חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 620, 1052, 1484, 1706, 1866, 2100; תשפ״א, 158.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(2)(א) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”אדם החשוד כחולה בקורונה“ – אחד מאלה:
(1)
מי שנדרש להיבדק ל־nCoV, בהתאם להנחיות של משרד הבריאות כפי שיתפרסמו מזמן לזמן;
(2)
מי שראש השירות או רופא מחוזי הורה שהוא נדרש להיבדק ל־nCoV;
”בית חולים“ – בית חולים, מרפאה או מקום אחר שיקבע המנהל כמקום לבידוד;
”חולה“ – כהגדרתו בצו בידוד בית;
”מאבטח של בית חולים“ – מי שהוסמך לגבי בית חולים בסמכויות שבסעיף 6א לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס״ה–2005;
”ראש השירות“ – ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;
”רופא“ – רופא מומחה;
”רופא מחוזי“ – לרבות סגנו.
חובת בידוד
(א)
חולה או אדם החשוד כחולה בקורונה, ישהה בבידוד בבית חולים, אם רופא הורה כי אדם כאמור ישהה בבידוד בבית חולים.
(ב)
אדם המצוי בבידוד, כהגדרתו בצו בידוד בית, ישהה בבידוד בבית חולים אם ראש השירות או רופא מחוזי הורה כי ישהה בבידוד בבית חולים.
(ג)
הבידוד בבית חולים יהיה בתנאים ולתקופה כפי שיורה הרופא, זולת אם הורה רופא על סיום תקופת הבידוד קודם לכן או כי המשך הבידוד יבוצע במקום אחר ובתנאים, כפי שיורה; ואולם לגבי בידוד כאמור בסעיף קטן (ב), ההוראות כאמור יינתנו בידי הרופא שהורה על הבידוד.
כפיית בידוד בבית חולים
הורה רופא כי אדם ישהה בבידוד בבית חולים, לפי סעיף 2(א) או (ב), וסירב אותו אדם לעשות כן, יפעל מאבטח של בית חולים לבקשת איש צוות רפואי בבית החולים לאכיפת הבידוד ולעיכוב של אותו אדם, תוך שימוש בכוח סביר הנדרש בנסיבות העניין, עד להגעתו של שוטר, והכול לפי הוראות המנהל לפי צו זה וכן כל הוראה אחרת שהוא ייתן לפי סעיף 20 לפקודה.
השגה [תיקון: תש״ף־2]
מבלי לגרוע מהוראות סעיף 3, אדם שהורו לו לשהות בבידוד בבית חולים לפי סעיף 2(א) או (ב) רשאי להגיש השגה בכתב לראש השירות; אין בהגשת השגה כדי לעכב את ההוראה שעליה משיגים אלא אם כן התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
תוקף [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תשפ״א]
תוקפו של צו זה כל עוד צו בידוד בית עומד בתוקפו.


י״ז בשבט התש״ף (12 בפברואר 2020)
  • משה בר־סימן טוב
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.