חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1026, 1036, 1252, 1294, 1296, 1324.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


הגדרות [תיקון: תש״ף־4]
בתקנות שעת חירום אלה –
”אזור מוגבל“ – אזור או מקום שהכריזה עליו ועדת השרים לפי תקנה 2;
”איש צוות רפואי“ – רופא, אח, כוח עזר, פלבוטומיסט, פרמדיק או חובש;
”גוף הצלה“ – כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א–1971;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20(1) לפקודה האמורה;
”מעבדת תיקונים“ – מעבדה לתיקון מכשירים שהתקלקלו או להחלפתם, למעט מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;
”פקודת בריאות העם“ – פקודת בריאות העם, 1940;
הכרזה על אזור מוגבל [תיקון: תש״ף, תש״ף־4, תש״ף־5]
(א)
התפשטה מחלת הקורונה בהיקף נרחב באזור מסוים בישראל, ושוכנעה ועדת השרים כי יש הכרח בהגבלת הכניסה אליו או היציאה ממנו או בהגבלת היציאה למרחב הציבורי של המתגוררים דרך קבע באזור כאמור ובהגבלת הפעלת מקום או עסק בתוך אזור כאמור, כדי למנוע את התפשטות המחלה מחוץ לאזור או בתוך האזור כאמור, רשאית היא, על דעת הממשלה, להכריז על האזור כאזור מוגבל; הכרזה על אזור כאזור מוגבל בשל הכרח בהגבלת הכניסה אליו או היציאה ממנו תבוצע בכפוף לכך שבתקופת תוקפה של ההכרזה תתקיים אספקה נאותה של מצרכים ושירותים חיוניים בתוך האזור; בתקנה זו, ”ועדת שרים“ – ועדת שרים המורכבת מראש הממשלה, שר הבריאות, שר הפנים, שר הביטחון, השר לביטחון הפנים ושר האוצר; בראש הוועדה יעמוד ראש הממשלה, ובהיעדרו – שר הפנים.
השטח המוניציפלי של העיר בני ברק, למעט האזור שנמצא צפונית לדרך אם המושבות הוכרז אזור מוגבל מיום 2.4.2020 עד יום 15.4.2020 בשעה 7:00 מיום 16.4.2020 בשעה 18:00 עד יום 20.4.2020; ההגבלות המנויות בתקנה 3 יחולו על האזור אך ורק בקשר לכניסה לאזור או יציאה ממנו באמצעות תחבורה ציבורית, למעט מוניות. (החלטת ממשלה מס׳ 4958 מיום 2.4.2020, החלטת ועדת שרים מס׳ 4966 (נגף/1) מיום 7.4.2020, החלטת ועדת שרים מס׳ 4976 (נגף/2) מיום 10.4.2020, החלטת ועדת שרים מס׳ 4991 (נגף/5) מיום 16.4.2020; י״פ תש״ף, 4534, 5448, 5448, 5452).
הרובעים בעיר ירושלים המפורטים להלן הוכרזו אזור מוגבל מיום 12.4.2020 בשעה 12:00 עד יום 15.4.2020 בשעה 7:00 מיום 16.4.2020 בשעה 18:00 עד יום 19.4.2020: רובע 1, למעט עוטף ירושלם כפר עקב, אזור התעשייה עטרות, בית חנינא, פסגת זאב ועוטף ירושלים שכונת השלום; רובע 2, למעט אזור תעשייה הר החוצבים, פארק מטרופוליני עמק הארזים ופארק מטרופוליני עמק מוצא; רובע 3, למעט אזור תעשייה גבעת שאול, בית הכרם, מינהל מוסדי הר הרצל, יובלים, גנים, רמת דניה ובית החולים הדסה עין כרם; רובע 5, למעט מינהל מוסדי קריית הלאום ובית דוד ורובע 7, למעט א־טור, מנהל מוסדי הר הצופים, עיסאוויה והגבעה הצרפתית; על כל אחד מהאזורים כאמור יחולו ההגבלות המנויות בתקנה 3 כך שלמטרות המפורטות בתקנה 3(א)(1) יתווסף – הגעה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין, וחזרה ממנו. מפת הרובעים פורסמה בתוספת לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020. (החלטת ועדת שרים 4978 (נגף/3) מיום 12.4.2020, החלטת ועדת שרים 4990 (נגף/4) מיום 16.4.2020; י״פ תש״ף, 5452, 5496).
השטח המוניציפלי של דיר אל־אסד ושל בענה הוכרזו אזור מוגבל מיום 18.4.2020 בשעה 08:00 למשך 7 ימים. (החלטת ועדת שרים (נגף/6) מיום 17.04.2020; י״פ תש״ף, 5504).
האזורים המפורטים להלן בנתיבות ובבית שמש הוכרזו אזור מוגבל מיום 26.4.2020 בשעה 06:00 בבוקר למשך 5 ימים: נתיבות – שכונות נטעים ושלום בונייך, וכן הרחובות חזני, צבאן, הצאלה, ברוש, ביל״ו וגרשונוביץ; בית שמש – השכונות נחלה ומנוחה ורמת בית שמש ב׳; ההכרזה על שכונת רמת בית שמש ב׳ הוארכה עד יום 3.5.2020; ההכרזות על שכונת מנוחה ונחלה בבית שמש ועל אזורים בנתיבות הסתיימו ביום 30.4.2020. (החלטת ועדת שרים (נגף/8) מיום 24.04.2020, החלטת ועדת שרים 5027 (נגף/9) מיום 30.04.2020; י״פ תש״ף, 5608, 5624).
האזורים המפורטים להלן הוכרזו אזור מוגבל מיום 30.4.2020 בשעה 23:00 עד יום 4.5.2020: (1) ירושלים: קרית צאנז, קרית בעלזא ורוממה; (2) חורה: שכונות 9 (קוואעין) ו־10; (3) בית שמש: רמת בית שמש ב׳. (החלטת ועדת שרים 5027 (נגף/9) מיום 30.04.2020, החלטת ועדת שרים 5030 (נגף/10) מיום 03.05.2020; י״פ תש״ף, 5624, 5666).
שכונות 9 (קוואעין) ו־10 בחורה הוכרזו אזור מוגבל מיום 5.5.2020 למשך תקופה של 5 ימים. (החלטת ועדת שרים 5050 (נגף/11) מיום 05.05.2020; י״פ תש״ף, 5766).
(א1)
הכריזה ועדת שרים כאמור בתקנת משנה (א), וראתה כי לצורך השגת מטרות ההכרזה כאמור באותה תקנת משנה אין צורך בהחלת ההגבלות לפי תקנות 3 ו־3א במלואן, וזאת בהתאם לנסיבות הקיימות באזור המוגבל, ובכלל זה השיקולים הבריאותיים, מאפייני התחלואה באזור, יכולת האכיפה, מאפייני האוכלוסייה ומאפייני הרשות המקומית, רשאית היא לקבוע בהכרזה הקלות אלה:
(1)
לקבוע כי ההגבלות המנויות בתקנה 3, כולן או חלקן, לא יחולו לגבי האזור המוגבל, וכן לקבוע הקלות נוספות בהחלת ההגבלות האמורות בתקנה 3;
(2)
לקבוע כי תקנה 3א בכללותה לא תחול לגבי האזור המוגבל.
(ב)
הכריזה ועדת השרים כאמור, תודיע על כך מיד לראשי הרשויות המקומיות שבאזור המוגבל, וכן לוועדה מוועדות הכנסת.
(ג)
הכרזה על אזור מוגבל תינתן לתקופה שלא תעלה על 7 ימים, ורשאית ועדת השרים להאריכה לתקופות נוספות שלא יעלו על 5 ימים כל אחת, ובלבד שתקופת ההכרזה הכוללת לא תעלה על 21 ימים; ואולם רשאית ועדת השרים, באישור ועדה מוועדות הכנסת להאריך את תוקפה לתקופות נוספות.
(ד)
חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על אזור מוגבל, תודיע ועדת השרים על ביטול ההכרזה, גם אם טרם חלפו התקופות האמורות בתקנת משנה (ג).
(ה)
הכרזה על אזור מוגבל או הארכת תוקפה של הכרזה כאמור ייכנסו לתוקף עם פרסומן באתר משרד ראש הממשלה, ויפורסמו ברשומות בסמוך לאחר מכן.
(ו)
בלי לגרוע מתקנת משנה (ה), תובא ההכרזה וההגבלות לפי תקנות 3 ו־3א שיחולו לגבי האזור המוגבל לידיעת השוהים באזור המוגבל באמצעות פרסום בעיתונים, בערוצי תקשורת, באינטרנט, במודעות מודפסות על שלטי חוצות או בכל דרך יעילה אחרת שתבטיח את יידוע הציבור בהיקף הרחב ביותר האפשרי בנסיבות העניין.
הגבלות למניעת התפשטות מגפה באזור מוגבל [תיקון: תש״ף־4]
(א)
הכריזה ועדת השרים על אזור מוגבל לפי תקנה 2, יחולו הוראות אלה:
(1)
לא יצא אדם המתגורר בדרך קבע באזור המוגבל מהאזור המוגבל, אלא לאחת מהמטרות האלה:
(א)
קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו באזור המוגבל;
(ב)
הליך משפטי שמחייב נוכחותו של אותו אדם;
(ג)
שוטר, חייל או איש צוות רפואי היוצא במסגרת תפקידו;
(ד)
הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
(ה)
העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל, ובלבד שאותו הורה הוא ההורה המשמורן או מצוי במשמורת משותפת;
(ו)
צורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.
(2)
לא ייכנס אדם לאזור מוגבל, למעט –
(א)
כניסת גוף הצלה הפועל במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין, וכן משטרת ישראל, צבא ההגנה לישראל ושירות ההתגוננות האזרחית, ובלבד שכניסת צבא ההגנה לישראל ושירות ההתגוננות האזרחית תהיה לצורך מתן סיוע אזרחי בלבד;
(ב)
כניסת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל;
(ג)
כניסת איש צוות רפואי לצורך ביצוע תפקידו;
(ד)
כניסת עובדים סוציאליים לפי חוק;
(ה)
כניסת עובדי רווחה במחלקה לשירותים חברתיים באזור המוגבל שהוגדרו כחיוניים על ידי הרשות המקומית, וכן עובדי רווחה העובדים במקום המפורט בנושא עבודה, שירותי רווחה ועלייה וקליטה בתוספת לתקנות שעת החירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש״ף–2020, ובלבד שקיבלו אישור ממשרד העבודה והרווחה;
(ו)
כניסת עיתונאי ועובד מקצועות התקשורת, ובלבד שנושא תעודה של לשכת העיתונות הממשלתית, או של איגוד העיתונאים הפועל בישראל שחבריו עיתונאים ועובדי מקצועות התקשורת;
(ז)
כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים, לרבות שירותי חשמל, מים, תקשורת ופסולת;
(ח)
העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד על ידי אחד מהוריו לביתו של ההורה השני;
(ט)
כניסת אדם לצורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי ראש רשות החירום הלאומית, לפי נוהל שפורסם לציבור.
(ב)
כניסה לאזור מוגבל או יציאה ממנו לפי תקנת משנה (א), למעט לפי תקנת משנה (א)(2)(א), תיעשה, ככל הניתן, בכפוף להצגת אסמכתא בדבר הצורך.
(ג)
(בוטלה).
צמצום יציאה של אדם המתגורר באזור המוגבל למרחב הציבורי והגבלות על הפעלת מקום או עסק באזור המוגבל [תיקון: תש״ף־4]
הכריזה ועדת השרים על אזור מוגבל לפי תקנה 2, יחולו הוראות אלה:
(1)
לא יצא אדם המתגורר בדרך קבע באזור המוגבל ממקום מגוריו או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן – מקום מגורים) למרחב הציבורי, אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה:
(א)
הגעה של עובד או מועמד לעבודה למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין, וחזרה ממנו, הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור;
(ב)
הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;
(ג)
קבלת שירות רפואי;
(ד)
תרומת דם;
(ה)
הפגנה;
(ו)
הליך משפטי;
(ז)
הגעה לכנסת;
(ח)
טיפול במסגרת רווחה;
(ט)
פעילות ספורט של יחיד, של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, או של אנשים הגרים באותו מקום;
(י)
יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים ולמרחב הציבורי;
(יא)
יציאה למקווה;
(יב)
יציאה לתפילה, להלוויה, לברית או לחתונה;
(יג)
יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורשים סיוע;
(יד)
יציאה לפעילות מותרת או לפעילות שניתן לה אישור, לגבי אזור מוגבל, לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש״ף–2020, צו בידוד בית, או לפי תקנה 3(א)(1)(ו), לפי העניין;
(טו)
העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני;
(טז)
העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני כמפורט בתקנה זאת ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו;
(2)
בתוך האזור המוגבל –
(א)
לא יפעיל אדם מקום או עסק, מסוג המקומות המפורטים בתוספת, לרבות בבית מגורים, ולא יפעיל אדם חנות, לרבות בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון (בפסקה זו – בית אוכל), או מעבדת תיקונים שאינן כאמור בפסקת משנה (ב), לרבות בבית מגורים, בדרך של פתיחתם לציבור, ואולם אדם רשאי להפעיל מקום, עסק או חנות כאמור, בהזמנה מראש באמצעות טלפון או המרשתת (אינטרנט), בשירות משלוחים בלבד ובלא איסוף מהחנות או מהמעבדה;
(ב)
הפעלת חנות למכירת מזון שאינה בית אוכל, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, תיעשה לפי התנאים הקבועים בתקנה 5(ב)(2) לתקנות הגבלת פעילות.
עונשין [תיקון: תש״ף־4]
העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977:
(1)
היוצא ממקום מגורים למטרה או לפעולה שאינה מנויה בתקנה 3א(1) ובניגוד לתקנה כאמור;
(2)
המפעיל מקום או עסק או חנות, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתם לציבור, בניגוד לתקנה 3א(2)(א); בפסקה זו, ”מפעיל“ – מי שמפעיל מקום, עסק או חנות מהמקומות המפורטים בתקנה 3א(2)(א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר.
סמכויות שוטר באכיפת הכניסה לאזור המוגבל והיציאה ממנו [תיקון: תש״ף־4]
באזור מוגבל ובסביבתו הקרובה רשאי שוטר, לשם אכיפת הוראות תקנה 3, נוסף על הסמכויות לפי כל דין –
(1)
למנוע כניסה של אדם או רכב לאזור המוגבל, או יציאה ממנו;
(2)
לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך; לצורך כך רשאי שוטר לעכב אדם או כלי רכב;
(3)
להורות לגוף הצלה לפעול במסגרת תפקידיו וסמכויותיו לפי כל דין ובלבד שקיבל אישור קצין משטרה לעניין זה;
(4)
סירב אדם להוראת או לדרישת שוטר לפי פסקאות (1) עד (2), רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם מילוי ההוראה או הדרישה.
סמכויות שוטר לאכיפת הגבלות יציאה למרחב הציבורי והגבלות על הפעלת מקום או עסק בתוך האזור המוגבל [תיקון: תש״ף־4]
בתוך האזור המוגבל רשאי שוטר, לשם אכיפת הוראות תקנה 3א, נוסף על הסמכויות לפי כל דין –
(1)
להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבתקנה 3א(2)(ב), וכן להורות על הפסקת פעילות המנוגדת לאמור בתקנות;
(2)
למנוע כניסה של אדם למקום אם כניסתו לאותו מקום לא נועדה לאחת מהפעולות או המטרות הקבועות בתקנה 3א(1) או אם בכניסת האדם יש כדי להפר את האמור בתקנה 3א(2).
קריאה לשירות עובד באזור המוגבל [תיקון: תש״ף]
מצא ראש רשות החירום הלאומית כי הספקתם של שירותים קיומיים לאוכלוסייה באזור המוגבל עלולה להיפגע, יפנה לשר העבודה והרווחה בבקשה לשקול הפעלת סמכויותיו לפי סעיפים 17 או 18 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז–1967.
השגה [תיקון: תש״ף־2]
(א)
על החלטה פרטנית לפי תקנה 3(א)(1)(ו) ולפי תקנה 3(א)(2)(ט) ניתן להגיש השגה לראש רשות חירום לאומית או סגנו; על החלטה פרטנית לפי תקנה 3(א)(1)(א), (ב), (ד), (ה), ולפי תקנה 3(א)(2)(א), (ב), (ו), (ז) ו־(ח) ניתן להגיש השגה לקצין משטרה שהוסמך על ידי המפקח הכללי של המשטרה.
(ב)
החלטה בהשגה תינתן ככל האפשר לא יאוחר מ־24 שעות עובר למועד בגינו התבקשה היציאה מהאזור המוגבל או הכניסה אליו.
(ג)
החלטה לפי תקנה 3 תעמוד בתוקפה אלא אם כן התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
(ד)
על החלטה בהשגה ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ס–2000 (להלן – חוק בית המשפט לעניינים מינהליים).
(ה)
עתירה כאמור בתקנת משנה (ד) תוגש כעתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, ובכפוף להוראותיו.
סייג לתחולה [תיקון: תש״ף־4]
תקנות שעת חירום אלה לא יחולו על משכן הכנסת, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי הדין הדתיים; תקנות 3 ו־3א לא יחולו על חברי הכנסת.
שמירת דינים [תיקון: תש״ף־4]
אין בהוראות אלה כדי לגרוע מתחולתן של תקנות הגבלת פעילות באזור המוגבל, ואולם בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה לא יחולו באזור מוגבל אשר חלה עליו תקנה 3א לתקנות שעת חירום אלה, תקנות 2 ו־5(א) ו־(ב) לתקנות הגבלת פעילות, זולת אם קיימת הפניה מפורשת אליהן בתקנות שעת חירום אלה.
תוקף [תיקון: תש״ף־3, תש״ף־4]
תקנות שעת חירום אלה יעמדו בתוקפן עד יום י׳ בסיוון התש״ף (2 ביוני 2020).
[תיקון: תש״ף־4]

תוספת

(תקנה 3א(2)(א))

קניון למעט חנות למכירת מזון שאינה בית אוכל, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון;
דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומיתקני שעשועים, עסק לטיפול לא־רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית;
שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור, ובכלל זה דוכן למכירת מזון, ולמעט שוק סיטונאי, ולמעט חנות כאמור בתקנה 3א(2)(ב), המצויה במבנה סגור בשוק, בכפוף לתנאים כאמור באותה תקנה.


ט׳ בניסן התש״ף (3 באפריל 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.