חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020


קישור למאגר החקיקה הלאומי ס״ח תש״ף, 266, 378; תשפ״א, 38, 58, 206, 298, 302, 340, 362, 422; תשפ״ב, 462, 702.

כניסה לתוקף: ק״ת תשפ״ב, 2894.


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות [תיקון: תש״ף, תשפ״א־2, תשפ״א־5, תשפ״ב־2]
בחוק זה –
”אורח“ – מי שניתן לו מקום לינה במיתקן אירוח;
”אזור מוגבל“ – אזור שוועדת השרים הכריזה עליו לפי סעיף 13;
”אזור תיירות מיוחד“ – אזור העיר אילת או אזור עין בוקק–חמי זוהר, שהממשלה הכריזה עליו כאזור תיירות מיוחד;
”אחראי על הקטין“ – הורה, אפוטרופוס, אומן כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע״ו–2016, או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו;
”אישור החלמה“ – (נמחקה);
”בדיקת קורונה“ – בדיקת נשאות לנגיף הקורונה;
”בדיקת קורונה מיידית“ – בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מייד;
”בדיקת תסמינים“ – מדידת חום או בדיקת תסמינים אחרים להידבקות בנגיף הקורונה, באמצעי שאינו פולשני;
”הגורם האחראי על המקום“ – מעסיק, מנהל, מחזיק, מפעיל, או גורם אחר שיש לו יכולת שליטה על הפעלת המקום, כפי שייקבע בתקנות שיותקנו לפי סעיף 4, לפי העניין;
”הגבלה“ – לרבות איסור;
”הכרזה על אזור מוגבל“ – הכרזה לפי סעיף 13;
”הכרזה על אזור תיירות מיוחד“ – הכרזה לפי סעיף 12א;
”הכרזה על מצב בריאותי מיוחד“ – הכרזה לפי סעיף 2(א)(1);
”הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה“ – הכרזה לפי סעיף 2(א)(2);
”הצהרת בריאות“ – הצהרה בכתב בעניינים המקטינים את הסיכון להידבקות בנגיף הקורונה, ובכלל זה העדר תסמינים להידבקות כאמור, העדר קרבה לאדם שנדבק בנגיף או קיום הוראות מחייבות שמטרתן למנוע את התפשטות הנגיף;
”התקהלות“ – שהיית בני אדם בסמיכות, בין במבנה ובין בשטח פתוח;
”ועדה של הכנסת“ – כל אחת מהוועדות שלהלן, לפי העניין, ואם הנושא הוא בתחום ענייניהן של שתי ועדות או יותר מבין הוועדות המנויות בהגדרה זו – הוועדה שהתקנות הן בעיקרן בתחום ענייניה, אלא אם כן ועדת הכנסת קבעה ועדה אחרת מבין הוועדות המנויות בהגדרה זו, לבקשת יושב ראש ועדה מהוועדות האמורות, אולם אם לא הוקמה ועדה מהוועדות המנויות להלן – ועדה של הכנסת שוועדת הכנסת קבעה לעניין זה:
(1)
בכפוף לאמור בפסקאות (2) עד (4) – ועדת החוקה;
(2)
לעניין תקנות לפי סעיף 10 – ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת;
(3)
לעניין תקנות לפי סעיף 11 – ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת;
(4)
לעניין תקנות לפי סעיף 12 – ועדת הכלכלה של הכנסת;
”ועדת החוקה“ – ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ואם לא הוקמה – ועדה של הכנסת שוועדת הכנסת קבעה לעניין זה;
”ועדת השרים“ – ועדת השרים שמינתה הממשלה לעניין סימן ג׳ לפרק ג׳;
”חוק חינוך מיוחד“ – חוק חינוך מיוחד, התשמ״ח–1988;
”חוק הכניסה לישראל“ – חוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952;
”חוק העבירות המינהליות“ – חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”טיפול רפואי“ – כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ״ו–1996;
”מוסד המקיים פעילות חינוך“ – כל אחד מאלה:
(1)
בית ספר או גן ילדים שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים, שניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על־יסודי, חינוך על־תיכוני, חינוך אמנותי או חינוך מיוחד;
(2)
מוסד תורני, לרבות פנימייה של מוסד תורני;
(3)
מקום המשמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות;
(4)
מסגרת לחינוך בלתי פורמלי, לרבות צהרון, חוג או קייטנה כהגדרתה בחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש״ן–1990;
(5)
פנימייה;
(6)
מרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון;
(7)
תכנית חינוכית המיועדת לבגירים;
(8)
גורם המקיים בחינות לצורך עיסוק הטעון רישיון, היתר, הסמכה או אישור הניתנים על פי דין;
(9)
מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958, שהוכר לפי סעיף 9 לחוק האמור או שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לאותו חוק;
(10)
גוף המבצע הכשרה מקצועית, לרבות הכשרה מעשית, קורסים או השתלמויות לבגירים;
”מזון“ – לרבות שתייה;
”מיתקן אירוח“ – מקום אירוח שבו 11 יחידות אירוח לפחות, המיועד לספק לציבור אורחים בלתי מסוים ומתחלף, בתמורה, שירותי לינה ושירותים נלווים, לפרקי זמן קצובים וקצרים; לעניין הגדרה זו, ”יחידת אירוח“ – יחידה המשמשת לאירוח ולנופש שבה חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;
”מפעיל מיתקן אירוח“ – גורם החייב ברישיון או בהיתר להפעלת מיתקן אירוח כמשמעותם בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968;
”מקום מגורים“ – לרבות מקום שהייה קבוע;
”מקום עבודה“ – כל אחד מאלה:
(1)
מקום שמועסקים בו עובדים על ידי מעסיק;
(2)
מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד;
(3)
מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי;
”מקום פתוח לציבור“ – מקום תחום, בין במבנה ובין בשטח פתוח, שניתן למנוע כניסה אליו, המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לציבור, ובכלל זה מקום שהכניסה אליו בתשלום;
”מרחב פרטי“ – מקום מגורים או רכב שאינו תחבורה יבשתית;
”מרחב ציבורי“ – כל מקום שאינו מרחב פרטי ואינו מקום שחלים לגביו סעיפים 8, 10, 11 או 12;
”נגיף הקורונה“ – נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV);
”עובד“ – לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות במקום עבודה, בין שמתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין שלא מתקיימים;
”עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת“ – עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת הנושא תעודה של לשכת העיתונות הממשלתית, או של איגוד עיתונאים הפועל בישראל שחבריו עיתונאים ועובדי מקצועות התקשורת;
”פקודת בריאות העם“ – פקודת בריאות העם, 1940;
”רופא מחוזי“ – כהגדרתו בפקודת בריאות העם, לרבות סגנו;
”רכוש משותף“ – כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ״ט–1969;
”תוצאה שלילית בבדיקת קורונה“ – תוצאת בדיקת קורונה עם ממצא שלילי לנגיף הקורונה;
”תחבורה יבשתית“ – תחבורה ציבורית והסעה מיוחדת; בהגדרה זו, ”הסעה מיוחדת“ – הסעה שבה עומדים אוטובוס או טיולית לרשות מזמין תמורת תשלום סכום כולל בעד השימוש בו;
”תחבורה ציבורית“ – כל אלה:
(1)
אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות, כהגדרתם בפקודת התעבורה;
(2)
מונית כהגדרתה בפקודת התעבורה;
(3)
רכבת ארצית ורכבת מקומית כהגדרתן בסעיפים 1 ו־46 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל״ב–1972, בהתאמה;
(4)
רכבל; בהגדרה זו, ”רכבל“ – רכב בעל יחידה אחת או יותר הנמשך על ידי כבל או אמצעי אחר בכוח מכני או אחר, ומסילתו עוברת במנהרה, על פני הקרקע או מעל פני הקרקע, או רכבת הנמשכת בכל אמצעי שהוא במנהרה, או על פני הקרקע, לרבות רחפת – המיועדים להסעה או להובלה בתחום רשות מקומית;
”תעודת מחוסן“ ו”תעודת מחלים“ – תעודת מחוסן תקפה או אישור החלמה תקף, בהתאמה, כמשמעותם בהוראות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
”תשאול“ – תשאול בעל פה בעניינים המקטינים את הסיכון להידבקות בנגיף הקורונה, ובכלל זה העדר תסמינים להידבקות כאמור, העדר קרבה לאדם שנדבק בנגיף או קיום הוראות מחייבות שמטרתן למנוע את התפשטות הנגיף.
[תיקון: תשפ״א, תשפ״ב־2]

פרק ב׳: הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או מצב חירום בשל נגיף הקורונה

הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או על מצב חירום בשל נגיף הקורונה [תיקון: תש״ף, תשפ״ב־2]
(א)
(1)
שוכנעה הממשלה כי יש סיכון ממשי להתפשטות נגיף הקורונה ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור, ובשל כך מתחייב לנקוט פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק זה כדי לצמצם את התפשטות הנגיף ואת הפגיעה בבריאות הציבור, רשאית היא להכריז על מצב בריאותי מיוחד בשל נגיף הקורונה.
(2)
שוכנעה הממשלה כי יש מגמת עלייה ניכרת בתחלואה בנגיף הקורונה וסיכון ממשי לפגיעה משמעותית בבריאות הציבור או שיש סיכון ממשי להתפשטות רחבה של נגיף הקורונה ולפגיעה חמורה בבריאות הציבור, המחייבים לנקוט פעולות כמפורט בסעיף 4(א)(2)(א) עד (ה) או לנקוט באופן תכוף פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק זה כדי לצמצם את התפשטות הנגיף ואת הפגיעה בבריאות הציבור, רשאית היא להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה.
(3)
לא תכריז הממשלה כאמור בסעיף זה אלא לאחר שהובאו בפניה עמדת שר הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות בעניין.
לפי סעיף 51(ג), ביום 1.2.2022, יום תחילתו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס׳ 11), התשפ״ב–2022, יראו כאילו ניתנה הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה שתוקפה עד יום כ״ח באדר א׳ התשפ״ב (1 במרס 2022), הממשלה החליטה להחליפו במצב בריאותי מיוחד מיום 2.3.2022 עד יום 2.6.2022 (י״פ תשפ״ב, 3966).
(ב)
הכרזה לפי סעיף קטן (א)(1) או (2) תפורסם ברשומות ותיכנס לתוקף עם פרסומה.
(ג)
(1)
בקשה לאישור הכרזה לפי סעיף קטן (א) תובא בפני ועדת החוקה, בצירוף נימוקים והתשתית העובדתית שעמדה בבסיס ההחלטה על ההכרזה, בסמוך ככל האפשר לאחר שהממשלה החליטה עליה.
(2)
ועדת החוקה רשאית לאשר או לדחות בקשה לאישור הכרזה, ולעניין בקשה לאישור הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה – רשאית היא גם לקבוע כי יראו את ההכרזה כאילו היא הכרזה על מצב בריאותי מיוחד, החל ממועד הפרסום על כך ברשומות ועד לתום תוקפה של ההכרזה על מצב החירום שאישורה התבקש.
(3)
לא קיבלה ועדת החוקה החלטה עד תום שבעה ימים מהמועד שבו הובאה ההכרזה בפניה, יביא יושב ראש הכנסת את ההכרזה להצבעה בכנסת בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר עד תום שבעה ימים מהמועד האחרון להחלטת הוועדה.
(4)
החליטה ועדת החוקה, או הכנסת – אם ההכרזה הובאה לאישורה, שלא לאשר את ההכרזה או לא קיבלה הכנסת החלטה בעניין עד המועד האחרון להחלטתה כאמור בפסקה (3) – יפקע תוקפה של ההכרזה; ואולם, לעניין הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה המחליפה הכרזה על מצב בריאותי מיוחד – ההכרזה על המצב הבריאותי המיוחד תמשיך לעמוד בתוקפה לתקופה של שבעה ימים או עד לתום תקופת תוקפה, לפי המאוחר.
(5)
הודעה על החלטת הוועדה או הכנסת לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.
(ד)
(1)
הכרזה לפי סעיף קטן (א)(1) או (2) תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה בהתחשב בהתפשטות הצפויה של נגיף הקורונה בישראל ולא תעלה על שלושה חודשים או 45 ימים, בהתאמה.
(2)
הממשלה רשאית, לאחר שקיבלה את אישור ועדת החוקה כאמור בסעיף קטן זה, להאריך את תוקפה של ההכרזה על מצב בריאותי מיוחד או של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, לתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים או 45 ימים כל אחת, בהתאמה, או להחליף הכרזה על מצב חירום בהכרזה על מצב בריאותי מיוחד שתוקפה לא יעלה על שלושה חודשים; הארכת תוקפה של ההכרזה או החלפת ההכרזה כאמור יפורסמו ברשומות וייכנסו לתוקף עם פרסומן או במועד מאוחר יותר שנקבע בהן ואינו עולה על שבעה ימים ממועד החלטת הממשלה על הארכת הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או על החלפה כאמור או שאינו עולה על חמישה ימים ממועד החלטת הממשלה על הארכת הכרזה על מצב חירום.
(3)
בקשה להארכת הכרזה על מצב בריאותי מיוחד, בקשה להארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה או בקשה להחלפת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה בהכרזה על מצב בריאותי מיוחד תובא בפני ועדת החוקה לפחות חמישה ימים לפני תום תקופת ההכרזה.
(4)
ועדת החוקה רשאית לאשר או לדחות בקשה להארכת הכרזה או בקשה להחלפת הכרזה כאמור, ולעניין בקשה להארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה – רשאית היא גם לקבוע כי יראו את ההכרזה כאילו היא הכרזה על מצב בריאותי מיוחד, החל מתום תקופת ההכרזה הקודמת ועד תום תוקפה של ההכרזה על מצב חירום שאישורה התבקש.
(5)
לא קיבלה ועדת החוקה החלטה עד תום תקופת ההכרזה, יביא יושב ראש הכנסת את הבקשה האמורה להצבעה בכנסת בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר עד תום שבעה ימים מתום תקופת ההכרזה, וההכרזה תוארך עד תום התקופה האמורה או עד למועד ההצבעה בכנסת, לפי המוקדם.
(6)
על אף האמור בפסקאות (2) עד (5), הממשלה רשאית להכריז על החלפת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה בהכרזה על מצב בריאותי מיוחד, בלי אישור ועדת החוקה, עד תום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב חירום שבתוקף באותה העת.
ביטול הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה [תיקון: תש״ף, תשפ״ב־2]
(א)
חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על מצב בריאותי מיוחד או את ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, תבטל הממשלה את ההכרזה.
(ב)
(1)
הכנסת רשאית להחליט לבטל את ההכרזה על מצב בריאותי מיוחד או את ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה; ולעניין הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה – רשאית היא להחליט כי יראו אותה כאילו היא הכרזה על מצב בריאותי מיוחד, החל ממועד פרסום ההחלטה על כך ברשומות ועד לתום תוקפה של ההכרזה על מצב החירום;
(2)
החלטה כאמור בפסקה (1) תתקבל לאחר קבלת המלצת ועדת החוקה, ביוזמתה, או על בסיס בקשה של 30 חברי הכנסת שתוגש בכתב אל יושב ראש הכנסת ואל ועדת החוקה (בסעיף זה – בקשת הביטול);
(3)
הוגשה בקשת ביטול כאמור בפסקה (2), ועדת החוקה תדון בבקשה בהקדם האפשרי ותביא את המלצתה לאישור הכנסת;
(4)
החליטה ועדת החוקה להמליץ לכנסת לקבל החלטה כאמור בפסקה (1), או לאשר או לדחות את בקשת הביטול, תעביר את המלצתה ליושב ראש הכנסת שיכנס את הכנסת לדיון בהמלצה בהקדם האפשרי; לא קיבלה ועדת החוקה החלטה בבקשה בתוך שבעה ימים מיום שהוגשה לה, יכנס יושב ראש הכנסת את הכנסת בהקדם האפשרי לדיון בבקשת הביטול;
(5)
הודעה על קיום הדיון במליאת הכנסת תימסר לחברי הכנסת לא יאוחר מיום לפני הדיון.
(ג)
ביטול ההכרזה או החלטת הכנסת לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות וייכנסו לתוקף עם פרסומם.
[תיקון: תשפ״א, תשפ״ב־2]
(בוטל).
[תיקון: תשפ״ב־2]

פרק ג׳: קביעת הגבלות בעת הכרזה על מצב בריאותי מיוחד והכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה

סימן א׳: סמכות הממשלה להתקנת תקנות

סמכות להתקין תקנות בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־5, תשפ״ב־2]
(א)
(1)
בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה רשאית הממשלה, באישור כאמור בסעיף קטן (ד), להתקין תקנות כאמור בסעיפים 6 עד 12, אם שוכנעה כי הדבר דרוש לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור וצמצום התפשטותו, צמצום היקף התחלואה או הגנה על אוכלוסיות בסיכון.
(2)
בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב בריאותי מיוחד רשאית הממשלה, באישור כאמור בסעיף קטן (ד1), להתקין תקנות כאמור בסעיפים 6 עד 12, אם שוכנעה כי הדבר דרוש לשם הגשמת התכליות המנויות בפסקה (1), למעט בעניינים האלה:
(א)
תקנות לפי סעיף 6 הקובעות הגבלת כניסה של אדם למקום מגורים של אחר, תנאים לשימוש ברכב או הגבלת התקהלות במרחב הפרטי של פחות מ־50 אנשים במבנה ו־300 אנשים בשטח פתוח;
(ב)
תקנות הקובעות הגבלות לפי סעיפים 7(א)(1) ו־7(א)(3);
(ג)
תקנות לפי סעיף 7(א)(2) הקובעות הגבלת התקהלות במרחב הציבורי של פחות מ־50 אנשים במבנה ו־300 אנשים בשטח פתוח;
(ד)
תקנות לפי סעיף 7א(א)(1) הקובעות הגבלות כניסה לישראל של אזרחים ובעלי רישיון לישיבת קבע או איסור כללי של יציאה מישראל לכל המדינות בכפוף להוראות אותו סעיף;
(ה)
תקנות החלות במדינה כולה וקובעות איסור מוחלט של פתיחה של מקומות לפי סעיפים 8(א)(1), 10(ב)(1) או 11(א)(1).
(3)
תקנות לפי סעיף זה ייקבעו רק לתקופה ובמידה הדרושות לצורך השגת המטרות המפורטות בו ולאחר שנשקלו חלופות להשגתן, הפגיעה בזכויות וההשפעות על המשק.
(4)
תקנות לפי סעיף זה יכול שיחולו במדינה כולה או בשטח מסוים ממנה.
(ב)
תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו בשים לב לזכויות ולצרכים של אזרחים ותיקים, של קטינים ושל אנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות, ולהוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998.
(ג)
תקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (א)(1) יעמדו בתוקפן לתקופה שתיקבע בהן ושלא תעלה על 28 ימים, ולעניין תקנות כאמור בסעיפים 6, 7(א) ו־7א(א)(1) – שלא תעלה על 14 ימים.
(ג1)
תקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (א)(2) יעמדו בתוקפן לתקופה שתיקבע בהן ושלא תעלה על 42 ימים, ולעניין תקנות כאמור בסעיף 7א(א)(1) – שלא תעלה על 28 ימים.
(ג2)
הממשלה רשאית לשוב ולהתקין תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) או (2) בדרך האמורה בסעיף זה, לרבות בדרך של הארכת התוקף הקבוע בהן, לתקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על 42 ימים, 28 ימים או 14 ימים, לפי העניין.
(ג3)
תקופת תוקפן של תקנות לפי סעיף זה תסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפה של הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, לפי העניין.
(ד)
(1)
תקנות שהחליטה הממשלה להתקין לפי סעיף קטן (א)(1) יוגשו לוועדה של הכנסת בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שעמדה בבסיס ההצעה להתקינן, והוועדה של הכנסת רשאית לאשר את התקנות, כולן או חלקן, לא לאשרן, או לשנות את תקופת תוקפן, בתוך 48 שעות מהמועד שהוגשו לה, ואם הסתיימה התקופה האמורה ביום מנוחה או שבתון שנקבע בחיקוק – עד השעה 14:00 ביום שלאחר יום המנוחה או השבתון כאמור; החליטה הוועדה של הכנסת לאשר את התקנות – יפורסמו ברשומות סמוך לאחר מכן וייכנסו לתוקף במועד פרסומן, אלא אם כן נקבע בהן מועד מאוחר יותר.
(2)
לא קיבלה הוועדה של הכנסת החלטה כאמור בפסקה (1) בתוך המועד הקבוע באותה פסקה, יחולו הוראות אלה:
(א)
התקנות יפורסמו ברשומות וייכנסו לתוקף עם פרסומן, והכול אלא אם כן החליטה הממשלה אחרת, ובלבד שמועד הכניסה לתוקף לא יהיה מוקדם ממועד הפרסום ברשומות;
(ב)
הוועדה של הכנסת תקיים דיון בתקנות ותחליט אם לאשרן, כולן או חלקן, לא לאשרן או לשנות את תקופת תוקפן, בתוך 14 ימים מהמועד שהוגשו לה, ולעניין תקנות כאמור בסעיפים 6, 7 ו־7א(א)(1) – בתוך שבעה ימים מהמועד האמור; ועדת הכנסת רשאית במהלך התקופות האמורות, להאריכן, לעניין דיון מסוים, לפרק זמן שלא יעלה על שלושה ימים;
(ג)
לא קיבלה הוועדה של הכנסת החלטה לפי פסקת משנה (ב) עד תום התקופות האמורות באותה פסקה, לפי העניין, ואם הוחלט על הארכתן – עד תום תקופת ההארכה (בסעיף קטן זה – המועד האחרון להחלטה), יביא יושב ראש הכנסת את אישור התקנות להצבעה בכנסת בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר עד תום שבעה ימים מהמועד האחרון להחלטה, ולעניין תקנות כאמור בסעיפים 6, 7 ו־7א(א)(1) – עד תום שלושה ימים מאותו מועד;
(ד)
החליטה הוועדה של הכנסת שלא לאשר את התקנות, ואם הובאו התקנות לאישור הכנסת – החליטה הכנסת כאמור או לא קיבלה החלטה בעניין, יפקע תוקפן של התקנות באותו מועד;
(ה)
הודעה על פקיעת תוקף התקנות והודעה על החלטה לאשר את התקנות, כולן או חלקן, או לשנות את תקופת תוקפן, יפורסמו ברשומות.
(3)
על אף האמור בפסקה (1), הממשלה רשאית להתקין תקנות שייכנסו לתוקף במועד מוקדם מהמועד האמור באותה פסקה ובלי אישור הוועדה של הכנסת כאמור בה, אם מתקיימות נסיבות מיוחדות של דחיפות המחייבות כי תקנות מסוימות ייכנסו לתוקף במועד מוקדם יותר, והממשלה שוכנעה, מנימוקים מקצועיים שהציג בפניה משרד הבריאות, כי הכניסה המוקדמת לתוקף דרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור וצמצום התפשטותו, צמצום היקף התחלואה או הגנה על אוכלוסיות בסיכון.
(4)
תקנות לפי פסקה (3) יוגשו לוועדה של הכנסת בסמוך ככל האפשר לאחר פרסומן ברשומות בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שעמדה בבסיס ההחלטה להתקינן ובפירוט הנסיבות המיוחדות של הדחיפות שחייבו את כניסתן המוקדמת לתוקף של התקנות; לעניין אישורן של תקנות כאמור יחולו הוראות פסקה (2)(ב) עד (ה).
(ד1)
(1)
תקנות שהחליטה הממשלה להתקין לפי סעיף קטן (א)(2) טעונות אישור מראש של ועדה של הכנסת או של הכנסת; בקשה לאישור התקנות תוגש לוועדה של הכנסת בליווי דברי הסבר והתשתית העובדתית שעמדה בבסיס ההצעה להתקינן, לפחות שישה ימים לפני המועד המוצע לתחילת תוקפן, אולם אין בכך כדי למנוע את תחילת תוקפן של התקנות במועד מוקדם יותר אם ניתן אישור הוועדה לכך.
(2)
ועדה של הכנסת רשאית לאשר את התקנות המוצעות, כולן או חלקן, לא לאשרן, לשנות את תקופת תוקפן או לאשרן בתנאי שייקבעו בהן שינויים, בתוך חמישה ימים ממועד הבאתן לאישורה.
(3)
אישרה ועדה של הכנסת את התקנות בתנאי שייקבעו בהן שינויים והממשלה החליטה על התקנת התקנות כפי שאישרה הוועדה, או אישרה הוועדה את התקנות, כולן או חלקן, או בשינוי תקופת תוקפן – תפרסם אותן הממשלה ברשומות כפי שאושרו והן ייכנסו לתוקף עם פרסומן או במועד מאוחר יותר שנקבע בהן.
(4)
אישרה הוועדה את הבקשה לאישור התקנות בתנאי שייקבעו בהן שינויים והממשלה לא החליטה על התקנתן כפי שאישרה הוועדה עד המועד המוצע לתחילת תוקפן או שהוועדה לא קיבלה החלטה עד תום המועד האמור בפסקה (2), יחולו הוראות אלה:
(א)
יושב ראש הכנסת יביא את הבקשה לאישור התקנות להצבעה בכנסת בהקדם האפשרי, ולכל המאוחר עד תום שישה ימים מהמועד המוצע לתחילת תוקפן;
(ב)
תוקפן של תקנות שהיו בתוקף ושהתקנות המוצעות נועדו להחליף או לתקן יוארך עד תום התקופה האמורה בפסקת משנה (א) או עד למועד ההצבעה בכנסת, לפי המוקדם;
(ג)
אישרה הכנסת את התקנות, הן יפורסמו ברשומות ויעמדו בתוקפן ממועד פרסומן ועד תום תקופת התוקף שנקבעה בהן או לתקופה של 14 ימים מיום אישורן, לפי המוקדם;
(ד)
הממשלה תפרסם ברשומות הודעה על הארכת תוקפן של התקנות כאמור בפסקת משנה (ב) ועל פקיעת תוקפן כאמור באותה פסקת משנה.
(5)
על אף האמור בפסקה (1), הממשלה רשאית להתקין תקנות שייכנסו לתוקף בלי אישור מראש של ועדה של הכנסת, בהתקיים נסיבות כאמור בסעיף קטן (ד)(3) ובהתאם להוראות הקבועות בו ובסעיף קטן (ד)(4).
(ה)
ראתה הממשלה כי אין עוד צורך בהסדרים הקבועים בתקנות שהותקנו לפי סעיף קטן (א), כולם או חלקם, לשם השגת המטרות כאמור באותו סעיף קטן, תבטל את התקנות בהתאם.
הבאת התקנות והעבירות שבתוקף לידיעת הציבור [תיקון: תש״ף]
(א)
התקינה הממשלה תקנות לפי סעיף 4, תפרסם את עיקרן לציבור באופן בהיר ונגיש המותאם לקבוצות השונות באוכלוסייה, לרבות בשפה הערבית, ובכלל זה תציג את עיקרי ההגבלות שעומדות בתוקף באותה העת באופן מרוכז; פרסום כאמור יכול שיהיה בעיתונים, בערוצי תקשורת, באינטרנט, במודעות מודפסות על שלטי חוצות או בכל דרך יעילה אחרת שתמצא הממשלה לנכון בנסיבות העניין.
(ב)
נקבעו בחוק זה או בתקנות לפיו עבירות או עבירות מינהליות או הוקנו סמכויות פיקוח ואכיפה, יכלול הפרסום כאמור את עיקרי העבירות שעומדות בתוקף באותה עת, באופן מרוכז, ואם נקבע להן קנס מינהלי – את סכום הקנס שניתן להטיל בשל כל עבירה ואת הגורם המוסמך להטיל את הקנס המינהלי.
(ג)
פרסום כאמור בסעיף זה יכלול את עיקרי הוראות סימן ב׳1 לפרק ד׳ שעניינו צווי סגירה מינהליים, ובכלל זה זהות הגורם המורשה והגורם המוסמך וסמכויותיהם בקשר למתן צו סגירה מינהלי, ההפרות שבשלהן ניתן לתת את הצו, תקופת תוקפו המרבית, השיקולים שיש להתחשב בהם בעת הוצאתו ומידע בדבר זכות שימוע, השגה ועתירה בקשר לצו.

סימן ב׳: תקנות להגבלת פעילות

הגבלת פעילות במרחב הפרטי
הממשלה רשאית, מכוח סמכותה לפי סעיף 4, להתקין תקנות להגבלת הפעילות במרחב הפרטי בעניינים כמפורט בפסקאות שלהלן ובתנאים המפורטים בהן:
(1)
הגבלת כניסה של אדם למקום מגורים של אחר או התקהלות במקום מגורים של מי שאינם מתגוררים בו, ובלבד שלא יימנעו אספקה של מוצר חיוני או שירות חיוני, קבלת טיפול או סיוע הדרושים לאדם עם מוגבלות בשל מוגבלותו או קבלת סיוע חיוני, טיפול רפואי חיוני או טיפול סוציאלי חיוני, והכול לאדם הזקוק לכך במקום מגורים או לבעל חיים; בלי לגרוע מהאמור, הגבלת כניסה של אדם נוסף מלבד האנשים המתגוררים באותו מקום מגורים תיקבע בתקנות רק אם הדבר חיוני לצמצום התפשטות נגיף הקורונה;
(2)
תנאים לשימוש ברכב שאינו תחבורה יבשתית, לרבות לעניין מספר הנוסעים בו ומרחק הישיבה ביניהם, והכול בהתחשב בחיוניות הנסיעה ומטרתה.
הגבלת פעילות במרחב הציבורי [תיקון: תשפ״א, תשפ״א־3, תשפ״א־5, תשפ״ב־2]
(א)
הממשלה רשאית, מכוח סמכותה לפי סעיף 4, להתקין תקנות להגבלת הפעילות במרחב הציבורי בעניינים כמפורט בפסקאות שלהלן ובתנאים המפורטים בהן, ובשים לב למאפיינים של מרחב ציבורי המהווה חלק מרכוש משותף:
(1)
הגבלה על יציאה ממקום המגורים או על שהייה במרחב הציבורי, לרבות הגבלה לעניין המרחק ממקום המגורים של אדם; הגבלה כאמור לא תפגע בקיום הפעולות האלה:
(א)
הצטיידות במוצרים חיוניים או קבלת שירותים חיוניים;
(ב)
סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע;
(ג)
קבלת טיפול רפואי או טיפול סוציאלי חיוני;
(ד)
טבילת אישה במקווה טהרה;
(ה)
העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד;
(ו)
העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;
(ז)
טיפול חיוני בבעל חיים;
(ח)
יציאה של עובד למקום עבודה שפעילותו מותרת בחוק זה או בתקנות לפיו, לרבות של עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת;
(ט)
הגעה למשכן הכנסת;
(י)
השתתפות בהפגנה;
(י1)
השתתפות בתפילה;
(יא)
הגעה להליך משפטי שהיוצא למרחב הציבורי הוא צד לו, בעל מעמד בו או שנדרש להשתתף בו;
(יב)
תרומת דם;
(יג)
הגעה לפעילות בגופים, במוסדות או במסגרות או לפעילויות, לשירותים או לתכניות שהותרו בחוק זה או בתקנות לפיו;
(יד)
השתתפות בהלוויה או בברית של קרוב משפחה; לעניין זה, ”קרוב משפחה“ – הורה הורה, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה;
(טו)
יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו;
(טז)
יציאה לפעילות ספורט של יחיד או אנשים הגרים באותו מקום, ממקום המגורים, שלא באמצעות כלי רכב ממונע;
(יז)
יציאה ממקום המגורים להתאווררות עד למרחק שייקבע בתקנות;
(יח)
יציאה לתחנת גבול שנקבעה לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, ובכלל זה לשדה תעופה ולמעבר גבול יבשתי או ימי לפי תנאים שייקבעו בתקנות;
(יט)
ביקור של אדם עם מוגבלות אצל קרוב משפחתו או אפוטרופסו לפי תנאים שייקבעו בתקנות;
(כ)
הצבעה בבחירות לכנסת או בבחירות לרשות מקומית;
(2)
שמירת מרחק במרחב הציבורי, ככל האפשר, בין בני אדם שאינם מתגוררים באותו מקום מגורים, והגבלה על התקהלות במרחב הציבורי, ובכלל זה תנאים לעניין אופן קיום הפגנה, תפילה או טקס דתי שהם רק אלו החיוניים למניעת התפשטות נגיף הקורונה, ובלבד שלא יהיה בהם כדי למנוע קיום הפגנה, תפילה או טקס דתי, והכול בלי לגרוע מהוראות פסקה (1);
(3)
הגבלה על פתיחה לציבור של מיתקני ספורט, גינות, גני שעשועים, חופים, פארקים וכיוצא באלה במרחב הציבורי, וכן הגבלות לעניין הגישה אליהם ולעניין קיום פעילות, שהייה או שימוש בהם;
(4)
חובת יידוע הציבור בנוגע להוראות שניתנו לפי דין לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה הנוגעות לשהיית הציבור במקום כאמור בפסקה (3), שתחול על הגורם האחראי על המקום;
(5)
מסירת דיווח או הצהרה מאת הגורם האחראי על המקום לגורם שייקבע בתקנות על ביצוע הוראות שנקבעו לפי סעיף זה שהוטלו על הגורם האחראי על המקום לעניין מקום כאמור בפסקה (3).
(ב)
(בוטל).
הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״א־6, תשפ״ב־2]
(א)
הממשלה רשאית, מכוח סמכותה לפי סעיף 4, להתקין תקנות להגבלת היציאה של אדם מישראל וכניסתו אליה, לגבי כל המדינות או לגבי מדינות מסוימות, בעניינים כמפורט בפסקאות שלהלן ובתנאים המפורטים בהן:
(1)
איסור יציאה מישראל או כניסה אליה, ובכלל זה הגבלת מספר הנכנסים לישראל או היוצאים ממנה, או איסור לגבי כל המדינות או לגבי מדינות מסוימות, לעניין כניסת כלי טיס הנושא נוסעים לישראל או יציאתו ממנה או לעניין כניסת כלי שיט לישראל או יציאתו ממנה, ובלבד שלא תיאסר יציאה מישראל של מי שאינו אזרח ישראלי ושאין בידו אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל, ושל מי שיוצא מישראל אל מקום מגורים קבוע מחוצה לה; לאיסור כאמור ייקבעו סייגים בשים לב לצרכים חיוניים דחופים להיכנס לישראל או לצאת ממנה ולסיכון הבריאותי הנובע מכניסה או מיציאה כאמור; בפסקה זו, ”כלי טיס“ ו”כלי שיט“ – כהגדרתם בסעיף 12;
(2)
חובה על אדם הנכנס לישראל לבצע בדיקת קורונה מהסוג ובמועד שייקבע בתקנות, לפני הכניסה לישראל או לאחריה, וכן מניעת כניסה לישראל ממי שבבדיקת הקורונה שביצע התקבל ממצא חיובי לנגיף הקורונה אלא בנסיבות מיוחדות לפי אישור שקיבל לכך מהמנהל כהגדרתו בפקודת בריאות העם ובהתאם לתנאי האישור.
(ב)
הממשלה לא תתקין תקנות כאמור בסעיף קטן (א)(1) לעניין אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע, ולעניין בן זוגו או ילדיו הקטינים, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:
(1)
הממשלה שוכנעה, על סמך חוות דעת אפידמיולוגית מטעם משרד הבריאות, המתייחסת, בין השאר, לשיעורי התחלואה מחוץ לישראל או במדינות מסוימות, כי יש סיכון מוגבר להגעת חולים לישראל מכל המדינות או ממדינות מסוימות, וכי כניסה לישראל ממדינות כאמור עלולה להביא להחמרה משמעותית ברמת התחלואה בישראל;
(2)
הממשלה שוכנעה כי אין די בדרכי פעולה חלופיות, ובכלל זה בקביעת הגבלה לפי סעיף קטן (א)(2) או בהכרזה לפי סעיף 22ג או 22יח;
(3)
הממשלה שקלה את הצורך בתקנות מול מידת הפגיעה בזכות הכניסה לישראל והיציאה ממנה לפי סעיף 6 לחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו, בהתחשב, בין השאר, בפרק הזמן הרצוף של הגבלת כניסה ויציאה כאמור.
(ג)
התקינה הממשלה תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) וקבעה סייגים לאיסור הכניסה לישראל או היציאה ממנה כאמור באותו סעיף קטן אשר בחינת התקיימותם מחייבת הפעלת שיקול דעת פרטני, יינתן האישור להתקיימות הסייגים כאמור לגבי מי שהוא אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע, ולגבי בן זוגו או ילדיו הקטינים, בידי ועדת חריגים שהרכבה כמפורט להלן, ויכול שתהיה יותר מוועדת חריגים אחת:
(1)
עובד בכיר של רשות האוכלוסין וההגירה שימנה שר הפנים;
(2)
עובד בכיר של משרד הבריאות שימנה שר הבריאות;
(3)
עובד בכיר של משרד החוץ שימנה שר החוץ.
(ד)
לעניין פעולתה של ועדת חריגים כאמור בסעיף קטן (ג) יחולו הוראות אלה:
(1)
החלטת ועדת חריגים תתקבל לפי אמות מידה שוויוניות שיפורסמו לציבור ובשים לב לצורך ולמידת הדחיפות של אדם להיכנס לישראל או לצאת ממנה;
(2)
החלטת ועדת חריגים בבקשה שהוגשה לה תהיה מנומקת ותינתן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־48 שעות ממועד הגשת הבקשה.
(ה)
על החלטה של ועדת חריגים כאמור בסעיף קטן (ג) ניתן להגיש השגה לוועדת השגות שהרכבה כמפורט להלן (בסעיף זה – ועדת השגות):
(1)
ראש רשות האוכלוסין וההגירה או עובד רשות האוכלוסין וההגירה שהוא בדרגה בכירה מדרגת העובד שבסעיף קטן (ג)(1), שימנה שר הפנים;
(2)
המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד משרד הבריאות שהוא בדרגה בכירה מדרגת העובד שבסעיף קטן (ג)(2), שימנה שר הבריאות;
(3)
המנהל הכללי של משרד החוץ או עובד משרד החוץ שהוא בדרגה בכירה מדרגת העובד שבסעיף קטן (ג)(3), שימנה שר החוץ.
(ו)
החלטת ועדת השגות בהשגה שהוגשה לה, תהיה מנומקת ותינתן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־24 שעות ממועד הגשת ההשגה.
(ז)
הוגשה השגה לוועדת השגות, תעמוד החלטת ועדת חריגים כאמור בסעיף קטן (ג) בתוקפה אלא אם כן התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
(ח)
על החלטה בהשגה ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים.
(ט)
הממשלה רשאית להחליט כי בוועדת חריגים כאמור בסעיף קטן (ג) יהיו חברים נציגים של שני משרדים נוספים כפי שתחליט; החליטה כאמור, ימנה כל אחד מהשרים הממונים על אותם משרדים עובד בכיר ממשרדו שיהיה חבר ועדת חריגים וכן עובד בדרגה גבוהה יותר שיהיה חבר ועדת השגות.
(י)
הממשלה תמנה את יושבי הראש של ועדת חריגים כאמור בסעיף קטן (ג) ושל ועדת ההשגות, בין מקרב חברי הוועדה ובין שלא מקרבם.
(י1)
התקינה הממשלה תקנות כאמור בסעיף קטן (א)(1) לעניין מי שאינו אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע ואינו בן זוג או ילדו הקטין של אחד מהם וקבעה סייגים לאיסור כאמור באותו סעיף קטן אשר בחינת התקיימותם מחייבת הפעלת שיקול דעת פרטני, יינתן האישור להתקיימות הסייגים כאמור בידי ועדת חריגים, ויכול שתהיה יותר מוועדת חריגים אחת לעניין סעיף קטן זה; הממשלה תקבע באותן תקנות הוראות בדבר הרכב הוועדה, אמות מידה לפעולתה, פרק הזמן למתן החלטתה, אופן ההשגה על ההחלטה ופרק הזמן למתן החלטה בהשגה; על החלטה בהשגה כאמור יחולו הוראות סעיפים קטנים (ז) ו־(ח).
(יא)
התקינה הממשלה תקנות לפי סעיף זה, תקבע בהן דרכי פנייה נגישות וזמינות בשפות שונות לוועדות החריגים ולוועדות ההשגות, ותפרסם לציבור את התקנות ואת דרכי הפנייה לוועדות באופן בהיר ונגיש המותאם לקבוצות השונות באוכלוסייה, לרבות בשפות שונות; מידע כאמור יובא, ככל האפשר, לידיעת הנוגעים בדבר, ובכלל זה אנשים המבקשים להיכנס לישראל, באמצעות שגרירויות וקונסוליות, פרסום בכלי תקשורת או בכל דרך יעילה אחרת שתמצא הממשלה לנכון בנסיבות העניין.
הגבלת פעילות בבתי עסק, במקומות עבודה ובמקומות הפתוחים לציבור ופעילות של מתן שירותים [תיקון: תש״ף, תשפ״ב־2]
(א)
הממשלה, מכוח סמכותה לפי סעיף 4, רשאית להתקין תקנות להגבלת הפעילות בבתי עסק, במקומות עבודה, במקומות הפתוחים לציבור ובמתן שירותים אף שלא במסגרת בתי עסק (בסעיף זה – עסקים), בשים לב לחיוניות העסקים, בעניינים כמפורט בפסקאות שלהלן ובתנאים המפורטים בהן, ובלבד שייקבעו סייגים שיבטיחו ייצור, הובלה ואספקה של מוצרים חיוניים או הצטיידות בהם וכן מתן שירותים חיוניים או קבלתם:
(1)
איסור פתיחה של עסקים לקהל ואיסור שהייה בהם, בנסיבות שבהן ההגבלות לפי פסקאות (2) עד (14) אינן מספיקות;
(2)
סגירת עסק, כולו או חלקו, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה לתקופה הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו עסק או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו – על 120 שעות; על החלטה פרטנית כאמור בפסקה זו ניתן להגיש השגה למנהל הכללי של משרד הבריאות או לעובד בכיר במשרד הבריאות שהוא הסמיך לכך; ההחלטה בהשגה תהיה מנומקת ותינתן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־24 שעות מעת הגשת ההשגה, היא תעמוד בתוקפה אלא אם כן התקבלה החלטה אחרת בהשגה, וניתן להגיש עליה עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים;
(3)
הגבלות הנוגעות למשך הפתיחה של עסקים או למועד פתיחתם;
(4)
הגבלות על מספר השוהים בעסקים, לרבות עובדים ולקוחות, וכן הגבלות על התקהלות בהם, ובכלל זה תנאים לעניין אופן קיום הפגנה, תפילה או טקס דתי החיוניים למניעת התפשטות נגיף הקורונה;
(5)
תנאים לשמירת מרחק בין השוהים בעסקים, לרבות עובדים ולקוחות, ובכלל זה לפריסת העובדים בעסק ולחלוקה למשמרות או לקבוצות נפרדות;
(6)
הגבלה על סוגי פעילות ועל אופן מתן שירות ללקוחות הנעשה בקרבה פיזית, לרבות הגבלה על קבלת קהל;
(7)
חובת בדיקת תסמינים או חובת תשאול לנכנסים לעסק, ובכלל זה לעובדים וללקוחות, ונוסף על כך – חובה לקבל הצהרת בריאות מעובדים ומהנכנסים לעסק שהכניסה אליו או קבלת שירות ממנו נעשית ברישום או בהזמנה מראש, ולעניין קטין – חובת תשאול או קבלת הצהרת בריאות לרבות מהאחראי על הקטין;
(8)
הגבלה על כניסה של אדם לעסק, לרבות עובד או לקוח, בשל החשש שהוא עלול להדביק בנגיף הקורונה על סמך בדיקת תסמינים או תשאול או קבלת הצהרת בריאות לפי פסקה (7) או בשל כך שאינו מקיים את ההוראות שניתנו לפי דין לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה בקשר לשהותו בעסק;
(9)
תנאים להבטחת היגיינה והגנה מפני הידבקות בנגיף הקורונה, לרבות הוראות בדבר הגבלה על הגשת מזון וצריכת מזון בעסקים;
(10)
מינוי ממונה בעסק שיהיה אחראי על שמירת ההוראות שניתנו לפי דין לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה;
(11)
חובת יידוע של עובדים, לקוחות, מבקרים, ספקים וכל השוהים בעסק, בדבר ההוראות שניתנו לפי דין לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה בקשר לשהותם בעסק, שתחול על הגורם האחראי על המקום;
(12)
מסירת דיווח או הצהרה מאת הגורם האחראי על המקום לגורם שייקבע בתקנות על ביצוע הוראות שנקבעו לפי סעיף זה שהוטלו על הגורם האחראי על המקום;
(13)
תנאים לעניין אופן קיום ישיבות מועצת רשות מקומית לפי פסקאות (4), (5) ו־(7) עד (12);
(14)
(א)
חובת הגורם האחראי על המקום לנהל רשימת מספרי טלפון שנמסרו לו, של לקוחות, עובדים ונותני שירותים המבקרים בעסק (בפסקה זו – מבקרים) לשם העברתה למשרד הבריאות לעריכת חקירה אפידמיולוגית – לגבי עסק שמעצם טיבו הכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש או מותנית ברישום או בזיהוי, בין בעת הכניסה ובין במועד מוקדם יותר, ולגבי עסק בעת שמתקיימת בו פעילות המתאפיינת בריבוי משתתפים ובשהייה ממושכת משותפת של אנשים;
(ב)
חובת הגורם האחראי על המקום לנהל גם רשימת פרטים מזהים הכוללים שם פרטי, שם משפחה ומספר זהות, מספר דרכון או מספר מזהה אחר שניתן על ידי רשות שלטונית – לגבי מבקרים בעסק שבו המבקרים נדרשים למסור בעת התיאום, ההזמנה או הרישום מראש או בעת כניסתם לעסק פרטים כאמור;
(ג)
חובת הגורם האחראי על המקום לנהל גם רשימת פרטים בדבר מספר מושב וזמן הכניסה לעסק או זמן היציאה ממנו – לגבי מבקרים בעסק שבו בידי הגורם האחראי על המקום יש פרטים כאמור;
(ד)
חובת מבקר בעסק כאמור בפסקת משנה (א) למסור מספר טלפון, למטרת עריכת חקירה אפידמיולוגית, בעת הכניסה לעסק או במועד מוקדם יותר;
(ה)
חובת הגורם האחראי על המקום להעביר למשרד הבריאות רשימת מספרי טלפון ורשימות פרטים כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג) שברשותו, לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית.
(ב)
הגבלות הנוגעות לעובדים לפי סעיף זה ייקבעו בהתחשב, ככל האפשר, ברווחת העובדים ובקיומם של תנאי עבודה הולמים.
(ג)
ההוראות לפי סעיף זה לא יחולו לעניין מוסדות המקיימים פעילות חינוך ולעניין העובדים והשוהים בהם.
הגבלת כניסה למקום ללא הצגת תוצאה שלילית בבדיקה, תעודת מחלים או תעודת מחוסן [תיקון: תשפ״ב־2]
(א)
בסעיף זה –
”אדם“ – בין היתר עובד או לקוח;
”בדיקה עדכנית“ – בדיקה מהסוג ובתדירות כפי שייקבע בתקנות.
(ב)
הממשלה רשאית, מכוח סמכותה לפי סעיף 4, להתקין תקנות בעניינים כמפורט בפסקאות שלהלן ובתנאים המפורטים בהן, אם מצאה כי יש יסוד סביר להניח שיש הבדל משמעותי ברמות הסיכון בין אדם שהציג תוצאה שלילית בבדיקה עדכנית שביצע, אדם שהציג תעודת מחוסן או אדם שהציג תעודת מחלים ובין אדם שלא הציג אחד מהם:
(1)
הגבלת כניסה למקומות המנויים בסעיפים 8, 9, 10, 11 ו־12, והגבלת שהייה בהם, של אדם שלא הציג לגורם האחראי על המקום תוצאה שלילית בבדיקה עדכנית שביצע, תעודת מחוסן או תעודת מחלים, וניתן לקבוע הגבלה כאמור לכל אדם שלא הציג תוצאה שלילית בבדיקה עדכנית שביצע, ובלבד שלא תיקבע הגבלה כאמור ולפיה הכניסה למקום תוגבל רק למי שהציג תעודת מחוסן או תעודת מחלים;
(2)
חובת הגורם האחראי על המקום למנוע כניסה של אדם כאמור בפסקת משנה (1) למקום שבו חלה ההגבלה.
(ג)
בבואה לקבוע הגבלות לפי סעיף זה תשקול הממשלה בין השאר את חיוניות השירות המסופק במקום והשפעת ההגבלות על זמינותו, את זמינות האפשרות לקבל תעודת מחוסן או תעודת מחלים, את זמינות הבדיקות העדכניות הנדרשות, הנגישות אליהן ועלותן, ואת מידת ההכבדה של ההגבלות על אדם המבקש להיכנס למקום, ובמיוחד על עובדי המקום.
(ד)
הממשלה תקבע הגבלות לפי סעיף זה רק בהתקיים שני אלה:
(1)
יינתן מימון ציבורי לבדיקות עדכניות לאוכלוסיות שיש לגביהן המלצה רפואית שלא להתחסן או שאין המלצה שיתחסנו;
(2)
הבדיקות העדכניות שישמשו לשם כניסה למקומות שמוצע להגביל את הכניסה אליהם זמינות, במספר ומידה מספקת של נגישות הנדרשים כדי לאפשר לכלל האוכלוסייה כניסה למקומות שיוגבלו בלי הכבדה העולה על הנדרש, בשים לב לסוגי המקומות שהכניסה אליהם תוגבל, לפעילות המתקיימת בהם, לשירות הניתן בהם או לסיבת הכניסה אליהם.
(ה)
הגבלה לפי סעיף זה לא תחול על כניסה למקום שנמכרים בו דרך קבע וכעיסוק עיקרי מוצרים חיוניים או שניתנים בו דרך קבע שירותים חיוניים, כפי שייקבע בתקנות.
הגבלת אירועים
הממשלה רשאית, מכוח סמכותה לפי סעיף 4, להתקין תקנות להגבלת מסיבה, כנס, טקס, לרבות טקס דתי, פסטיבל, טיול מאורגן, אירוע ספורט, מופע בידור או מופע אמנות או אירועים אחרים אשר בשל טיבם מתאפיינים בריבוי משתתפים או בקרבה בין בני אדם, ובלבד ששוכנעה כי מתקיימות נסיבות שבהן ההגבלות לפי חוק זה או דין אחר על התקהלות ושמירת מרחק בין בני אדם או הסמכויות לאכיפתן אינן מספיקות.
הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב־2]
(א)
בסעיף זה, ”מקום הפעילות“ – חצרים של מוסד המקיים פעילות חינוך או מקום אחר שבו מתבצעת פעילות של מוסד כאמור.
(ב)
הממשלה רשאית, מכוח סמכותה לפי סעיף 4, להתקין תקנות להגבלת הפעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך בעניינים כמפורט בפסקאות שלהלן ובתנאים המפורטים בהן:
(1)
איסור פתיחה של מוסד המקיים פעילות חינוך (בסעיף זה – המוסד) ללומדים, למטופלים או לעובדים בו או לכל אדם אחר בנסיבות שבהן ההגבלות לפי פסקאות (2) עד (11) אינן מספיקות, בשים לב לחשיבות המשך פעילותם של מוסדות לילדים בגילים המחייבים השגחה;
(2)
(נמחקה);
(3)
הגבלות על קיום לימודים, בחינות או כל פעילות אחרת של המוסד או מטעמו;
(4)
חלוקת הצוות של המוסד והמשתתפים בפעילות בו לקבוצות פעילות, הגבלת גודלן של הקבוצות, תנאים לשמירת מרחק בין השוהים במקום הפעילות, הגבלת כניסה למקום הפעילות, התקהלות או שהייה בו, לרבות של עובדים, והגבלה על מועד הפעילות או משכה;
(5)
הוראות בדבר הסעות לתלמידים ולעובדים;
(6)
חובת בדיקת תסמינים לנכנסים למקום הפעילות, ובכלל זה לעובדים, או חובת תשאול או קבלת הצהרת בריאות מהם, ולעניין קטין – לרבות מהאחראי על הקטין;
(7)
הגבלה על כניסה של אדם למקום פעילות, ובכלל זה עובד, בשל החשש שהוא עלול להדביק בנגיף הקורונה על סמך בדיקת תסמינים או תשאול או קבלת הצהרת בריאות לפי פסקה (6);
(8)
תנאים להבטחת היגיינה והגנה מפני הידבקות בנגיף הקורונה, לרבות הוראות בדבר הגבלה על הגשת מזון ותנאים לצריכת מזון במקום הפעילות;
(9)
מינוי ממונה במוסד שיהיה אחראי על שמירת ההוראות שניתנו לפי דין לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה;
(10)
חובת יידוע של עובדים, מבקרים, ספקים וכל השוהים במוסד, וכן של הלומדים או המטופלים בו, ולעניין קטין – לרבות של האחראי על הקטין, בדבר ההוראות שניתנו לפי דין לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה בקשר לשהותם במקום הפעילות, שתחול על הגורם האחראי על המקום;
(11)
מסירת דיווח או הצהרה מאת הגורם האחראי על המקום לגורם שייקבע בתקנות על ביצוע הוראות שנקבעו לפי סעיף זה שהוטלו על הגורם האחראי על המקום.
(ג)
תקנות לפי סעיף זה יאפשרו, ככל הניתן, הפעלה של גופים או מוסדות או קיום פעילויות כמפורט להלן, מתוך שקילת שיקולי בריאות הציבור ובריאות השוהים במקום, וכן שיקולים שבטובת המשתתפים בפעילות:
(1)
מסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדי עובדים חיוניים עד גיל 12 וכן מקומות המשמשים או שנועדו לשמש מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות שהם ילדי עובדים חיוניים;
(2)
מרכזי חירום לילדים ונוער בסיכון;
(3)
מרכזי נוער יישובי לנוער בסיכון;
(4)
פעילות בתי ספר שניתן בהם חינוך על־יסודי לנוער נושר ובסיכון;
(5)
פנימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית משפט;
(6)
פעילויות לתלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, ובכלל זה הסעות;
(7)
מסגרות חינוכיות בבתי חולים לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס״א–2001;
(8)
פעילות מתנדבים שבאה להבטיח מתן מענה חינוכי או רווחתי לתלמידים;
(9)
שירותים פסיכולוגיים חינוכיים;
(10)
פעילות של ועדות זכאות ואפיון, ועדות השגה וצוותים רב־מקצועיים לפי חוק חינוך מיוחד;
(11)
שירותים של מתי״א כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד;
(12)
פעולות של קצין ביקור סדיר כהגדרתו בסעיף 4(ב)(3) לחוק לימוד חובה, התש״ט–1949;
(13)
פעולות של יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער), התשע״א–2011, לרבות הפעלת מתנדבים;
(14)
פעולות של יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס״א–2001, ובכלל זה פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון;
(15)
פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומיתקני רשויות מקומיות.
(ד)
(בוטל).
הגבלת פעילות מסגרות רווחה [תיקון: תש״ף]
(א)
הממשלה רשאית, מכוח סמכותה לפי סעיף 4, להתקין תקנות להגבלת הפעילות של מסגרות רווחה, בעניינים כמפורט בפסקאות שלהלן ובתנאים המפורטים בהן:
(1)
איסור פתיחה של מסגרת רווחה למקבלי השירות בה (בסעיף קטן זה – מקבלי שירות), לעובדים בה או לכל אדם אחר בנסיבות שבהן ההגבלות לפי פסקאות (2) עד (9) אינן מספיקות;
(2)
חלוקת הצוות של מסגרת הרווחה והמשתתפים בפעילות בה לקבוצות פעילות, הגבלת גודלן של הקבוצות, תנאים לשמירת מרחק בין השוהים בה, הגבלת כניסה אליה, התקהלות או שהייה בה, לרבות של עובדים, הגבלה על מועד הפעילות או משכה וקביעת הגבלות על קליטת מקבלי שירות חדשים למסגרת, ובלבד שהגבלות על קליטת מקבלי שירות חדשים יהיו מצומצמות ככל הניתן ותוך שקילת שיקולים של טובת מקבל השירות וחיוניות מסגרת הרווחה עבורו;
(3)
הוראות בדבר הסעות למקבלי שירות ולעובדים;
(4)
חובת בדיקת תסמינים לנכנסים למסגרת רווחה, ובכלל זה לעובדים, או חובת תשאול או קבלת הצהרת בריאות מהם או מאפוטרופסם, ולעניין קטין – לרבות מהאחראי על הקטין;
(5)
הגבלה על כניסה של אדם למסגרת רווחה, ובכלל זה עובד, בשל החשש שהוא עלול להדביק בנגיף הקורונה, על סמך בדיקת תסמינים או תשאול או קבלת הצהרת בריאות לפי פסקה (4);
(6)
תנאים להבטחת היגיינה והגנה מפני הידבקות בנגיף הקורונה, לרבות הוראות בדבר הגבלה על אופן הגשת מזון ותנאים לצריכת מזון במסגרת הרווחה;
(7)
מינוי ממונה במסגרת הרווחה שיהיה אחראי על שמירת ההוראות שניתנו לפי דין לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה;
(8)
חובת יידוע של עובדים, מבקרים, ספקים וכל השוהים במסגרת הרווחה, וכן של מקבלי שירות, לרבות האפוטרופוסים עליהם, ולעניין קטין – לרבות של האחראי על הקטין, בדבר ההוראות שניתנו לפי דין לשם הגנה מפני התפשטות נגיף הקורונה בקשר לשהותם במקום הפעילות, שתחול על הגורם האחראי על המקום;
(9)
מסירת דיווח או הצהרה מאת הגורם האחראי על המקום לגורם שייקבע בתקנות על ביצוע הוראות שנקבעו לפי סעיף זה שהוטלו על הגורם האחראי על המקום.
(ב)
תקנות לפי חוק זה יאפשרו, ככל הניתן, הפעלתם של גופים או מסגרות רווחה או קיום פעילויות, שירותים ותכניות כמפורט להלן, מתוך שקילת שיקולי בריאות הציבור ובריאות השוהים במקום, וכן שיקולים של טובת המשתתפים בהם:
(1)
מסגרות חוץ־ביתיות;
(2)
מרכזי יום טיפוליים וסיעודיים לבגירים ולמזדקנים עם מוגבלות;
(3)
שירותי תמיכה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ולמשפחות במצוקה ושירותי תמיכה לילדים ונוער בסיכון;
(4)
מועדוניות ופנימיות יום לילדים בסיכון;
(5)
מרכזי יום ומועדונים לאזרחים ותיקים;
(6)
גופים מפעילים המטפלים בהשמות ילדים במשפחות אומנה ובליווין לפי חוק אומנה לילדים, התשע״ו–2016;
(7)
מוקדים טלפוניים שמפעיל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או שירות התעסוקה או מי מטעמם;
(8)
מרכזי יום לשיקום מונע לעברייני מין;
(9)
מרכזי יום לטיפול בגברים אלימים;
(10)
מרכזי הגנה ומרכזי טיפול בנפגעי תקיפה מינית;
(11)
מרכזים לטיפול ולמניעה של אלימות במשפחה;
(12)
דיור מוגן לאזרחים ותיקים;
(13)
בתי אבות;
(14)
גופים המספקים שירותי הסעה לאוכלוסיות הזקוקות לסיוע;
(15)
מרכזי הכוון תעסוקתי והשמה;
(16)
ארגונים ותאגידים הפועלים למען אוכלוסיות הזקוקות לסיוע;
(17)
תאגידי אפוטרופסות וכל אדם המבצע בעבורם את התפקידים שהם מחויבים בהם מכוח מינוים לאפוטרופוסים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962;
(18)
מסגרות המספקות קורת גג זמנית או ממושכת או מספקות הגנה, הזנה, טיפול וסיוע בעבור אנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות;
(19)
מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה;
(20)
מסגרות יומיות כוללניות לנערים ונערות על קצה רצף הסיכון והניתוק;
(21)
מעונות יום שיקומיים;
(22)
מעונות יום רב־תכליתיים;
(23)
מסגרות שיקומיות המופעלות במסגרת סל השירותים הפסיכו־סוציאליים לנכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט–1959 [נוסח משולב], על ידי משרד הביטחון, בפיקוחו של המשרד, מטעמו או במימונו.
(ג)
בסעיף זה, ”מסגרת רווחה“ – כל אחד מאלה:
(1)
מקום שניתן בו שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או מי מטעמו או בפיקוחו, ובית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע״ב–2012;
(1א)
מקום שניתן בו שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי המשרד לחיזוק ולקידום קהילתי, משרד החינוך, משרד הביטחון או מי מטעמם או בפיקוחם;
(2)
מקום שניתן בו שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי הרשויות המקומיות או מי מטעמן;
(3)
מקום שניתן בו שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה.
הגבלת פעילות בתחום התחבורה [תיקון: תש״ף, תשפ״א־5, תשפ״ב־2]
(א)
הממשלה רשאית, מכוח סמכותה לפי סעיף 4, להתקין תקנות להגבלת הפעילות בתחום התחבורה בעניינים כמפורט בפסקאות שלהלן ובתנאים המפורטים בהן:
(1)
הגבלות על הפעלה של תחבורה יבשתית ותחנות תחבורה יבשתית, לרבות מועדי הפעלתן ומספר השוהים בהן, ובכלל זה הנוסעים, ובלבד שהגבלות כאמור ייקבעו בשים לב לפריסה הגאוגרפית שבה ניתן שירות התחבורה היבשתית, לצורכי האוכלוסייה ולנגישות למקומות שבהם מסופקים מוצרים או שירותים חיוניים;
(2)
תנאים לעניין שמירת מרחק והפרדה בין השוהים בתחבורה יבשתית או בתחנות תחבורה יבשתית, לרבות התקהלות, ולעניין אופן מכירת כרטיסים והתשלום בעד הנסיעה בתחבורה יבשתית;
(3)
חובת בדיקת תסמינים או חובת תשאול לנכנסים לתחבורה יבשתית או לתחנת תחבורה יבשתית הנמצאת במבנה או במתחם סגור, ובכלל זה לעובדים, ונוסף על כך – חובה לקבל הצהרת בריאות מעובדים ומהנכנסים לתחבורה יבשתית או לתחנת תחבורה יבשתית שהכניסה אליהן נעשית ברישום או בהזמנה מראש במועד הכניסה או במועד מוקדם יותר, ולעניין קטין – חובת תשאול או קבלת הצהרת בריאות לרבות מהאחראי על הקטין;
(4)
הגבלה על כניסה של אדם לתחבורה יבשתית או לתחנת תחבורה יבשתית הנמצאת במבנה או במתחם סגור, ובכלל זה עובד, בשל החשש שהוא עלול להדביק בנגיף הקורונה, על סמך בדיקת תסמינים או תשאול או קבלת הצהרת בריאות לפי פסקה (3);
(5)
תנאים להבטחת היגיינה והגנה מפני הידבקות בנגיף הקורונה, לרבות הוראות בדבר הגבלה על הגשת מזון וצריכת מזון, למעט שתייה, בתחבורה יבשתית ובתחנות תחבורה יבשתית, ובלבד שלא תוגבל צריכה של מזון או שתייה בתחנות תחבורה יבשתית בשטח פתוח;
(6)
חובת יידוע של הנוסעים בתחבורה יבשתית בדבר ההוראות שניתנו לפי דין לשם הגנה מפני נגיף הקורונה הנוגעות לשהותם בתחבורה היבשתית או בתחנת תחבורה יבשתית, שתחול על הגורם האחראי על המקום;
(7)
מסירת דיווח או הצהרה מאת הגורם האחראי על המקום לגורם שייקבע בתקנות על ביצוע הוראות שנקבעו לפי סעיף זה שהוטלו על הגורם האחראי על המקום;
(8)
(א)
הגבלה, למעט איסור כאמור בסעיף 7א(א)(1), לעניין כניסה לישראל של כלי טיס הנושא נוסעים או יציאה מישראל של כלי טיס כאמור, וכן הגבלות על הפעלת כלי טיס, שדות תעופה ומנחתים, לעניין השוהים בהם, לרבות נוסעים, מלווים ואנשי צוות, לרבות לגבי העניינים האמורים בפסקאות (2) עד (7), בשינויים המחויבים, וכן בעניינים כמפורט להלן, ובלבד שלא יהיה בהגבלות כאמור כדי למנוע את הכניסה והיציאה של מי שכניסתם ויציאתם הותרה לפי סעיף 7א(א)(1):
(1)
הגבלה על חלוקה או מכירה של מזון או של מוצרים לא חיוניים בכלי טיס;
(2)
(א)
חובת נוסע למסור פרטים מזהים ומידע שיאפשרו יצירת קשר עמו אם התעורר חשש להדבקה בנגיף הקורונה;
(ב)
מידע שהתקבל לפי פסקה זו יישמר בנפרד מכל מידע אחר בידי גוף ממשלתי שייקבע לעניין זה בתקנות לפי סעיף זה ויועבר למשרד הבריאות לצורך עריכת חקירה אפידמיולוגית ולמטרה זו בלבד;
(ג)
מידע שהתקבל לפי פסקה זו יימחק לאחר תקופה שתקבע הממשלה בתקנות לפי סעיף זה;
(ד)
אדם שהגיע אליו מידע לפי פסקה זו ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש פרט לתכלית האמורה בפסקת משנה (א) או (ב);
(3)
חובת יידוע של הנוסעים בטיסה בין־לאומית בדבר אמצעים להבטחת בריאות הציבור החלים במדינת היעד ומסירת מידע הנוגע לפעולות הנדרשות מנוסע או המומלצות לו לשם צמצום הסיכון להידבקות בנגיף הקורונה;
(4)
חובת מפעיל כלי טיס הנושא נוסעים לישראל או ממנה לדרוש מהנוסעים ומאנשי הצוות להציג כתנאי לעלייה לכלי הטיס תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, וחובת נוסע ואיש צוות בכלי טיס כאמור להציג תוצאה שלילית בבדיקת קורונה לפני העלייה לכלי הטיס;
(ב)
בפסקה זו, ”איש צוות“, ”כלי טיס“, ”כלי טיס זר“, ”מנחת“, ”שדה תעופה“ ו”שטח ישראל“ – כהגדרתם בחוק הטיס, התשע״א–2011;
(9)
הגבלה, למעט איסור כאמור בסעיף 7א(א)(1), לעניין כניסת כלי שיט לשטח ישראל ויציאתו משטח ישראל, וכן הגבלות לעניין הפעלת כלי שיט, נמלים ומעגנות לעניין השוהים בהם, לרבות נוסעים ואנשי צוות, לרבות לגבי העניינים האמורים בפסקאות (2) עד (7) ו־(8)(א)(4), בשינויים המחויבים, ובלבד שלא יהיה בהגבלות כאמור כדי למנוע את הכניסה והיציאה של מי שכניסתם ויציאתם הותרה לפי סעיף 7א(א)(1); לעניין זה –
”כלי שיט“ – כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט), התש״ך–1960;
”נמל“ ו”מעגנה“ – כהגדרתם לפי פקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל״א–1971;
”צוות“ – כהגדרתו בחוק הספנות (ימאים), התשל״ג–1973;
(10)
(א)
חובת מפעיל של כלי תחבורה יבשתית, כלי שיט או כלי טיס, לנהל רשימת מספרי טלפון שנמסרו לו של נוסעים, עובדים ונותני שירותים בכלי תחבורה כאמור (בפסקה זו – נוסעים), לשם העברתה למשרד הבריאות למטרת עריכת חקירה אפידמיולוגית – לגבי כלי תחבורה כאמור שהנסיעה בו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או שהכניסה אליו או השימוש בו מותנים ברישום או בזיהוי, בין בעת הכניסה ובין במועד מוקדם יותר;
(ב)
חובת מפעיל של כלי תחבורה כאמור בפסקת משנה (א) לנהל גם רשימת פרטים מזהים הכוללים שם פרטי, שם משפחה ומספר זהות, מספר דרכון או מספר מזהה אחר שניתן על ידי רשות שלטונית – לגבי נוסעים בכלי תחבורה שבו הנוסעים נדרשים למסור בעת התיאום, ההזמנה או הרישום מראש או בעת כניסתם אליו פרטים מזהים;
(ג)
חובת מפעיל של כלי תחבורה כאמור בפסקת משנה (א) לנהל גם רשימת פרטים בדבר מספר מושב וזמן הכניסה לכלי התחבורה או זמן היציאה ממנו – לגבי נוסעים בכלי תחבורה שבידי המפעיל שלו יש פרטים כאמור;
(ד)
חובת נוסע בכלי תחבורה כאמור בפסקת משנה (א), למסור מספר טלפון, למטרת עריכת חקירה אפידמיולוגית, בעת הכניסה לכלי התחבורה או במועד מוקדם יותר;
(ה)
חובת מפעיל כלי תחבורה כאמור בפסקה זו להעביר למשרד הבריאות רשימת מספרי טלפון ורשימת פרטים כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג) שברשותו, לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית.
(ב)
תקנות לפי סעיף קטן (א)(8) ו־(9) ייקבעו בהתחשב בזכותו של אזרח ישראלי להיכנס לישראל ובזכותו של כל אדם לצאת ממנה.
[תיקון: תשפ״א־2]

סימן ב׳1: אזור תיירות מיוחד

הכרזה על אזור תיירות מיוחד [תיקון: תשפ״א־2]
(א)
בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה וכל עוד עומדות בתוקפן הגבלות האוסרות לפתוח מיתקני אירוח, רשאית הממשלה להכריז על אזור העיר אילת או על אזור עין בוקק–חמי זוהר כאזור תיירות מיוחד, לאחר ששקלה את הפגיעה בזכויות עקב ההכרזה, ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים כמפורט להלן:
(1)
רמת התחלואה בנגיף הקורונה באותו אזור ובסביבתו נמוכה באופן משמעותי וכן נמוכה ביחס לרמת התחלואה הכללית בישראל לפי אמות מידה שיפורסמו לציבור, ומצב התחלואה הכללית בישראל מאפשר הכרזה על האזור כאזור תיירות מיוחד לפי עמדת משרד הבריאות;
(2)
ניתן לבצע בדיקות קורונה מיידיות לפי הוראות סעיף 12ד(ב) בזמינות ובמספר הנדרשים כדי לאפשר לאנשים המנויים באותו סעיף קטן להיכנס לאזור בזמן סביר;
(3)
לא עומדות בתוקף תקנות כאמור בסעיף 7(א)(1), הקובעות הגבלות לעניין יציאה ממקום המגורים במדינה כולה.
(ב)
לא תכריז הממשלה על אזור כאזור תיירות מיוחד אלא לאחר שקוימה התייעצות עם ראש הרשות המקומית באותו אזור; בטרם קבלת ההחלטה תיבחן עמדת ראש הרשות המקומית כאמור; התקבלה עמדה כאמור, יכללו הנימוקים בדברי ההסבר להצעת ההחלטה התייחסות לעמדה, ואם הוגשה העמדה בכתב – היא תצורף להצעת ההחלטה.
(ג)
לא תכריז הממשלה על אזור תיירות מיוחד אלא לאחר שהובאו לפניה עמדות שר הבריאות ושר התיירות, וכן עמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות לעניין התקיימות מדדי התחלואה באותו אזור כאמור בסעיף קטן (א)(1) ולעניין האפשרות לבצע בדיקות קורונה כאמור בסעיף קטן (א)(2).
(ד)
הכריזה הממשלה על אזור תיירות מיוחד, תודיע על כך לוועדת החוקה ולראש הרשות המקומית באותו אזור; ההכרזה, הנימוקים והתשתית העובדתית שעליהם היא מבוססת יוגשו לוועדת החוקה בסמוך ככל האפשר לאחר ההכרזה.
(ה)
הכרזה על אזור תיירות מיוחד תפורסם ברשומות ותיכנס לתוקף במועד שייקבע בה ושלא יהיה מוקדם מ־24 שעות לאחר פרסומה.
(ו)
הכרזה על אזור תיירות מיוחד תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה ושלא תעלה על 30 ימים, ורשאית הממשלה להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת, והכול ובלבד שתקופת תוקפה של הכרזה לפי סעיף זה תסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה; ההוראות החלות על הכרזה על אזור תיירות מיוחד יחולו גם על הארכת הכרזה כאמור בסעיף קטן זה.
פורסמה הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – עין בוקק–חמי זוהר), התשפ״א–2020, לפיה אזור עין בוקק–חמי זוהר מוכרז אזור תיירות מיוחד מיום ב׳ בכסלו התשפ״א (18 בנובמבר 2020) בשעה 06.00 עד יום י״ב בטבת התשפ״א (27 בדצמבר 2020).
פורסמה הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – אילת), התשפ״א–2020 לפיה שטחה המוניציפלי של העיר אילת מוכרז אזור תיירות מיוחד מיום ב׳ בכסלו התשפ״א (18 בנובמבר 2020) בשעה 00.30 עד יום י״ב בטבת התשפ״א (27 בדצמבר 2020).
פורסמה הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – עין בוקק–חמי זוהר) (מס׳ 2), התשפ״א–2021 לפיה אזור עין בוקק – חמי זוהר מוכרז אזור תיירות מיוחד מיום ט׳ באדר התשפ״א (21 בפברואר 2021) בשעה 07:00 עד יום ט׳ בניסן התשפ״א (22 במרס 2021).
ביטול הכרזה על אזור תיירות מיוחד [תיקון: תשפ״א־2]
(א)
הממשלה או ועדת החוקה רשאיות לבטל את ההכרזה על אזור תיירות מיוחד.
(ב)
חדלו להתקיים התנאים המפורטים בסעיף 12א(א), תבטל הממשלה את ההכרזה.
(ג)
ביטול ההכרזה על אזור תיירות מיוחד יפורסם ברשומות בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת ההחלטה, וייכנס לתוקף במועד שייקבע בהחלטה ושלא יהיה מוקדם משלושה ימים לאחר פרסומו ברשומות.
הפעלת מיתקני אירוח באזור תיירות מיוחד [תיקון: תשפ״א־2, תשפ״ב־2]
(א)
הוכרז אזור תיירות מיוחד, תותר פתיחתם לקהל של מיתקני האירוח באותו אזור למטרת לינה, וכן תותר הפעלת בריכת שחייה, בית אוכל ובית תפילה הנמצאים בתחומם של מיתקני האירוח כאמור לשימוש האורחים במיתקן, והכול בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנות כאמור בסעיף 8.
(ב)
המבקש להתארח במיתקן אירוח באזור תיירות מיוחד יציג בעת קבלתו לראשונה למיתקן האירוח תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו לקבלתו כאמור, תעודת מחוסן או תעודת מחלים.
(ג)
מפעיל מיתקן אירוח באזור תיירות מיוחד לא יקבל אורח למיתקן האירוח אלא אם כן הציג לפניו, בעת קבלתו לראשונה למיתקן האירוח, תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, תעודת מחוסן או תעודת מחלים, כאמור בסעיף קטן (ב).
חובת הצגה של תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, תעודת מחוסן או תעודת מחלים לנכנס לאזור תיירות מיוחד [תיקון: תשפ״א־2, תשפ״ב־2]
(א)
לא ייכנס אדם לאזור תיירות מיוחד אלא אם כן הציג בעמדת בידוק במקום הסמוך לכניסה לאזור (בסעיף זה – עמדת בידוק) תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו לאזור, תעודת מחוסן או תעודת מחלים.
(ב)
לאדם שמתקיים בו תנאי מהתנאים המפורטים להלן תינתן אפשרות לבצע בעמדת הבידוק בדיקת קורונה מיידית בלא תשלום לפני כניסתו לאזור התיירות המיוחד, ותוצאות הבדיקה יימסרו לו באופן מיידי:
(1)
הוא מתגורר באזור התיירות המיוחד או בסביבת האזור; לעניין זה, ”סביבת האזור“ – היישובים המנויים בהכרזה על אזור התיירות המיוחד ונמצאים בסביבתו, ואשר תושביהם נסמכים על קבלת שירותים חיוניים או על רכישת מוצרים חיוניים הניתנים באזור האמור;
(2)
כניסתו לאזור התיירות המיוחד היא לאחת מהפעולות או המטרות שלהלן:
(א)
קבלת טיפול רפואי או קבלת טיפול סוציאלי במסגרת רווחה כהגדרתה בסעיף 16(ב);
(ב)
הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או חייב להיות נוכח בו;
(ג)
השתתפות בהלוויה, בברית מילה או בטקס חתונה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
(ד)
הגעה למקום עבודתו הנמצא באזור התיירות המיוחד;
(ה)
העברה של קטין בין הוריו החיים בנפרד שמי מהם מתגורר באזור התיירות המיוחד;
(ו)
צורך חיוני אחר או צורך דחוף שאינו מאפשר ביצוע בדיקת קורונה וקבלת תוצאתה עד המועד הנדרש לפי סעיף קטן (א), ובכלל זה סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע, והכול באישור גורם ממשלתי או הרשות המקומית שבתחומה חלה ההכרזה שהממשלה הסמיכה אותם לעניין זה, בהתאם להנחיות רשות החירום הלאומית בתיאום עם משרד התיירות, ולפי נוהל שפורסם לציבור שיכלול התייחסות לזהות הגורם המאשר; על החלטה פרטנית לפי פסקת משנה זו ניתן להגיש השגה לגורם בכיר שקבעה הממשלה הממונה על מי שנתן את ההחלטה, ואם ההסמכה ניתנה לרשות המקומית – תוגש ההשגה לראש הרשות המקומית, לממלא מקומו או למנהל הכללי של הרשות המקומית, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 22(ב) עד (ד);
(ז)
פעולה או מטרה אחרת שקבעה הממשלה בהכרזה על אזור התיירות המיוחד.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), אדם שהתקיים בו האמור בסעיף קטן (ב) ובעת הגעתו לעמדת הבידוק בדיקת קורונה מיידית אינה זמינה, יהיה זכאי להיכנס לאזור התיירות המיוחד לאחר שביצע בעמדת הבידוק בדיקת קורונה שגרתית, ואם בדיקת קורונה שגרתית אינה זמינה – יורשה להיכנס לאזור בלי שביצע בדיקת קורונה; לעניין זה, ”בדיקת קורונה שגרתית“ – בדיקת קורונה שאינה בדיקת קורונה מיידית.
(ד)
(1)
הממשלה רשאית לקבוע בהכרזה על אזור תיירות מיוחד כי ביצוע בדיקת קורונה שהצגת תוצאתה היא תנאי לכניסה לאזור האמור, לאדם שמתקיים בו האמור בסעיף קטן (ב), תהיה בתדירות נמוכה מהנדרש בסעיף קטן (א); הממשלה רשאית לקבוע כאמור לגבי כל קבוצת אוכלוסייה שמתקיים בה תנאי מהתנאים שבסעיף קטן (ב) או לגבי חלק ממנה.
(2)
בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), אדם המתגורר באזור התיירות המיוחד או בסביבת האזור ונדרש להגיע למקום עבודתו באזור או בסביבתו, לא יידרש לבצע בדיקת קורונה שהצגת תוצאתה היא תנאי לכניסה לאזור האמור יותר מפעם אחת בשבעה ימים.
(ה)
על אף האמור בסעיף קטן (א) –
(1)
לא תוגבל כניסה לאזור תיירות מיוחד של שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה, עובד סוציאלי במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או ברשות מקומית או איש צוות רפואי, הנכנס לאזור במסגרת תפקידו; לעניין זה, ”איש צוות רפואי“ – רופא, סטז׳ר, אח, כוח עזר רפואי, פלבוטומיסט, פרמדיק או חובש;
(2)
לא תוגבל כניסתו של אדם המתגורר באזור התיירות המיוחד שבבדיקת קורונה שביצע התקבל ממצא חיובי לנגיף הקורונה, ובלבד שיגיע למקום הבידוד בהתאם להוראות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם בדרך המהירה ביותר ולא יעשה שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום הבידוד;
(3)
הממשלה רשאית, לאחר שהובאה לפניה עמדת משרד הבריאות, לקבוע בהכרזה על אזור תיירות מיוחד נסיבות מיוחדות שבהתקיימן לא תחול החובה האמורה בסעיף קטן (א).
(ו)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הממשלה תקבע בהכרזה כי החובה לפי אותו סעיף קטן לא תחול על ילד מתחת לגיל שייקבע בהכרזה או על אדם עם מוגבלות מסוג שייקבע בהכרזה שמתקיים לגביהם תנאי מהתנאים בסעיף קטן (ב), לאחר שהובאה בפניה עמדת משרד הבריאות לעניין זה.
(ז)
הממשלה רשאית לקבוע בהכרזה על אזור תיירות מיוחד כי אדם שאינו מהמנויים בסעיפים קטנים (ב) או (ה) לא יעלה על כלי טיס, כנוסע, לשם הגעה לאזור תיירות מיוחד אלא אם כן הציג לפני העלייה לכלי הטיס תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו לעלייתו כאמור, תעודת מחוסן או תעודת מחלים, ורשאית הממשלה לקבוע בהכרזה הוראות נוספות הדרושות ליישום ההגבלה האמורה.
קביעת הוראות ייחודיות בידי הממשלה שיחולו על אזור תיירות מיוחד [תיקון: תשפ״א־2]
אין בהכרזה על אזור תיירות מיוחד כדי לגרוע מתחולת הגבלות שנקבעו בתקנות לפי סעיפים 6 עד 12, אולם הממשלה תבחן אם לקבוע הקלות להגבלות שנקבעו בתקנות כאמור, ובכלל זה בעניינים המפורטים להלן, בשים לב לרצון לאפשר פעילות תיירותית באזור, לצורך למנוע הדבקה בנגיף הקורונה בקרב הציבור ולהגבלות המנויות בסעיף 12ד:
(1)
פתיחה לציבור של מקומות במרחב הציבורי ככל שהוגבלו לפי סעיף 7(א)(3);
(2)
פתיחה של עסקים לקהל לפי סעיף 8, לרבות לעניין התנאים וההגבלות החלים על התקהלות או על מספר השוהים בעסקים כאמור.
הבאת ההכרזה על אזור תיירות מיוחד לידיעת הציבור [תיקון: תשפ״א־2]
הכריזה הממשלה על אזור תיירות מיוחד, תפרסם את עיקרי ההכרזה שיחולו לגבי אזור התיירות המיוחד לידיעת הציבור ולידיעת הנוגעים בדבר, באופן בהיר, נגיש ומותאם לקבוצות השונות באוכלוסייה המתגוררות באותו אזור; פרסום כאמור יכול שיהיה בעיתונים, בערוצי תקשורת, באינטרנט, במודעות מודפסות על שלטי חוצות או בכל דרך יעילה אחרת שתבטיח את יידוע הציבור בכלל ואת יידוע המתגוררים באזור וסביבתו והעובדים באזור בפרט, בהיקף הרחב ביותר האפשרי בנסיבות העניין.

סימן ג׳: אזור מוגבל

הכרזה על אזור מוגבל [תיקון: תש״ף, תשפ״ב־2]
(א)
בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, רשאית ועדת השרים להכריז על אזור כאזור מוגבל אם התקיימו תנאים אלה:
(1)
יש התפשטות נרחבת של נגיף הקורונה באזור מסוים בישראל ורמת התחלואה באותו אזור גבוהה ביחס לרמת התחלואה הכללית בישראל;
(2)
ועדת השרים שוכנעה, לאחר שבחנה דרכי פעולה חלופיות, כי כדי למנוע את המשך התפשטות הנגיף בתוך האזור או מחוצה לו, יש הכרח להגביל את הכניסה אליו או את היציאה ממנו, להגביל את היציאה ממקום המגורים של המתגוררים באזור כאמור או להגביל פעילות או התקהלות בתוך אותו אזור; בסימן זה, ”מתגורר“ – לרבות מי ששוהה במקום דרך קבע.
(ב)
הצעת החלטה להכריז על אזור כאזור מוגבל תובא לוועדת השרים לאחר שקוימה התייעצות עם ראשי הרשויות המקומיות באותו אזור, אלא אם כן לא ניתן היה לקבל את עמדתם בעל פה או בכתב לאחר שנעשה מאמץ סביר לקבלה; בטרם קבלת ההחלטה תיבחן עמדת הרשויות המקומיות שבתחום האזור המוגבל, ככל שהתקבלה; התקבלה עמדה כאמור, יכללו הנימוקים בדברי ההסבר להצעת ההחלטה התייחסות לעמדה, ואם הוגשה העמדה בכתב – היא תצורף להצעת ההחלטה.
(ג)
בהכרזה על אזור מוגבל תקבע ועדת השרים את ההגבלות מתוך ההגבלות המנויות בסעיפים 15 עד 19 או מתוך ההגבלות שקבעה הממשלה לעניין אזור מוגבל בתקנות כאמור בסעיף 20, שיחולו באזור המוגבל, ורשאית היא לקבוע הקלות לאותן הגבלות, והכול אם שוכנעה כי גודל האזור והיקף ההגבלות אינם עולים על הנדרש, בהתחשב, בין השאר, בשיקולים בריאותיים, ובכלל זה בפיזור החולים ובמאפייני התחלואה באזור, ביכולת האכיפה, במאפייני האוכלוסייה ובמאפיינים הייחודיים של האזור וכן בפגיעה בזכויות.
(ד)
בהכרזה על אזור מוגבל לא יוחלו ההגבלות שבסעיף 15, אלא אם כן נחה דעתה של ועדת השרים כי בתקופת תוקפה של ההכרזה יתקיימו אספקה נאותה של מוצרים ומתן שירותים חיוניים בתוך האזור.
(ה)
הכריזה ועדת השרים על אזור כאזור מוגבל, תודיע על כך מיד לוועדת החוקה, לממשלה ולראשי הרשויות המקומיות שבאזור המוגבל; ההכרזה, פירוט ההגבלות שהוטלו בה והנימוקים להן, והתשתית העובדתית שעליה מבוססת ההחלטה, יוגשו לוועדת החוקה בסמוך ככל האפשר לאחר ההכרזה.
(ו)
הכרזה על אזור כאזור מוגבל תפורסם ברשומות ותיכנס לתוקף עם פרסומה או במועד מאוחר יותר שייקבע בהכרזה; ההכרזה תפורסם גם באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה.
(ז)
הכרזה על אזור כאזור מוגבל תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה ושלא תעלה על שבעה ימים, ורשאית ועדת השרים, באישור ועדת החוקה, להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על שבעה ימים כל אחת; והכול ובלבד שתקופת תוקפה של הכרזה לפי סעיף קטן זה תסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפה של ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה; ההוראות החלות על הכרזה על אזור מוגבל יחולו גם על הארכת הכרזה כאמור בסעיף קטן זה.
(ח)
בלי לגרוע מסמכות ועדת השרים להכריז על אזור מוגבל, הממשלה תקבע נוהל לעניין התמודדות ומתן סיוע לאזורים שרמת התחלואה בהם עלולה להוביל להכרזה עליהם כאזור מוגבל; בנוהל כאמור תיקבע דרך הפעולה לעניין ההתמודדות ומתן סיוע כאמור, בשים לב לצורך בשיתוף פעולה ככל האפשר עם ראשי הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר.
ביטול הכרזה על אזור מוגבל [תיקון: תש״ף]
(א)
הממשלה, ועדת השרים או ועדת החוקה, רשאיות לבטל את ההכרזה על אזור מוגבל.
(ב)
חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על אזור מוגבל, תבטל ועדת השרים את ההכרזה.
(ג)
ביטול ההכרזה על אזור מוגבל יפורסם ברשומות בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת ההחלטה וייכנס לתוקף עם פרסומו או במועד מוקדם יותר שייקבע בהחלטה; ההחלטה תפורסם גם באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה.
הגבלות לעניין כניסה לאזור מוגבל ויציאה ממנו
(א)
ועדת השרים רשאית לקבוע, מכוח סמכותה לפי סעיף 13(ג), כי אדם המתגורר באזור מוגבל לא יצא מהאזור המוגבל, ובלבד שלא תוגבל היציאה לפעולות או למטרות אלה:
(1)
קבלת טיפול רפואי חיוני שאותו אדם אינו יכול לקבלו באזור המוגבל;
(2)
הליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או חייב להיות נוכח בו;
(3)
יציאה במסגרת תפקיד של שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה או איש צוות רפואי; לעניין זה, ”איש צוות רפואי“ – רופא, סטז׳ר, אח, כוח עזר רפואי, פלבוטומיסט, פרמדיק או חובש;
(4)
הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
(5)
העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל;
(6)
יציאה של אחד מאלה לשם מילוי תפקידו:
(א)
עובד במחלקה לשירותים חברתיים ברשות מקומית או מי מטעמה שהרשות המקומית הגדירה כחיוני, וניתן לכך אישור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שיינתן בהקדם האפשרי;
(ב)
עובד במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או מי מטעמו שקיבל אישור ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים;
(7)
צורך חיוני אחר, לרבות יציאה של עובד חיוני לצורכי עבודתו וכן סיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש, והכול באישור רשות החירום הלאומית או גורם ממשלתי אחר שהממשלה הסמיכה לעניין זה, שיינתן לפי נוהל שפורסם לציבור;
(8)
פעולה או מטרה אחרת שקבעה הממשלה בתקנות.
(ב)
ועדת השרים רשאית לקבוע, מכוח סמכותה לפי סעיף 13(ג), כי אדם לא ייכנס לאזור מוגבל, ובלבד שלא תוגבל הכניסה של מי מהמפורטים להלן או למטרות כמפורט להלן:
(1)
אדם המתגורר באזור המוגבל;
(2)
גוף הצלה הפועל במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין, וכן משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, צבא ההגנה לישראל ושירות ההתגוננות האזרחית, ובלבד שכניסת צבא ההגנה לישראל ושירות ההתגוננות האזרחית תהיה רק לצורך מתן סיוע אזרחי, פעילות מבצעית או התגוננות אזרחית בשעת התקפה ובעת מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א–1951;
(3)
איש צוות רפואי כהגדרתו בסעיף 15(א)(3) וכן וטרינר, לשם מילוי תפקידם;
(4)
עובד סוציאלי, לשם מילוי תפקידו;
(5)
עובד כמפורט להלן לשם מילוי תפקידו:
(א)
עובד במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית הנוגעת לעניין או מי מטעמה שהרשות המקומית הגדירה כחיוני;
(ב)
עובד במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או מי מטעמו שקיבל אישור ממשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;
(6)
עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת, לשם מילוי תפקידם;
(7)
אספקה ותחזוקה שוטפות של מוצרים ושירותים חיוניים, לרבות שירותי חשמל, מים, תקשורת ואיסוף פסולת וכן תיקונים הנדרשים לשם אספקה שוטפת של שירותים כאמור;
(8)
העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני;
(9)
צורך חיוני אחר, לרבות כניסה של עובד חיוני לצורכי עבודתו וכן סיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש, והכול באישור רשות החירום הלאומית או גורם ממשלתי אחר שהממשלה הסמיכה לעניין זה, שיינתן לפי נוהל שפורסם לציבור;
(10)
גורם או מטרה אחרים שקבעה הממשלה בתקנות.
הגבלות לעניין יציאה למרחב הציבורי באזור מוגבל [תיקון: תש״ף, תשפ״א־3]
(א)
ועדת השרים רשאית לקבוע, מכוח סמכותה לפי סעיף 13(ג), כי אדם המתגורר באזור מוגבל לא יצא ממקום מגוריו באזור המוגבל למקום אחר באזור המוגבל, ובלבד שלא תוגבל היציאה לפעולות או למטרות המפורטות להלן:
(1)
הגעה של עובד למקום עבודתו וחזרה ממנו, וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור, ובלבד שאין מניעה לעובד לעבוד באותו מקום עבודה לפי כל דין;
(2)
הצטיידות במזון, בתרופות ובמוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים, וכן תיקונים הנדרשים לשם אספקה שוטפת של שירותים כאמור;
(3)
קבלת טיפול רפואי;
(4)
תרומת דם;
(5)
השתתפות בהפגנה;
(6)
הגעה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו, בעל מעמד בו או שהוא נדרש להשתתף בו;
(7)
הגעה למשכן הכנסת;
(8)
טיפול במסגרת רווחה;
(9)
פעילות ספורט של יחיד או עם אנשים הגרים עמו באותו מקום מגורים, למרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים;
(10)
יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום מגורים, לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים;
(11)
טבילת אישה במקווה טהרה;
(12)
השתתפות בהלוויה או בברית מילה, בתפילה או בטקס חתונה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
(13)
סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע;
(14)
העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה האחר;
(15)
העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני, ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;
(16)
יציאה ממקום המגורים לצורך יציאה מהאזור המוגבל המותרת לפי סעיף 15(א);
(17)
פעילות או מטרה אחרת שקבעה הממשלה בתקנות;
(18)
הצבעה בבחירות לכנסת או בבחירות לרשות מקומית.
(ב)
בסעיף זה, ”מסגרת רווחה“ – כל אחד מאלה:
(1)
מקום שבו ניתן שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי משרד ממשלתי או מי מטעמו או בפיקוחו, ובית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע״ב–2012;
(2)
(נמחקה);
(3)
מקום שבו ניתן שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי הרשויות המקומיות או מי מטעמן;
(4)
מקום שבו ניתן שירות רווחה או טיפול לאדם על ידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה.
הגבלת פעילות של מסחר, בילוי או פנאי ושל תחבורה ציבורית
(א)
ועדת השרים רשאית לקבוע, מכוח סמכותה לפי סעיף 13(ג), כי אדם לא יפתח לציבור באזור המוגבל מקום מתוך המקומות המפורטים בתוספת, לרבות בבית מגורים, ורשאית היא לקבוע תנאים לפתיחת מקום כאמור לציבור; אין בהוראות סעיף זה כדי לאסור שירות משלוחים, ובלבד שבשירות משלוחים למקום מגורים או למבנה אחר המשלוח יונח סמוך לפתח בית המגורים או בסמוך לפתח המבנה, מחוצה לו.
(ב)
ועדת השרים רשאית לקבוע, מכוח סמכותה לפי סעיף 13(ג), הגבלות על הפעלת תחבורה ציבורית באזור המוגבל, אליו או ממנו, בשים לב לצורכי האוכלוסייה באזור המוגבל ולנגישות של מקומות שבהם מסופקים מוצרים או ניתנים שירותים חיוניים.
הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך
ועדת השרים רשאית לקבוע, מכוח סמכותה לפי סעיף 13(ג), ולאחר שמיעת עמדת שר החינוך או השר להשכלה גבוהה, לפי העניין, כי לא תתקיים באזור מוגבל פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך, ורשאית היא לקבוע תנאים לקיום פעילות של מוסד כאמור; בבואה לקבוע הגבלות לפי סעיף זה תשקול ועדת השרים, במידת האפשר ובהתחשב בכך שמדובר באזור מוגבל, המשך הפעלה של גופים, מוסדות ופעילויות מבין אלה המנויים בסעיף 10(ג).
הגבלת התקהלות
ועדת השרים רשאית לקבוע, מכוח סמכותה לפי סעיף 13(ג), הגבלות על התקהלות במבנה או בשטח פתוח שבאזור מוגבל; לעניין זה, ”התקהלות“ – שהייה בסמיכות של שני אנשים או יותר, למעט אנשים הגרים באותו מקום; אין באמור כדי למנוע קביעת תנאים לעניין אופן קיום הפגנה, תפילה או טקס דתי באזור המוגבל, החיוניים למניעת התפשטות נגיף הקורונה.
קביעת הגבלות בידי הממשלה שיחולו על אזור מוגבל [תיקון: תשפ״ב־2]
(א)
אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מסמכות הממשלה לפי סעיף 4 להתקין בתקנות כאמור בסעיפים 6 עד 12 הוראות ייחודיות לאזור מוגבל בכפוף להוראות סימן זה; ועדת השרים רשאית לקבוע, מכוח סמכותה לפי סעיף 13(ג), אילו מההגבלות שנקבעו כאמור יחולו באזור המוגבל שעליו הכריזה.
(ב)
לעניין עבירה מינהלית המנויה בסעיף 29, הממשלה רשאית לקבוע בתקנות כאמור בסעיף קטן (א), קנס מינהלי קצוב בסכום נמוך מהסכום הנקוב בסעיף 30(ב) לאותה עבירה.
הבאת ההכרזה, ההגבלות והעבירות שיחולו לידיעת הציבור [תיקון: תש״ף]
הכריזה ועדת השרים על אזור כאזור מוגבל, תפרסם את עיקרי ההכרזה, ההגבלות, העבירות, העבירות המינהליות והקנסות המינהליים שיחולו לגבי האזור המוגבל לידיעת השוהים באותו אזור ולידיעת הנוגעים בדבר, באופן בהיר, נגיש ומותאם לקבוצות השונות באוכלוסייה המתגוררות באותו אזור; פרסום כאמור יכול שיהיה בעיתונים, בערוצי תקשורת, באינטרנט, במודעות מודפסות על שלטי חוצות או בכל דרך יעילה אחרת שתבטיח את יידוע הציבור בהיקף הרחב ביותר האפשרי בנסיבות העניין.
השגה [תיקון: תש״ף]
(א)
על החלטה פרטנית לפי סימן זה ניתן להגיש השגה לראש רשות חירום לאומית או לסגנו; הסמיכה הממשלה גורם ממשלתי אחר לעניין סעיף 15(א)(7) ו־(ב)(9), תקבע גורם בכיר, הממונה על מי שנתן את ההחלטה, שההשגה תוגש לו.
(ב)
החלטה בהשגה תהיה מנומקת ותינתן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־12 שעות מעת הגשת ההשגה.
(ג)
החלטה פרטנית כאמור תעמוד בתוקפה אלא אם כן התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
(ד)
על החלטה בהשגה ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים.
[תיקון: תש״ף]

סימן ד׳: בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה

הגדרות – סימן ד׳ ותחולה [תיקון: תש״ף, תשפ״ב־2]
(א)
”חייב בבידוד“ – אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, לרבות חולה כמשמעותו לפי הוראות הסעיף האמור;
”אפוטרופוס“ – אפוטרופוס לעניינים רפואיים או אישיים או מיופה כוח לפי ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים או אישיים שנכנס לתוקף כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ״ב–1962;
”חוזר“ – אזרח ישראל, בעל רישיון לישיבת קבע בישראל או מחזיק באשרת עולה שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;
”בעל רישיון לישיבת ארעי“ – בעל רישיון לישיבת ארעי כללי בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;
”חוק הכניסה לישראל“ – חוק הכניסה לישראל, התשי״ב–1952;
”המנהל“ – כהגדרתו בפקודת בריאות העם;
”מקום לבידוד מטעם המדינה“ – בית מלון או אכסניה שנקבעו בידי המדינה כמקום המיועד לבידוד;
”מסגרת חוץ־ביתית“ – מסגרת המשמשת חלופת בית בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהפעלתו או מטעמו או בהפעלת המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או מטעמה;
”הנציג המוסמך“ – אחד מאלה, הפועל בהתאם להוראות ולהנחיות של משרד הבריאות ולאחר שקיבל הדרכה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי סימן זה:
(1)
קצין ביקורת הגבולות או עובד רשות האוכלוסין וההגירה שראש הרשות הסמיך לכך;
(2)
עובד המדינה שהמנהל הכללי של משרד הבריאות או המנהל הכללי של משרד הפנים הסמיך לכך;
”פנימייה“ – מוסד המקיים פעילות חינוך המשמש גם כמקום מגורים עבור השוהים בו, למעט מסגרת חוץ־ביתית;
”הרופא המוסמך“ – רופא מחוזי או רופא ראשי של קופת חולים המוסמך להורות על בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה לפי סעיף 22ד, ולעניין אדם המתגורר במסגרת חוץ־ביתית – רופא ראשי מנהל מערך שירותי הבריאות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
(ב)
הוראות סימן זה יחולו כל עוד עומדת בתוקפה הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה.
(ג)
הוראות סעיפים 22ב עד 22ד לא יחולו אם המנהל הודיע כי אין מקומות פנויים במקום לבידוד מטעם המדינה ולמשך התקופה שהודיע לגביה.
בידוד של אדם שנכנס לישראל [תיקון: תש״ף]
(א)
חוזר החייב בבידוד ישהה בבידוד בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, ובלבד שביצע את כל אלה:
(1)
בבירור שערך לו הנציג המוסמך, הוא פירט בפניו את מקום הבידוד העומד לרשותו ואת תנאיו;
(2)
הוא הראה לנציג המוסמך כי קיים את חובת הדיווח לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
(3)
הוא חתם בפני הנציג המוסמך על התחייבות להגיע למקום הבידוד שלא בתחבורה ציבורית בהתאם להוראות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הנציג המוסמך רשאי להורות לחוזר לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה, אם החוזר לא קיים את אחד התנאים המפורטים בסעיף קטן (א)(2) ו־(3), ובלבד שניתנה לו שהות לקיימם לאחר שהוסברה לו משמעות אי־קיומם או אם הנציג המוסמך השתכנע, בבירור שערך לחוזר לפי סעיף קטן (א)(1), כי החוזר אינו יכול לקיים את תנאי הבידוד במלואם בבידוד בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו בהתאם להוראות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם.
(ג)
המנהל רשאי לאשר בקשה של חוזר, שהורו לו לקיים את הבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה, לשהות במקום בידוד אחר או בתנאי בידוד לא מלאים, מטעמים בריאותיים או הומניטריים, עקב נסיבות אישיות או בנסיבות מיוחדות אחרות, ובכלל זה בקשה בעניינו של קטין, של אדם עם מוגבלות או של אדם שמונה לו אפוטרופוס ובתנאים שיורה המנהל, באישור, לעניין אותו בידוד; ההחלטה בבקשה תינתן בהקדם האפשרי ולפני העברה למקום לבידוד מטעם המדינה.
(ד)
הוראות סעיף זה יחולו גם על בעל רישיון לישיבת ארעי החייב בבידוד, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מסמכויות שר הפנים לפי חוק הכניסה לישראל.
בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות [תיקון: תש״ף, תשפ״א־5, תשפ״א־6, תשפ״ב־2]
(א)
(1)
הממשלה רשאית להכריז כי חוזרים שהם חייבים בבידוד או חוזרים כאמור ממדינה או ממדינות מסוימות ישהו בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה, אם שוכנעה כי יש סיכון מוגבר להגעת חולים לישראל מחוצה לה או ממדינה או ממדינות כאמור וכי כניסתם לישראל עלולה להביא להחמרה ברמת התחלואה במדינה.
(2)
הכרזה כאמור בפסקה (1) תינתן על סמך חוות דעת אפידמיולוגית מטעם משרד הבריאות, המתייחסת, בין היתר, לשיעורי התחלואה במדינה או במדינות כאמור; לא תכריז הממשלה כאמור אלא לאחר שבחנה דרכי פעולה חלופיות, ובכלל זה הכרזה לפי סעיף 22יח, ולאחר ששקלה את הצורך בהכרזה מול מידת הפגיעה בזכויות של חוזר מהכרזה כאמור.
(ב)
(1)
הכרזה כאמור בסעיף קטן (א), לעניין חוזרים מחמש מדינות או יותר, תוגש לוועדת החוקה לפי הוראות סעיף קטן (ו), והיא רשאית לאשרה, לא לאשרה או לשנות את תקופת תוקפה, בתוך 48 שעות מהמועד שהוגשה לה, ואם הסתיימה התקופה האמורה ביום מנוחה או שבתון שנקבע בחיקוק – עד השעה 14:00 ביום שלאחר יום המנוחה או השבתון כאמור.
(2)
החליטה ועדת החוקה לאשר את הצעת ההכרזה, תפורסם ההכרזה ברשומות סמוך לאחר מכן ותיכנס לתוקף במועד פרסומה, אלא אם כן נקבע בה מועד מאוחר יותר.
(3)
לא קיבלה ועדת החוקה החלטה בתוך המועד האמור, תפורסם ההכרזה ברשומות ותיכנס לתוקף עם פרסומה, והכול אלא אם כן החליטה הממשלה אחרת, ובלבד שמועד הכניסה לתוקף לא יהיה מוקדם ממועד הפרסום ברשומות.
(ג)
על אף האמור בסעיף 22ב, חוזר שחלה עליו הכרזה כאמור בסעיף זה ישהה עם כניסתו לישראל במקום לבידוד מטעם המדינה בהתאם להוראת הנציג המוסמך.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (ג), המנהל רשאי לאשר בקשה של חוזר לשהות במקום בידוד אחר או בתנאי בידוד לא מלאים, מטעמים בריאותיים או הומניטריים, עקב נסיבות אישיות או בנסיבות מיוחדות אחרות, ובכלל זה בקשה בעניינו של קטין, של אדם עם מוגבלות או של אדם שמונה לו אפוטרופוס, ובתנאים שיורה המנהל, באישור, לעניין אותו בידוד; ההחלטה בבקשה תינתן בהקדם האפשרי.
(ה)
הוראות סעיף זה יחולו גם על בעל רישיון לישיבת ארעי החייב בבידוד, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מסמכויות שר הפנים לפי חוק הכניסה לישראל.
(ו)
הכריזה הממשלה כאמור בסעיף זה תודיע על כך מיד לוועדת החוקה; ההכרזה, הנימוקים לה והתשתית העובדתית שביסודה יוגשו לוועדה סמוך ככל האפשר לאחר ההכרזה.
(ז)
הכרזה לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות ותיכנס לתוקף עם פרסומה או במועד מאוחר יותר שייקבע בהכרזה.
(ח)
הכרזה לפי סעיף קטן (א) תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה ושלא תעלה על עשרה ימים, ורשאית הממשלה –
(1)
להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על עשרה ימים כל אחת, ובלבד שתקופת ההכרזה הכוללת לא תעלה על עשרים ימים;
(2)
באישור ועדת החוקה – להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 14 ימים כל אחת;
והכול ובלבד שהכרזה לפי סעיף קטן זה תעמוד בתוקפה כל עוד עומדת בתוקפה הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה; ההוראות החלות על הכרזה לפי סעיף זה יחולו גם על הארכת ההכרזה.
(ט)
הממשלה או ועדת החוקה רשאיות לבטל הכרזה לפי סעיף קטן (א); חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה, תבטל הממשלה את ההכרזה; ביטול ההכרזה יפורסם ברשומות סמוך ככל האפשר לאחר קבלת ההחלטה וייכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות או במועד מוקדם יותר שייקבע בהחלטה.
(י)
הכרזה או ביטול הכרזה לפי סעיף זה יפורסמו באינטרנט, ובכלל זה באתרי האינטרנט של משרד ראש הממשלה, משרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה, ויובאו, ככל הניתן, לידיעת הנוגעים בדבר ובכלל זה לידיעת אנשים המבקשים להיכנס לישראל, באמצעות שגרירויות וקונסוליות, פרסום בערוצי תקשורת או בכל דרך יעילה אחרת שתמצא הממשלה לנכון בנסיבות העניין.
בידוד של חייב בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה [תיקון: תש״ף]
רופא מוסמך רשאי להורות לאדם החייב בבידוד לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה אם שוכנע, לאחר בירור שנערך לאותו אדם, כי הוא אינו יכול לקיים את תנאי הבידוד בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו, והכול בשים לב, בין השאר, לאופן קיום הבידוד בעבר באותו מקום, לגודל המקום, מספר החדרים בו, מספר הנפשות שגרות בו ומאפייניהן, ולהשפעה על בני ביתו של החייב בבידוד, והוא רשאי לאשר לחייב בבידוד, לבקשתו, לשהות בתנאי בידוד לא מלאים, מטעמים בריאותיים או הומניטריים, עקב נסיבות אישיות או בנסיבות מיוחדות אחרות שיוצגו לפניו, ובכלל זה בקשה בעניינו של קטין, של אדם עם מוגבלות או של אדם שמונה לו אפוטרופוס, ובתנאים שיורה הרופא המוסמך לעניין אותו בידוד.
מימון השהייה במקום לבידוד מטעם המדינה [תיקון: תשפ״ב־2]
(א)
השהייה במקום לבידוד מטעם המדינה תהיה במימון המדינה.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הממשלה, באישור ועדת החוקה, רשאית לקבוע בתקנות מקרים שבהם השהייה של חוזר כאמור בסעיפים 22ב ו־22ג במקום לבידוד מטעם המדינה תהיה במימון מלא או חלקי של החוזר; סכום המימון לא יעלה על סכום שייקבע בתקנות לשהייה של יחיד ושל משק בית.
(ג)
תקנות לפי סעיף קטן (ב) יעמדו בתוקפן לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים מיום כניסתן לתוקף, והממשלה, באישור ועדת החוקה, רשאית לשוב ולהתקין את התקנות, לרבות בדרך של הארכת התוקף הקבוע בהן, לתקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים כל אחת.
(ד)
בבואה לקבוע הוראות לפי סעיף קטן (ב), רשאית הממשלה לשקול בין השאר את נסיבות יציאתו של חוזר מהארץ או כניסתו אליה, מידת הסיכון הבריאותי הנשקפת מחוזר ומצבו הכלכלי של חוזר.
(ה)
בתקנות לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו הוראות בעניינים אלה:
(1)
דרכי המסירה של דרישת תשלום בעד השהייה במקום לבידוד מטעם המדינה והפרטים שייכללו בדרישת התשלום, ובכלל זה מידע בדבר הזכות לבקש פטור מהתשלום והזכות להגיש השגה לפי סעיף זה;
(2)
דרכי הגבייה ומועדי התשלום בעד השהייה במקום לבידוד מטעם המדינה;
(3)
הסמכה של גורם שיבחן בקשה פרטנית של חוזר לקבלת פטור מלא או חלקי מתשלום בעד השהייה במקום לבידוד מטעם המדינה, בשל נסיבות אישיות חריגות, והדרכים להגשת בקשה כאמור.
(ו)
על החלטה בבקשה לפי סעיף קטן (ה)(3) ניתן להגיש השגה לעובד בכיר שקבעה הממשלה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 22(ג) ו־(ד).
(ז)
על גביית סכום שייקבע כאמור בסעיף קטן (ב) יחולו הוראות חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה–1995.
(ח)
התקינה הממשלה תקנות לפי סעיף זה, תפרסם אותן לציבור באופן בהיר ונגיש המותאם לקבוצות השונות באוכלוסייה, לרבות בשפות שונות, ותביא אותן, ככל האפשר, לידיעת הנוגעים בדבר, ובכלל זה אנשים המבקשים להיכנס לישראל, באמצעות שגרירויות וקונסוליות, פרסום בכלי תקשורת או בכל דרך יעילה אחרת שתמצא הממשלה לנכון בנסיבות העניין.
(ט)
הוראות סעיף זה יחולו גם על בעל רישיון לישיבת ארעי החייב בבידוד, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מסמכויות שר הפנים לפי חוק הכניסה לישראל.
בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה של קטין, אדם עם מוגבלות ואדם שמונה לו אפוטרופוס [תיקון: תש״ף]
(א)
על אף האמור בסעיפים 22ב עד 22ד, קטין שהאחראי עליו אינו חייב בבידוד עמו לא ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה אלא בנסיבות מיוחדות ולאחר שהנציג המוסמך או הרופא המוסמך, לפי העניין, וידא כי אין בשהייתו במקום כאמור כדי לפגוע בטובתו, ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב).
(ב)
(1)
קטין שלא מלאו לו 17 שנים ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה רק בליווי האחראי על הקטין.
(2)
קטין שמלאו לו 17 שנים יכול לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה גם בליווי בגיר אחר שמלאו לו 24 שנים ואינו האחראי על הקטין או בליווי קרוב משפחה בגיר, ובלבד שהקטין והאחראי על הקטין נתנו את הסכמתם לכך.
(3)
על אף האמור בפסקאות (1) ו־(2), קטין שמלאו לו 16 שנים השוהה בפנימייה יכול לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה בליווי בגיר שמלאו לו 24 שנים, כפי שהחליט מנהל הפנימייה, ובלבד שהקטין והאחראי על הקטין נתנו את הסכמתם לכך; הועברו כמה קטינים מאותה פנימייה למקום לבידוד מטעם המדינה, יוכל אותו אדם לשמש מלווה לכמה קטינים, והכל בהסכמת כל קטין והאחראי על הקטין, ובלבד שבמקום לבידוד מטעם המדינה ששוהים בו חייבי בידוד שאינם חולים, לא יהיה מלווה אחד ליותר מארבעה קטינים.
(4)
על אף האמור בפסקאות (1) עד (3), קטין השוהה במסגרת חוץ־ביתית מתוקף צו שיפוטי ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה בליווי בגיר בעל הכשרה מתאימה כפי שהחליט מנהל המסגרת החוץ־ביתית; הועברו כמה קטינים מאותה מסגרת חוץ־ביתית למקום לבידוד מטעם המדינה, יוכל לשמש מלווה אחד לארבעה קטינים, לכל היותר.
(ג)
על אף האמור בסעיפים 22ב עד 22ד, לא ישהה אדם עם מוגבלות במקום לבידוד מטעם המדינה אלא לאחר שהנציג המוסמך או הרופא המוסמך, לפי העניין, שוכנע כי הבידוד באותו מקום לא יגרום לאותו אדם נזק בשל היותו אדם עם מוגבלות ולאחר שווידא כי המקום נגיש עבורו בהתאם להוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998, וניתן בו מענה שתואם את צרכיו של אותו אדם, ליווי ככל שהדבר נדרש לו, ומסירת הודעה לגורמים מטפלים או מלווים של האדם, לבקשתו.
(ד)
אדם שמונה לו אפוטרופוס לא ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה, אלא בנסיבות חריגות ובליווי האפוטרופוס או בגיר אחר המטפל בענייניו של האדם, ובלבד שהאפוטרופוס והאדם, ככל שניתן לברר את דעתו, נתנו את הסכמתם לליווי כאמור; הנציג המוסמך או הרופא המוסמך לפי העניין, רשאי לאשר שהייה של אדם שמונה לו אפוטרופוס ללא ליווי בנסיבות חריגות בלבד, לבקשת האדם ובהסכמת האפוטרופוס ולאחר שמצא כי מתקיימות הוראות סעיף קטן (ג).
(ה)
המנהל רשאי להורות על תנאים לשהייתו של קטין, אדם עם מוגבלות או אדם שמונה לו אפוטרופוס במקום לבידוד מטעם המדינה בשים לב לצורך להבטיח את שלומו ואת טובתו.
סמכות המנהל [תיקון: תש״ף]
המנהל רשאי לאשר לחייב בבידוד השוהה במקום לבידוד מטעם המדינה להשלים את חובת הבידוד במקום שאינו מקום לבידוד מטעם המדינה בתנאים שיקבע.
אחריות המדינה [תיקון: תש״ף]
(א)
המדינה תספק למי ששוהה בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה מזון איכותי וטרי ומוצרי ניקיון, תנאי מגורים ותנאי תברואה הולמים ותוודא כי יוכל לקבל תרופות ושירותים רפואיים או סוציאליים שהוא נזקק להם.
(ב)
בכל מקום לבידוד מטעם המדינה ימונה נציג מטעם המדינה שיהיה אחראי לקשר עם השוהים בבידוד, לטיפול בתלונות ולתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, ובכלל זה עם משטרת ישראל לעניין שמירת הסדר הציבורי.
(ג)
לכל אדם השוהה במקום לבידוד מטעם המדינה יהיה גורם האחראי לבירור שלומו הנפשי ולמתן תמיכה ראשונית לפי הצורך.
השגה למנהל [תיקון: תש״ף]
(א)
על החלטה פרטנית של הנציג המוסמך או של הרופא המוסמך לפי סעיפים 22ב, 22ד או 22ה ניתן להגיש השגה למנהל.
(ב)
החלטת המנהל בהשגה תהיה מנומקת ותינתן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־24 שעות מעת הגשת ההשגה; המנהל רשאי לדחות את מתן ההחלטה ב־24 שעות נוספות אם התקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
(ג)
החלטה לפי סעיף קטן (א) תעמוד בתוקפה, אלא אם כן התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
עונשין [תיקון: תש״ף]
מי שעשה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
נכנס לישראל שהפר את הוראת הנציג המוסמך לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה, בניגוד להוראות סעיף 22ב או 22ג;
(2)
אדם החייב בבידוד שהפר את הוראת הרופא המוסמך לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה, בניגוד להוראות סעיף 22ד.
עבירות מינהליות [תיקון: תש״ף, תשפ״א־6]
(א)
עבירה כאמור בסעיף 22ט היא עבירה מינהלית כמשמעותה בחוק העבירות המינהליות, והוראות החוק האמור יחולו עליה בשינויים המחויבים.
(ב)
לעבירה מינהלית כאמור בסעיף קטן (א) יהיה קנס מינהלי קצוב של 5,000 שקלים חדשים.
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בסעיף קטן (ב) שהיא עבירה מינהלית חוזרת יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בסעיף קטן (ב); לעניין זה, ”עבירה מינהלית חוזרת“ – עבירה מינהלית שעבר אדם בתוך שלוש שנים מיום שעבר לפני כן את אותה עבירה (בסעיף קטן זה – העבירה הקודמת), והתקיים לגבי העבירה הקודמת אחד מאלה:
(1)
הוא שילם בשלה קנס מינהלי או הורשע בשלה;
(2)
חלפו יומיים מיום שהומצאה לו ההודעה על הטלת הקנס המינהלי בעבירה הקודמת.
(ד)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בסעיף קטן (ב), שהיא עבירה מינהלית נמשכת, יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בסעיף קטן (ב), לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
(ה)
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי על עבירה מינהלית לפי סעיף זה הוא שוטר או גורם מוסמך כאמור בסעיף 25(א)(2), ויהיו נתונות לו הסמכויות לפי סעיף 26.
סמכויות [תיקון: תש״ף, תשפ״א־5]
(א)
לשם מילוי תפקידים לפי סעיפים 22ב עד 22ה ולשם אכיפת ההוראות הקבועות בהם יהיו נתונות לנציג המוסמך, לרופא המוסמך ולשוטר הסמכויות המפורטות בסעיף 26.
(ב)
סירב אדם למלא אחר הוראות הנציג המוסמך או אחר הוראות הרופא המוסמך, רשאי שוטר, לבקשת הנציג המוסמך או הרופא המוסמך, לעשות שימוש בכוח סביר לשם העברת האדם למקום בידוד מטעם המדינה או לשם מניעת יציאתו ממנו; לעניין סעיף קטן זה, יראו את מי שסירב לדרישת הזדהות כמי שסירב למלא אחר הוראות הנציג המוסמך או הרופא המוסמך.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יעשה שוטר שימוש בכוח לשם העברת אדם למקום בידוד מטעם המדינה אלא לאחר שהתקיים בירור לפי הוראות סעיף 22ב(ג) או 22ג(ד), לפי העניין, וניתן לאדם הסבר בדבר הצורך בשהייה במקום בידוד מטעם המדינה לשם מניעת התפשטות נגיף הקורונה ואת משמעות סירובו.
(ד)
שימוש בכוח כאמור בסעיף קטן (ב) ייעשה על ידי בן מינו של האדם, זולת אם בנסיבות העניין לא ניתן לעשות כן ויש בדחיית העברתו למקום בידוד מטעם המדינה סיכון בלתי סביר לבריאות הציבור.
מקום לבידוד מטעם המדינה לעניין חוק המאבק בתופעת השכרות [תיקון: תש״ף]
לעניין ההגדרה ”מקום ציבורי“ בחוק המאבק בתופעת השכרות, התש״ע–2010, יראו מקום לבידוד מטעם המדינה, למעט חדר במקום כאמור המשמש למגורים, כמקום ציבורי.
שמירת מידע [תיקון: תש״ף]
על מידע שהתקבל לפי הוראות סימן זה או במסגרת מילוי תפקיד לפי סימן זה יחולו הוראות אלה:
(1)
המידע ישמש לשם קיום הוראות סימן זה ולתכלית זו בלבד;
(2)
הגישה למידע תוגבל רק לבעלי תפקידים שהוא דרוש להם ולשם מילוי תפקידם;
(3)
אדם שהגיע אליו מידע לפי הוראות סימן זה ישמור אותו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו שימוש אלא לשם קיום הוראות סימן זה.
סיוע משפטי [תיקון: תש״ף]
(א)
אדם השוהה במקום לבידוד מטעם המדינה או אדם שניתנה לו הוראה לשהות בבידוד כאמור, זכאי לסיוע משפטי בעתירות לפי פרט 62 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, בעניין החלטה פרטנית לפי סימן זה.
(ב)
סיוע משפטי כאמור בסעיף קטן (א) יינתן באמצעות לשכות הסיוע המשפטי הפועלות בהתאם לחוק הסיוע המשפטי, התשל״ב–1972, ולפי הוראותיו, ובכלל זה לפי סעיפים 2 עד 4 לחוק האמור; אין באמור כדי לגרוע ממתן שירות משפטי בעניין אחר, לפי החוק האמור והוראותיו.
קיום חובת בידוד בפנימייה [תיקון: תש״ף]
לבקשת מנהל פנימייה ובתיאום עמו, רשאי המנהל לאשר כי חובת הבידוד של שוהים בפנימייה תקוים בפנימייה עצמה, אם מצא כי הדבר יעיל ומוצדק בנסיבות העניין, והכול בהתאם להוראות ולהנחיות משרד הבריאות ולתנאים שיורה עליהם לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה, ובכלל זה לעניין תנאי השהייה והבידוד, ניקוי, חיטוי, מיגון, איוורור ובשים לב למאפייני המקום והשוהים בו.
מידע לשוהים במקום לבידוד מטעם המדינה [תיקון: תש״ף]
עם הגעת אדם למקום לבידוד מטעם המדינה לשם שהייה בו, יימסר לו מידע בשפה המובנת לו בדבר כללי ההתנהגות החלים במקום לפי כל דין, ובכלל זה חפצים וחומרים שאסור להכניסם למקום, וכן פירוט חובותיו וזכויותיו ופרטים ליצירת קשר עם גורמים הנוגעים בדבר; המידע יפורסם לציבור בעברית, בערבית ובאנגלית, לפחות.
[תיקון: תשפ״א־6]

סימן ה׳: בידוד בפיקוח טכנולוגי

הגדרות – סימן ה׳ [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־8]
”אמצעי פיקוח טכנולוגי“ – אמצעי טכנולוגי, לרבות יישומון, שאישר שר הבריאות או שר אחר שהממשלה קבעה לעניין זה, המנטר, בין ברציפות ובין שלא, את מקום הימצאו של אדם ומתריע במקרה של הפרת חובת הבידוד או הפרת תנאי מתנאי השימוש באמצעי הטכנולוגי, ובלבד שלא נאסף באמצעותו מידע על אדם מעבר לנדרש לשם קיום פיקוח לפי סימן זה, ובכלל זה מידע על מקום הימצאו של אדם מחוץ למקום הבידוד, בלי שיש לאדם יכולת להפסיק את איסוף המידע האמור; אמצעי כאמור יכול שיכלול אפשרות זיהוי אדם באמצעות צילום, בתנאים המפורטים בסעיף 22יט(ו);
”אפוטרופוס“, ”חוזר“, ”חייב בבידוד“, ”המנהל“ ו”הנציג המוסמך“ – כהגדרתם בסעיף 22א;
”חברה מפעילה“ – חברה אחת או יותר שהמדינה התקשרה עימה לשם הספקה, הפעלה ותחזוקה של אמצעי פיקוח טכנולוגי;
”מנהל כללי מוסמך“ – המנהל או מנהל כללי של משרד ממשלתי אחר שקבעה הממשלה;
”נכנס“ – כל אדם הנכנס לישראל, ובכלל זה חוזר, לרבות מי שמקום מגוריו או מקום אחר העומד לרשותו הוא באזור כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ז–1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת;
”ערכת פיקוח טכנולוגי“ – כלל הציוד המשמש אמצעי פיקוח טכנולוגי.
הכרזה על בידוד בפיקוח טכנולוגי [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־8, תשפ״ב־2]
(א)
הממשלה רשאית להכריז כי כל אדם שחייב בבידוד, כל אדם שחייב בבידוד בשל כך שנכנס לישראל או כל אדם שחייב בבידוד בשל כך שנכנס לישראל ממדינה או ממדינות מסוימות ישהה בבידוד בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, בפיקוח של אמצעי פיקוח טכנולוגי שיפורט בהכרזה (בסימן זה – פיקוח טכנולוגי), אם שוכנעה כי יש סיכון מהפרת חובת הבידוד או כי יש סיכון להגעת חולים לישראל מחוצה לה או ממדינה או ממדינות כאמור, לפי העניין, וכי הפרת חובת הבידוד או כניסתם לישראל של חולים כאמור עלולה להביא להחמרה ברמת התחלואה במדינה, ובלבד שמכלול אמצעי הפיקוח הטכנולוגיים הזמינים בתקופת ההכרזה מתאים לכלל האוכלוסייה; הממשלה רשאית לקבוע בהכרזה כאמור כי היא לא תחול על מי שתקופת הבידוד שבה הוא מחויב קצרה מהתקופה שתיקבע בהכרזה, וכי היא לא תחול על קטינים כאמור בסעיף 22כ(ב).
(א1)
היה אמצעי הפיקוח הטכנולוגי שפורט בהכרזה אמצעי המוצמד לגופו של אדם או אמצעי המנטר ברציפות את מקום הימצאו של אדם, לא תכריז הממשלה כאמור אלא לעניין חובת בידוד של נכנס או של נכנס ממדינה או ממדינות מסוימות, ורק אם שוכנעה כי יש סיכון מוגבר להגעת חולים לישראל מחוצה לה או ממדינה או ממדינות כאמור.
(א2)
הכרזה כאמור בסעיף קטן (א) תינתן על סמך חוות דעת אפידמיולוגית מטעם משרד הבריאות, המתייחסת, בין השאר, לשיעורי התחלואה בישראל או במדינות אחרות, לפי העניין; לא תכריז הממשלה כאמור אלא לאחר שבחנה דרכי פעולה חלופיות ולאחר ששקלה את הצורך בהכרזה מול מידת הפגיעה בזכויות של חייבי הבידוד מהכרזה כאמור.
(ב)
הוראות סעיף 22ג(ב), (ו), (ז), (ט) ו־(י) יחולו על הכרזה לפי סעיף קטן (א); לעניין החלת סעיף 22ג(ב), יראו גם הכרזה הכוללת ניטור של אנשים החייבים בבידוד שאינם נכנסים כהכרזה לעניין חוזרים מחמש מדינות או יותר.
(ג)
הכרזה לפי סעיף קטן (א) תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה ושלא תעלה על 21 ימים, ורשאית הממשלה –
(1)
להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 21 ימים כל אחת, ובלבד שתקופת ההכרזה הכוללת לא תעלה על 42 ימים;
(2)
באישור ועדת החוקה – להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 28 ימים כל אחת;
והכול ובלבד שהכרזה לפי סעיף קטן זה תעמוד בתוקפה כל עוד עומדת בתוקפה הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה; ההוראות החלות על הכרזה לפי סעיף זה יחולו גם על הארכת תוקפה של ההכרזה.
אדם בבידוד בפיקוח טכנולוגי [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־8]
(א)
בלי לגרוע מהוראות סעיפים 22ב(ב) עד (ד) ו־22ד, אדם שחייב בבידוד וחלה עליו הכרזה כאמור בסעיף 22יח ישהה בבידוד בפיקוח טכנולוגי בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, ובלבד שנמסר לו, בשפה המובנת לו, מידע על טיבו של אמצעי הפיקוח הטכנולוגי, השימוש בו, תנאי השימוש בו ומשמעות סירובו לתנאי השימוש, והוא נתן את הסכמתו לכל אלה והיא תועדה, ולגבי אמצעי פיקוח טכנולוגי המוצמד לגופו של אדם – גם לאחר שהדבר הוסבר לו בעל פה בשפה המובנת לו, והוא נתן הסכמתו כאמור בכתב.
(א1)
היה אדם החייב בבידוד כאמור בסעיף קטן (א) נכנס, יחולו עליו גם תנאים אלה:
(1)
הוא פירט בפני הנציג המוסמך את מקום הבידוד העומד לרשותו ואת תנאיו;
(2)
הוא הראה לנציג המוסמך כי קיים את חובת הדיווח לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
(3)
הוא חתם לפני הנציג המוסמך על התחייבות להגיע למקום הבידוד שלא בתחבורה ציבורית בהתאם להוראות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
(4)
הוא ביצע, לאחר כניסתו לישראל, בדיקת קורונה מהסוג ובדרך שקבע המנהל בהוראות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם.
(א2)
היה אמצעי הפיקוח הטכנולוגי שנבחר לשימוש לגבי אדם אמצעי שנקבע לגביו צו לפי סעיף 22כח(ז), יחולו עליו גם תנאים אלה:
(1)
הוא חתם על שטר חוב כמשמעותו בסעיף 84(א) לפקודת השטרות, ובו התחייב לשלם את סכום התשלום בעד מלוא ערכת הפיקוח הטכנולוגי כפי שנקבע בצו לפי סעיף 22כח(ז), לאחר שהוסברו לו בשפה המובנת לו התנאים שנקבעו לתשלום כאמור בעד ערכת הפיקוח הטכנולוגי או חלק ממנה;
(2)
בעת חתימתו על שטר חוב לפי פסקה (1) הוא מסר כתובת מגורים עדכנית, ואם הסכים לכך – גם כתובת דואר אלקטרוני, למשלוח הודעות לפי סעיף 22כח.
(ב)
לא הסכים אדם החייב בבידוד כאמור בסעיף קטן (א) לפיקוח טכנולוגי או שלא עמד באחד התנאים המפורטים בסעיפים קטנים (א1) או (א2), לפי העניין, או שלא עמד בתנאי השימוש באמצעי הפיקוח הטכנולוגי, תינתן עדיפות לפיקוח על קיום חובת הבידוד שלו.
(ב1)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), הממשלה רשאית לקבוע בהכרזה כאמור בסעיף 22יח, כי כל נכנס, או נכנס ממדינה או ממדינות מסוימות, שלא הסכים לפיקוח טכנולוגי או שלא עמד באחד התנאים המפורטים בסעיפים קטנים (א1) או (א2), לפי העניין, יורה לו הנציג המוסמך לשהות בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה כאמור בסימן ד׳, אם שוכנעה כי יש סיכון מוגבר להגעת חולים לישראל מחוצה לה או ממדינה או ממדינות כאמור וכי כניסתם לישראל עלולה להביא להחמרה ברמת התחלואה במדינה, ויחולו הוראות סעיפים 22א, 22ה, 22ו, 22ז, 22ח, 22יב, 22יג, 22יד ו־22טז, בשינויים המחויבים.
(ג)
(1)
על אף האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ב1), המנהל רשאי לאשר בקשה של אדם החייב בבידוד כאמור בסעיף קטן (א) לשהות בבידוד כמפורט להלן, מטעמים בריאותיים או הומניטריים חריגים, ובתנאים שיורה המנהל, באישור, לעניין אותו בידוד:
(א)
לשהות בבידוד בפיקוח טכנולוגי אף אם האדם לא קיים את כל התנאים המפורטים בסעיפים קטנים (א) עד (א2);
(ב)
לשהות בבידוד במקום שאינו מקום בידוד מטעם המדינה בלא פיקוח טכנולוגי;
(ג)
לשהות בבידוד בתנאי בידוד לא מלאים.
(2)
ההחלטה בבקשה תינתן בהקדם האפשרי לאחר הגשתה.
(ד)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם המנהל הכללי המוסמך הודיע כי אין אמצעי פיקוח טכנולוגיים זמינים ולמשך התקופה שהודיע לגביה.
(ה)
הכריזה הממשלה כאמור בסעיף 22ג, לא תחול הכרזה על חובת פיקוח טכנולוגי לפי סעיף זה על מי ששוהה בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה מכוח הכרזה לפי סעיף 22ג.
(ו)
אמצעי פיקוח טכנולוגי יכול שיכלול יכולת לצילום אדם חייב בבידוד, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
הצילום ישמש לזיהוי החייב בבידוד, ולתכלית זו בלבד;
(2)
הצילום יופעל רק על ידי האדם החייב בבידוד;
(3)
האדם החייב בבידוד לא יתבקש להפעיל את הצילום בטרם ניתן לו זמן סביר להיערך לכך;
(4)
הצילום יימשך לפרק הזמן המזערי הנדרש לזיהוי;
(5)
על אף האמור בסעיף 22כה, הצילום לא יוקלט ולא יישמר;
(6)
בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (5), לא ייעשה במהלך הצילום או לאחריו כל שימוש באמצעי זיהוי ביומטריים או בנתוני זיהוי ביומטריים כהגדרתם בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש״ע–2009, ולא יופקו מהצילום נתונים או אמצעים כאמור.
סייג לתחולה על קטין ועל אדם שמונה לו אפוטרופוס [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־8]
(א)
הוראות סימן זה לא יחולו על קטין שטרם מלאו לו 14 שנים ועל אדם שמונה לו אפוטרופוס.
(ב)
קטין שמלאו לו 14 שנים ייתן את הסכמתו לתנאי השימוש באמצעי הפיקוח הטכנולוגי כאמור בסעיף 22יט(א), נוסף על הסכמה של הורהו, אפוטרופסו או האומן שלו כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע״ו–2016.
פעולותיה ותפקידיה של חברה מפעילה [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־8]
(א)
לשם פיקוח של המדינה על קיום הוראות הבידוד של אנשים החייבים בבידוד לפי הוראות סימן זה, רשאית המדינה להתקשר עם חברה מפעילה לסיוע טכני בעניינים אלה:
(1)
בדיקת היתכנות של התקנת אמצעי הפיקוח הטכנולוגי;
(2)
הספקת האמצעי והתקנתו;
(3)
בדיקת תקינותו של האמצעי וטיפול בתקלות;
(4)
בחינת התרעות או חיוויים שהתקבלו מהאמצעי, בדרך של בירור טלפוני או מתן סיוע טכני;
(5)
דיווח למשטרת ישראל או למשרד הבריאות בהתאם להוראות הנוהל האמור בסעיף קטן (ב).
(ב)
בעת ביצוע פעולותיה לפי סימן זה לא תפעיל החברה המפעילה שיקול דעת אלא בהתאם לנוהל שיורה לעניין זה המנהל הכללי המוסמך, באישור היועץ המשפטי לממשלה, שעיקריו פורסמו לציבור; בנוהל ייקבעו, בין השאר, הוראות בעניינים אלה:
(1)
המקרים שבהם על החברה המפעילה ליצור קשר עם האדם החייב בבידוד, אופן יצירת הקשר כאמור ותיעודו;
(2)
המקרים שבהם על החברה המפעילה לדווח למשטרת ישראל או למשרד הבריאות כאמור בסעיף קטן (א)(5);
(3)
תיאום בין משרד הבריאות לחברה המפעילה לעניין פרקי הזמן שבהם האדם החייב בבידוד רשאי לצאת מבידוד לתכלית המותרת לפי חוק זה או לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, ובלבד שבתיאום כאמור יועברו לחברה המפעילה רק מידע על פרק הזמן האמור וכתובת המקום שאליו רשאי האדם החייב בבידוד להגיע באותו פרק זמן.
בקרה ופיקוח על החברה המפעילה [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־8]
(א)
המנהל הכללי המוסמך אחראי לבקרה ולפיקוח על הפעלת אמצעי הפיקוח הטכנולוגי ועל החברה המפעילה, לרבות לעניין אבטחת המידע כאמור בסעיף 22כו.
(ב)
אדם החייב בבידוד הרואה עצמו נפגע מפעולה של החברה המפעילה או נציגה לפי סימן זה רשאי להגיש תלונה מנומקת בכתב למנהל הכללי המוסמך או למי שהוא הסמיך לכך.
הסמכה של נציג החברה המפעילה [תיקון: תשפ״א־6]
(א)
המנהל הכללי המוסמך יסמיך נציגים של החברה המפעילה לבצע פעולות לפי סימן זה.
(ב)
לא יוסמך נציג החברה המפעילה כאמור אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא תושב ישראל;
(2)
הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת המנהל הכללי המוסמך, לשמש נציג;
(3)
הוא לא יימצא, בשל הסמכתו לנציג החברה המפעילה, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כנציג החברה המפעילה ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלו או של קרובו אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו.
(ג)
נציג החברה המפעילה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.
סודיות [תיקון: תשפ״א־6]
אדם שהגיע אליו מידע לפי סימן זה, לרבות מידע מאמצעי הפיקוח הטכנולוגי, ישמור אותו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא לשם קיום הוראות סימן זה.
שמירת המידע והעברתו [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־8]
(א)
מידע על אדם החייב בבידוד שהתקבל אצל החברה המפעילה מאמצעי הפיקוח הטכנולוגי יישמר במאגר מידע בבעלות משרד הבריאות או משרד ממשלתי אחר שקבעה הממשלה לעניין זה שיוחזק בידי החברה המפעילה; לעניין זה, ”בעל מאגר“ ו”מחזיק“, לעניין מאגר מידע – כמשמעותם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981.
(ב)
מידע על אדם החייב בבידוד כאמור בסעיף קטן (א) וכן כל מידע אחר בעניינו שהתקבל לפי סימן זה יימחק אם אינו נדרש עוד ולכל המאוחר בתום חובת הבידוד שחלה עליו.
(ג)
החברה המפעילה תעביר למשטרת ישראל ולמשרד הבריאות מידע על אדם החייב בבידוד לפי הנוהל האמור בסעיף 22כא(ב) בדבר חשש להפרת הבידוד או ביצוע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 22כט(2).
(ד)
הועבר מידע על נכנס כאמור בסעיף קטן (ב), יישמר כלל המידע עליו לתקופה של 30 ימים לאחר העברת המידע כאמור, אולם משטרת ישראל או משרד הבריאות, שהמידע הועבר אליהם, רשאים לשומרו תקופה ארוכה יותר, ככל הנדרש לפי הוראות כל דין.
(ה)
מידע כאמור בסעיף קטן (ב) יהיה חסוי בפני כל אדם ולא ייעשה בו שימוש לשם הליך משפטי, לרבות חקירה על פי דין, ולא יתקבל כראיה במשפט אלא לשם הליך פלילי בעבירה על הפרת חובת הבידוד או בקשר אליו, ובכלל זה עבירה של מעשה העלול להפיץ מחלה לפי סעיף 218 לחוק העונשין, או בעבירה אחרת שבוצעה בעת הפרת חובת הבידוד.
אבטחת המידע [תיקון: תשפ״א־6]
אמצעי הפיקוח הטכנולוגי, מאגר המידע המתקבל ממנו כאמור בסעיף 22כה והתקשורת ביניהם יאובטחו ברמת אבטחה גבוהה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, בדרך שתבטיח כי מידע מאמצעי הפיקוח הטכנולוגי יועבר אך ורק למאגר המידע, וכן כי יש הגנה מפני דליפת מידע, פריצה למאגר והעברה, חשיפה, מחיקה, שימוש, שינוי או העתקה של המידע בלא רשות כדין.
עיון במידע [תיקון: תשפ״א־6]
(א)
המנהל הכללי המוסמך יסמיך בעלי תפקידים במשרד הבריאות או במשרד הממשלתי האחר שקבעה הממשלה לעניין זה ובחברה המפעילה (בסעיף זה – בעלי תפקידים מוסמכים) לעיין במידע שהתקבל לפי סימן זה, בהתאם לנדרש לשם מילוי תפקידיהם לפי סימן זה.
(ב)
לבעלי התפקידים המוסמכים, ולהם בלבד, תהיה גישה למידע שהתקבל לפי סימן זה במשרד הממשלתי ובחברה המפעילה, לפי העניין.
(ג)
בעל תפקיד יוסמך לפי סעיף קטן (א) לאחר שחתם על טופס התחייבות לשמירה על סודיות שבו הובהרה לו המשמעות הפלילית של שימוש במידע בניגוד להוראות סימן זה.
(ד)
לא יוסמך בעל תפקיד בחברה המפעילה לפי סעיף זה אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף 22כג(ב), בשינויים המחויבים.
תשלום בשל גרימת נזק לערכת הפיקוח הטכנולוגי [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־8]
(א)
התקלקלה, אבדה, הושחתה, הושמדה ערכת פיקוח טכנולוגי שנמסרה לנכנס או שנפל בה פגם (בסעיף זה – הנזק), יודיע על כך האדם החייב בבידוד לחברה המפעילה ולמשרד הבריאות או למשרד ממשלתי אחר שקבעה הממשלה לעניין זה, בסמוך לאחר שנודע לו על הנזק.
(ב)
קיבלה החברה המפעילה הודעה על נזק כאמור בסעיף קטן (א) או שנודע לה בדרך אחרת על נזק בתקופת הבידוד של האדם החייב בבידוד, תחליף את ערכת הפיקוח הטכנולוגי או חלק ממנה, אם יהיה בכך צורך, ולפי הנוהל האמור בסעיף 22כא(ב).
(ג)
המנהל הכללי המוסמך או מי שהוא הסמיך לכך (בסעיף זה – הגורם המחליט) רשאי לחייב את האדם החייב בבידוד האמור בסעיף קטן (א) בתשלום בעד ערכת הפיקוח הטכנולוגי או חלק ממנה, לפי סכומים שייקבעו בצו לפי סעיף קטן (ז), אם מצא שהתקיים אחד מאלה:
(1)
נגרם לערכת הפיקוח הטכנולוגי נזק שאינו תוצאה של בלאי סביר, והאדם החייב בבידוד לא סיפק הסבר סביר לגרימת הנזק;
(2)
האדם החייב בבידוד לא השיב את ערכת הפיקוח הטכנולוגי במועד שבו היה עליו להשיבה לפי תנאי השימוש של אמצעי הפיקוח הטכנולוגי או במועד שבו נדרש לכך, ולא סיפק לכך הסבר סביר.
(ד)
הגורם המחליט ישלח לאדם החייב בבידוד הודעה על כוונתו לחייבו בתשלום לפי סעיף קטן (ג) בדואר רשום לכתובת המגורים שניתנה לפי סעיף 22יט(א)(6) וכן לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה לפי הסעיף האמור, אם נמסרה.
(ה)
אדם החייב בבידוד שנמסרה לו הודעה לפי סעיף קטן (ד), רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הגורם המחליט, לעניין הכוונה לחייב אותו בתשלום ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה, ורשאי הגורם המחליט להאריך את התקופה האמורה בתקופה נוספת שלא תעלה על 20 ימים.
(ו)
הגורם המחליט ייתן את החלטתו המנומקת בכתב; העתק ההחלטה יומצא לנכנס בדואר רשום לכתובת המגורים שניתנה לפי סעיף 22יט(א)(6) וכן לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה לפי הסעיף האמור, אם נמסרה.
(ז)
שר הבריאות או שר אחר שקבעה הממשלה לעניין זה רשאי, באישור ועדת החוקה, לקבוע בצו את סכום התשלום בעד ערכת הפיקוח הטכנולוגי או חלק ממנה ואת הפריטים שייכללו בה והתשלום בעד כל אחד מהם; הסכומים שייקבעו בצו ישקפו את עלות הפריטים.
השלמת הבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־8]
המנהל רשאי להורות לנכנס שחלה עליו קביעה בהכרזה כאמור בסעיף 22יט(ב1) להשלים את חובת הבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה כאמור בסימן ד׳, אם מצא כי מתקיים אחד מאלה:
(1)
הנכנס הפר את הוראות הבידוד החלות עליו בהתאם להוראות לפי חוק זה ולפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
(2)
הופר תנאי מתנאי השימוש של אמצעי הפיקוח הטכנולוגי כמפורט להלן:
(א)
פגיעה מכוונת בערכת הפיקוח הטכנולוגי או ניתוקה, במעשה או במחדל, על ידי הנכנס, בסיועו או באמצעות אחר;
(ב)
אי־דיווח על פגיעה או תקלה באמצעי הפיקוח הטכנולוגי או על נזק שנגרם לערכת הפיקוח הטכנולוגי, בניגוד להוראות סעיף 22כח(א), שהנכנס היה מודע להם;
(ג)
העברת ערכת הפיקוח הטכנולוגי לאדם אחר או למקום אחר;
(ד)
אין במקום הבידוד היתכנות להפעלה תקינה של אמצעי הפיקוח הטכנולוגי, ואין מקום בידוד אחר העומד לרשות הנכנס שבו יש היתכנות כאמור.
עונשין ועבירה מינהלית [תיקון: תשפ״א־6, תשפ״א־8]
(א)
נכנס שהפר את הוראת הנציג המוסמך לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה, בניגוד להוראת סעיף 22יט(ב1), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(ב)
עבירה כאמור בסעיף קטן (א) היא עבירה מינהלית כמשמעותה בחוק העבירות המינהליות ויחולו עליה הוראות סעיף 22י.
סמכויות [תיקון: תשפ״א־6]
לשם מילוי תפקידיהם לפי סימן זה ולשם אכיפת ההוראות הקבועות בו, יהיו נתונות לנציג המוסמך ולשוטר הסמכויות המפורטות בסעיף 22יא, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף קטן (ג), במקום ”לפי הוראות סעיף 22ב(ג) או 22ג(ד)“ יבוא ”לפי הוראות סעיף 22יט(ג)“.

פרק ד׳: עונשין וסמכויות פיקוח ואכיפה

סימן א׳: עונשין, פיקוח ואכיפה על תקנות הממשלה

עונשין [תיקון: תשפ״ב־2]
על אף האמור בסעיף 2 לחוק העונשין
(1)
על עבירות שקובעת הממשלה בתקנות כאמור בסעיפים 6 עד 12, רשאית היא לקבוע עונש קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, בלבד;
(2)
אישור תקנות שקבעה הממשלה לפי סעיפים 6 עד 12, שנקבעו בהן עבירות ועונשים, יינתן בידי הוועדה של הכנסת או בידי הכנסת בהתאם להוראות סעיף 4(ד) או (ד1); לא אושרו התקנות בידי הוועדה של הכנסת או בידי הכנסת, לפי העניין, תתבטל האחריות הפלילית לעשיית העבירות בתקנות האמורות, לפי סעיף 4 לחוק העונשין, ויוחזר קנס ששולם, אלא אם כן החליטה הוועדה של הכנסת כי העבירות יעמדו בתוקפן, לפי סעיף 6 לחוק העונשין, בתקופה שמיום פרסום התקנות עד לפרסום הודעה ברשומות על פקיעת תוקפן לפי סעיף 4(ד), כולה או חלקה.
עבירות מינהליות [תיקון: תשפ״א־4, תשפ״ב־2]
(א)
(1)
קבעה הממשלה כי הפרת הוראה בתקנות כאמור בסעיפים 6 עד 12 היא עבירה, רשאית היא לקבוע באותן תקנות כי העבירה היא עבירה מינהלית כמשמעותה בחוק העבירות המינהליות;
(2)
אישור לקביעת עבירה מינהלית כאמור בפסקה (1) יינתן בידי הוועדה של הכנסת או בידי הכנסת, לפי העניין, בהתאם להוראות סעיף 4(ד) או (ד1).
(ב)
הוראות חוק העבירות המינהליות יחולו על עבירה מינהלית שנקבעה לפי סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1)
לעבירה מינהלית כאמור ייקבע קנס מינהלי קצוב שלא יעלה על הסכומים המפורטים להלן, לפי העניין, בהתאם למדרג לעניין גובה הקנסות שתקבע הממשלה בתקנות, בהתחשב, בין השאר, ברמת הסכנה או הנזק שעשויים להיגרם מהעבירה, בטובת ההנאה שעשויה לצמוח לעובר העבירה מעשייתה ובמידת הפגיעה שתיגרם לעובר העבירה בשל הטלת הקנס:
(א)
לעבירה מינהלית הקבועה בתקנות כאמור בסעיפים 6 ו־7 – 500 שקלים חדשים;
(ב)
לעבירה מינהלית כמפורט להלן – 10,000 שקלים חדשים:
(1)
עבירה מינהלית הקבועה בתקנות כאמור בסעיף 8(א)(1) או (2) בעניין הפעלת מקום הפתוח לציבור או בית עסק, בדרך של פתיחתו לציבור, בניגוד לאיסור על הפעלתו כאמור שנקבע באותן תקנות;
(2)
עבירה מינהלית הקבועה בתקנות כאמור בסעיף 9 בעניין הגבלת מסיבה, כנס, טקס, לרבות טקס דתי, פסטיבל, טיול מאורגן, אירוע ספורט, מופע בידור או מופע אומנות;
(3)
עבירה מינהלית הקבועה בתקנות כאמור בסעיף 10(ב)(1) או (2) בעניין הפעלת מוסד המקיים פעילות חינוך, בדרך של פתיחתו ללומדים, לחניכים או למטופלים בו, בניגוד לאיסור על הפעלתו כאמור שנקבע באותן תקנות;
(ג)
לכל עבירה מינהלית אחרת – 5,000 שקלים חדשים;
(2)
על אף האמור בהוראות לפי סעיף 35 לחוק העבירות המינהליות, הודעה על הטלת קנס מינהלי בשל עבירה מינהלית שנקבעה לפי סעיף קטן (א), לגבי עבירה שנקבעה בתקנות כאמור בסעיף 8 או בסעיף 8א לעניין מקום כאמור בסעיף 8, תימסר למי שאחראי באותה העת על הפעילות במקום מטעמו של האדם שעליו מוטלת האחריות לעבירה, ובלבד שהודעה כאמור תומצא למבצע העבירה בדואר רשום שמועד מסירתו יהווה את תאריך ההמצאה לפי חוק העבירות המינהליות.
(ג)
עבירה מינהלית לפי חוק זה לא תהווה פרט רישום פלילי.
הגורם המוסמך לעניין קנס מינהלי [תיקון: תש״ף]
(א)
בתקנות כאמור בסעיפים 6 עד 12, רשאית הממשלה לקבוע, על אף הוראות סעיף 5 לחוק העבירות המינהליות, כי הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי שנקבע באותן תקנות ולפקח על ביצוע ההוראות שבשלהן ניתן להטיל קנס כאמור, יהיה אחד או יותר מאלה (בפרק זה – הגורם המוסמך):
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(5)
(6)
(ב)
הממשלה לא תקבע גורם מוסמך כאמור בפסקאות (2) עד (6) של סעיף קטן (א) אלא לאחר שבדקה ושקלה, לגבי כל גורם שתקבע כאמור, כי יש צורך בהסמכתו לשם מניעת התפשטות נגיף הקורונה, בשים לב למאפייני העבירות המינהליות שאותו גורם יהיה מוסמך לאכוף ולמאפייני הגורם המוסמך.
(ג)
(בוטל).
(ד)
(בוטל).
(ה)
(בוטל).
סמכויות הגורם המוסמך [תיקון: תש״ף]
קבעה הממשלה גורם מוסמך לפי סעיף 25, יהיו נתונות לו הסמכויות כמפורט להלן, לצורך הטלת קנס מינהלי ופיקוח על ביצוע ההוראות שבשלהן ניתן להטיל קנס כאמורוהגשת דין וחשבון המשמש למתן צו סגירה מינהלי לפי סעיף 32ב בלבד:
(1)
לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;
(2)
לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות שבתחום סמכותו של הגורם המוסמך;
(3)
להיכנס למקום, לרבות לכלי תחבורה שחלות עליו הוראות סעיף 12, כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.
סמכויות שוטר [תיקון: תש״ף]
(א)
בתקנות כאמור בסעיפים 6 עד 9 ו־12, למעט לעניין מקום עבודה שאינו מקום הפתוח לציבור, רשאית הממשלה לקבוע כי יהיו נתונות לשוטר סמכויות אלה:
(1)
להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן;
(2)
למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות;
(3)
להורות על פיזור של התקהלות שנעשית בניגוד לאמור בתקנות או של אירוע כאמור בסעיף 9 שנעשה בניגוד לאמור בתקנות; סירב אדם להוראת שוטר על פיזור כאמור, רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר בנסיבות העניין לשם פיזור ההתקהלות או האירוע.
(ב)
(בוטל).
סמכויות נוספות לשוטר בנסיבות מיוחדות
קבעה הממשלה בתקנות לפי סעיפים 6 או 7 הגבלות שלגביהן אין די בסמכויות הקבועות בסימן זה להשגת המטרות הקבועות בסעיף 4, ויש צורך חיוני בהקניית סמכויות נוספות כמפורט להלן, רשאית היא לקבוע באותן תקנות כי יהיו נתונות לשוטר גם הסמכויות כמפורט להלן, כולן או חלקן, כפי שתקבע, והכול רק לתקופה ובמידה הדרושות לצורך השגת המטרות הקבועות בסעיף 4:
(1)
למנוע כניסה של אדם או כלי תחבורה למקום מסוים שייקבע בתקנות (בסעיף זה – מקום מוגדר), אם שהייתו בו היא בניגוד לתקנות;
(2)
להוציא ממקום מוגדר אדם, כלי תחבורה או חפץ המשמש לשהייה באותו מקום הנמצא בו בניגוד לתקנות;
(3)
למנוע יציאה של אדם או כלי תחבורה ממקום מוגדר;
(4)
לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך; סירב אדם לדרישה כאמור, רשאי שוטר להורות כאמור בפסקאות (1) עד (3);
(5)
להורות לאדם לבצע פעולה אחרת שתיקבע בתקנות, שבלעדיה לא ניתן להשיג את תכליתן של התקנות;
(6)
להשתמש בכוח סביר בנסיבות העניין לשם מילוי דרישה או הוראה שנתן שוטר לפי פסקאות (1) עד (3) ו־(5), אם סירב אדם לאותה דרישה או הוראה;
(7)
להורות לרשות מקומית לפעול במסגרת סמכויותיה לעניין הסדרי תנועה ברשות המקומית, ובלבד שקיבל אישור קצין משטרה לעניין זה.
איסור על סירוב להוראת פיזור התקהלות – עונשין [תיקון: תש״ף]
(א)
סירב אדם להוראת שוטר לפיזור התקהלות בניגוד לתקנות לפי סעיפים 6 עד 9 או 12, בהתאם לסמכות האמורה בסעיף 27(א)(3), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.
(ב)
עבירה כאמור בסעיף קטן (א) היא עבירה מינהלית כמשמעותה בחוק העבירות המינהליות והוראות החוק האמור יחולו עליה בשינויים המחויבים.
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בסעיף קטן (ב) יהיה 1,000 שקלים חדשים.
(ד)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה כאמור בסעיף זה שהיא עבירה מינהלית חוזרת כהגדרתה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בסעיף קטן (ג), לפי העניין.
(ה)
הגורם המוסמך לתת קנס מינהלי כאמור יהיה שוטר ויהיו נתונות לו הסמכויות לפי סעיף 26.
מינהלת אכיפה ארצית [תיקון: תש״ף]
(א)
גורם מוסמך כאמור בסעיף 25(א) וגורם מורשה כאמור בסעיף 32א יפעילו את סמכותם בכפוף למדיניות פיקוח ואכיפה שתקבע מינהלת אכיפה ארצית במשטרת ישראל (בחוק זה – מינהלת אכיפה); המדיניות תיקבע בהתייעצות עם משרד הבריאות ובהתחשב, בין השאר, בצורך באכיפה כלל־ארצית לפי אמות מידה שוויוניות, בשים לב לצורך בקביעת תנאים לאכיפה כלפי אוכלוסיות מיוחדות, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות וקטינים, וכן באפשרות להימנע מהטלת קנס בהתאם לנסיבות העניין.
(ב)
מינהלת האכיפה תהיה אחראית, בין היתר, על נושאים אלה:
(1)
הנחיית הגורמים המוסמכים;
(2)
שקילת הצורך, בכל עניין, בהכשרה ייעודית וקביעת תוכני ההכשרה הנדרשים במקרים המתאימים;
(3)
ביצוע הכשרות במקרים המתאימים לגורמים מוסמכים המנויים בסעיף 25(א)(1) ו־(2).
(ג)
גוף ממשלתי או תאגיד סטטוטורי המפעיל גורם מוסמך כאמור בסעיף 25(א)(2) ורשות מקומית המפעילה בשטחה גורמים מוסמכים כאמור בסעיף 25(א)(3) עד (6) יטפלו בפניות מהציבור בנוגע לאופן הפעלת הסמכויות האמורות בסעיפים 25(א) ו־26, בידי הגורמים המוסמכים; גוף ממשלתי, תאגיד סטטוטורי ורשות מקומית כאמור יפרסמו באתר האינטרנט שלהם הוראות בדבר אופן הגשת הפנייה, לוחות הזמנים לטיפול בה וכן פרטים בדבר אופן יצירת הקשר לשם קבלת פניות מהציבור.
(ד)
גוף ממשלתי או תאגיד סטטוטורי המפעיל גורם מוסמך כאמור בסעיף 25(א)(2) ורשות מקומית המפעילה בשטחה גורמים מוסמכים כאמור בסעיף 25(א)(3) עד (6) ידווחו למינהלת האכיפה, באופן ובתדירות שתורה מינהלת האכיפה, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות או התאגיד הסטטוטורי, לפי העניין, על כל אלה:
(1)
מספר כתבי האישום שהוגשו בשל עבירות לפי חוק זה ומספר פסקי הדין שהסתיימו בהרשעה;
(2)
מספר הקנסות המינהליים שהוטלו לפי חוק זה בחלוקה לפי סעיפי העבירה ובציון גובה הקנס שהוטל, הגורם המוסמך שהטיל את הקנס לפי סעיף 25(א)(2) או (3) עד (6), מספר הקנסות שבוטלו, מספר הבקשות שהוגשו להישפט, מספר ההרשעות ומספר הזיכויים;
(3)
מספר הפניות מהציבור שהתקבלו לפי סעיף קטן (ג), עיקרי הפנייה ואופן הטיפול בה;
(4)
מספר הפקחים המוקצים לצורך פיקוח והטלת קנסות מינהליים לפי חוק זה.
(ה)
רופא מחוזי ידווח למינהלת האכיפה באופן ובתדירות שתורה מינהלת האכיפה על מספר צווי הסגירה המינהליים שנתן ומספר המקרים שבהם החליט לאחר שימוע שלא לתת צו, בחלוקה לפי סוגי המקומות, העילה למתן הצו, ותקופת תוקפו של הצו.
סגירת מוסד המקיים פעילות חינוך בשל שהיית אדם הנושא את נגיף הקורונה או בשל חשש ששהה בו אדם הנושא זן מסוכן של הנגיף [תיקון: תשפ״ב־2]
(א)
בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב בריאותי מיוחד או הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, רשאי ראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מוסד המקיים פעילות חינוך לסגור את המקום, כולו או חלקו, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה או שיש חשש ששהה בו אדם הנושא זן מסוכן של נגיף הקורונה, והכול בהיקף שאינו עולה על הנדרש ובשים לב לסוג המוסד ולצורך לאפשר ככל הניתן הפעלה של גופים ומוסדות מהסוגים המפורטים בסעיף 10(ג), ולתקופה שינקוב בהודעה הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף הקורונה או בזן מסוכן של נגיף הקורונה בשל שהייה באותו מקום או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית (בסעיף זה – הוראה על סגירת מוסד חינוך).
(ב)
תקופת סגירתו של מוסד בהוראה על סגירת מוסד חינוך –
(1)
לשם מניעת הדבקה – לא תעלה על שבעה ימים, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש שירותי בריאות הציבור – על חמישה ימים נוספים;
(2)
לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית – לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש שירותי בריאות הציבור – על 120 שעות.
(ג)
ראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי ייתן הוראה על סגירת מוסד חינוך לאחר התייעצות עם הגורם הנוגע בדבר במשרד החינוך או במשרד הכלכלה והתעשייה, כאמור בסעיף קטן (ו), לפי העניין, ועם ראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא המוסד או מי שהוא הסמיך לכך, אלא אם כן בנסיבות העניין נדרש להורות על סגירת המוסד באופן מיידי, והודעה על כך תימסר לגורם הנוגע בדבר ולראש הרשות המקומית בהקדם האפשרי.
(ד)
על הוראה על סגירת מוסד חינוך ניתן להגיש השגה למנהל הכללי של משרד הבריאות או לעובד בכיר במשרד הבריאות שהוא הסמיך לכך; ניתנה ההוראה על סגירת מוסד חינוך על ידי ראש שירותי בריאות הציבור – תוגש ההשגה למנהל הכללי של משרד הבריאות.
(ה)
על החלטה בהשגה לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:
(1)
ההחלטה בהשגה תהיה מנומקת ותינתן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־24 שעות מעת הגשת ההשגה;
(2)
ההוראה על סגירת מוסד חינוך תעמוד בתוקפה אלא אם כן התקבלה החלטה אחרת בהשגה;
(3)
על החלטה בהשגה ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים.
(ו)
בסעיף זה –
”הגורם הנוגע בדבר“ –
(1)
במוסד המקיים פעילות חינוך שבפיקוח משרד החינוך – מנהל המחוז במשרד החינוך שבתחומו נמצא המוסד;
(2)
במוסד המקיים פעילות חינוך שבפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה – הממונה על המחוזות בזרוע עבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה;
”זן מסוכן של נגיף הקורונה“ – זן של נגיף הקורונה אשר מועילות החיסון לגביו פחותה משמעותית ממועילות החיסון נגד זנים אחרים של נגיף הקורונה או שהוא גורם לתחלואה קשה בשיעורים גבוהים באופן משמעותי לעומת זנים ידועים של נגיף הקורונה;
”החיסון“ – החיסון הניתן בישראל נגד נגיף הקורונה;
”ראש שירותי בריאות הציבור“ – ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו.
[תיקון: תשפ״א־2]

סימן ב׳: עונשין, פיקוח ואכיפה באזור תיירות מיוחד ובאזור המוגבל

עונשין [תיקון: תשפ״א־2]
מי שעשה אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1)
יצא ממקום מגוריו באזור מוגבל בניגוד להגבלות הקבועות בסעיף 16 כפי שהוחלו בהכרזה על האזור המוגבל לפי סעיף 13(ג);
(2)
פתח מקום לציבור באזור מוגבל בניגוד לאיסור על פתיחתו הקבוע בסעיף 17(א) כפי שהוחל בהכרזה על האזור המוגבל לפי סעיף 13(ג);
(3)
סירב להוראת שוטר לפיזור ההתקהלות בניגוד להגבלות על התקהלות באזור המוגבל כפי שהוחלו בהכרזה על האזור המוגבל לפי סעיף 13(ג) שניתנה לפי הוראות סעיפים 27(א)(3) ו־32(ב)(2);
(4)
מפעיל מיתקן אירוח באזור תיירות מיוחד שקיבל אורח למיתקן אירוח בניגוד להוראות סעיף 12ג(ג).
עבירות מינהליות [תיקון: תשפ״א־2, תשפ״ב־2]
(א)
עבירה כאמור בסעיף 29 היא עבירה מינהלית כמשמעותה בחוק העבירות המינהליות, והוראות החוק האמור יחולו עליה בשינויים המחויבים ובשינוי האמור בסעיף 24(ב)(2) שיחול לעניין עבירה לפי סעיף 29(2).
(ב)
לעבירה מינהלית כאמור בסעיף קטן (א) יהיה קנס מינהלי קצוב כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעבירה לפי סעיף 29(1) – 500 שקלים חדשים;
(2)
לעבירה לפי סעיף 29(2)
(א)
אם שטח המקום לא עולה על 100 מ״ר – 5,000 שקלים חדשים;
(ב)
אם שטח המקום עולה על 100 מ״ר ולא עולה על 500 מ״ר – 7,500 שקלים חדשים;
(ג)
אם שטח המקום עולה על 500 מ״ר – 10,000 שקלים חדשים.
(ג)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בסעיף קטן (ב) שהיא עבירה מינהלית חוזרת כהגדרתה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בסעיף קטן (ב), לפי העניין.
(ד)
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית כאמור בסעיף קטן (ב) שהיא עבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בסעיף קטן (ב), לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
הגורם המוסמך לעניין קנס מינהלי וסמכויותיו [תיקון: תשפ״א־2]
(א)
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי על עבירות מינהליות לפי סעיף 30 הוא כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לעניין עבירה לפי סעיף 29(1) או (3) – שוטר;
(2)
לעניין עבירה לפי סעיף 29(2) או (4) – גורם מוסמך כאמור בסעיף 25(א).
(ב)
לגורם מוסמך כאמור בסעיף קטן (א) יהיו נתונות הסמכויות שבסעיף 26.
סמכויות שוטר וגורם מוסמך אחר [תיקון: תשפ״א־2]
(א)
הכריזה הממשלה על אזור תיירות מיוחד, יהיו נתונות לגורם המוסמך הסמכויות כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
לשם פיקוח על ההוראות כאמור בסעיף 12ד, בעת הכניסה לאזור התיירות המיוחד יהיו נתונות לגורם המוסמך סמכויות לפי סעיף 26(1) ו־(2);
(2)
נוסף על האמור בפסקה (1), לשם אכיפת ההוראות כאמור בסעיף 12ד, רשאי שוטר –
(א)
למנוע כניסה של אדם או רכב לאזור התיירות המיוחד, ולאחר שסירב האדם לדרישה – אף להשתמש בכוח סביר בנסיבות העניין לשם כך;
(ב)
למנוע ממי שסירב לדרישת גורם מוסמך כאמור בפסקת משנה (1) את הכניסה לאזור התיירות המיוחד ואף להשתמש בכוח סביר בנסיבות העניין לשם כך;
(3)
לשם אכיפת תקנות הקובעות הוראות ייחודיות לאזור תיירות מיוחד כאמור בסעיף 12ה – רשאי שוטר להפעיל את הסמכויות המנויות בסעיף 27(א).
(ב)
הכריזה ועדת השרים על אזור מוגבל כאמור בסעיף 13, רשאי שוטר –
(1)
לשם אכיפת ההוראות כאמור בסעיף 15 באזור המוגבל ובסביבתו הקרובה, אם הוחלו בהכרזה לפי סעיף 13(ג)
(א)
למנוע כניסה של אדם או רכב לאזור המוגבל או יציאה ממנו, ולאחר שסירב האדם לדרישה – אף להשתמש בכוח סביר בנסיבות העניין לשם כך;
(ב)
לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך, ולאחר שסירב לדרישה – למנוע את כניסתו לאזור המוגבל או את יציאתו ממנו ואף להשתמש בכוח סביר בנסיבות העניין לשם כך;
(ג)
להורות לרשות מקומית לפעול במסגרת סמכויותיה לעניין הסדרי תנועה ברשות המקומית, ובלבד שקיבל אישור קצין משטרה לעניין זה;
(2)
לשם אכיפת ההוראות לפי סעיפים 16 עד 19 וכן תקנות הקובעות הוראות ייחודיות לאזור המוגבל כאמור בסעיף 20, אם הוחלו בהכרזה לפי סעיף 13(ג) – להפעיל את הסמכויות המנויות בסעיף 27(א).
[תיקון: תש״ף]

סימן ב׳1: צווי סגירה מינהליים

הגדרות – סימן ב׳1 [תיקון: תש״ף]
”גורם מורשה“ – כל אחד מאלה:
(1)
ראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא המקום;
(2)
קצין משטרה בדרגת סגן־ניצב ומעלה;
(3)
רופא מחוזי;
”מקום“ –
(1)
בית עסק או מקום הפתוח לציבור כמשמעותם בסעיף 8(א), למעט בתי תפילה, מוסד המקיים פעילות חינוך ומסגרת רווחה;
(2)
מקום באזור מוגבל המנוי בתוספת לפי סעיף 17(א);
”צו סגירה מינהלי“ – כמשמעותו בסעיף 32ב.
צו סגירה מינהלי למקום [תיקון: תש״ף, תשפ״א־4, תשפ״ב־2]
(א)
ראה גורם מורשה, על יסוד דין וחשבון שהגיש לו הגורם המוסמך, כי התקיים אחד מהמפורטים להלן לגבי מקום, רשאי הוא לצוות בכתב על הגורם האחראי על המקום ועל כל מי שמועסק בשירותו, מנימוקים שיירשמו בצו, להפסיק את העיסוק או את הפעילות במקום או חלק מהם או לסגור את המקום או חלק ממנו:
(1)
המקום פתוח לציבור בניגוד להוראות שנקבעו בתקנות לפי סעיף 8 או שנקבעו על ידי ועדת השרים לפי סעיף 17 או 20 (בסימן זה – הוראות הגבלת פעילות) שלפיהן חל איסור לפתוח את המקום;
(2)
מספר השוהים במקום חורג במידה ניכרת מהוראות הגבלת פעילות;
(3)
הגורם האחראי על המקום הפר במידה ניכרת את אחריותו לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לעטות מסכה שנקבעה לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
(4)
הגורם האחראי על המקום הפר את חובתו להפעיל מנגנון שנועד למנוע כניסה למקום שנקבעו לגביו הוראות לפי סעיף 8א של אדם שלא הציג תוצאה שלילית בבדיקה עדכנית, תעודת מחוסן או תעודת מחלים, בניגוד להוראות שנקבעו לגבי אותו מקום לפי אותו סעיף.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), ראה גורם מורשה כי הגורם האחראי על המקום הפר הפרה מהותית או הפר כמה הפרות של הוראה מהוראות הגבלת פעילות או של הוראה לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, לגבי מקום, וכי בשל כך יש חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה, בהתאם לחוות דעת מטעם משרד הבריאות שממנה עולה כי הפרה מהסוג שהתקיים באותו מקום היא הפרה המקימה חשש כאמור, רשאי הוא לצוות כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
לא ייתן הגורם המורשה צו סגירה מינהלי כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), אלא אם כן יש לו יסוד סביר להניח כי בנסיבות העניין שימוש באמצעי שפגיעתו פחותה לא ימנע את המשך ההפרה האמורה בסעיפים קטנים אלה; אין באמור כדי לגרוע מהאפשרות להורות על צו סגירה מינהלי גם אם לא ננקטו אמצעי אכיפה אחרים, בהתחשב בחומרת ההפרה.
(ג1)
תקופת תוקפו של צו סגירה מינהלי לפי סעיף קטן (א)(1) תהיה כתקופת תוקפן של הוראות הגבלת פעילות שלפיהן חל איסור לפתוח את המקום, אלא אם כן בוטל קודם לכן בהחלטה בעיון חוזר לפי סעיף קטן (ז), בהשגה לפי סעיף 32ח או בהחלטת בית משפט בעתירה לפי סעיף 32ט.
(ד)
תקופת תוקפו של צו סגירה מינהלי לפי סעיף קטן (א)(2), (3) או (4) או לפי סעיף קטן (ב) תהיה כמפורט בו, ובלבד שלעניין צו לפי סעיף קטן (א)(2) או (3) או לפי סעיף קטן (ב), התקופה לא תעלה על שבעה ימים מיום נתינתו, ולעניין צו לפי סעיף קטן (א)(4) – על שלושה ימים מיום נתינתו, והכול, אלא אם כן בוטל קודם לכן בהחלטה בעיון חוזר לפי סעיף קטן (ז), בהשגה לפי סעיף 32ח או בהחלטת בית משפט בעתירה לפי סעיף 32ט.
(ד1)
על אף האמור בסעיף קטן (ד), צו סגירה מינהלי כאמור באותו סעיף קטן שניתן ב־30 הימים שלאחר תום תקופת תוקפו של צו סגירה מינהלי קודם שניתן לגבי אותו מקום, יכול שיינתן לתקופה שלא תעלה על 14 ימים מיום נתינתו.
(ה)
ניתן צו סגירה מינהלי, למעט צו לפי הוראות סעיף קטן (א)(1), לא יוטל קנס מינהלי בשל אותה הפרה שבשלה ניתן הצו.
(ו)
נתן גורם מורשה צו סגירה מינהלי לפי (א)(2), (3) או (4) או לפי סעיף קטן (ב) ומצא כי לא תוקן ליקוי שבשלו ניתן הצו עד תום תקופת תוקפו של הצו, רשאי הוא להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו לתקופה כמפורט בו שלא תעלה על שבעה ימים, ובלבד שתקופת תוקפו הכוללת של הצו לא תעלה על 14 ימים מיום נתינתו; הוארך הצו, יעמוד בתוקפו אלא אם כן בוטל קודם לכן בהחלטה בעיון חוזר לפי סעיף קטן (ז), בהשגה לפי סעיף 32ח או בהחלטת בית משפט בעתירה לפי סעיף 32ט.
(ז)
מי שנפגע מצו סגירה מינהלי או מהחלטה על הארכת תוקפו לפי סעיף זה רשאי לפנות לגורם המורשה בבקשה לעיון חוזר בצו שנתן, אם נתגלו עובדות חדשות, נשתנו הנסיבות או תוקנו הליקויים שפורטו בצו.
שיקול הדעת בהחלטה על מתן צו סגירה מינהלי [תיקון: תש״ף, תשפ״ב־2]
בבואו לתת צו סגירה מינהלי, ישקול הגורם המורשה בין השאר את אלה:
(1)
מידת הסכנה או הנזק לציבור או לאדם שעשויים להיגרם כתוצאה מהמשך הפעילות או העיסוק במקום;
(2)
ביצוע עבירות או הפרות קודמות של הוראה מהוראות הגבלת פעילות, מהוראות לפי סעיף 8א או לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, במקום, לרבות עבירות או הפרות שניתנה בשלהן התראה או אזהרה;
(3)
האפשרות לתקן את הליקוי בתוך זמן סביר בלא צורך במתן צו;
(4)
האפשרות לנקוט אמצעי אכיפה אחרים לפי חוק זה;
(5)
ידיעת הגורם האחראי על המקום על ביצוע עבירות או הפרות במקום של הוראה מהוראות הגבלת פעילות, מהוראות לפי סעיף 8א או לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, או על הכוונה לבצע עבירה או הפרה כאמור;
(6)
חיוניות המקום לציבור;
(7)
לעניין היקף הצו ומשך תוקפו – גם את מידת הפגיעה שתיגרם לגורם האחראי על המקום ממתן הצו.
תוכנו של צו סגירה מינהלי [תיקון: תש״ף]
גורם מורשה הנותן צו סגירה מינהלי יפרט בצו את כל אלה:
(1)
פרטים מזהים לעניין המקום, לרבות כתובתו או מיקום המקרקעין שבהם חל הצו;
(2)
משך תוקפו של הצו;
(3)
תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו;
(4)
פרטים בדבר זכות השימוע בפני הגורם המורשה נותן הצו, לרבות פרטים בדבר אופן ההתקשרות עמו;
(5)
פרטים בדבר הזכות לבקש עיון חוזר לפי סעיף 32ב(ז) מהגורם המורשה שנתן את הצו, לרבות פרטים בדבר אופן ההתקשרות עמו;
(6)
פרטים בדבר זכות ההשגה לפי סעיף 32ח, לרבות פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם הגורם הדן בהשגה, וכן פרטים בדבר בית המשפט שאליו ניתן לעתור לפי סעיף 32ט.
המצאה של צו סגירה מינהלי [תיקון: תש״ף]
גורם מורשה או מי מטעמו ימציא את צו הסגירה המינהלי בדרך של מסירה למי שאחראי באותה העת על המקום, ועותק של צו הסגירה המינהלי יוצג במקום שעליו הוא חל, ובלבד שהגורם המורשה או מי מטעמו ישלח בתוך 48 שעות הודעה בדואר רשום על מתן צו הסגירה גם לגורם האחראי על המקום.
מועד הסגירה לפי צו סגירה מינהלי [תיקון: תש״ף, תשפ״ב־2]
(א)
ניתן צו סגירה מינהלי, ייסגר המקום לציבור כאמור בסעיף 32ב בתוך 24 שעות ממועד מתן הצו.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הגורם המורשה נותן הצו רשאי להורות בצו על סגירת המקום לאלתר אם מצא כי הופרה לגבי המקום הפרה חמורה של הוראה מהוראות הגבלת פעילות או לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, וכי קיים בשל כך חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה; הוראה על סגירת המקום לאלתר בצו לפי סעיף 32ב(ב), הטעונה קבלת חוות דעת מטעם משרד הבריאות, לא תינתן אלא לאחר קבלת חוות דעת כאמור.
יידוע גורמים מורשים אחרים [תיקון: תש״ף]
ניתן צו סגירה מינהלי לפי פרק זה, יודיע על כך הגורם המורשה נותן הצו לגורמים המורשים האחרים מיד לאחר שניתן.
השגה [תיקון: תש״ף, תשפ״ב־2]
(א)
מי שנפגע מצו סגירה מינהלי או מהחלטה על הארכת תוקפו לפי סעיף 32ב, רשאי להגיש השגה כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
על החלטה של גורם מורשה שהוא ראש הרשות המקומית – לרופא מחוזי;
(2)
(נמחקה);
(3)
על החלטה של גורם מורשה שהוא קצין משטרה בדרגת סגן־ניצב ומעלה – למפקד משטרת המחוז;
(4)
על החלטה של גורם מורשה שהוא רופא מחוזי – לראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו.
(ב)
החלטה בהשגה תהיה מנומקת ותינתן בתוך זמן סביר שלא יעלה על 48 שעות ממועד הגשתה.
עתירה על החלטה בהשגה [תיקון: תש״ף]
על החלטה שניתנה בהשגה לפי סעיף 32ח ניתן לעתור לבית משפט השלום, הנמצא באזור השיפוט שבו ניתנה ההחלטה בהשגה; הוגשה עתירה כאמור, יקיים בית המשפט ביקורת שיפוטית על ההחלטה שניתנה בהשגה ויהיה רשאי גם לבחון אם התקיימו הדרישות למתן הצו לפי חוק זה.
ביצוע של צו סגירה מינהלי [תיקון: תש״ף]
ניתן צו סגירה מינהלי והגורם האחראי על המקום הפר את האמור בצו, רשאי הגורם המוסמך לנקוט פעולות הדרושות באופן סביר לביצוע הצו; משטרת ישראל רשאית לסייע לגורם המוסמך, לפי בקשתו, ולעשות שימוש בכוח סביר לשם כך.
צו סגירה מינהלי למוסד המקיים פעילות חינוך [תיקון: תשפ״א־4]
(א)
ראה גורם מורשה, על יסוד דין וחשבון שהגיש לו הגורם המוסמך, כי מוסד המקיים פעילות חינוך (בסעיף זה – מוסד) פתוח ללומדים, לחניכים או למטופלים בו (בסעיף זה – תלמידים), בניגוד להוראות שנקבעו בתקנות לפי סעיף 10(ב)(1) או (2) או שנקבעו על ידי ועדת השרים לפי סעיף 18, ולפיהן חל איסור לפתוח את המוסד לתלמידים (בסעיף זה – הוראות הגבלת פעילות לעניין מוסד), רשאי הוא לצוות בכתב על הגורם האחראי על המוסד, מנימוקים שיירשמו בצו, לסגור את המוסד או חלק ממנו לתלמידים (בסעיף זה – צו סגירה מינהלי למוסד); לעניין זה, ”הגורם האחראי על המוסד“ – מעסיק, מנהל, מחזיק, מפעיל, או גורם אחר שיש לו יכולת שליטה על הפעלת המוסד.
(ב)
הוראות סעיפים 32ב(ג), (ג1), ו־(ז) ו־32ג עד 32י יחולו לעניין צו סגירה מינהלי למוסד, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 32ב(ג1), אחרי ”של הוראות הגבלת פעילות“ ובסעיפים 32ג(2) ו־(5) ו־32ו(ב), אחרי ”של הוראה מהוראות הגבלת פעילות“ יבוא ”לעניין מוסד“.

סימן ג׳: הוראות כלליות

חובת הזדהות
הגורם המוסמך לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:
(1)
הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, ואם הוא שוטר – הוא לובש מדי משטרה;
(2)
יש בידו תעודת שוטר או תעודה אחרת המעידה על תפקידו בהתאם לתקנות שבהן הוא נקבע כגורם מוסמך, שאותה יציג על פי דרישה.
סייג להפעלת הסמכות במערכת הביטחון
(א)
הגורם המוסמך כאמור בסעיף 25(א)(2) עד (6) לא יפעיל סמכויות שהוענקו לו לפי סעיפים 26 ו־31(ב) במיתקן המוחזק על ידי מערכת הביטחון; בסעיף זה, ”מערכת הביטחון“ – כל אחד מאלה:
(1)
משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון שאינן מנויות בסעיף 44(ג);
(2)
יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה שאינן מנויות בסעיף 44(ג);
(3)
מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ״ח–1998, שאינם יחידות כאמור בפסקאות (1) ו־(2);
(4)
(נמחקה).
(ב)
ראש גוף המנוי בהגדרה ”מערכת הביטחון“ שבסעיף קטן (א), ימנה עובד מטעמו, אחד או יותר, לשם פיקוח על ההוראות לפי חוק זה במיתקני הגוף האמור.
שמירת סמכויות
אין בהוראות לפי פרק זה כדי לגרוע מסמכויות אחרות הנתונות לשוטר או לגורם מוסמך שאינו שוטר שניתנו לו לפי כל דין.

פרק ה׳: תיקונים עקיפים

[תיקון: תש״ף, תשפ״א־5, תשפ״א־6, תשפ״ב־2]
הנוסח שולב בחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 כהוראת שעה.

פרק ו׳: הוראות שונות

תחולה על המדינה
חוק זה יחול על המדינה.
סייגים לתחולה [תיקון: תש״ף, תשפ״א, תשפ״א־3, תשפ״א־8]
(א)
חוק זה לא יחול על נשיא המדינה.
(ב)
חוק זה לא יחול על משכן הכנסת, לשכת נשיא המדינה ומשרד מבקר המדינה, ועל בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי הדין הדתיים (בסעיף זה – ערכאות שיפוטיות) וכן על משרדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת וועדות הבחירות האזוריות, על מקום קלפי בבחירות לכנסת ועל מקום אחר בעת שוועדות הבחירות מקיימות בו פעילות הקשורה בבחירות; ואולם –
(1)
המנהל הכללי של כל גוף כאמור ובוועדת הבחירות המרכזית לכנסת וועדות הבחירות האזוריות – יושב ראש הוועדה המרכזית ייתן הנחיות לגבי עובדי אותו גוף שמטרתן למנוע או לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה ואת היקף התחלואה בהתאם להוראות שייקבעו בתקנות לפי סעיף 4, בשינויים המתחייבים מאופיו של הגוף ומפעילותו;
(2)
מנהל ערכאה שיפוטית רשאי להתקין תקנות לעניין הגבלות המנויות בסעיף 8(א)(4) עד (11) שמטרתן למנוע או לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה במסגרת פעילות הערכאה השיפוטית.
(ג)
חוק זה לא יחול על פעילות צבא ההגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ״ב), יחידות הסמך של משרד הביטחון למעט רשות המעברים היבשתיים (רמי״ם), הוועדה לאנרגיה אטומית, המכון למחקר ביולוגי בישראל, מערך הסייבר הלאומי, הרשות להגנה על עדים והרשות הארצית לכבאות והצלה או במיתקניהם; ואולם, העומד בראש כל גוף כאמור ייתן הנחיות שמטרתן למנוע או לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה ואת היקף התחלואה באותו גוף, בהתאם להוראות שייקבעו בתקנות לפי סעיף 4, בשינויים המתחייבים מאופיו של הגוף ומפעילותו.
(ד)
(1)
הגבלות שנקבעו בתקנות כאמור בסעיפים 6 או 7 או לפי סעיפים 12ג, 12ד, 15 או 16 לא יחולו על חברי הכנסת, על שרים או סגני שרים, על שופטים ורשמים בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה, על דיינים, קאדים, וקאדים מד׳הב בבתי הדין הדתיים, על מבקר המדינה ועובדי משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, על יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, יושב ראש של ועדת בחירות אזורית, חברי ועדת הבחירות המרכזית ועובדיה, חברי ועדת הבחירות האזורית, וכן מי שמבצע בעבור ועדת הבחירות המרכזית תפקיד או נותן לה שירות, בעת ביצוע התפקיד או מתן השירות, ובלבד שהוא עובד חיוני לפי רשימה שקבע יושב ראש הוועדה המרכזית ועל ראשי רשויות מקומיות בקשר למילוי תפקידיהם, ועל חברי מועצת רשות מקומית לעניין השתתפות בישיבות המועצה.
(2)
בתקנות לפי סעיפים 6 ו־7 ייקבעו סייגים לעניין העובדים של חברי הכנסת, של עובדי הערכאות השיפוטיות ושל עובדי לשכת נשיא המדינה, כך שתימנע פגיעה בעבודתם ככל שהדבר נדרש לשם מילוי תפקידם של נושאי המשרה, לפי העניין; עובדים אלה ייחשבו עובדים חיוניים לעניין סעיפים 15(ב) ו־16.
(3)
ההגבלות לפי סעיפים 12ג ו־12ד לא יחולו על עובדים כאמור בפסקה (2) בעת מילוי תפקידם.
(ה)
הגבלות שנקבעו בתקנות כאמור בסעיף 7(א)(1) או לפי סעיף 16(א), לא יחולו, ביום הבחירות לכנסת וב־21 הימים שלפני יום הבחירות, על אדם בעת שהוא ממלא עבור מפלגה תפקיד שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בהתייעצות עם סגניו ועם המנהל הכללי של משרד הבריאות, קבע כי הוא מסוג התפקידים הדרושים למפלגה לשם היערכותה לבחירות לכנסת וקיומן של הבחירות האמורות.
[תיקון: תשפ״א־2, תשפ״ב־2]
(בוטל).
שמירת דינים וסמכויות [תיקון: תשפ״א־5, תשפ״ב־2]
(א)
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכות הנתונה לפי כל דין לעובד של גוף ציבורי להיכנס למקום.
(ב)
(ג)
אין בהוראות לפי חוק זה כדי לגרוע מההוראות לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, ובלבד שההוראות לפי הפקודה האמורה לא יסתרו את ההוראות לפי חוק זה.
(ד)
אין בהוראות לפי חוק זה כדי לגרוע מסמכויות הנתונות לפי חוק הכניסה לישראל, ובלבד שהוראות שיינתנו מכוח הסמכויות כאמור לא יסתרו את ההוראות לפי חוק זה, וכי הגבלות לשם התמודדות עם נגיף הקורונה של כניסה או יציאה של אזרח ישראלי, בעל רישיון לישיבת קבע או בעל רישיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל, ושל בני זוג וילדים קטינים של אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע, ייקבעו בתקנות לפי סעיף 7א.
פעולה באמצעות ועדת שרים ואיסור אצילה [תיקון: תש״ף, תשפ״א, תשפ״א־2, תשפ״א־5, תשפ״א־6, תשפ״ב־2]
(א)
אין בהוראות פרקים ג׳ ו־ד׳ כדי למנוע מהממשלה מלפעול באמצעות ועדת שרים שתמנה לעניין הכרזה על אזור תיירות מיוחד, לעניין התקנת תקנות לפי אותם פרקים, למעט תקנות לפי סעיפים 7(א)(1) ו־7א(א)(1) ולענין הכרזה לפי סעיף 22ג או 22יח, ובלבד שבוועדת השרים שתמנה הממשלה מספר החברים לא יעלה על מחצית ממספר חברי הממשלה ויחולו הוראות אלה:
(1)
בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב בריאותי מיוחד – יהיו חברים בוועדה חמישה שרים לפחות ובהם ראש הממשלה ושר הבריאות;
(2)
בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה – יהיו חברים בוועדה שבעה שרים לפחות ובהם ראש הממשלה, שר הבריאות ושר האוצר.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לעניין החלטה בדבר התקנת תקנות בשינויים כפי שאישרה ועדה של הכנסת כאמור בסעיף 4(ד1)(3) או (4), עד המועד המוצע לתחילת תוקפן, רשאית הממשלה לפעול באמצעות ועדת שרים שחבריה הם, לכל הפחות, ראש הממשלה, שר הבריאות, שר האוצר ושר נוסף הנוגע לעניין כפי שתחליט הממשלה אלא אם כן שר האוצר הוא השר הנוגע לעניין; לא החליטה הממשלה מיהו השר הנוסף הנוגע לעניין, דרך כלל או בנוגע לתקנות בנושא מסוים, יהיה ראש הממשלה החלופי החבר הנוסף בוועדה.
(ג)
הממשלה אינה רשאית לאצול סמכות התקנת תקנות לפי פרקים ג׳ ו־ד׳ לשר.
פעילות הכנסת וועדותיה בתקופת הפגרה [תיקון: תש״ף, תשפ״א, תשפ״א־3, תשפ״א־6, תשפ״ב־2]
(א)
הגבלה לפי סעיף 9 לחוק הכנסת, התשנ״ד–1994, או לפי תקנון הכנסת על כינוס הכנסת בתקופת פגרת הכנסת לא תחול לעניין כינוסה לדיון בהכרזה לפי סעיף 2, בביטול הכרזה לפי סעיף 3 ובתקנות לפי סעיף 4.
(ב)
הגבלה לפי תקנון הכנסת על קיום ישיבה של ועדה של הכנסת בתקופת פגרת הכנסת לא תחול על דיון בהכרזה לפי סעיף 2, דיון בביטול הכרזה לפי סעיף 3, תקנות לפי סעיף 4 או 22ד1, ביטול הכרזה על אזור תיירות מיוחד לפי סעיף 12ב, הכרזה או ביטול הכרזה על אזור מוגבל לפי סעיפים 13 ו־14 והכרזה או ביטול הכרזה לפי סעיף 22ג או 22יח.
שמירה על מידע [תיקון: תש״ף]
(א)
על מידע שהתקבל לפי סעיפים (8)(א)(7), 10(ב)(6), 11(א)(4) ו־12(א)(3) יחולו הוראות אלה:
(1)
המידע ישמש לשם קיום ההוראות המגבילות כניסה למקומות המפורטים בסעיפים האמורים, ולתכלית זו בלבד;
(2)
אם המידע התקבל בתשאול, הוא לא יועלה על הכתב ולא יישמר;
(3)
אם המידע התקבל בהצהרת בריאות, הוא יימחק בסמוך לאחר הכניסה למקום או לקבלת השירות, ולא יאוחר מ־24 שעות מאותו מועד; עד למחיקת המידע תוגבל הגישה אליו ותינתן רק לבעלי תפקידים שהוא דרוש להם לשם הגשמת התכלית האמורה בפסקה (1);
(3א)
על אף האמור בפסקה (3), מידע כאמור בסעיף 12(א)(3) שהתקבל לפי סעיף 12(א)(8)(א) יימחק לאחר תקופה שלא תעלה על 60 ימים, אך חובת המחיקה לא תחול על מידע שהחל לגביו הליך פלילי או מינהלי;
(4)
אדם שהגיע אליו מידע לפי הסעיפים האמורים ישמור אותו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש פרט לתכלית האמורה בפסקה (1).
(ב)
על מידע שהתקבל לפי סעיפים 8(א)(14) ו־12(א)(10) יחולו הוראות אלה:
(1)
גורם האחראי על המקום ומפעיל שמנהלים רשימות כאמור באותם סעיפים ישמרו אותן באופן מאובטח, לא יעשו בהן כל שימוש ולא יעבירו אותן לאחר, למעט למשרד הבריאות לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, וימחקו אותן בחלוף 20 ימים;
(2)
אדם שהגיע אליו מידע לפי אותם סעיפים ישמור אותו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש פרט לתכלית האמורה באותן הוראות.
דיווח לכנסת [תיקון: תש״ף, תשפ״א־6, תשפ״א־8, תשפ״ב־2]
(א)
הממשלה או גורם ממשלתי שהסמיכה לכך ידווחו לוועדות המנויות בהגדרה ”ועדה של הכנסת“, לפי העניין, בכתב, ב־10 בכל חודש, על אלה:
(1)
הצגה מרוכזת של נתונים המשקפים את היקף התחלואה על רצף של זמן בשלושת החודשים שקדמו למועד הדיווח, שעליו יוצגו מועדי הטלת ההגבלות, וכן של נתונים המציגים את ההשפעה של הטלת ההגבלות על המשק באותה העת;
(2)
מדיניות שנקבעה לשינוי בהיקף ההגבלות, הכוללת אמות מידה שנקבעו לעניין זה;
(3)
תחזית בדבר היקף התחלואה העתידי, וכן נתונים בדבר יכולתה של המערכת הרפואית לספק שירותי רפואה לטיפול באותו היקף תחלואה;
(4)
לעניין שוהים במקום לבידוד מטעם המדינה – מספר השוהים במקומות כאמור, שיעור השוהים שהם חולים, שיעור השוהים שהם נכנסים לישראל ומתוכם שיעור החוזרים, שיעור השוהים שהם קטינים ואנשים עם מוגבלות מספר החוזרים ששילמו בעד השהייה במקומות כאמור והסכום הממוצע ששילמו, וכן מספר הבקשות שהוגשו לפי סעיפים 22ב ו־22ד1(ה)(3) וההשגות שהוגשו לפי סעיפים 22ד1(ו) ו־22ח, ומספר הבקשות וההשגות שהתקבלו מתוכן;
(5)
בכל אחד מהאזורים שהוכרזו כאזורים מוגבלים בתקופת הדיווח – נתוני התחלואה שעל בסיסם הוחלט להכריז על האזור כאזור מוגבל ונתוני התחלואה בסיום תקופת ההכרזה באותו אזור;
(6)
דרכי הפעולה שננקטו בהתאם לנוהל שנקבע לפי סעיף 13(ח);
(7)
מספר האנשים החייבים בבידוד ששהו בבידוד בפיקוח טכנולוגי מדי שבוע, לפי סוג האמצעי, מספר האנשים החייבים בבידוד ששהו בבידוד ללא פיקוח טכנולוגי מדי שבוע, החברות המפעילות לפי סימן ה׳ לפרק ג׳ וסוגי האמצעים הטכנולוגיים שהן מפעילות, מספר ההתרעות שהחברה המפעילה טיפלה בהן, מספר המקרים שבהם החברה המפעילה העבירה למשטרת ישראל או למשרד הבריאות מידע על חשש להפרת הבידוד ומספר המקרים שבהם נכנס שהיה בפיקוח טכנולוגי נשלח לבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה;
(8)
מספר ההוראות על סגירת מוסד המקיים פעילות חינוך, כולו או חלקו, כאמור בסעיף 28ג, בפירוט סוג המוסד שנסגר, הרשות המקומית שבתחומה הוא נמצא ותקופת הסגירה.
(ב)
מינהלת האכיפה תדווח לוועדות המנויות בהגדרה ”ועדה של הכנסת“, לפי העניין, בכתב, ב־10 בכל חודש, על אלה:
(1)
מספר החקירות שנפתחו בשל חשד לעבירות שנעברו לפי חוק זה, מספר כתבי האישום שהוגשו בשלהן ומספר פסקי הדין שהסתיימו בהרשעה;
(2)
מספר הקנסות המינהליים שהוטלו לפי חוק זה בחלוקה לפי סעיפי העבירה ובציון סכום הקנס שהוטל, הגורם המוסמך שהטיל את הקנס לפי סעיף 25(א)(1), (2) או (3) עד (6), מספר הקנסות שבוטלו, מספר הבקשות שהוגשו להישפט, מספר ההרשעות ומספר הזיכויים;
(3)
מספר צווי הסגירה המינהליים שניתנו ומספר המקרים שבהם הוחלט לאחר שימוע שלא לתת צו, בחלוקה לפי סוגי המקומות, העילה למתן הצו, זהות הגורם המורשה נותן הצו ותקופת תוקפו של הצו.
(ג)
גורם כאמור בפסקה (1) להגדרה ”גורם מורשה“ בסעיף 32א ידווח לוועדות המנויות בהגדרה ”ועדה של הכנסת“, לפי העניין, בכתב, ב־10 בכל חודש, על מספר צווי הסגירה המינהליים שניתנו ומספר המקרים שבהם הוחלט לאחר שימוע שלא לתת צו, בחלוקה לפי סוגי המקומות, העילה למתן הצו ותקופת תוקפו של הצו; דיווח לוועדה כאמור בפסקה זו ייעשה באמצעות מינהלת האכיפה, באופן ובתדירות שתורה מינהלת האכיפה, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי או מרכז המועצות האזוריות, לפי העניין.
(ד)
מנהל ערכאה שיפוטית כמשמעותה בסעיף 44 יביא לידיעת ועדת החוקה את התקנות שהתקין או נהלים שקבע למניעה או לצמצום של התפשטות נגיף הקורונה במסגרת פעילות הערכאה השיפוטית שבניהולו, ותיקונים להם; התקנות יובאו בליווי דברי הסבר.
ביצוע ותקנות
ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו; ואולם, תקנות לביצוע סימן ג׳ לפרק ג׳ יותקנו בידי הממשלה; תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור הוועדה של הכנסת.
תוקף [תיקון: תשפ״א־7, תשפ״ב, תשפ״ב־2]
חוק זה, למעט סעיף 36, יעמוד בתוקפו עד יום ז׳ בטבת התשפ״ג (31 בדצמבר 2022).
הוראת מעבר [תיקון: תשפ״א, תשפ״ב־2]
(א)
ביום תחילתו של חוק זה יראו כאילו ניתנה הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי סעיף 2(א), שתוקפה 45 ימים.
(ב)
ביום תחילתו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס׳ 2), התשפ״א–2020 (ביום 30.9.2020), יראו כאילו ניתנה הכרזה על מצב חירום מיוחד בשל נגיף הקורונה לפי סעיף 3א, שתוקפה 7 ימים.
(ג)
ביום תחילתו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס׳ 11), התשפ״ב–2022 (ביום 1.2.2022), יראו כאילו ניתנה הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי סעיף 2(א)(2), שתוקפה עד יום כ״ח באדר א׳ התשפ״ב (1 במרס 2022).

תוספת

(סעיף 17(א))

חנות או דוכן, לרבות בית אוכל, ובכלל זה בית אוכל בבית מלון (בתוספת זו – בית אוכל), או מעבדת תיקונים, שאינם בית עסק נדרש; בתוספת זו, ”בית עסק נדרש“ – חנות למכירת מזון שאינה בית אוכל, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;
קניון, למעט בתי עסק אלה הנמצאים בקניון: חנות למכירת מזון שאינה בית אוכל, בית מרקחת, חנות אופטיקה וחנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה;
דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומיתקני שעשועים, עסק לטיפול לא־רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית;
שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור, ובכלל זה דוכן למכירת מזון, למעט שוק סיטונאי ולמעט בית עסק נדרש.


התקבל בכנסת ביום ב׳ באב התש״ף (23 ביולי 2020).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • ראובן ריבלין
    נשיא המדינה
  • יריב לוין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.