חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש״ף–2020


קישור למאגר החקיקה הלאומי ק״ת תש״ף, 1026, 1036, 1252, 1294, 1296, 1324, 1490, 1558; ס״ח תש״ף, 190, 288.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


בהתאם לחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש״ף–2020, תוקפן של תקנות שעת חירום (אזור מוגבל), התש״ף–2020, בנוסח שלהלן, הוארך עד יום עד יום כ״ז באב התש״ף (17 באוגוסט 2020). התקנות פקעו ביום 23.7.2020, עם ביטול חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש״ף–2020. התקנות הוחלפו בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020.


הגדרות [תיקון: תש״ף־4, ס״ח תש״ף]
בתקנות שעת חירום אלה –
”אזור מוגבל“ – אזור או מקום שהכריזה עליו ועדת השרים לפי תקנה 2;
”איש צוות רפואי“ – רופא, אח, כוח עזר, פלבוטומיסט, פרמדיק או חובש;
”גוף הצלה“ – (נמחקה);
”המנהל“ – (נמחקה);
”ועדת שרים“ – ועדת שרים שחבריה הם ראש הממשלה, שר הבריאות, שר הפנים, ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון, שר הכלכלה, השר לביטחון הפנים ושר האוצר;
”מעבדת תיקונים“ – (נמחקה);
”פקודת בריאות העם“ – (נמחקה);
”צו בידוד בית“ – (נמחקה);
”תקנות הגבלת פעילות“ – תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020, כפי שקוים תוקפן ותוקן נוסחן בחוק.
הכרזה על אזור מוגבל [תיקון: תש״ף, תש״ף־4, תש״ף־5, תש״ף־6, ס״ח תש״ף]
(א)
(1)
ועדת השרים רשאית להכריז על אזור כאזור מוגבל אם התקיימו התנאים שלהלן:
(א)
מחלת הקורונה התפשטה בהיקף נרחב באזור מסוים בישראל, וכן רמת התחלואה באותו אזור גבוהה ביחס לרמת התחלואה הכללית בישראל;
(ב)
ועדת השרים שוכנעה, לאחר שבחנה דרכי פעולה חלופיות, כי כדי למנוע את התפשטות המחלה מחוץ לאזור או בתוך האזור יש הכרח בהגבלת הכניסה אליו או היציאה ממנו, בהגבלת היציאה למרחב הציבורי של המתגוררים בו דרך קבע או בהגבלת הפעלת מקום או עסק בתוך האזור וכי גודלו של האזור שיוכרז כמוגבל והיקף ההגבלות אינם עולים על הנדרש, בהתחשב, בין היתר, בפיזור החולים ובמאפיינים הייחודיים של האזור.
(2)
הצעת החלטה להכריז על אזור מוגבל תובא לוועדת השרים לאחר שקוימה התייעצות עם ראשי הרשויות המקומיות שבאותו אזור, אלא אם כן לא ניתן היה לקבל את עמדתם לאחר שנעשה מאמץ סביר לקבלה; בטרם קבלת ההחלטה תיבחן עמדת הרשויות המקומיות שבתחום האזור המוגבל, ככל שהתקבלה, בעל פה או בכתב; התקבלה עמדה כאמור, יכללו הנימוקים בדברי ההסבר להצעת ההחלטה התייחסות לעמדה, ואם הוגשה העמדה בכתב – היא תצורף להצעת ההחלטה.
(3)
ההחלטה להכריז על אזור מוגבל תתקבל ברוב קולות, בהסכמת ראש הממשלה וראש הממשלה החלופי ושר הביטחון.
(4)
הכרזה על אזור מוגבל בשל הכרח בהגבלת הכניסה אליו או היציאה ממנו, תבוצע בכפוף לכך שבתקופת תוקפה של ההכרזה תתקיים אספקה נאותה של מצרכים ושירותים חיוניים בתוך האזור.
(א1)
הכריזה ועדת שרים כאמור בתקנת משנה (א), רשאית היא לקבוע הגבלות מבין ההגבלות המנויות בתקנות 3 ו־3א שיחולו באזור המוגבל או על הכניסה אל האזור המוגבל או על היציאה ממנו, ורשאית היא לקבוע הקלות לאותן הגבלות, והכול בהתאם לנסיבות הקיימות באזור המוגבל, ובכלל זה השיקולים הבריאותיים, מאפייני התחלואה באזור, יכולת האכיפה, מאפייני האוכלוסייה ומאפייני הרשות המקומית.
(ב)
הכריזה ועדת השרים כאמור, תודיע על כך מיד לראשי הרשויות המקומיות שבאזור המוגבל, וכן לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת (להלן – ועדת החוקה); ההכרזה, פירוט ההגבלות שהוטלו לפיה והצעת ההחלטה להכריז על האזור המוגבל עם דברי ההסבר להצעה, יוגשו לוועדה בסמוך ככל האפשר לאחר ההכרזה.
(ג)
הכרזה על אזור מוגבל תינתן לתקופה שלא תעלה על 7 ימים, ורשאית ועדת השרים להאריכה לתקופות נוספות שלא יעלו על 5 ימים כל אחת, ובלבד שתקופת ההכרזה הכוללת לא תעלה על 21 ימים; ואולם רשאית ועדת השרים, באישור ועדת החוקה להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 14 ימים כל אחת.
(ד)
הממשלה, ועדת השרים או ועדת החוקה רשאיות לבטל את ההכרזה על אזור מוגבל; חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על אזור מוגבל, תבטל ועדת השרים את ההכרזה, גם אם טרם חלפו התקופות האמורות בתקנת משנה (ג); בהחלטה על ביטול כאמור ייקבע גם מועד כניסתו לתוקף של הביטול והיא תפורסם באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה וברשומות בסמוך לאחר מכן.
(ה)
הכרזה על אזור מוגבל או הארכת תוקפה של הכרזה כאמור תפורסם ברשומות ותיכנס לתוקף עם פרסומה או במועד מאוחר יותר שייקבע בהכרזה, אולם רשאית ועדת השרים בהתקיים נסיבות דחופות ומיוחדות המצדיקות זאת, להורות כי ההכרזה תיכנס לתוקפה באופן מיידי, ובלבד שתפורסם ברשומות בסמוך ככל האפשר לאחר נתינתה.
(ו)
בלי לגרוע מהוראות תקנות משנה (ד) ו־(ה), יובאו ההכרזה וההגבלות שיחולו לגבי האזור המוגבל לפי תקנות 3 ו־3א וכן החלטה על ביטול הכרזה, ככל שניתנה, לידיעת השוהים באזור המוגבל ולידיעת הנוגעים בדבר, באמצעות פרסום בעיתונים, בערוצי תקשורת, באינטרנט, במודעות מודפסות על שלטי חוצות או בכל דרך יעילה אחרת שתבטיח את יידוע הציבור בהיקף הרחב ביותר האפשרי בנסיבות העניין, והכול באופן בהיר, נגיש ומותאם לקבוצות שונות באוכלוסייה המתגוררות באותו אזור.
הגבלות למניעת התפשטות מגפה באזור מוגבל [תיקון: תש״ף־4, ס״ח תש״ף]
(א)
הכריזה ועדת השרים על אזור מוגבל לפי תקנה 2, רשאית היא לקבוע, בכפוף להוראות אותה תקנה, כי יחולו הוראות אלה:
(1)
לא יצא אדם המתגורר בדרך קבע באזור המוגבל מהאזור המוגבל, אלא לאחת מהמטרות האלה:
(א)
קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו באזור המוגבל;
(ב)
הליך משפטי שמחייב נוכחותו של אותו אדם;
(ג)
שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה או איש צוות רפואי היוצא במסגרת תפקידו;
(ד)
הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
(ה)
העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל, ובלבד שאותו הורה הוא ההורה המשמורן או מצוי במשמורת משותפת;
(ו)
צורך חיוני אחר, ובכלל זה סיוע לקרוב משפחה חולה או קשיש והשתתפות בהלוויה של קרוב משפחה, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור;
(2)
לא ייכנס אדם לאזור מוגבל, למעט –
(א)
כניסת גוף הצלה הפועל במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין, וכן משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, צבא ההגנה לישראל ושירות ההתגוננות האזרחית, ובלבד שכניסת צבא ההגנה לישראל ושירות ההתגוננות האזרחית תהיה לצורך מתן סיוע אזרחי בלבד; לעניין זה, ”גוף הצלה“ – כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971;
(ב)
כניסת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל;
(ג)
כניסת שוטר, חייל, סוהר, עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה או איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו;
(ד)
כניסת עובדים סוציאליים לפי חוק לצורך ביצוע תפקידם;
(ה)
כניסת עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים באזור המוגבל שהוגדרו כחיוניים על ידי הרשות המקומית, וכן עובדי רווחה העובדים במקום המפורט בנושא עבודה, שירותי רווחה, עלייה וקליטה בתוספת לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף–2020, כפי שקוים תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, והכול לצורך ביצוע תפקידם, ובלבד שקיבלו אישור ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים;
(ו)
כניסת עיתונאי ועובד מקצועות התקשורת, ובלבד שנושא תעודה של לשכת העיתונות הממשלתית, או של איגוד העיתונאים הפועל בישראל שחבריו עיתונאים ועובדי מקצועות התקשורת;
(ז)
כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים, לרבות שירותי חשמל, גז, מים, תקשורת ופסולת;
(ח)
העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני;
(ט)
כניסת אדם לצורך חיוני אחר, ובכלל זה סיוע לקרוב משפחתו שהוא חולה או קשיש והשתתפות בהלוויה של קרוב משפחתו, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.
(ב)
כניסה לאזור מוגבל או יציאה ממנו לפי תקנת משנה (א), למעט לפי תקנת משנה (א)(2)(א), תיעשה, ככל הניתן, בכפוף להצגת אסמכתה בדבר הצורך.
(ג)
(בוטלה).
צמצום יציאה של אדם המתגורר באזור המוגבל למרחב הציבורי והגבלות על הפעלת מקום או עסק באזור המוגבל [תיקון: תש״ף־4, ס״ח תש״ף]
הכריזה ועדת השרים על אזור מוגבל לפי תקנה 2, רשאית היא לקבוע, בכפוף להוראות אותה תקנה, כי יחולו הוראות אלה:
(1)
לא יצא אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל ממקום מגוריו או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן – מקום מגורים) למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה:
(א)
הגעה של עובד או מועמד לעבודה למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין, וחזרה ממנו, הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור;
(ב)
הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;
(ג)
קבלת שירות רפואי;
(ד)
תרומת דם;
(ה)
הפגנה;
(ו)
הליך משפטי;
(ז)
הגעה לכנסת;
(ח)
טיפול במסגרת רווחה;
(ט)
פעילות ספורט של יחיד, של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, או של אנשים הגרים באותו מקום, למרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים או למרחק גדול יותר שקבעה ועדת השרים;
(י)
יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים או למרחק גדול יותר שקבעה ועדת השרים ולמרחב הציבורי;
(יא)
יציאה למקווה;
(יב)
יציאה לתפילה, להלוויה, לברית או לחתונה;
(יג)
יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורשים סיוע;
(יד)
(טו)
העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני;
(טז)
העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני כמפורט בתקנה זאת ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;
(2)
בתוך האזור המוגבל –
(א)
לא יפעיל אדם מקום או עסק, מסוג המקומות המפורטים בתוספת, כולם או חלקם, לרבות בבית מגורים, ולא יפעיל אדם חנות, לרבות בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון (בפסקה זו – בית אוכל), או מעבדת תיקונים שאינן כאמור בפסקת משנה (ב), לרבות בבית מגורים, בדרך של פתיחתם לציבור, אולם אדם רשאי להפעיל מקום, עסק או חנות כאמור, בהזמנה מראש באמצעות טלפון או המרשתת (אינטרנט), בשירות משלוחים בלבד ובלא איסוף מהחנות או מהמעבדה; לעניין זה, ”מעבדת תיקונים“ – מעבדה לתיקון מכשירים שהתקלקלו או להחלפתם, למעט מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;
(ב)
הפעלת חנות למכירת מזון שאינה בית אוכל, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, תיעשה לפי התנאים הקבועים בתקנה 5(ב)(2) לתקנות הגבלת פעילות.
עונשין [תיקון: תש״ף־4, ס״ח תש״ף]
העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977:
(1)
היוצא ממקום מגורים באזור מוגבל בניגוד להגבלות הקבועות בתקנה 3א(1), כפי שהוחלו בהכרזה על אותו אזור;
(2)
המפעיל מקום, עסק או חנות באזור מוגבל בניגוד להגבלות הקבועות בתקנה 3א(2), כפי שהוחלו בהכרזה על אותו אזור, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתם לציבור; בפסקה זו, ”מפעיל“ – מי שמפעיל מקום, עסק או חנות מהמקומות המפורטים בתקנה 3א(2)(א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר.
סמכויות שוטר באכיפת הכניסה לאזור המוגבל והיציאה ממנו [תיקון: תש״ף־4, ס״ח תש״ף]
באזור מוגבל ובסביבתו הקרובה רשאי שוטר, לשם אכיפת הוראות תקנה 3, אם הוחלו בהכרזה על אותו אזור, נוסף על הסמכויות לפי כל דין –
(1)
למנוע כניסה של אדם או רכב לאזור המוגבל, או יציאה ממנו;
(2)
לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך; לצורך כך רשאי שוטר לעכב אדם או כלי רכב;
(3)
להורות לרשות מקומית לפעול במסגרת סמכויותיה לעניין הסדרי תנועה ברשות המקומית, ובלבד שהשוטר קיבל אישור קצין משטרה לעניין זה;
(4)
סירב אדם להוראת או לדרישת שוטר לפי פסקאות (1) עד (2), רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם מילוי ההוראות או הדרישה.
סמכויות שוטר לאכיפת הגבלות יציאה למרחב הציבורי והגבלות על הפעלת מקום או עסק בתוך האזור המוגבל [תיקון: תש״ף־4, ס״ח תש״ף]
בתוך האזור המוגבל רשאי שוטר, לשם אכיפת הוראות תקנה 3א, אם הוחלו בהכרזה על אותו אזור, נוסף על הסמכויות לפי כל דין –
(1)
להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבתקנה 3א(2)(ב), וכן להורות על הפסקת פעילות המנוגדת לאמור בתקנות;
(2)
למנוע כניסה של אדם למקום אם כניסתו לאותו מקום לא נועדה לאחת מהפעולות או המטרות הקבועות בתקנה 3א(1) או אם בכניסת האדם יש כדי להפר את האמור בתקנה 3א(2).
קריאה לשירות עובד באזור המוגבל [תיקון: תש״ף, ס״ח תש״ף]
מצא ראש רשות החירום הלאומית כי הספקתם של שירותים קיומיים לאוכלוסייה באזור המוגבל עלולה להיפגע, יפנה לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בבקשה לשקול הפעלת סמכויותיו לפי סעיפים 17 או 18 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז–1967.
השגה [תיקון: תש״ף־2, ס״ח תש״ף]
(א)
על החלטה פרטנית לפי תקנה 3(א)(1)(ו) ולפי תקנה 3(א)(2)(ט) ניתן להגיש השגה לראש רשות חירום לאומית או סגנו; על החלטה פרטנית לפי תקנה 3(א)(1)(א), (ב), (ד), (ה), ולפי תקנה 3(א)(2)(א), (ב), (ו), (ז) ו־(ח) ניתן להגיש השגה לקצין משטרה שהוסמך על ידי המפקח הכללי של המשטרה.
(ב)
החלטה בהשגה לפי תקנת משנה (א) תינתן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־12 שעות ממועד הגשת ההשגה.
(ג)
החלטה לפי תקנה 3 תעמוד בתוקפה אלא אם כן התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
(ד)
על החלטה בהשגה ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים.
סייג לתחולה [תיקון: תש״ף־4]
תקנות שעת חירום אלה לא יחולו על משכן הכנסת, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי הדין הדתיים; תקנות 3 ו־3א לא יחולו על חברי הכנסת.
שמירת דינים [תיקון: תש״ף־4, ס״ח תש״ף]
אין בהוראות אלה כדי לגרוע מתחולתן של תקנות הגבלת פעילות באזור המוגבל.
תוקף [תיקון: תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־6, תש״ף־7]
תקנות שעת חירום אלה יעמדו בתוקפן עד יום י״א בתמוז התש״ף (3 ביולי 2020).
[תיקון: תש״ף־4]

תוספת

(תקנה 3א(2)(א))

קניון למעט חנות למכירת מזון שאינה בית אוכל, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון;
דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומיתקני שעשועים, עסק לטיפול לא־רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית;
שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור, ובכלל זה דוכן למכירת מזון, ולמעט שוק סיטונאי, ולמעט חנות כאמור בתקנה 3א(2)(ב), המצויה במבנה סגור בשוק, בכפוף לתנאים כאמור באותה תקנה.


ט׳ בניסן התש״ף (3 באפריל 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.