חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (הוראות למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבודדים ובקלפי ייעודית לחולים בבחירות לרשויות המקומיות) (הוראת שעה מס' 2)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו בריאות העם (הוראות למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבודדים ובקלפי ייעודית לחולים בבחירות לרשויות המקומיות) (הוראת שעה מס' 2) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (הוראות למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבודדים ובקלפי ייעודית לחולים בבחירות לרשויות המקומיות) (הוראת שעה מס׳ 2), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3424, 3922; תשפ״ב, 776, 2132, 2184.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1)(ב) ו־(ג) ו־(2)(א) לפקודת בריאות העם, 1940, אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ב־2]
בצו זה –
”אדם שחלה עליו חובת בידוד“ – אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי צו בידוד בית, למעט חולה;
”איש רפואה“ – פרמדיק, אח או רופא;
”אמבולנס“ – אמבולנס שיש בו הפרדה מוחלטת בין חלקו הקדמי לבין חלקו האחורי בדרך של מחיצה אטומה מרצפת האמבולנס ועד לתקרתו;
”חולה“ – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל־nCoV;
”מיגון מלא“ – מסכת N95, משקף מגן לפנים, כפפות וחלוק מגן גוף דוחה מים הכולל כיסוי של הצוואר והראש;
”מקום בידוד“ – כמשמעותו בצו בידוד בית;
”קלפי ייעודית לחולים“ – כמשמעותה בסעיף 100ב לחוק הבחירות או קלפי ייעודית לחולים כהגדרתה בצו קלפיות ייעודיות במועצות אזוריות;
”קלפי ייעודית למבודדים“ – קלפי ייעודית לחייבים בבידוד שאינם חולים כמשמעותה בסעיף 100ב לחוק הבחירות או קלפי ייעודית לאנשים שחלה עליהם חובת בידוד כהגדרתה בצו קלפיות ייעודיות במועצות אזוריות;
”תסמינים“ – כל אחד מאלה:
(1)
חום גוף של 38 מעלות צלזיוס או יותר;
(2)
שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי חד אחר, למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה; לעניין זה נזלת בלבד לא תיחשב תסמין;
(3)
אובדן חוש הטעם או חוש הריח;
הגעה לקלפי וחזרה ממנה של אדם שחלה עליו חובת בידוד [תיקון: תשפ״ב]
אדם שחלה עליו חובת בידוד ואינו חש בתסמינים, אדם שחלה עליו חובת בידוד וחש בתסמינים וקיבל ממצא שלילי ל־nCoV בבדיקה כאמור בתקנה 3(ב) לתקנות הבחירות או בסעיף 3(ב) לצו קלפיות ייעודיות במועצות אזוריות, לפי העניין, או אדם שחלה עליו חובת בידוד רק לפי סעיפים 2(ב1) או 2א1 לצו בידוד בית, יצא ממקום הבידוד לצורך הצבעה בקלפי ייעודית למבודדים בכפוף להוראות אלה:
(1)
הוא יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד, בלא שימוש ברכב ציבורי; בפסקה זו, ”רכב ציבורי“ – רכב המשמש או המיועד לשמש להסעת נוסעים בשכר, למעט מונית;
(2)
נסיעה לקלפי במונית או ברכב אחר שאינו רכב ציבורי תהיה בהתאם להוראות אלה:
(א)
ברכב לא ייסע נוסע נוסף, למעט אדם השוהה יחד עימו בבידוד;
(ב)
אם האדם שחלה עליו חובת בידוד אינו הנהג, הוא ישב במושב האחורי;
(ג)
אם האדם שחלה עליו חובת בידוד אינו הנהג, חלונות הרכב יהיו פתוחים.
הוראות נוספות לעניין הגעה לקלפי ייעודית למבודדים
(א)
אדם כאמור בסעיף 2 המגיע לקלפי ייעודית למבודדים במונית, יעדכן את הנהג כי חלה עליו חובת בידוד לפני כניסתו למונית.
(ב)
אדם כאמור בסעיף 2 העושה את דרכו לקלפי ייעודית למבודדים או חוזר ממנה, לא ישהה בקרבת אנשים אחרים, למעט אדם המסיע אותו לקלפי או אדם השוהה עימו בבידוד, לא יעבור דרך גן ציבורי, תחנת אוטובוס או מקום אחר שבו עשוי להיות במגע עם אנשים, לא ישתמש במעליות יחד עם אנשים אחרים ולא יעצור בדרכו למטרות נוספות שאינן ההגעה לקלפי והצבעה בבחירות.
הגעה לקלפי וחזרה ממנה של חולה או אדם שחלה עליו חובת בידוד ויש לו תסמינים [תיקון: תשפ״ב, תשפ״ב־2]
(א)
חולה יצא ממקום הבידוד לצורך הצבעה בקלפי ייעודית לחולים בכפוף לכך שיגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד באמבולנס, וישב בחלקו האחורי של האמבולנס, בלא כל נוסע אחר שאינו חולה.
(ב)
אדם שחלה עליו חובת בידוד ויש לו תסמינים, למעט אדם שחלה עליו חובת בידוד ויש לו תסמינים וקיבל ממצא שלילי ל־nCoV בבדיקה כאמור בתקנה 3(ב) לתקנות הבחירות או בסעיף 3(ב) לצו קלפיות ייעודיות במועצות אזוריות, לפי העניין, ולמעט מי שחלה עליו חובת בידוד רק לפי סעיפים 2(ב1) או 2א1 לצו בידוד בית, יצא ממקום הבידוד לצורך הצבעה בקלפי ייעודית לחולים בכפוף לאמור בפסקאות (1) ו־(2) לסעיף 2.
הוראות נוספות לעניין הגעה של אדם שחלה עליו חובת בידוד עם תסמינים לקלפי ייעודית לחולים [תיקון: תשפ״ב־2]
הוראות סעיף 3 יחולו גם לעניין אדם כאמור בסעיף 4(ב) המגיע לקלפי ייעודית לחולים או העושה את דרכו לקלפי כאמור או חוזר ממנה.
שהיית בוחר בקלפי ייעודית [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב, תשפ״ב־2]
בעת ההגעה למקום הקלפי הייעודית למבודדים או הקלפי הייעודית לחולים יחולו על האדם שחלה עליו חובת בידוד או על החולה (להלן – הבוחר) הוראות אלה:
(1)
הבוחר ימתין לתורו מחוץ למקום הקלפי בהתאם לאמור להלן, לפי העניין:
(א)
בקלפי ייעודית למבודדים – ימתין הבוחר לתורו מחוץ למקום הקלפי, בשטח פתוח, וישמור על מרחק של שני מטרים לפחות מאנשים אחרים;
(ב)
בקלפי ייעודית לחולים – בוחר שהוא חולה ימתין לתורו בתוך האמבולנס, ובוחר שהוא אדם כאמור בסעיף 4(ב) ימתין לתורו מחוץ למקום הקלפי, בשטח פתוח, וישמור על מרחק של שני מטרים לפחות מאנשים אחרים;
(2)
בעת הכניסה למקום הקלפי הבוחר יחטא את ידיו בתכשיר על בסיס אלכוהול ויעטה כפפות;
(3)
כשיגיע תורו להזדהות לפני מזכיר ועדת הקלפי, יניח הבוחר את אמצעי הזיהוי כאמור בסעיף 60(ב) לחוק הבחירות או לפי סעיף 195 לצו המועצות האזוריות, לפי העניין (להלן – אמצעי זיהוי), על שולחן מחוץ למקום הקלפי ויתרחק כך שיהיה במרחק של שני מטרים לפחות מצוות הקלפי;
(4)
אם הבוחר נדרש להסיר את המסכה לשם זיהויו, הוא יסיר אותה לזמן המזערי הנדרש לצורך זיהויו;
(5)
ההצהרה והטופס כאמור בתקנה 11 לתקנות הבחירות או לפי סעיף 11 לצו קלפיות ייעודיות במועצות אזוריות, לפי העניין, אם נעשה במקום הקלפי, יבוצע בעט שסיפקה ועדת הקלפי לבוחר;
(6)
הבוחר יקפיד שלא לגעת בחפצים ורהיטים הנמצאים במקום הקלפי, אם הדבר אינו דרוש לשם הצבעתו;
(7)
בתום ההצבעה, ולאחר צאתו ממקום הקלפי, יאסוף הבוחר את אמצעי הזיהוי שלו;
(8)
לאחר שלקח את אמצעי הזיהוי יסיר הבוחר את הכפפות וישליכן לפח אשפה מחוץ למקום הקלפי, ואם סופק לו עט לפי פסקה (5), ישליך את העט האמור לפח האשפה.
הוראות לחברי ועדת הקלפי, מזכיר הקלפי ושאר השוהים במקום הקלפי [תיקון: תשפ״ב־2]
על חבר ועדת הקלפי הייעודית למבודדים או הקלפי הייעודית לחולים, מזכיר קלפי כאמור ושאר השוהים במקום, למעט הבוחר (להלן – שאר השוהים במקום), יחולו הוראות אלה:
(1)
אם בוחר אינו עוטה מסכה בעת כניסתו למקום הקלפי – יעמיד לרשותו מזכיר ועדת הקלפי מסכה חד־פעמית;
(2)
ישמרו על מרחק של שני מטרים לפחות מהבוחרים, וכן יוודאו, ככל האפשר, כי נשמר מרחק של שני מטרים לפחות בין בוחר אחד לאחר;
(3)
ידאגו לכך שבכל עת לא יהיה בתוך מקום הקלפי יותר מבוחר אחד;
(4)
יימנעו ממגע פיזי עם בוחר, ככל האפשר, ויחליפו כפפות או יחטאו את ידיהם אם באו במגע פיזי ישיר עם חלק מגופו של בוחר;
(5)
לאחר שבוחר אסף את אמצעי הזיהוי שלו מהשולחן כאמור בסעיף 5(7), על מזכיר הוועדה לחטא את השולחן, כשהוא עוטה כפפות, עם חומר חיטוי בתמיסת כלור בריכוז של לא פחות מ־‎1,000 ppm;
(6)
ידאגו לכך שמקום הקלפי מאוורר בכל עת, בדרך של פתיחת כל החלונות שבו, בשני כיווני אוויר לפחות;
(7)
חברי ועדת הקלפי, מזכיר הקלפי ושאר השוהים בקלפי לא יאכלו בתוך מקום הקלפי;
(8)
יחטאו את ידיהם לפני האכילה ואחריה ואחרי שימוש בשירותים, ויימנעו ממגע באזור הפה והאף;
(9)
אם חבר ועדה או מזכיר הוועדה נכנס לאזור שבו מוצבים הפרגוד והתיבה, הוא יחטא ידיים או יחליף כפפות ביציאה מהאזור.
שהיית חובש או איש רפואה
בשעות ההצבעה ישהה במקום הקלפי הייעודית למבודדים והקלפי הייעודית לחולים חובש או איש רפואה אשר יסביר לחברי ועדת הקלפי, למזכיר הקלפי ולשאר השוהים בקלפי את ההוראות למניעת הדבקה, ויסייע להם למלא אחר הוראות אלה.
מיגון לחברי ועדת הקלפי, מזכיר הקלפי ושאר השוהים בקלפי הייעודית לחולים ובקלפי הייעודית למבודדים
(א)
חברי ועדת הקלפי, מזכיר הקלפי ושאר השוהים בקלפי הייעודית לחולים יעטו מיגון מלא בכל עת.
(ב)
חברי ועדת הקלפי, מזכיר הקלפי ושאר השוהים בקלפי הייעודית למבודדים יעטו מסכה בכל עת.
חיטוי הקלפי בתום יום הבחירות וספירת הקולות
(א)
בסיום יום הבחירות יש לאוורר את מקום הקלפי למשך שעה לפחות לפני ניקיון של מקום הקלפי והמשטחים.
(ב)
מגע עם הקלפיות, לרבות בעת שינוע הקלפי, וספירת הקולות ייעשו בעטיית כפפות, בחיטוי ידיים מזמן לזמן ובהימנעות ממגע באזור הפה והאף.
תחולת הצו בשינויים על הבחירות לראשות עיריית אילת [תיקון: תשפ״א]
על אף האמור בסעיף 6 לצו זה, לגבי הבחירות לראשות עיריית אילת המתקיימות ביום ב׳ באלול התשפ״א (10 באוגוסט 2021) וכן לגבי הבחירות החוזרות לראשות עיריית אילת כאמור בסעיף 9(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה–1975, אם ייערכו, בהמשך לאותן בחירות, סעיף 6 יחול בשינוי זה:
בפסקה (6), הקטע החל במילים ”ובקלפי ייעודית לחולים“ עד המילים ”פתוחות לגמרי בכל עת“ – לא ייקרא.
[תיקון: תשפ״א]
(בוטל).
תוקף [תיקון: תשפ״א]
צו זה יעמוד בתוקפו למשך תקופת תוקפו של צו בידוד בית.


י׳ בתמוז התשפ״א (20 ביוני 2021)
  • חזי לוי
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.