חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות זן אומיקרון omicron של נגיף הקורונה החדש)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות זן אומיקרון omicron של נגיף הקורונה החדש) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות זן אומיקרון omicron של נגיף הקורונה החדש), התשפ״ב–2021


ק״ת תשפ״ב, 980, 1040.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תשפ״ב]
בתקנות שעת חירום אלה –
”גורם מוסמך במשרד הבריאות“ – מי שהוסמך לפי תקנה 13(א);
”גורם מוסמך בשירות“ – מי שהוסמך לפי תקנה 11(ב);
”ועדת הכנסת לענייני השירות“ – כמשמעותה בסעיף 6 לחוק שירות הביטחון הכללי;
”זן אומיקרון“ – זן אומיקרון omicron (מספר B1.1.529), של נגיף הקורונה החדש Novel Coronavirus 2019-nCoV;
”חולה“ – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי לזן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש או מי שתוצאת הבדיקה שלו העלתה חשד שהוא חולה בזן אומיקרון בהתאם להנחיות קליניות של נציג משרד הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940;
”חוק שירות הביטחון הכללי“ – חוק שירות הביטחון הכללי, התשס״ב–2002;
”מגע קרוב עם חולה“ – מגע עם חולה העלול להביא להדבקה במחלה, בהתייחס למרחק מהחולה ולזמן החשיפה אליו, בהלימה, ככל האפשר, להנחיות הקליניות של נציג משרד הבריאות, כפי שפורטו בנוהל משרד הבריאות;
”מחלה“ – המחלה הנגרמת על ידי זן אומיקרון;
”מידע טכנולוגי“ – נתוני זיהוי, נתוני מיקום ונתוני התקשרויות, למעט תוכן שיחה כמשמעותו בחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979;
”מכשיר טלפון נייד“ – ציוד רדיו טלפון נייד כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ״ב–1982;
”נוהל משרד הבריאות“ – הנוהל שנקבע לפי תקנה 8;
”נוהל השירות“ – הנוהל שנקבע לפי תקנה 7;
”נציג משרד הבריאות“ – כל אחד מאלה:
(1)
המנהל הכללי של משרד הבריאות;
(2)
ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;
”נתוני התקשרויות“ – מספר הטלפון של המתקשר, מספר הטלפון של יעד ההתקשרות ומועד ההתקשרות;
”נתוני זיהוי“ – שם, מספר זהות, מספר טלפון ותאריך לידה;
”נתוני מיקום“ – נתוני איכון של מכשיר טלפון נייד;
”פרטי בקשה לקבלת סיוע“ – הפרטים כמפורט להלן, לגבי חולה שהבקשה נוגעת אליו:
(1)
שם החולה;
(2)
מספר הזהות של החולה;
(3)
מספר הטלפון של החולה;
(4)
המספר הסידורי של החולה ברשימת החולים שמנהל משרד הבריאות לפי תקנה 15;
(5)
תאריך אבחונו כחולה;
(6)
התאריך שממנו נדרשת הבדיקה שחל עד 7 ימים לפני תאריך אבחונו כחולה ולפי ההנחיות המקצועיות של נציג משרד הבריאות;
”צווי הבידוד“ – שניים אלה:
(1)
(2)
”השירות“ – שירות הביטחון הכללי.

פרק ב׳: הסמכת חירום של שירות הביטחון הכללי לביצוע פעולות סיוע

הסמכת השירות
לצורך סיוע למשרד הבריאות בחקירה אפידמיולוגית לצמצום ומניעת התפשטות של זן אומיקרון, מוסמך השירות לבצע פעולות סיוע כאמור בתקנה 3 לשם זיהוי נתוני מיקום ונתיבי תנועת החולה ואיתור מי היו שעלולים להידבק ממנו, לפי ההנחיות המקצועיות של נציג משרד הבריאות, בתקופה של עד 7 ימים לפני תאריך אבחונם במחלה וזיהוי האנשים שבאו במגע קרוב עם החולים.
סמכויות השירות בביצוע פעולות הסיוע
(א)
בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה מוסמך השירות, על פי בקשה לקבלת סיוע כאמור בתקנה 4, לבצע את הפעולות האלה (בתקנות שעת חירום אלה – פעולות סיוע):
(1)
לעבד מידע טכנולוגי לגבי החולה שהבקשה נוגעת אליו, לגבי האנשים שבאו במגע קרוב עם החולה, בנוגע לתקופה של עד 7 ימים לפני תאריך אבחונו כחולה ולפי ההנחיות המקצועיות של נציג משרד הבריאות;
(2)
להעביר לגורם מוסמך במשרד הבריאות את פרטי המידע כמפורט להלן, או חלק מהם, ככל שהדבר דרוש ואפשרי (בתקנות שעת חירום אלה – פרטי המידע הדרושים):
(א)
לגבי החולה – נתוני מיקום בתקופה של עד 7 ימים לפני תאריך אבחונו כחולה ולפי ההנחיות המקצועיות של נציג משרד הבריאות;
(ב)
לגבי אנשים שבאו במגע קרוב עם החולה – נתוני זיהוי, התאריך והשעה שבהם היו במגע קרוב אחרון עם החולה והמיקום שבו התקיים אותו מגע.
(ב)
פעולות הסיוע יתבצעו על בסיס מידע טכנולוגי בלבד המוחזק בידי השירות לפי כל דין, ובכפוף להגבלות המפורטות בפרק ג׳.
(ג)
פעולות הסיוע יתבצעו בשמירה על פרטיותם וכבודם של החולה ושל האנשים שבאו במגע קרוב עם החולה.
בקשה לקבלת סיוע
(א)
בקשה לקבלת סיוע תוגש בידי גורם מוסמך במשרד הבריאות לגורם מוסמך בשירות (בתקנות אלה – בקשה לקבלת סיוע).
(ב)
בקשה לקבלת סיוע תכלול את כל פרטי הבקשה לקבלת סיוע לגבי החולה שהבקשה נוגעת אליו, המצויים בידי משרד הבריאות.
(ג)
משרד הבריאות יודיע לחולה שהבקשה לקבלת סיוע נוגעת אליו, על כך שעקב אבחונו כחולה הועברו פרטיו לבדיקה באמצעים טכנולוגיים בשירות; הודעה כאמור תישלח בסמוך להעברת הבקשה לקבלת סיוע ותכלול גם מידע על מטרת הבדיקה ועל הדרך שבה יוכל החולה לברר פרטים נוספים בעניין זה.
העברת פרטי המידע הדרושים
הוגשה בקשה לקבלת סיוע, יעביר גורם מוסמך בשירות לגורם מוסמך במשרד הבריאות, את פרטי המידע הדרושים לגבי החולה שהבקשה נוגעת אליו ולגבי מי שבא במגע קרוב עם החולה; גורם מוסמך בשירות לא יעביר כל מידע אחר.
הודעה לאדם שבא במגע קרוב עם חולה והשגה עליה
(א)
משרד הבריאות יודיע לאדם שנמצא כי היה במגע קרוב עם חולה במועד מסוים, על הממצא האמור ועל החובה החלה עליו לפי דין בשל כך; הודעה כאמור תכלול גם מידע על הדרך שבה יוכל אותו אדם לברר פרטים נוספים בעניין זה ולפנות בהשגה לפי תקנת משנה (ג), ולא תכלול פרטים מזהים לגבי החולה.
(ב)
משרד הבריאות רשאי לשלוח לאדם שנשלחה לו הודעה כאמור בתקנת משנה (א), הודעות תזכורת לגבי החובה החלה עליו לפי דין כפי שנמסר לו בהודעה.
(ג)
אדם שקיבל הודעה לפי תקנת משנה (א), רשאי לפנות לגורם מוסמך במשרד הבריאות בבקשה לבחינה חוזרת של הנתונים שעל בסיסם התקבלה ההודעה (בתקנות שעת חירום אלה – השגה).
(ד)
פנה אדם בהשגה, יתחשב גורם מוסמך במשרד הבריאות בהחלטתו בה, בין השאר, בהצהרתו של המשיג לעניין מיקומו במועד הנקוב בהודעה והיותו במגע קרוב עם חולה במועד מסוים.
(ה)
פנה אדם בהשגה, רשאי גורם מוסמך במשרד הבריאות להעביר לשירות בקשה נוספת לביצוע פעולות הסיוע לגבי החולה שאותו אדם היה במגע קרוב עימו ואת פרטי ההשגה, ככל הנדרש, והשירות יהיה רשאי לבצע פעולות סיוע לגבי אותו חולה פעם נוספת, אם הדבר נדרש.
(ו)
החלטה על דחיית ההשגה לפי תקנה זאת תהיה מנומקת ותימסר לפונה בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, ולא יאוחר מ־24 שעות ממועד הפנייה בהשגה.
נוהל השירות
(א)
נוהל השירות לעניין דרכי הפעולה של השירות במסגרת פעולות הסיוע, הוא הנוהל שאישר היועץ המשפטי לממשלה לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש״ף–2020, (להלן – חוק ההסמכה), בשינויים המחויבים; ראש השירות מוסמך, באישור היועץ המשפטי לממשלה, לתקן את הנוהל בהיבטים הנדרשים לצורך תקנות שעת חירום אלה; תיקונים כאמור לנוהל יובאו לידיעת ועדת הכנסת לענייני השירות.
(ב)
נוהל השירות חסוי וגילויו או פרסומו אסור, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 22(א) ו־(ב) לחוק שירות הביטחון הכללי.
נוהל משרד הבריאות
(א)
נוהל משרד הבריאות הוא הנוהל שאישר היועץ המשפטי לממשלה לפי חוק ההסמכה, ואשר כולל את כל המפורט להלן; המנהל הכללי של משרד הבריאות מוסמך, באישור היועץ המשפטי לממשלה, לתקן את הנוהל בהיבטים הנדרשים לצורך תקנות שעת חירום אלה:
(1)
הוראות לעניין הגשת בקשה לקבלת סיוע;
(2)
אופן השימוש בפרטי המידע הדרושים, החזקתם, שמירתם ומחיקתם;
(3)
ההנחיות הקליניות של נציג משרד הבריאות לעניין מגע קרוב עם חולה כפי שהן בתוקף מזמן לזמן;
(4)
הוראות לעניין טיפול בהשגות לפי תקנה 6(ג);
(5)
הוראות לעניין החרגת העברתם של פרטי בקשה לקבלת סיוע של חולה שהוא עיתונאי.
(ב)
נוהל משרד הבריאות או כל תיקון בו יפורסם בהקדם האפשרי באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
סייגים בהפעלת סמכות השירות
(א)
בהפעלת סמכויות השירות לפי תקנות שעת חירום אלה, לא יעמוד השירות בקשר כלשהו עם חולה או עם אנשים שבאו במגע קרוב עם חולה.
(ב)
השירות לא יעסוק בפעילות פיקוח ואכיפה על הפרת חובת בידוד לפי צווי הבידוד, ולא יסייע לפעילות כאמור.

פרק ג׳: שמירת מידע, שימוש בו, העברתו ומחיקתו

שמירת מידע בשירות ומחיקתו
(א)
השירות ישמור את פרטי הבקשה לקבלת סיוע ואת פרטי המידע הדרושים, במחשבי השירות בלבד, ובנפרד מכל מידע אחר המוחזק בידי השירות לפי כל דין.
(ב)
מידע כאמור בתקנת משנה (א) יישמר לתקופה של 14 ימים מיום העברת פרטי המידע הדרושים לגורם מוסמך במשרד הבריאות לפי תקנה 5 או עד תום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה, לפי המוקדם, ובתום התקופה – יימחק; כל מידע אחר שנוצר בעת עיבוד המידע הטכנולוגי כאמור בתקנה 3(א)(1) – יימחק מייד.
הגבלות לעניין שימוש במידע בשירות, והסמכת בעלי תפקידים
(א)
השירות יעשה שימוש בפרטי בקשה לקבלת סיוע ובפרטי המידע הדרושים לצורך ביצוע פעולות הסיוע בלבד.
(ב)
ראש השירות או מי שהוא הסמיך לכך, יסמיך בעלי תפקידים בשירות לצורך ביצוע פעולות סיוע, והם בלבד יהיו רשאים לבצע את פעולות הסיוע ויהיו מורשי גישה לפרטי בקשות לקבלת סיוע ולפרטי המידע הדרושים.
(ג)
בעל תפקיד יוסמך לפי תקנת משנה (ב) לאחר שחתם על טופס התחייבות לשמירה על סודיות שבו הובהרה לו המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד לתקנות שעת חירום אלה.
(ד)
מידע לגבי פעולות שביצעו גורמים מוסמכים בשירות לפי תקנות שעת חירום אלה, יתועד באופן ממוחשב בשירות.
שמירת מידע במשרד הבריאות ומחיקתו
(א)
פרטי המידע הדרושים יישמרו במשרד הבריאות בדרך שתבטיח את אבטחת המידע, את סודיותו ואת חיסיון נתוני הזיהוי של החולים או של האנשים שבאו במגע קרוב עם חולה.
(ב)
בתום תקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה ימחק משרד הבריאות את פרטי המידע הדרושים שהועברו אליו על פי בקשות לקבלת סיוע.
(ג)
נציג משרד הבריאות יוודא את ביצוע מחיקת פרטי המידע כאמור בתקנה זאת.
הגבלות לעניין גישה למידע במשרד הבריאות ועיון בו, והסמכת בעלי תפקידים
(א)
המנהל הכללי של משרד הבריאות יסמיך בעלי תפקידים במשרד הבריאות לעיין בפרטי המידע הדרושים, כולם או חלקם, בהתאם לנדרש לשם מילוי תפקידיהם לפי תקנות שעת חירום אלה, כמפורט להלן:
(1)
טיפול בבקשות לקבלת סיוע;
(2)
קבלת פרטי המידע הדרושים;
(3)
ביצוע הפעולות הדרושות לשם משלוח הודעות לחולים לפי תקנה 4(ג) או משלוח הודעות לאנשים שבאו במגע קרוב עם חולים לפי תקנה 6(א) או (ב);
(4)
טיפול בהשגות לפי תקנה 6(ג);
(5)
אבטחת המידע כאמור בתקנה 12(א);
(6)
בקרה, פיקוח או דיווח על ביצוע הוראות תקנות שעת חירום אלה.
(ב)
בעל תפקיד יוסמך לפי תקנת משנה (א) לאחר שחתם על טופס התחייבות לשמירה על סודיות שבו הובהרה לו המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות תקנות שעת חירום אלה.
(ג)
לנציג משרד הבריאות ולגורמים המוסמכים במשרד הבריאות, ולהם בלבד, תהיה גישה לפרטי המידע הדרושים.
הגבלות לעניין העברת מידע מהשירות וממשרד הבריאות
(א)
השירות לא יעביר כל מידע שהתקבל לפי תקנות שעת חירום אלה, למעט העברת פרטי המידע הדרושים למשרד הבריאות לפי תקנה 3.
(ב)
גורם מוסמך במשרד הבריאות לא יעביר מידע שקיבל מהשירות לפי תקנות שעת חירום אלה, למעט העברת מידע לפי כל דין על כך שאדם נכלל ברשימת החייבים בבידוד כאמור בתקנה 15(ג).
סודיות, הגבלת שימוש וחיסיון
(א)
אדם שהגיע אליו מידע לפי תקנות שעת חירום אלה, למעט מידע על כך שאדם נכלל ברשימת החייבים בבידוד, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לצורך ביצוע תקנות שעת חירום אלה.
(ב)
מידע כאמור בתקנת משנה (א) יהיה חסוי בפני כל אדם, לא ייעשה בו שימוש לצורך הליך משפטי, לרבות חקירה על פי דין, ולא יתקבל כראיה במשפט.
(ג)
בתקנה זאת, ”רשימת החייבים בבידוד“ – רשימה שמנהל משרד הבריאות, הכוללת את פרטיהם של אנשים החבים בבידוד מכוח צווי הבידוד.

פרק ד׳: דיווחים

דיווח לכנסת וליועץ המשפטי לממשלה
(א)
ראש השירות ידווח בכתב ליועץ המשפטי לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, עד יום כ״ז בכסלו התשפ״ב (1 בדצמבר 2021), על כל אלה:
(1)
מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לעבד מידע טכנולוגי על פי בקשה לקבלת סיוע;
(2)
מספר האנשים שאת פרטי המידע הדרושים לגביהם העביר השירות למשרד הבריאות בשל הימצאם במגע קרוב עם חולה, על פי בקשה לקבלת סיוע;
(3)
אירועים מיוחדים ותקלות בהפעלת סמכויות השירות לפי תקנות שעת חירום אלה, ודרך הטיפול בהם; היה המידע כאמור מסווג – יועבר הדיווח לוועדת הכנסת לענייני השירות;
(4)
מצב מחיקת המידע לפי תקנה 10(ב).
(ב)
נציג משרד הבריאות או מי מטעמו ידווח בכתב ליועץ המשפטי לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, עד יום כ״ז בכסלו התשפ״ב (1 בדצמבר 2021), על כל אלה:
(1)
מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לעבד מידע טכנולוגי על פי בקשה לקבלת סיוע;
(2)
מספר האנשים שלהם הודיע משרד הבריאות כי היו במגע קרוב עם חולה לפי תקנה 6;
(3)
מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה, ומתוכם –
(א)
מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה על בסיס פעולות הסיוע בלבד;
(ב)
מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה הן על בסיס פעולות הסיוע והן על בסיס חקירה אפידמיולוגית;
(ג)
מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה על בסיס חקירה אפידמיולוגית בלבד;
(ד)
מספר האנשים שנמצא כי היו במגע קרוב עם חולה על בסיס מידע שהגיע ממקור אחר;
(4)
מספר החולים החדשים שאובחנו בתקופת הדיווח וכן מספר החולים מתוכם –
(א)
שאותרו על בסיס פעולות הסיוע בלבד;
(ב)
שאותרו הן על בסיס פעולות הסיוע והן על בסיס חקירה אפידמיולוגית;
(ג)
שאותרו על בסיס חקירה אפידמיולוגית בלבד;
(ד)
שאובחנו כחולים ולא אותרו על בסיס פעולות סיוע או חקירה אפידמיולוגית;
(5)
הפעולות שביצע משרד הבריאות בהתבסס על פרטי המידע הדרושים שהועברו אליו מהשירות;
(6)
אירועים מיוחדים ותקלות בפעולות משרד הבריאות לפי תקנות שעת חירום אלה, ודרך הטיפול בהם;
(7)
מספר ההשגות שהוגשו למשרד הבריאות לפי תקנה 6(ג), אופן הטיפול בהשגות כאמור, וכן מספר ההשגות שלאחר בחינה חוזרת של הנתונים נמצא כי מידע שנכלל בבקשה לקבלת סיוע היה שגוי או לא מדויק.
(ג)
נציג משרד הבריאות ידווח בכתב ליועץ המשפטי לממשלה ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת על מצב מחיקת המידע לפי תקנה 12(ב), בתוך שבוע מהמועד שנקבע באותה תקנה.

פרק ה׳: הוראות שונות

עונשין
אדם שגילה מידע שהגיע אליו לפי תקנות שעת חירום אלה, או עשה בו שימוש, בניגוד לתקנה 15(א), דינו – מאסר שלוש שנים.
תחולת הוראות חוק שירות הביטחון הכללי ושמירת סמכויות
(א)
במילוי תקנות שעת חירום אלה יחולו על השירות ועל עובדיו הוראות חוק שירות הביטחון הכללי.
(ב)
אין בתקנות שעת חירום אלה כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו של כל גוף אחר לפי כל דין.
תוקף
תוקפן של תקנות שעת חירום אלה עד יום כ״ח בכסלו התשפ״ב (2 בדצמבר 2021).


כ״ד בכסלו התשפ״ב (28 בנובמבר 2021)
  • נפתלי בנט
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.