חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 812, 852, 870, 974.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


הגדרות [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3]
בתקנות אלה –
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;
”מעבדת תיקונים“ – מעבדה לתיקון מכשירים שהתקלקלו או להחלפתם למעט מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים;
”מעסיק“ – מי שמעסיק עובדים;
”מקום עבודה“ – חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק, וכן מקום שעובד מגיע אליו במסגרת עבודתו לרבות במרחב הציבורי;
”מקום עבודה חיוני“ – (נמחקה);
”עובד“ – לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות למעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.
צמצום יציאה למרחב הציבורי [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־3]
לא יצא אדם ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר (להלן – מקום מגורים) למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה:
(1)
הגעה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין, וחזרה ממנו, הגעה של עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים, וכן הסעה של עובד למקום עבודה כאמור;
(2)
הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;
(3)
קבלת שירות רפואי;
(4)
תרומת דם;
(5)
הפגנה;
(6)
הליך משפטי;
(7)
הגעה לכנסת;
(8)
לצורך טיפול במסגרות רווחה;
(9)
(נמחקה);
(10)
יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטרים ממקום המגורים;
(11)
יציאה להלוויה או לברית, וכן יציאת אישה לטבילה במקווה נשים ובלבד שתיאמה מראש את מועד הגעתה והמקווה פועל בכפוף לכל דין;
(12)
יציאה לצורך סיוע רפואי לאדם אחר או סיוע לאדם עם קושי או מצוקה הדורשים סיוע;
(13)
(14)
העברה של קטין, שהוריו חיים בנפרד, על ידי אחד מהוריו, לביתו של ההורה השני;
(15)
העברה של קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני כמפורט בתקנה זאת ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו.
איסור שהייה במרחב הציבורי ובמקומות שפעילותם אסורה [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3]
לא ישהה אדם במקומות המפורטים להלן:
(1)
גן ציבורי וחוף ים, אלא אם כן המקום נמצא במרחק של 100 מטרים ממקום המגורים כאמור בתקנה 2(10)

ובתנאים המפורטים באותה פסקה;

(2)
גן שעשועים או מקום או עסק שפעילותו אסורה לפי תקנה 5(א) או (א1).
איסור חתונה או תפילה במרחב הציבורי [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3]
(א)
לא יעשה אדם במרחב הציבורי אחד מאלה:
(1)
יתפלל יחד עם אדם נוסף או יותר;
(2)
ישתתף בחתונה, לרבות כאורח.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) –
(1)
רב הכותל והמקומות הקדושים רשאי לאשר תפילה בשטח פתוח בכותל המערבי לעשרה אנשים קבועים, ככל האפשר, הגרים בקרבת מקום, במועדים ובתנאים שאישר בהסכמת שר הבריאות; רב הכותל והמקומות הקדושים יעביר מבעוד מועד למשטרת ישראל את שמות האנשים שאישר להם להתפלל כאמור ואת המועדים והתנאים לכך כפי שאישר להם;
(2)
השר לשירותי דת רשאי לאשר לאדם להתפלל בשטח פתוח, במניין קבוע של עשרה אנשים קבועים, ככל האפשר, לצורך צילום התפילה ושידורה לציבור הרחב, ובלבד שאישור כאמור יינתן לחמישה מניינים לכל היותר; אישור מקום התפילה והתנאים להשתתפות בתפילה יינתנו בהסכמת שר הבריאות; עובד המשרד לשירותי דת שהשר לשירותי דת מינה לכך יעביר מבעוד מועד למשטרת ישראל את שמות האנשים שאושר להם להשתתף בתפילה כאמור וכן את התנאים, את המקום ואת מועדי התפילה שאושרו לכל אחד מהם.
כללי התנהגות במרחב הציבורי [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3]
בלי לגרוע מהוראות תקנה 2, השוהים במרחב הציבורי ינהגו בהתאם לכללים האלה:
(1)
שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל האפשר, ולמעט בין אנשים הגרים באותו מקום.
(2)
בנסיעה ברכב פרטי לצורך כמפורט בתקנה 2 יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב; פסקה זו לא תחול במקרה שיש צורך חיוני בנסיעה של מעל שני נוסעים באותו הרכב ובכלל זה נסיעה למטרות המפורטות בתקנה 2(8), (13), (14) ו־(15).
(3)
הלוויה תיערך במקום פתוח בלבד ובהשתתפות של עד עשרים אנשים;
(4)
ברית מילה תיערך בהשתתפות של עד עשרה אנשים.
אחריות מעסיק [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3]
מעסיק במקום עבודה אחראי לכל אלה:
(1)
טרם הגעת עובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה; העובד יגיע למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו יום; המעביד יאסוף וישמור את הטפסים כאמור; ולעניין עובד שאינו מועסק במסגרת עסק או משלח יד של המעסיק – הצהרה כאמור יכול שתיעשה בעל פה; המנהל, כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940, יפרסם טופס הצהרה המשקף את הפרטים האמורים באתר האינטרנט של משרד הבריאות;
(2)
שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה;
(3)
לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם;
(4)
מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים;
(5)
מתן הנחיה לעובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.
הגבלת תחבורה ציבורית [תיקון: תש״ף־2]
(א)
לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית אלא כמפורט להלן:
(1)
אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות לציבור – לפי הוראות שר התחבורה בתוקף סמכותו לפי כל דין;
(2)
נוסף על האמור בפסקה (1), שירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור כמפורט להלן ובתנאים אלה:
(א)
שירות הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בהתאם להוראות המנהל לעניין מניעת הדבקה; לעניין זה ”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, 1940, ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20(1) לפקודה האמורה;
(ב)
הפעלת מונית עם נוסע אחד או הסעה של אדם לצורך רפואי או לצורך כמפורט בתקנה 2(8), (13), (14) ו־(15) עם מלווה ובתנאי שהנוסעים כאמור ישבו במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים.
(ב)
לעניין תקנה זו, ”שירות תחבורה ציבורית“ – אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור.
שירות משלוחים [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3]
בכפוף להוראות תקנה 5, אין בהוראות תקנות אלה כדי לאסור על שירות משלוחים; בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.
הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3]
(א)
לא יפעיל אדם מקום או עסק לרבות בבית מגורים כמפורט להלן:
(1)
קניון למעט מקום למכירת מזון ובכלל זה בית אוכל לפי תקנת משנה (ב)(1), בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון;
(1א)
(נמחקה);
(2)
דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים ומיתקני שעשועים, עסק לטיפול לא־רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית;
לעניין זה, ”גן לאומי“ ו”שמורת טבע“ – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998]];
(3)
שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור ובכלל זה דוכן למכירת מזון, ולמעט שוק סיטונאי ולמעט חנות כמפורט בתקנת משנה (ב)(2), המצויה במבנה סגור בשוק, בכפוף לתנאים בתקנת משנה (ב).
(א1)
לא יפעיל אדם חנות שאינה כאמור בתקנת משנה (ב)(2) או מעבדת תיקונים, בדרך של פתיחתה לציבור; אדם רשאי להפעיל חנות או מעבדת תיקונים בהזמנה מראש באמצעות טלפון או המרשתת (אינטרנט), בשירות משלוחים בלבד ובלא איסוף מהחנות או מהמעבדה.
(ב)
אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים האלה:
(1)
חנות שאינה כאמור בפסקה (2), בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון – בהזמנה מראש באמצעות טלפון או המרשתת (אינטרנט), בשירות משלוחים בלבד ובלא איסוף מהחנות או מבית האוכל;
(2)
מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים – בכפוף לכל אלה:
(א)
המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;
(ב)
המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ־4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;
(3)
(נמחקה).
עונשין [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3]
העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977;
(1)
המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 5(א) או המפעיל חנות או מעבדת תיקונים בדרך של פתיחתה לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 5(א1); לעניין זה, ”מפעיל“ – מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים בתקנה 5(א), ואם הוא עסק, טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או בעל ההיתר;
(2)
היוצא ממקום מגורים למטרה או לפעולה שאינה מנויה בתקנה 2 ובניגוד לתקנה כאמור;
(3)
השוהה במקום המפורט בתקנה 2א, בניגוד לתקנה האמורה;
(4)
המתפלל יחד עם אדם נוסף או יותר במרחב הציבורי או המשתתף בחתונה במרחב הציבורי, בניגוד לתקנה 2ב.
(5)
המפעיל שירות תחבורה ציבורית בניגוד לתקנה 3ב.
סמכויות שוטר [תיקון: תש״ף־2]
(א)
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות שעת חירום אלה רשאי שוטר –
(1)
להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבתקנות, ובכלל זה להורות לאדם להימצא במקום מגוריו או במקום אחר שבו הוא נדרש לשהות לפי האמור בתקנות אלה וכן להורות על הפסקת פעילות המנוגדת לאמור בתקנות;
(2)
למנוע כניסה של אדם למקום אם כניסתו לאותו מקום לא נועדה לאחת מהפעולות או המטרות הקבועות בתקנה 2 או אם יש בכניסתו של האדם כדי להפר את האמור בתקנה 5(ב)(2).
(ב)
אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין.
סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על משכן הכנסת ובתי במשפט; תקנות 2 ו־3 לא יחולו על חברי הכנסת.
שמירת דינים
תחילה
תחילתן של תקנות שעת חירום אלה, ביום כ״ו באדר התש״ף (22 במרס 2020), בשעה 8:00.
תוקף [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3]
תקנות שעת חירום אלה יעמדו בתוקפן 7 ימים מיום פרסומן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס׳ 2), התש״ף–2020 (התקנות פורסמו ביום 31.3.2020).


כ״ה באדר התש״ף (21 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.