;
(2)
סירב עורר לטעון את טענותיו בדרך של היוועדות חזותית, יחולו הוראות סעיף קטן (ד), אלא אם כן שוכנע יושב ראש מוסד התכנון כי למתנגד אין אפשרות מעשית מבחינה טכנולוגית להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית וכי סירוב העורר נעשה בתום לב; שוכנע יושב ראש מוסד התכנון כאמור, יספק מוסד התכנון לעורר את האמצעים הנדרשים להשתתף בישיבה בדרך של היוועדות חזותית.
(ד)
סירב מי מהצדדים לטעון בדרך של היוועדות חזותית או שיחה טלפונית או שאין לו אפשרות לטעון בדרכים אלה, יודיע לו מזכיר מוסד התכנון כי מוסד התכנון יכריע בערר על בסיס כתב הערר או כתב התשובה שהוגש, אלא אם כן מצא יושב ראש מוסד התכנון כי בשל הנימוקים שפירט בכתב מי שסירב, אם פירט, יש הצדקה של ממש לסירוב כאמור.
(ה)
החלטת יושב ראש מוסד התכנון לפי סעיף קטן (ד) תינתן בין השאר בהתחשב בנימוקים שפירט הצד לערר לאי־הסכמתו לקיום הישיבה בדרך של היוועדות חזותית או שיחה טלפונית, ובכלל זה גילו, מצב בריאותו, נסיבותיו האישיות, היותו מיוצג, ובאפשרות המעשית מבחינה טכנולוגית של המתנגד להשתתף בדיון בדרך של היוועדות חזותית וכן בחשיבות קידום ההכרעה בערר ואי־דחיית הישיבה.
ביצוע
השר ממונה על ביצועו של חוק זה.
תוקף
חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ׳ בתמוז התשפ״א (30 ביוני 2021).


התקבל בכנסת ביום כ׳ באב התש״ף (10 באוגוסט 2020).
 • בנימין נתניהו
  ראש הממשלה
 • אריה מכלוף דרעי
  שר הפנים
 • ראובן ריבלין
  נשיא המדינה
 • יריב לוין
  יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.