חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020


קישור למאגר החקיקה הלאומי ק״ת תש״ף, 812, 852, 870, 974, 1062, 1092, 1102, 1170, 1178, 1200, 1236, 1250, 1252, 1270, 1272, 1304, 1336, 1364, 1410, 1436, 1458, 1488, 1544, 1548, 1600; ס״ח תש״ף, 128; ק״ת תש״ף, 1696, 1748, 1750; ס״ח תש״ף, 206; ק״ת תש״ף, 1764, 1792, 1806, 1812, 1826; ס״ח תש״ף, 288; ק״ת תש״ף, 1836, 1838, 1840, 1930.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


בהתאם לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020, תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020, בנוסח שלהלן, הוארך עד יום כ׳ באב התש״ף (10 באוגוסט 2020). ביום 11.8.2020 התקנות הוחלפו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש״ף–2020.


הגדרות [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־15, ס״ח תש״ף, תש״ף־30]
בתקנות שעת חירום אלה –
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
”הוראות המנהל“ – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20(1) לפקודה האמורה;
”מעבדת תיקונים“ – (נמחקה);
”מעסיק“ – מי שמעסיקים עובדים;
”מקום מגורים“ – לרבות מקום שהייה קבוע;
”מקום עבודה“ – חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק, כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד וכן מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי;
”מקום עבודה חיוני“ – (נמחקה);
”סוף שבוע“ – יום שישי משעה 17.00 ועד יום ראשון בשעה 05.00;
”ספורטאי תחרותי“ – (נמחקה);
”עובד“ – לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו;
[תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־6, תש״ף־7, תש״ף־9, תש״ף־10, תש״ף־11, תש״ף־15]
(בוטלה).
איסור שהייה במרחב הציבורי ובמקומות שפעילותם אסורה [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־15, תש״ף־17, תש״ף־19, ס״ח תש״ף, תש״ף־30, תש״ף־32]
לא ישהה אדם במקומות המפורטים להלן:
(1)
(נמחקה);
(2)
מיתקן שעשועים המצוי בשטח ציבורי או מקום או עסק המקיים פעילות אסורה לפי תקנה 5(א) או (ג);
(3)
(פקעה).
תנאים לקיום תפילה במבנה [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־7, תש״ף־8, תש״ף־9, תש״ף־15, תש״ף־16, תש״ף־19]
תפילה במבנה תתקיים בהתאם להוראות המנהל.
כללי התנהגות במרחב הציבורי [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־15, תש״ף־16, תש״ף־17, תש״ף־19, תש״ף־20, ס״ח תש״ף]
(א)
השוהים במרחב הציבורי ינהגו בהתאם לכללים האלה:
(1)
שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל האפשר, ולמעט בין אנשים הגרים באותו מקום;
(2)
בנסיעה ברכב פרטי יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב, נוסף על הנהג, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ואם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע נוסף, ובלבד שישב בספסל נפרד; פסקה זו לא תחול במקרה שיש צורך חיוני בנסיעה של מעל 3 אנשים באותו הרכב;
(3)
(נמחקה);
(4)
(נמחקה).
(ב)
המחזיק במיתקני כושר בשטח ציבורי, יציב שלט בסמוך למיתקנים אלה לעניין החובה לשמור מרחק לפי תקנת משנה (א)(1).
אחריות מעסיק [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־7, תש״ף־5, תש״ף־15, ס״ח תש״ף]
מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:
(1)
בטרם כניסה למקום עבודה –
(א)
המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה:
(1)
האם אתה משתעל?
(2)
האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
(3)
האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;
(ב)
המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;
(ג)
פסקאות משנה (א) ו־(ב) לא יחולו על אדם הנכנס למוסד רפואי לקבלת טיפול רפואי;
(2)
שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;
(3)
לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;
(4)
מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים;
(5)
מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים, ואולם במקום עבודה המצוי במבנה של למעלה מחמש קומות, לא יהיו במעלית נוסעים במספר הגדול ממחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; המעסיק יציב שלט בכניסה למעלית לעניין מספר הנוסעים המותר בהתאם לפסקה זו;
(6)
לעניין עסק שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות – ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
חובות מחזיק מקום הפתוח לציבור [תיקון: תש״ף־15, תש״ף־20, ס״ח תש״ף]
(א)
בלי לגרוע מהוראות תקנה 3א, על מחזיק של מקום הפתוח לציבור שפעילותו לא נאסרה לפי תקנה 5(א), יחולו ההוראות המנויות להלן:
(1)
המחזיק של המקום יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות (2) עד (10); הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית, בעברית, בערבית, ברוסית ובאמהרית; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול מחזיק המקום כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק של המקום;
(2)
המחזיק של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו;
(2א)
בדלפק שירות, אם ישנו, תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס״מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
(3)
המחזיק של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו־(ב) ו־(6), בשינויים המחויבים;
(4)
המחזיק של המקום יעמוד בהוראות סעיף 3ה(ג1) לצו בידוד בית, ובכלל זה הוראות לעניין אחריות של מחזיק מקום שלא להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה ולא לתת שירות לאדם כאמור;
(5)
(א)
המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:
(1)
בכל עת לא ישהו במקום, באזור הפתוח לקהל, למעט החניון, אנשים במספר העולה על המספר הקבוע בהגדרה ”התקהלות במבנה“ או ”התקהלות בשטח פתוח“ שבסעיף 3א(ב) לצו בידוד בית, לפי העניין, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם;
(2)
בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל, למעט החניון, ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מטרים רבועים;
(ב)
המחזיק של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור וכן יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום;
(6)
המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, הצטופפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום;
(7)
המחזיק של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
(8)
אם מצויה מעלית במקום, המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר משני נוסעים, או בבניין בעל 5 קומות ומעלה, כי מספר הנוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר;
(9)
המחזיק של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, ”משטחים פנימיים“ – כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;
(10)
במתחם יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
(ב)
בתקנה זו –
”לקוח“ – לרבות מקבל שירות או מבקר במקום הפתוח לציבור, לפי אופי המקום;
”מחזיק“ של מקום – לרבות בעלים, מפעיל ומי שחייב ברישיון לפי דין;
”מקום הפתוח לציבור“ – מקום תחום המנוהל על ידי מחזיק והפתוח לקהל הרחב לרבות מקום שהכניסה אליו בתשלום, בין שהוא מצוי במבנה ובין בשטח פתוח, ולמעט כל אלה:
(1)
מקום כמפורט בתקנה 5(ב);
(2)
(3)
מקום ציבורי שניתן בו שירות רפואי.
הגבלת תחבורה ציבורית [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־4, תש״ף־5, תש״ף־6, תש״ף־9, תש״ף־15, תש״ף־16, תש״ף־20, ס״ח תש״ף]
(א)
לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית אלא כמפורט להלן:
(1)
אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות לציבור – לפי הוראות שר התחבורה בתוקף סמכותו לפי כל דין;
(2)
נוסף על האמור בפסקה (1), שירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור כמפורט להלן ובתנאים אלה:
(א)
שירות הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בהתאם להוראות המנהל לעניין מניעת הדבקה;
(ב)
הפעלת מונית עם שני נוסעים בכל ספסל או הסעה של אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסעים כאמור ישבו במושבים האחוריים וחלונות המונית יהיו פתוחים.
(א1)
(פקעה).
(ב)
לעניין תקנה זו, ”שירות תחבורה ציבורית“ – אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור.
[תיקון: תש״ף־7, תש״ף־10]
(בוטלה).
[תיקון: תש״ף־10, תש״ף־15, תש״ף־16, תש״ף־17, תש״ף־19]
(בוטלה).
הפעלת מקווה טהרה [תיקון: תש״ף־15, תש״ף־21, ס״ח תש״ף]
לא יפעיל אדם מקווה טהרה אלא בכפוף לתנאים אלה:
(1)
המקווה פועל בכפוף לכל דין ובכלל זה בכפוף להוראות תקנה 3א1, למעט תקנת משנה (א)(1) בה;
(2)
בכל עת שהמקווה פתוח לציבור יהיה נוכח במקווה אחראי מטעם המפעיל לצורך קיום הוראות תקנה זו;
(3)
בלי לגרוע מהוראות כל דין, מקוואות יפעלו בהתאם להוראות המנהל;
(4)
נוסף על האמור בתקנה 3א1(א)(5)(א), במקווה גברים, לא ישהו בכל עת בבור הטבילה טובלים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 6 מטרים רבועים;
(5)
לפני הגעה למקווה נשים, תתאם אישה מראש את מועד הגעתה.
שירות משלוחים [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3]
בכפוף להוראות תקנה 5, אין בהוראות תקנות אלה כדי לאסור על שירות משלוחים; בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.
הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־7, תש״ף־9, תש״ף־10, תש״ף־13, תש״ף־15, תש״ף־16, תש״ף־17, תש״ף־18, תש״ף־19, תש״ף־20, תש״ף־22, תש״ף־23, תש״ף־24, ס״ח תש״ף, תש״ף־25, תש״ף־26, תש״ף־27, תש״ף־28, תש״ף־29, תש״ף־30, תש״ף־31, תש״ף־32, תש״ף־33, תש״ף־34, תש״ף־35, תש״ף־36]
(א)
לא יפעיל אדם מקום או עסק, לרבות בבית מגורים, כמפורט להלן:
(1)
(נמחקה);
(1א)
(נמחקה);
(2)
דיסקוטק, פארק מים, בית מרחץ, פארק שעשועים, לונה פארק, מיתקני שעשועים, אולם או גן לשמחות ולאירועים, מקום לעריכת מופעים וירידים, בית קולנוע, תיאטרון או מוסד תרבות אחר למעט מוזאון, או בר או פאב, ובכלל זה בר או פאב בבית מלון.
(1)
לעניין ענף ספורט אישי – הספורטאי לקח חלק ב־4 תחרויות לפחות במהלך השנים 2019 ו־2020;
(2)
לעניין ענף ספורט קבוצתי – הספורטאי היה רשום בטופס המשחק של הקבוצה ב־6 תחרויות לפחות במהלך השנים 2019 ו־2020;
(2א)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה).
(א1)
(נמחקה).
(ב)
אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים האלה:
(1)
בית אוכל בבית מלון, בתנאי שהמחזיק או המפעיל של בית העסק יפעל בכפוף להוראות תקנה 3א1, ואולם לעניין זה יקראו את תקנות המשנה שלה שלהלן בשינויים המפורטים לגביהן, והכול בהתאם להוראות המנהל:
(א)
בתקנת משנה (א)(1), במקום ”המחזיק של המקום“ יבוא ”המחזיק או המפעיל של בית העסק“ ובמקום ”לפני פתיחת המקום“ יבוא ”לפני הפעלת העסק בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק“;
(ב)
בתקנת משנה (א)(5), במקום פסקת משנה (א) יבוא:
”(א)
המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, לרבות עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום יותר אנשים מהתפוסה המותרת לפי רישיון העסק, ואולם מספר הלקוחות לא יעלה על 20 בתוך שטח סגור ו־30 לקוחות בשטח פתוח; ולעניין בית אוכל בבית מלון, המיועד לאורחי המלון, מספר הלקוחות לא יעלה על 35% מהתפוסה המותרת;“.
(2)
מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים – בכפוף לכל אלה:
(א)
המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;
(ב)
המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א1(א)(5);
(ג)
על המחזיק או המפעיל של מקום, אף אם אינו מעסיק, תחול תקנה 3א(1)(א) ו־(ב), בשינויים המחויבים, למעט אם מקום כאמור פועל בתוך קניון.
(2א)
(א)
חנות שאינה כאמור בתקנת משנה (ב)(2) – בכפוף לתנאים כמפורט להלן:
(1)
המחזיק או המפעיל של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו־(ב) – למעט אם החנות כאמור בתוך קניון ובהתאם לאמור בתקנה 3א(6), בשינויים המחויבים;
(1א)
בעל העסק או החנות כאמור יגיש לרשות המקומית, לפני תחילת הפעלת החנות, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (1) ו־(2) עד (6); הצהרה יכול שתוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה בעברית, בערבית, ברוסית ובאמהרית; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק או החנות כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק או החנות;
(2)
המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקת משנה זו (בפסקת משנה זו – ממונה על ענייני קורונה);
(3)
המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בחנות, ובכלל זה המחיצה כאמור בפסקת משנה (4), באופן תדיר;
(4)
בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס״מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
(5)
המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, הצטופפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום;
(5א)
המחזיק או המפעיל של החנות יסמן במקום המיועד לתור לקופות הרושמות, סימון מקומות לעמידת הלקוחות במרחק שני מטרים זה מזה; בעל החנות יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
(6)
המחזיק או המפעיל של החנות יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א1(א)(5).
(א1)
מספרה או עסק לטיפול לא־רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית – בכפוף לתנאים כמפורט להלן:
(1)
בעל העסק יגיש לרשות המקומית, לפני תחילת הפעלת העסק, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (2) עד (6); הצהרה כאמור יכול שתוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה בעברית, בערבית, ברוסית ובאמהרית; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק;
(2)
המחזיק או המפעיל של העסק, אף אם אינו מעסיק, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו־(ב) – למעט אם החנות כאמור בתוך קניון ובהתאם לאמור בתקנה 3א(6), בשינויים המחויבים;
(3)
המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים וציוד בעסק; בלי לגרוע מהאמור, יבצע חיטוי של הכלים, הציוד והכיסא או מיטת הטיפול אשר היו בשימוש וכן כביסה של מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח;
(4)
המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה כהגדרתה בצו בידוד בית ומגן פנים, וכן ישטוף ויחטא את ידיו, בין לקוח ללקוח, אולם כל עוד חובש הלקוח מסכה, רשאי המטפל להסיר את מגן הפנים;
(5)
המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין הלקוחות, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ולרבות באזור ההמתנה; בעל העסק יציב, במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
(6)
המחזיק או המפעיל של העסק יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א1(א)(5).
(ב)
(נמחקה).
(3)
קניון – בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
(א)
המחזיק או המפעיל של הקניון יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת הקניון, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות משנה (ב) עד (יב); הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה, בעברית, בערבית, ברוסית ובאמהרית; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול המחזיק או המפעיל של הקניון כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק או המפעיל של הקניון;
(ב)
המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בפסקה זו;
(ג)
המחזיק או המפעיל של הקניון, יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו־(ב) ו־(6), בשינויים המחויבים;
(ד)
המחזיק או המפעיל של הקניון, יעמוד בהוראות סעיף 3ה(ג1) לצו בידוד בית;
(ה)
המחזיק או המפעיל של הקניון יפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א1(א)(5), ואולם לעניין זה יקראו את התקנה האמורה כך שבכל מקום, במקום ”באזור הפתוח לקהל למעט החניון“ יבוא ”באזור הפתוח לקהל, לרבות שטחי המכירה שבחנויות ולמעט שטח החניון“;
(ו)
המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, הצטופפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;
(ז)
המחזיק או המפעיל של הקניון יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של הקניון יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
(ח)
אם מצויה מעלית בקניון, המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר משני נוסעים, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר;
(ט)
המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד על שמירת כללי היגיינה בקניון וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, ”משטחים פנימיים“ – כולל משטחים שהשוהים במקום באים עימם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;
(י)
בשטחי הקניון יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;
(יא)
המחזיק או המפעיל של הקניון לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, למעט בית אוכל כאמור בתקנה 5(ב)(1), לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון;
(יב)
המחזיק או המפעיל של הקניון ינהל רישום בכניסות לקניון, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בקניון בכל עת.
(4)
שוק קמעונאי – בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
(א)
ראש הרשות המקומית פרסם הודעה לציבור באתר האינטרנט של הרשות המקומית לפני פתיחת השוק, ולפיה השוק ערוך לקיום התנאים המפורטים בפסקאות משנה (ב) עד (ט) וכי הרשות המקומית נערכה להבטחת התנאים כאמור;
(ב)
הרשות המקומית תפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א(1)(א) ו־(ב) ו־(6) בשינויים המחויבים;
(ג)
לעניין הוראות סעיף 3ה(ג1) לצו בידוד בית, יראו את הרשות המקומית כמחזיק או כמפעיל של מקום כאמור באותו סעיף לגבי השוק;
(ד)
הרשות המקומית תפעל בהתאם לאמור בתקנה 3א1(א)(5);
(ה)
הרשות המקומית תקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן תמנע, ככל האפשר, הצטופפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;
(ו)
הרשות המקומית תסמן במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה ותציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
(ז)
הרשות המקומית תקפיד על שמירת כללי היגיינה בשוק ותנחה את בעלי העסקים במקום ואת עובדיהם בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות;
(ח)
בשטחי השוק יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;
(ט)
הרשות המקומית לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק למעט בבית אוכל כאמור בתקנה 5(ב)(1); הרשות המקומית תתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק;
(י)
הרשות המקומית תנהל רישום בכניסות לשוק, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בשוק בכל עת;
(יא)
על אף האמור בפסקאות משנה (א) עד (י), אם גורם אחר מפעיל את השוק, יחולו ההוראות האמורות בהן על אותו גורם ולא על הרשות המקומית.
(5)
ספרייה – בכפוף להוראות תקנה 3א1 ובתנאי שהחזרת ספרים לספרייה מהשאלה, תיעשה לתוך מכל איסוף שבו ישהו הספרים בלא מגע למשך יממה מיום החזרתם.
(6)
גן חיות, ספארי, פינת חי – בכפוף להוראות תקנה 3א1 ולהוראות המנהל.
(7)
מכון כושר ומקום במבנה שמתקיימת בו פעילות ספורט או מחול ואינו מכון כושר (בפסקה זו – סטודיו) – בכפוף להוראות תקנה 3א1, והכול בהתאם להוראות המנהל.
(8)
מוזאון וחללי תצוגה אחרים בכפוף להוראות תקנה 3א1, למעט מיתקנים או מוצגים שניתן לגעת בהם והם מיועדים לילדים.
(9)
(א)
בריכת שחייה, למעט הפעלת בריכת פעוטות, בתנאי שהמחזיק או המפעיל של העסק יפעל בכפוף להוראות תקנה 3א1, ואולם לעניין זה יקראו את תקנת משנה (א)(5) לתקנה האמורה כך שאחרי פסקת משנה (א) בה יבוא המפורט להלן, והכול בהתאם להוראות המנהל:
”(א1)
נוסף על האמור בפסקת משנה (א), במי הבריכה, לא ישהו אנשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 6 מ״ר;“.
(ב)
בפסקה זו –
”בריכה טיפולית“ ו”טיפול במים“ – כהגדרתה וכמשמעותו, בהתאמה, בפרט 21.1.1.1 לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל–1970;
”בריכת שחייה“ – כל אחת מאלה:
(1)
בריכת שחייה בבית מלון;
(2)
בריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי שהוא ספורטאי החבר באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם בחוק הספורט;
(3)
בריכה טיפולית לצורך טיפול במים.
(10)
אטרקציה תיירותית, בכפוף להוראות תקנה 3א1, ובהתאם להוראות המנהל.
(11)
רכבל, בכפוף להוראות תקנה 3א1, ואולם לעניין זה יקראו את תקנת משנה (א) לתקנה האמורה כך שבמקום פסקת משנה (5) בה יבוא:
”(5)
המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים לרכבל, כך שמספר הנוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר, אלא אם כן הם אנשים הגרים באותו מקום, ואולם מספר הנוסעים לא יעלה על 20;“.
(12)
(נמחקה).
(13)
(נמחקה).
(ג)
(בוטלה).
[תיקון: תש״ף־16]
(פקעה).
[תיקון: תש״ף־16]
(פקעה).
[תיקון: תש״ף־16]
(פקעה).
[תיקון: תש״ף־16]
(פקעה).
עונשין [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־7, תש״ף־9, תש״ף־10, תש״ף־11, תש״ף־13, תש״ף־15, תש״ף־16, תש״ף־17, תש״ף־19, תש״ף־20, תש״ף־22, תש״ף־23, תש״ף־24, ס״ח תש״ף, תש״ף־28, תש״ף־29, תש״ף־30, תש״ף־31, תש״ף־32, תש״ף־33, תש״ף־35, תש״ף־36]
העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977:
(1)
המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 5(א); לעניין זה, ”מפעיל“ – מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים בתקנה 5(א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;
(2)
(נמחקה);
(3)
השוהה במקום המפורט בתקנה 2א, בניגוד לתקנה האמורה;
(4)
(נמחקה);
(5)
המפעיל שירות תחבורה ציבורית בניגוד לתקנה 3ב;
(6)
המפעיל בית אוכל בדרך של ישיבת לקוחות בבית העסק מבלי שהגיש הצהרה כאמור בתקנה 3א1(א)(1), בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 3א1(א)(5)(ב) או בלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 3א1(א)(7), והכול בניגוד לתקנה 5(ב)(1); לעניין זה, ”מפעיל“ – מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968;
(7)
המפעיל חנות, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א)(1א), בלי שבחנות ישנה מחיצה כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א)(4), בלי שבחנות סומנו מקומות לעמידה או הוצב שילוט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א)(5א) או שלא קבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א)(6), והכול בניגוד לתקנה 5(ב)(2א)(א); לעניין זה, ”מפעיל“ – מי שמפעיל חנות כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;
(8)
המפעיל מספרה או עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור ובכלל זה הסרת שיער בלייזר, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א1)(1), בלי שווידא כי המטפל עוטה מסכה בעת טיפול בלקוח, כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א1)(4), או שלא קבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 5(ב)(2א)(א1)(6); לעניין זה, ”מפעיל“ – מי שחייב ברישיון או בהיתר כמשמעותם בסעיף 4 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968;
(9)
המפעיל קניון, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 5(ב)(3)(א), בלי שקבע ויישם מנגנון לוויסות מספר הלקוחות והציב שלט לעניין מספר הלקוחות המותר, כאמור בתקנה 5(ב)(3)(ה), בלי שבקניון באזור עמידה בתורים, סומנו מקומות לעמידה או מבלי שהוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 5(ב)(3)(ז), מבלי שהציב שלט בכניסה למעליות לעניין מספר השוהים המותר כאמור בתקנה 5(ב)(3)(ח), או שהציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, או מבלי שמנע גישה לשולחנות או לכיסאות כאמור, ומבלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה, כאמור בתקנה 5(ב)(3)(יא); לעניין זה, ”מפעיל“ – מי שמפעיל קניון כאמור בתקנה 5(ב)(3), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;
(10)
(פקעה);
(11)
(פקעה);
(12)
(פקעה);
(13)
המפעיל מכון כושר, בעצמו או באמצעות אחר, מבלי שהגיש הצהרה כאמור בתקנה 3א1(א)(1), בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 3א1(א)(5)(ב), בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 3א1(א)(5)(ב) או מבלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 3א1(א)(7), והכול בניגוד לתקנה 5(ב)(7); לעניין זה, ”מפעיל“ – מי שמפעיל מכון כושר כאמור בתקנה 5(ב)(7), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;
(14)
המפעיל בריכת שחייה כהגדרתה בתקנה 5(ב)(9)(ב), בעצמו או באמצעות אחר, מבלי שהגיש הצהרה כאמור בתקנה 3א1(א)(1), בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 3א1(א)(5)(ב) או מבלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 3א1(א)(7), והכול בניגוד לתקנה 5(ב)(9); לעניין זה, ”מפעיל“ – מי שמפעיל בריכת שחייה כהגדרתה בתקנה 5(ב)(9)(ב), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;
(15)
המפעיל אטרקציה תיירותית, בעצמו או באמצעות אחר, מבלי שהגיש הצהרה כאמור בתקנה 3א1(א)(1), בלי שקבע או יישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום כאמור בתקנה 3א1(א)(5)(ב) או מבלי שבעסק סומנו מקומות לעמידה או הוצב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 3א1(א)(7), והכול בניגוד לתקנה 5(ב)(10); לעניין זה, ”מפעיל“ – מי שמפעיל אטרקציה תיירותית כאמור בתקנה 5(ב)(10), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;
(16)
(נמחקה);
(17)
(נמחקה).
סמכויות שוטר [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־15, תש״ף־16, ס״ח תש״ף]
(א)
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות שעת חירום אלה רשאי שוטר –
(1)
להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבתקנות וכן להורות על הפסקת פעילות המנוגדת לאמור בתקנות;
(2)
למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכניסתו של האדם כדי להפר את האמור בתקנה 5(ב).
(א2)
(פקעה).
(א3)
(פקעה).
(ב)
אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין.
[תיקון: תש״ף־4, תש״ף־6, תש״ף־9]
(פקעה).
סייג לתחולה [תיקון: תש״ף־15]
תקנות אלה לא יחולו על משכן הכנסת, בתי המשפט, בתי דין לעבודה, בתי הדין הדתיים ומוסדות חינוך המפורטים בסעיף 2 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש״ף–2020; תקנה 3 לא תחול על חברי הכנסת.
שמירת דינים [תיקון: ס״ח תש״ף]
תחילה
תחילתן של תקנות שעת חירום אלה, ביום כ״ו באדר התש״ף (22 במרס 2020), בשעה 8:00.
תוקף [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־6, תש״ף־7, תש״ף־14, תש״ף־15, תש״ף־19, תש״ף־21, תש״ף־22]
תוקפן של תקנות שעת חירום אלה עד יום כ״ט בסיוון התש״ף (21 ביוני 2020).
[תיקון: תש״ף־4]

תוספת (פקעה)

(תקנה 2(2))

רובעים ירושלים הגבלת פעילות.png

[תיקון: תש״ף־7, תש״ף־10]

תוספת ראשונה (בוטלה)

[תיקון: תש״ף־7, תש״ף־10]

תוספת שנייה

[תיקון: תש״ף־20]

(תקנה 3א1(א)(1), 5(ב)(2א)(א)(1א) ו־(א1))

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020, שנערכה ונחתמה ב_______ ביום ______ בחודש ___________ בשנת ________ על ידי ___________ ת״ז _____________ המכהן כבעל העסק/מחזיק בעסק ב_____________ (שם וכתובת העסק)
[תיקון: תש״ף־12, תש״ף־20, ס״ח תש״ף]
1.
אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנה 3א1(א)(1) / בתקנה 5(ב)(2א)(א) / בתקנה 5(ב)(2א)(א1) / בתקנה 5(ב)(3)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020 (להלן – הפעולות).
2.
אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.
3.
ולראיה באתי על החתום:
חתימה ______________
[תיקון: תש״ף־9, תש״ף־13, תש״ף־15]

תוספת שלישית (פקעה)

(תקנה 5(ג))

אזורים מוסלמיים בסביבת ירושלים.png

[תיקון: תש״ף־16]

תוספת רביעית (פקעה)

(תקנות 3ב(א1) ו־5ד(א))

אזור מירון.jpg


כ״ה באדר התש״ף (21 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.