חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1938, 2034, 2048, 2078, 2144, 2146, 2561, 2570, 2622, 2646, 2716, 2804.


הגדרות [תיקון: תש״ף, תש״ף־5]
בתקנות אלה –
אזור אדום“, ”אזור כתום“, ”אזור צהוב“ ו”אזור ירוק“ – אזור הכולל את הרשויות המקומיות, ובכלל זה יישובים או שכונות בהן, אם ייקבעו, המפורטים לצד האזור בתוספת הרביעית;
”אנשים הגרים באותו מקום“ – בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים או במקום שהייה קבוע אחד וכן אדם עם מוגבלות ומלווהו הדרוש לו מחמת מוגבלותו;
”הוראות המנהל“ – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940;
”המנהל“ – כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת בריאות העם ומי שהוא הסמיכו לעניין סעיף 20 לפקודה האמורה;
”התקהלות“ – כהגדרתה בחוק, למעט שהייה בסמיכות של אנשים הגרים באותו מקום;
”מקום הפתוח לציבור“ – כהגדרתו בחוק, למעט מקום כאמור שניתן בו שירות רפואי;
”מקום ציבורי או עסקי“ – מקום הפתוח לציבור או בית עסק, למעט מקום או בית עסק כאמור בתקנה 14;
”שטח פתוח“ – שטח שאינו במבנה;
”שטח סגור“ – (נמחקה).
חובת שמירת מרחק במרחב הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי
(א)
השוהים במרחב הציבורי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אנשים הגרים באותו מקום.
(ב)
השוהים במקום ציבורי או עסקי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק כאמור בתקנת משנה (א), למעט אנשים הגרים באותו מקום.
איסור שהייה במקום הפתוח לציבור ובבית עסק שפעילותו אסורה [תיקון: תש״ף־5]
(א)
לא ישהה אדם במקום הפתוח לציבור או בבית עסק שפעילותו אסורה לפי תקנה 14 למעט מפעיל המקום או בית העסק או מי מטעמו, ובניגוד לתקנה זו.
(ב)
גורם מוסמך כאמור בתקנה 21 יסביר לאדם השוהה במקום שפעילותו אסורה, בניגוד לתקנת משנה (א), את איסור השהייה במקום ואת משמעות המשך שהייתו במקום.
הגבלת התקהלות במרחב הציבורי, במרחב הפרטי ובמקום ציבורי או עסקי [תיקון: תש״ף, תש״ף־5]
(א)
בלי לגרוע מהאמור בתקנה 2, לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על המפורט להלן, לעניין כל אזור מהאזורים המפורטים בתוספת הרביעית:
(1)
באזור אדום – 10 אנשים במבנה ו־20 אנשים בשטח פתוח;
(2)
באזור כתום – 25 אנשים במבנה ו־50 אנשים בשטח פתוח;
(3)
באזור צהוב – 50 אנשים במבנה ו־100 אנשים בשטח פתוח;
(4)
באזור ירוק – 100 אנשים במבנה ו־250 אנשים בשטח פתוח.
(ב)
לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על האמור בתקנת משנה (א), במרחב פרטי.
(ג)
לא יקיים אדם ולא ישתתף בהתקהלות, כולל תפילה או טקס דתי, שמספר האנשים בה עולה על האמור בתקנת משנה (א), במקום ציבורי או עסקי.
הגבלות על נסיעה בכלי תחבורה פרטי
נהג בנסיעה ברכב פרטי לא יסיע יותר מ־2 נוסעים באותו הרכב, נוסף על הנהג, למעט אנשים הגרים באותו מקום; ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל כאמור ובלבד שישב בספסל נפרד; תקנה זו לא תחול במקרה שיש צורך חיוני בנסיעה של מספר אנשים העולה על האמור.
חובת שילוט בסמוך למיתקני שעשועים
הרשות המקומית תציב שלט בסמוך למיתקני שעשועים המצויים במרחב הציבורי, לעניין שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, חובת עטיית מסכה ומניעת התקהלות, בנוסח המפורט בתוספת הראשונה.
הוראות להפעלת מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור [תיקון: תש״ף, תש״ף־5]
מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי לא יפעיל את המקום בדרך של פתיחתו לציבור, אלא בכפוף לקיום הוראות אלה:
(1)
המחזיק או המפעיל של המקום יגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת המקום לציבור, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים בפסקאות (2) עד (10), בתקנה 8 ובתקנות 9, 10 ו־11, לפי העניין; הצהרה כאמור תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית (להלן – טופס ההצהרה); ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול הגורם האחראי על המקום;
(2)
המחזיק או המפעיל של המקום ימנה אדם שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו (להלן – ממונה קורונה) וימסור את שמו בטופס ההצהרה;
(3)
בדלפק שירות, אם ישנו במקום, יתקין המחזיק או המפעיל של המקום מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות למקבל השירות; במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס״מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר;
(4)
בטרם כניסה למקום, למעט בית עסק המצוי בקניון או בשוק –
(א)
המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין – לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות האלה:
(1)
האם אתה משתעל?
(2)
האם חום גופך הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב־48 השעות האחרונות?
(3)
האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
המחזיק או המפעיל של המקום, או מי מטעמו, לא יתיר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת;
(ב)
המחזיק או המפעיל של המקום יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;
(ג)
פסקאות משנה (א) ו־(ב) לא יחולו על אדם הנכנס למוסד רפואי לקבלת טיפול רפואי;
(5)
(א)
המחזיק או המפעיל של המקום לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה בהתאם להוראות סעיף 3ה לצו בידוד בית, ולא ייתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה כאמור;
(ב)
המחזיק או המפעיל של המקום יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, שלט בדבר חובת עטיית מסכה במקום;
(ג)
אם יש במקום מערכת כריזה – המחזיק או המפעיל של המקום יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת עטיית המסכה;
(6)
המחזיק או המפעיל של המקום יפעל, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן יפעל ככל האפשר למניעת הצטופפות של השוהים במקום מסוים, לרבות הצטופפות בכניסה למקום;
(7)
המחזיק או המפעיל של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק של 2 מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
(8)
אם מצויה מעלית במקום, המחזיק או המפעיל של המקום יתלה שלט בכניסה למעלית, ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;
(9)
המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות; לעניין זה, ”משטחים פנימיים“ – משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;
(10)
המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;
(11)
המחזיק או המפעיל של המקום לא יגיש מזון לצריכה במקום ולא יאפשר הגשת מזון כאמור, למעט שתייה; הוראה זו לא תחול על מקום שהוא בית אוכל, בר, פאב או גן אירועים ועל עסק המצוי במקום דרך קבע שעיקר עיסוקו הגשה של מזון לצריכה במקום.
התפוסה המרבית המותרת במקום ציבורי או עסקי [תיקון: תש״ף, תש״ף־5, תש״ף־7]
(א)
במקום ציבורי או עסקי, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת; בתקנה זו, ”התפוסה המרבית המותרת“ – בהתאם לאזור המפורט בתוספת הרביעית שבו מצוי המקום הציבורי או העסקי, ולפי המפורט להלן לצד כל אזור:
(1)
באזור אדום – עד 10 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח, ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם;
(2)
באזור כתום – במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון – במבנה – 20% מהתפוסה, ובשטח פתוח – 40% מהתפוסה, ואם אינו עסק כאמור – לא יותר מאדם ל־4 מטרים רבועים, והכול עד 25 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור בפסקה (1);
(3)
באזור צהוב – במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון – במבנה – 40% מהתפוסה, ובשטח פתוח – 60% מהתפוסה, ואם אינו עסק כאמור – לא יותר מאדם ל־4 מטרים רבועים, והכול עד 50 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור בפסקה (1);
(4)
באזור ירוק – במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו תפוסה מרבית ברישיון – במבנה – 60% מהתפוסה, ובשטח פתוח – 80% מהתפוסה, ואם אינו עסק כאמור – לא יותר מאדם ל־4 מטרים רבועים, והכול עד 100 אנשים במבנה ועד 250 אנשים בשטח פתוח, לכל היותר, ולא פחות מהאמור בפסקה (1);
לעניין תקנה זו, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.
(ב)
על אף האמור בתקנה 4 ובתקנת משנה (א), במקום ציבורי או עסקי כמפורט להלן, המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, והתפוסה המותרת תהיה כמפורט להלן:
(1)
(נמחקה);
(2)
(נמחקה);
(3)
(נמחקה);
(4)
במקום ציבורי או עסקי בשטח פתוח שנערך בו אירוע מאורגן בישיבה בלבד אשר מתקיימים בו כל אלה: ישיבה במקומות מסומנים, בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום נשמר מרחק של 2 מטרים ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם, בלא הגשת מזון, המקום מחולק למתחמים של 20 אנשים לכל היותר ובין מתחם למתחם נשמר מרחק של 2 מטרים לפחות, יש סימון פיזי בין המתחמים, מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים והמפעיל או המחזיק של המקום פועל בכפוף להוראות המנהל – מספר השוהים יהיה כאמור בתקנת משנה (א), לפי האזור, ואולם במקום כאמור המצוי באזור ירוק או באזור צהוב ניתן לאשר קיום אירוע כאמור שמספר השוהים בו עולה על האמור בתקנת משנה (א), כמפורט להלן:
(א)
הרשות המקומית תבחן אם התקיימו התנאים שבהוראות המנהל; מצאה כי התקיימו התנאים האמורים, תיתן אישור לקיום אירוע כאמור בהשתתפות של עד 500 אנשים;
(ב)
ניתן לקיים אירוע כאמור בהשתתפות של מעל 500 אנשים אם נתנה הרשות המקומית אישור לכך כאמור בפסקת משנה (א) ונוסף על כך המנהל הכללי של משרד הבריאות נתן את אישורו, ובהתאם לתנאי האישור של המנהל הכללי של משרד הבריאות;
(4א)
במקום ציבורי או עסקי במבנה סגור שיש בו כמה כניסות נפרדות, אשר מתקיימת בו פעילות בהושבה בלבד – התפוסה המרבית תהיה התפוסה המרבית המותרת למבנה כמפורט בתקנת משנה (א), לפי האזור, מוכפלת במספר הכניסות למקום, ולא תעלה על אלה:
(א)
במקום שהוא עסק טעון רישוי שקבועה לו ברישיון תפוסה מרבית במבנה – השיעור מהתפוסה, באחוזים, הקבוע לאותו אזור בתקנת משנה (א), ואם אינו עסק כאמור – יחס של אדם ל־4 מטרים רבועים;
(ב)
1,000 אנשים סך הכול;
והכול בלבד שיתקיימו במקום כל אלה: ישיבה במקומות מסומנים, בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר מרחק של 2 מטרים ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם, בלא הגשת מזון, המקום יחולק למתחמים נפרדים בהתאם למספר הכניסות, ובכל מתחם ישהו רק אנשים שנכנסו מאותה כניסה ובמספר שאינו עולה על התפוסה המרבית המותרת כמפורט בתקנת משנה (א), בין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות, סימון פיזי בין המתחמים, מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים, והמפעיל או המחזיק של המקום יפעל בכפוף להוראות המנהל;
(5)
בטיפול קבוצתי במסגרות רווחה לא ישתתפו יותר מ־15 אנשים ואולם פסקה זו לא תחול לגבי טיפול כאמור המתקיים באזור שבהתאם לתקנה 4(א) או תקנת משנה (א) ניתן לקיימו עם מספר משתתפים גבוה יותר; לעניין זה, ”טיפול במסגרות רווחה“ – שירות הניתן לאדם על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או מטעמו או על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או מטעמן;
(6)
בקניון, מוזאון, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקום מהמקומות הקדושים – מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום;
(7)
בחנות למכירת מוצרי מזון או מוצרי היגיינה ובבית מרקחת – מספר השוהים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על התפוסה המרבית המותרת כמפורט בתקנת משנה (א), לפי המקל מביניהם.
(ג)
המחזיק או המפעיל של מקום ציבורי או עסקי יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום, כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב).
הוראות המנהל ותנאים מיוחדים [תיקון: תש״ף־5]
(א)
אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות המנהל ובכלל זה הוראות המנהל לעניין בית תפילה, מקווה טהרה, בית אוכל, בר ופאב, גן אירועים, מספרה ועסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, לרבות רפואה אלטרנטיבית, קניון, שוק, מכון כושר וסטודיו, בריכת שחייה, מוזאון, מיתקני שעשועים ואטרקציה תיירותית, המפורסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
(ב)
נוסף על האמור בתקנות 7 ו־8, מקום ציבורי או עסקי שהוא קניון או שוק קמעונאי יפעל גם בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
(1)
המחזיק או המפעיל של המקום, ובשוק שאין לו מחזיק או מפעיל כאמור – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק –
(א)
לא יאפשר ישיבה לצורך אכילה במתחם מזון משותף;
(ב)
לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המקום, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים;
(ג)
יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה במקום; האמור בפסקה זו לא יחול על בית אוכל המצוי בתוך שטח הקניון או השוק;
(2)
המחזיק או המפעיל של המקום, ובשוק שאין לו מחזיק או מפעיל כאמור – הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק, ינהל רישום בכניסות למקום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים במקום בכל עת;
(3)
לעניין שוק קמעונאי שאין לו מחזיק או מפעיל יחולו חובות המחזיק או המפעיל של המקום לפי תקנות 7 ו־8 על הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק.
אחריות מחזיק או מפעיל קניון [תיקון: תש״ף־5]
בלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של קניון לפי תקנות 7 עד 9, מחזיק או מפעיל כאמור יפעל לעמידת העסקים שבשטח הקניון בהוראות הקבועות בתקנות 7 עד 9, ובכלל זה יביא לידיעתם את ההוראות האמורות ויוודא סימון מקומות לעמידה ולהצבת שילוט בתוך החנויות ובכניסה אליהן, כאמור בתקנות 7(7) ו־8(ג).
תנאים לבית תפילה [תיקון: תש״ף־5]
מקום הפתוח לציבור שמתקיימות בו תפילות יפעל בהתאם להוראות אלה:
(1)
על המקום יחולו הוראות תקנה 7;
(2)
מספר השוהים במקום לא יעלה על התפוסה המרבית המותרת לפי תקנה 8.
תפילות בחודש אלול ובחגי תשרי [תיקון: תש״ף־5]
על אף האמור בתקנה 11
(1)
ניתן לקיים תפילה במקום בשטח פתוח בחלוקה למתחמים נפרדים, כך שבכל מתחם ישהו קבוצות קבועות של 20 אנשים לכל היותר, ובלבד שיתקיימו התנאים שלהלן והוראות המנהל:
(א)
שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם;
(ב)
סימון כל מתחם בסימון פיזי כגון חבל או סרט;
(ג)
הושבה בקבוצות קבועות, ובהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר מרחק של 2 מטרים ככל הניתן, ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם;
(ד)
מינוי ממונה קורונה למקום וכן סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים וההושבה בקבוצות קבועות;
(ה)
במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250 אנשים, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית;
(2)
ניתן לקיים תפילה במבנה ששטחו עולה על 40 מטרים רבועים בכפוף לתנאים המפורטים בפסקה (3) ולהוראות המנהל, בתפוסה מרבית השווה לתפוסה המרבית המותרת למבנה כמפורט בתקנה 8(א), לפי האזור, מוכפלת ב־2 ובמספר הכניסות למקום, ובלבד שהתפוסה המרבית כאמור לא תעלה על יחס של אדם ל־4 מטרים רבועים ועל 1,000 אנשים סך הכול; ואולם לעניין מבנה ששטחו עולה על 240 מטרים רבועים המצוי באזור אדום, ייווספו לתפוסה המרבית כאמור 10 אנשים – אם למבנה כניסה אחת, ו־20 אנשים – אם למבנה יותר מכניסה אחת;
(3)
התפילה במבנה כאמור בפסקה (2) תהיה בכפוף לתנאים אלה:
(א)
הושבה במתחמים בקבוצות קבועות, בכל קבוצה מספר האנשים יהיה בהתאם לתפוסה המרבית המותרת למבנה כמפורט בתקנה 8(א), ולכל קבוצה יוקצה פתח כניסה;
(ב)
בהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות מרחק של שני כיסאות ביניהם;
(ג)
סימון כל מתחם על ידי מחיצות קשיחות או ניילון כך שלא יתאפשר מעבר בין מתחם למתחם;
(ד)
שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם;
(ה)
מינוי ממונה קורונה למקום שיהיה אחראי להסדרת כניסת המתפללים והתנאים הנדרשים;
(ו)
הצבת שלט בכניסה למבנה ובו יצוין גודל המבנה, מספר השוהים המותר ושם ממונה הקורונה;
(ז)
במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250 אנשים, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית.
הפעלת גן אירועים [תיקון: תש״ף־5]
בלי לגרוע מאחריות מחזיק או מפעיל של גן אירועים לפי תקנות 7 ו־9, מחזיק או מפעיל של גן אירועים באזור צהוב או באזור ירוק יפעילו בהתאם להוראות שלהלן ובכפוף להוראות המנהל:
(1)
לא יקיים אירועים בהשתתפות של מעל 100 אנשים, למעט עובדי גן האירועים ונותני שירותים;
(2)
יקיים אירועים בשטח פתוח בלבד, בהושבה בלבד ובלא ריקודים.
שירות משלוחים [תיקון: תש״ף]
בשירות משלוחים ממקום ציבורי או עסקי למקום מגורים, המשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו למעט לבקשת אדם עם מוגבלות אשר זקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו.
רישום ושמירת פרטים [תיקון: תש״ף־5]
(א)
מבקר במקום ציבורי או עסקי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, או מותנית ברישום או בזיהוי בעת הכניסה אליו או במועד מוקדם יותר, וכן מבקר במקום הפועל לפי תקנה 8(ב)(4) או (4א) (בתקנה זו – מקום אירוע) או בגן אירועים, ימסור למחזיק או למפעיל של עסק כאמור או למי מטעמם, את מספר הטלפון שלו למטרת חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש.
(ב)
מחזיק או מפעיל של מקום כאמור בתקנת משנה (א) ישמור רשימה של מספרי הטלפון שנמסרו לו (להלן – רשימה טלפונית) לשם העברתם למשרד הבריאות לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ונוסף על הרשימה הטלפונית ישמור את הפרטים האלה:
(1)
שם ושם משפחה של המבקרים, אם בעת התיאום, ההזמנה או הרישום נמסרים פרטים אלה על ידי המבקרים;
(2)
זמן הכניסה או היציאה מהמקום, אם יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים אלה;
(3)
במקום אירוע – רשימה הכוללת את מספר המושב של המבקרים, אם יש בידי המחזיק או המפעיל פרטים אלה.
(ג)
לבקשת משרד הבריאות, לשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית, ולמטרה זו בלבד – ימסור המחזיק או המפעיל את הרשימה הטלפונית ואת הפרטים הנוספים לפי תקנת משנה (ב), אם יש בידו.
סגירת מקום לשם מניעת הדבקה או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית [תיקון: תש״ף־5]
(א)
ראש השירות או רופא מחוזי רשאי להורות, בהודעה בכתב, למפעיל של מקום ציבורי או עסקי לסגור את המקום, כולו או חלקו בהיקף שאינו עולה על הנדרש, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה שינקוב בהודעה, הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות – על 120 שעות, וזאת בשים לב, בין השאר, להשלכות של סגירת המקום על המפעיל של המקום; לעניין זה, ”ראש השירות“ ו”רופא מחוזי“ – כהגדרתם בצו בידוד בית.
(ב)
על הוראה לפי תקנת משנה (א) ניתן להגיש השגה למנהל; החלטה בהשגה תינתן בהקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ־48 שעות ממועד הגשת ההשגה; הוראה לפי תקנת משנה (א) תעמוד בתוקפה זולת אם התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
(ג)
איסור הפעלה [תיקון: תש״ף־5]
לא יפעיל אדם מקום הפתוח לציבור או בית עסק, מהמקומות המפורטים להלן, בדרך של פתיחתו לציבור:
(1)
דיסקוטק;
(2)
(נמחקה);
(3)
פארק מים;
(4)
בריכת זרמים (ג׳קוזי) שהיא עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968;
(5)
פארק שעשועים כולל לונה פארק, לרבות במבנה;
(6)
אולם או גן לשמחות ולאירועים למעט גן אירועים הפועל לפי תקנה 11ב;
(7)
מקום לעריכת ירידים.
הגבלת אירועים [תיקון: תש״ף־5]
(א)
לא יארגן אדם ולא ישתתף באירוע כמפורט להלן, במרחב הפרטי, במרחב הציבורי או במקום ציבורי או עסקי, שמספר המשתתפים בו עולה על המספר האמור בתקנה 4(א), לפי האזור, ובאירוע כאמור המתקיים גם במבנה וגם בשטח פתוח – מספר המשתתפים לא יעלה על מספר המשתתפים האמור בתקנה 4(א) לעניין שטח פתוח, לפי האזור:
(1)
מסיבה;
(2)
כנס;
(3)
טקס, לרבות טקס דתי;
(4)
פסטיבל;
(5)
טיול מאורגן;
(6)
(נמחקה).
(א1)
תקנת משנה (א) לא תחול על אירוע מהמפורטים בה שנערך לפי תקנה 8(ב)(4) או (4א).
(ב)
לא יארגן אדם אירוע ספורט עם קהל, ולא ישתתף באירוע כאמור.
פרסום האזורים [תיקון: תש״ף־5]
האזורים המפורטים בתוספת הרביעית יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
פילוח ישובים בישראל לפי תוכנית הרמזור מפורסם באתר gov.il.
עונשין [תיקון: תש״ף־5]
(א)
העושה אחת מאלה, דינו – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977
(1)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור בתקנה 7(1);
(2)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב מחיצה למניעת העברת רסס, בדלפק שירות, אם ישנו במקום, כאמור בתקנה 7(3);
(3)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, שהכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה או נתן שירות לאדם שאינו עוטה מסכה, כאמור בתקנה 7(5)(א);
(4)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט לעניין חובת עטיית מסכה, כאמור בתקנה 7(5)(ב);
(5)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שסימן במקום, במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידה כאמור בתקנה 7(7);
(6)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין שמירת מרחק כאמור בתקנה 7(7);
(7)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שתלה שלט בכניסה למעלית, אם יש מעלית במקום, לעניין מספר הנוסעים המותר, כאמור בתקנה 7(8);
(8)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום בהתאם למספר השוהים המותר כאמור בתקנה 8(א) ו־(ב);
(9)
מפעיל מקום ציבורי או עסקי, בעצמו או באמצעות אחר, בלי שהציב שלט לעניין מספר השוהים המותר, כאמור בתקנה 8(ג);
(10)
מפעיל קניון או שוק, בעצמו או באמצעות אחר, שהציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המקום, או שלא מנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים במקום, ובלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה במקום, והכול למעט בשטח בית אוכל המצוי במקום ובניגוד לאמור בתקנה 9(ב)(1);
(11)
המפעיל מקום ציבורי או עסקי, לאחר שראש השירות או רופא מחוזי הורה על סגירת המקום, כאמור בתקנה 13;
(12)
המפעיל מקום הפתוח לציבור או בית עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 14;
(13)
השוהה במקום הפתוח לציבור או בבית עסק כמפורט בתקנה 14, לאחר שגורם מוסמך הסביר לו את איסור השהייה במקום לפי תקנה 3 ואת משמעות המשך שהייתו במקום;
(14)
המפעיל גן אירועים, בעצמו או באמצעות אחר, שקיים אירוע שבו מספר המשתתפים עלה על 100 אנשים, קיים אירוע במבנה, קיים אירוע שלא בהושבה בלבד או קיים אירוע הכולל ריקודים, בניגוד לאמור בתקנה 11ב.
(ב)
בתקנה זו, ”מפעיל“ – מי שמפעיל מקום כאמור בתקנת משנה (א), ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 1 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, שנדרש לגביו רישיון או היתר כמשמעותם בסעיף 4 לאותו חוק – בעל הרישיון או ההיתר.
עבירה מינהלית
עבירה על הוראה מההוראות המפורטות בטור א׳ שבתוספת השלישית, היא עבירה מינהלית.
קנס מינהלי קצוב
לעבירה מינהלית כאמור בתקנה 17 יהיה קנס מינהלי קצוב, כקבוע לצדה בטור ב׳ בתוספת השלישית.
עבירה מינהלית חוזרת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות), יהיה כפל הקנס המינהלי האמור בתקנה 18, לפי העניין.
עבירה מינהלית נמשכת
הקנס המינהלי הקצוב לעבירה מינהלית נמשכת יהיה בשיעור חמישית מהקנס הקבוע בתקנה 18, לפי העניין, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר המועד שנקבע בהתראה כאמור בסעיף 8(ב1) לחוק העבירות המינהליות.
הגורם המוסמך להטלת קנס מינהלי
הגורם המוסמך להטיל קנס מינהלי לפי תקנות אלה (להלן – הגורם המוסמך), הוא כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד המדינה שנתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין, וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות;
(4)
(5)
(6)
סמכויות שוטר
לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות אלה, יהיו לשוטר סמכויות אלה:
(1)
להורות לכל אדם לפעול בהתאם לתקנות או להפסיק פעילות בניגוד להן;
(2)
למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכך הפרה של התקנות;
(3)
להורות על פיזור התקהלות הנעשית בניגוד להוראות תקנה 4 ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 27(א)(3) לחוק.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באב התש״ף (11 באוגוסט 2020) (להלן – יום התחילה).
תוקף [תיקון: תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־5, תש״ף־7, תש״ף־9, תש״ף־10]
תוקפן של תקנות אלה עד יום כ״ט באלול התש״ף (18 בספטמבר 2020), בשעה 14:00.
הוראת מעבר [תיקון: תש״ף־5]
(א)
חובת הגשת הצהרה לפי תקנה 7(1) לא תחול על מקום ציבורי או עסקי שהוגשה לגביו הצהרה לפי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020, כנוסחן בתוספת לחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש״ף–2020, כפי שהיה בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה לפני יום התחילה.
(ב)
מקום ציבורי או עסקי שלא היה חייב בהגשת הצהרה כאמור בתקנת משנה (א), יגיש המחזיק או המפעיל שלו הצהרה לפי תקנה 7(1) עד יום כ״ט באלול התש״ף (18 בספטמבר 2020).

תוספת ראשונה

(תקנה 6)

עקב מחלת הקורונה חלה חובה על עטיית מסכה,
שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם
ושמירה על מגבלות ההתקהלות.
אנא שמרו על שלומכם ועל שלום ילדיכם.

תוספת שנייה

(תקנה 7(1))

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש״ף–2020, שנערכה ונחתמה ב. . . . . . . . . . . . . . . . . ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בחודש . . . . . . . . . . . . . . . . . . בשנת . . . . . . . . . . . . . . . . . על ידי . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת״ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המכהן כבעל / כמחזיק העסק / המקום ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (שם וכתובת העסק או המקום):
1.
אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנות 7 ו־8 ו־9, 10 ו־11, לפי העניין, לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש״ף–2020.
2.
אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.
3.
שמו של ממונה הקורונה במקום או בעסק הוא: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
ולראיה באתי על החתום:
חתימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שלישית

(תקנות 17 ו־18)

[תיקון: תש״ף־5]
טור א׳
העבירות המינהליות
טור ב׳
קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים
(1) 16(א)(1)2,000
(2) 16(א)(2)2,000
(3) 16(א)(3)1,000
(4) 16(א)(4)1,000
(5) 16(א)(5)2,000
(6) 16(א)(6)1,000
(7) 16(א)(7)1,000
(8) 16(א)(8)2,500
(9) 16(א)(9)2,000
(10) 16(א)(10)5,000
(11) 16(א)(11)5,000
(12) 16(א)(12)5,000
(13) 16(א)(13)500
(14) 16(א)(14)5,000
[תיקון: תש״ף־5]

תוספת רביעית

(תקנות 1, 4(א) ו־8)

[תיקון: תש״ף־7, תש״ף־8]
אזור אדום –
אבו סנאן
אום אל־פחם
אלעד
אעבלין
בוקעאתא
בית ג׳ן
בני ברק
ג׳לג׳וליה
ג׳ת
דאליית אל־כרמל
זמר
טבריה – שכונות:

דון יוסף נשיא,
קריית שמואל

טייבה
טירה
ירושלים – שכונות:

א־טור, א־שייח, א־סוואנה
אזור תעשייה ענתות
באב א־זהרה
הרובע המוסלמי
הרובע הארמני
הרובע היהודי
הרובע הנוצרי
ואדי אל־ג׳וז
מחנה פליטים שועפט
עיסוויה
שועפט
שייח ג׳ראח

כסרא–סמיע
כעביה–טבאש–חג׳אג׳רה
כפר ברא
כפר כנא
כפר קאסם
לקיה
מטה אשר –

שייח׳ דנון

מעלה עירון
נצרת
עין מאהל
עספיא
ערערה
פוריידיס
קלנסווה
רכסים
שער הנגב –

כפר עזה

[תיקון: תש״ף־7, תש״ף־8]
אזור כתום –
אופקים
אור עקיבא
אל־בטוף –

עוזייר

אשדוד
אשקלון
באקה אל־גרביה
בועיינה–נוג׳ידאת
בית שמש
בענה
בת ים
ג׳דיידה–מכר
ג׳ולס
גבעת שמואל
דייר חנא
הגלבוע –

מוקייבלה

חיפה
טבריה, למעט השכונות דון יוסף נשיא וקריית שמואל
טורעאן
יפיע
ירושלים – שכונות:

אבו תור
אזור תעשייה עטרות
בית חנינא
ואדי חילווה – עיר דוד
מחנה פליטים קלנדיה
נווה יעקב
סילואן
פסגת זאב מזרח
פסגת זאב מערב
פסגת זאב מרכז
ראס אל־עמוד, מעלה הזיתים

כפר מנדא
מג׳ד אל־כרום
מג׳אר
משגב –

סלמה

נחל שורק –

יד בנימין

נשר
נתיבות
סאג׳ור
סח׳נין
עכו
קריית יערים
קריית מלאכי
רהט
ריינה
רמלה
[תיקון: תש״ף־7]
אזור צהוב –
אבו גוש
אור יהודה
אזור
אל־בטוף –

רומאנה
רומת הייב

אל־קסום –

אום בטין

אשכול –

דקל
תלמי יוסף

באר טוביה –

באר טוביה
חצב
חצור–אשדוד
ניר בנים
עזריקם
שתולים
תימורים

באר יעקב
באר שבע
בוסתן–אל־מרג׳ –

כפר מצר

ביר אל־מכסור
בית שאן
בני שמעון –

ברוש
חצרים

בסמת טבעון
ברנר –

בניה
גבעת ברנר

ג׳סר א־זרקא
גדרה
גדרות –

כפר אביב
מישר
משגב דב

גולן –

מעלה גמלא
מרום גולן

גזר –

גני יוחנן
חולדה
יד רמב״ם
סתריה
פתחיה
שעלבים

גן יבנה
דבוריה
דייר אל־אסד
דימונה
דרום השרון –

גבעת השלושה
ירחיב
ירקונה
עינת
צור יצחק
רמות השבים
שדה ורבורג

הגלבוע –

אביטל
גדעונה
חבר
נאעורה
ניר יפה
פרזון
צנדלה
תל יוסף

הגליל העליון –

דן
דפנה
מחניים
סאסא
שמיר

הגליל התחתון –

גבעת אבני
כפר קיש
שרונה

הוד השרון
הערבה התיכונה –

עין יהב

הרצליה
זבולון –

אבטין
יגור
כפר חסידים א׳
רמת יוחנן

זרזיר
חבל יבנה –

בית רבן
בן זכאי
ניר גלים

חבל מודיעין –

אחיסמך
בן שמן (מושב)
נופך
רינתיה
שילת

חדרה
חולון
חוף אשקלון –

גברעם
חלץ
משען
ניצן
ניר ישראל
נתיב העשרה

חוף הכרמל –

עופר
עין איילה
יקום
רשפון

חצור הגלילית
טמרה
יאנוח–ג׳ת
יבנה
יהוד
יואב –

גת (קיבוץ)
כפר מנחם
רבדים

יסוד המעלה
ירושלים – שכונות:

אבו תור – גבעת חנניה
אזור תעשייה גבעת שאול
אזור תעשייה תלפיות
ארמון הנציב – תלפיות מזרח
ארנונה
בית ישראל
בית ספאפא
בקעה – גאולים
בתי ראנד ובתי מונקאטש
גאולה
גבעת המטוס
גבעת משואה
גבעת שאול
גילה
דיר כרמיזן וביר עונא
הבוכרים
המושבה הגרמנית
המושבה היוונית
המרכז הרפואי הדסה עין כרם
הר חומה – חומת שמואל
הר חומה מערב
הר חוצבים – פארק תעשיית היי־טק
הר נוף
זכרון יוסף
זכרון משה
טלביה
ימין משה
כפר שלמא הכפר השוודי
כרם אברהם
ליפתא
מאה שערים
מוסררה – מורשה
מזכרת משה, אוהל משה
מזרחית להר גילה
מחנה ישראל
מחנה שנלר
מטרסדורף
מלחה גן טכנולוגי
מנחת מלחה
מצפה נפתוח/תוכנית ספדיה
מקור ברוך
מקור חיים
מרכז העיר גן העצמאות
מרכז העיר הנביאים יפו
מרכז העיר יפו המשולש
מרכז העיר מגרש הרוסים
מרכז העיר שבטי ישראל הנביאים
מתחם הביטוח הלאומי
מתחם ממילא
נווה אורות
נווה אליהו עתידי
נחלת אחים
נחלת ציון
נחלת שבעה
עזרת תורה
עין כרם
עיר גנים א׳
עיר גנים ב׳
עיר גנים ג׳
צפון תלפיות
קריית בעלזא
קריית היובל
קריית וולפסון
קריית מנחם
קריית צאנז
קריית שמואל
רוממה
רוממה עילית
רחביה
רכס לבן
רמות א׳
רמות אלון
רמות ב׳
רמות ג׳
רמות ד׳
רמות פולין
רמות רחל
רמת מוצא
רמת שלמה
שוק מחנה יהודה
שיכון חב״ד
מחניים, תל ארזה
סנהדריה
סנהדריה המורחבת
רמת אשכול
גבעת המבתר
מעלות דפנה
שמואל הנביא
ארזי הבירה
הגבעה הצרפתית, צמרת הבירה
קריית הממשלה – קריית מנחם בגין
הר הצופים
שכונת יעל עתידי
שערי חסד
תלפיות

ירכא
כוכב יאיר
כסיפה
כפר קרע
כפר תבור
כרמיאל
לב השרון –

גאולים
גנות הדר
כפר הס
נורדיה
עזריאל
פורת
צור משה

לוד
לכיש –

בני דקלים
מנוחה
נהורה
עוצם

מבואות החרמון –

יובל
כורזים
משמר הירדן

מג׳דל שמס
מגדל
מגדל העמק
מגידו –

אליקים
דליה
משמר העמק

מודיעין–מכבים–רעות
מטה אשר –

בוסתן הגליל
בן עמי
בצת
גשר הזיו
יסעור
לוחמי הגיטאות
מצובה
עין המפרץ
שמרת

מטה יהודה –

בית זית
בית נקופה
גבעת ישעיהו
גפן
מחסיה
נווה מיכאל
נחם
עין ראפה
עמינדב
צלפון
שדות מיכה
שורש

מיתר
מנשה –

ברקאי
מגל
מייסר
קציר

מעיליא
מעלה יוסף –

אבן מנחם
חוסן
מעונה
שומרה

מרום הגליל –

אור הגנוז
עין אל־אסד
שפר

מרחבים –

ניר משה
ניר עקיבא
פטיש
קלחים
תפרח

משגב –

אשחר
דמיידה
כמאנה
כמון
לבון
מורשת
מכמנים
מצפה אבי״ב
שכניה

משהד
נהריה
נחל שורק –

בית חלקיה
יסודות

נחף
נתניה
סביון
עומר
עילוט
עמק הירדן –

אשדות יעקב (איחוד)
אשדות יעקב (מאוחד)
גינוסר
דגניה א׳
חוקוק
כנרת (מושבה)
מסדה
מעגן

עמק המעיינות –

מנחמיה
רחוב
שדה נחום

עמק חפר –

אחיטוב
בורגתה
בחן
בית יצחק–שער חפר
ביתן אהרן
בת חפר
העוגן
חניאל

עמק יזרעאל –

אלון הגליל
בית זיד
גזית
חנתון
מנשית זבדה
נהלל
עדי
ציפורי
תל עדשים

עפולה
פקיעין (בוקייעה)
פרדס־חנה–כרכור
פתח תקווה
צפת
קריית אונו
קריית גת
קריית מוצקין
קריית עקרון
קריית שמונה
ראמה
ראש העין
ראשון לציון
רמת גן
רעננה
שבלי – אום אל־גנם
שגב–שלום
שדות דן –

אחיעזר
חמד
כפר חב״ד

שדות נגב –

זרועה
מעגלים
שוקדה
שרשרת

שדרות
שוהם
שעב
שער הנגב –

דורות
מפלסים

שפיר –

מרכז שפירא
רווחה
שפיר

שפרעם
תל־אביב–יפו
[תיקון: תש״ף־7]
אזור ירוק –
אבן יהודה
אילת
אכסאל
אל־בטוף –

חמאם

אל־קסום –

אל־סייד
דריג׳את
כחלה
מולדה
מכחול
תראבין א־צאנע

אלונה –

אביאל
גבעת ניל״י
עמיקם

אליכין
אשכול –

אבשלום
אוהד
אורים
בארי
בני נצרים
גבולות
חולית
יבול
ישע
יתד
כיסופים
כרם שלום
מבטחים
מגן
נווה
ניר יצחק
ניר עוז
נירים
סופה
עין הבשור
עין השלושה
עמיעוז
פרי גן
צאלים
צוחר
רעים
שדה ניצן
שדי אברהם
שלומית
תלמי אליהו

באר טוביה –

אביגדור
אורות
אחווה
אמונים
ביצרון
בית עזרא
גבעתי
ינון
כנות
כפר אחים
כפר ורבורג
מחנה מרים
נווה מבטח
עזר
ערוגות
שדה עוזיהו
תלמי יחיאל

בוסתן–אל־מרג׳ –

דחי
ניין
סולם

בית דגן
בני עי״ש
בני שמעון –

בית קמה
גבעות בר
דבירה
כרמים
להב
משמר הנגב
נבטים
שובל
שומריה
תאשור
תדהר

בנימינה–גבעת עדה
בסמ״ה
ברנר –

בית אלעזרי
גיבתון
גן שלמה
מחנה תל נוף
קדרון

ג׳ש (גוש חלב)
גבעתיים
גדרות –

גן הדרום
כפר מרדכי
עשרת
שדמה

גולן –

אבני איתן
אודם
אורטל
אל־רום
אלוני הבשן
אלי–עד
אניעם
אפיק
בני יהודה
גבעת יואב
גשור
חד־נס
חספין
יונתן
כנף
כפר חרוב
מבוא חמה
מיצר
נאות גולן
נוב
נווה אטי״ב
נטור
עין זיוון
קדמת צבי
קלע
קשת
רמות
רמת מגשימים
שעל

גזר –

בית חשמונאי
בית עוזיאל
גזר
גני הדר
יציץ
ישרש
כפר ביל״ו
כפר בן נון
כפר שמואל
כרמי יוסף
מצליח
משמר איילון
משמר דוד
נוף איילון
נען
נצר סרני
עזריה
פדיה
רמות מאיר

גן רווה –

אירוס
בית חנן
בית עובד
גאליה
גן שורק
כפר הנגיד
מחנה הילה
נטעים
עיינות
פלמחים

גני תקווה
דרום השרון –

אייל
אלישמע
בית ברל
גבעת ח״ן
גן חיים
גני עם
גת רימון
חגור
חורשים
כפר מל״ל
כפר סירקין
מגשימים
מעש
מתן
נווה ימין
נווה ירק
נחשונים
ניר אליהו
נירית
עדנים
צופית
צור נתן
רמת הכובש
שדי חמד

הגלבוע –

אדירים
אומן
בית אלפא
בית השיטה
ברק
גבע
גדיש
גן נר
דבורה
חפצי־בה
טייבה (בעמק)
טמרה (יזרעאל)
יזרעאל
יעל
כפר יחזקאל
מגן שאול
מולדת
מיטב
מלאה
נורית
עין חרוד (איחוד)
עין חרוד (מאוחד)
רם־און
רמת צבי

הגליל העליון –

איילת השחר
ברעם
גדות
גונן
הגושרים
חולתה
יפתח
יראון
כפר בלום
כפר גלעדי
כפר הנשיא
כפר סאלד
להבות הבשן
מלכיה
מנרה
מעין ברוך
משגב עם
נאות מרדכי
עמיעד
עמיר
צבעון
קדרים
שדה נחמיה
שניר

הגליל התחתון –

אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

הערבה התיכונה –

חצבה
ספיר
עידן
עיר אובות
פארן
צופר

זבולון –

אושה
ח׳ואלד
כפר ביאליק
כפר המכבי
כפר הנוער הדתי
כפר חסידים ב׳
נופית
ראס עלי
שער העמקים

זכרון יעקב
חבל אילות –

אילות
אליפז
באר אורה
גרופית
יהל
יטבתה
לוטן
מחנה יוכבד
נאות סמדר
נווה חריף
סמר
קטורה
שחרות

חבל יבנה –

בית גמליאל
בני דרום
כרם יבנה (ישיבה)
קבוצת יבנה

חבל מודיעין –

בארות יצחק
בית נחמיה
בית עריף
בן שמן (כפר נוער)
בני עטרות
ברקת
גבעת כ״ח
גינתון
גמזו
חדיד
טירת יהודה
כפר דניאל
כפר טרומן
כפר רות
כרם בן שמן
לפיד
מבוא מודיעים
מזור
נחלים

חוף אשקלון –

באר גנים
בית שקמה
ברכיה
בת הדר
גיאה
הודייה
זיקים
יד מרדכי
כוכב מיכאל
כפר סילבר
כרמיה
מבקיעים
ניצן ב׳
ניצנים
תלמי יפה

חוף הכרמל –

בית אורן
בית חנניה
בית צבי
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
כפר גלים
כרם מהר״ל
מאיר שפיה
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נווה ים
נחשולים
ניר עציון
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים

חוף השרון –

אודים
ארסוף
בית יהושע
בני ציון
בצרה
גליל ים
געש
חרוצים
כפר נטר
קריית שלמה
שפיים
תל יצחק

חורה
חורפיש
חריש
טובא–זנגריה
טירת כרמל
יבנאל
יואב –

אל־עזי
בית גוברין
בית ניר
גלאון
ורדון
כפר הרי״ף
נגבה
נחלה
סגולה
קדמה
שדה יואב

יקנעם עילית
ירוחם
ירושלים – שכונות:

אום טובא
בית הכרם
בית וגן
ג׳בל מוכבר, ערב א־סוואחרה, נוף ציון
גבעת אורנים, גבעת הורדים
גבעת מרדכי
גבעת רם
הולילנד
הר הרצל
יפה נוף
משכנות האומה
ניות, נווה שאנן, נווה גרנות
סור באהר, אום ליסון
קטמון–גונן א׳–ו׳
קטמון–גונן ז׳, פת
קטמון–גונן ח׳–ט׳
קטמון הישנה
קריית הלאום
קריית משה
רמת בית הכרם
רמת דניה
רמת שרת

כאבול
כאוכב אבו אל־היג׳א
כפר ורדים
כפר יאסיף
כפר יונה
כפר כמא
כפר סבא
כפר שמריהו
לב השרון –

בני דרור
חירות
ינוב
יעף
כפר יעבץ
משמרת
ניצני עוז
עין ורד
עין שריד
שער אפרים
תנובות

להבים
לכיש –

אחוזם
אליאב
אמציה
זוהר
יד נתן
לכיש
נוגה
נטע
ניר ח״ן
שדה דוד
שדה משה
שחר
שקף
תלמים

מבואות החרמון –

אליפלט
אמנון
בית הלל
דישון
כחל
כרכום
מרגליות
רמות נפתלי
שאר ישוב
שדה אליעזר

מבשרת ציון
מגידו –

גבעת עוז
גלעד (אבן יצחק)
הזורע
יקנעם (מושבה)
מגידו
מדרך עוז
עין העמק
עין השופט
רמות מנשה
רמת השופט

מזכרת בתיה
מזרעה
מטה אשר –

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בית העמק
געתון
חניתה
יחיעם
כברי
כליל
כפר מסריק
כפר ראש הנקרה
לימן
נס עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עמקה
עראמשה
רגבה
שבי ציון

מטה יהודה –

אביעזר
אבן ספיר
אדרת
אורה
איתנים
אשתאול
בית מאיר
בקוע
בר גיורא
גבעת יערים
גבעת שמש
גיזו
דייר ראפאת
הראל
זכריה
זנוח
טל שחר
יד השמונה
ישעי
כסלון
כפר אוריה
כפר זוהרים
לוזית
מבוא ביתר
מוצא עילית
מטע
מסילת ציון
מעלה החמישה
נווה אילן
נווה שלום
נחושה
נחשון
נטף
נס הרים
נתיב הל״ה
עגור
בית ספר חקלאי
עין נקובא
צובה
צור הדסה
צפרירים
צרעה
קריית יערים (מוסד)
קריית ענבים
רמת רזיאל
רמת רחל
שואבה
שריגים (לי־און)
תירוש
תעוז
תרום

מטולה
מנשה –

אום אל־קוטוף
אל־עריאן
אלוני יצחק
גן השומרון
גן שמואל
כפר גליקסון
כפר פינס
להבות חביבה
מאור
מי עמי
מענית
מצפה אילן
מצר
משמרות
עין עירון
עין שמר
רגבים
שדה יצחק
שער מנשה
תלמי אלעזר

מסעדה
מעלה יוסף –

אבירים
אלקוש
גורן
גורנות הגליל
גיתה
הילה
יערה
כפר רוזנואלד (זרעית)
לפידות
מנות
מתת
נווה זיו
נטועה
עבדון
עין יעקב
פקיעין חדשה
צוריאל
שתולה

מעלות–תרשיחא
מצפה רמון
מרום הגליל –

אביבים
אמירים
ביריה
בר יוחאי
דוב״ב
דלתון
חזון
טפחות
כדיתה
כלנית
כפר חושן
כפר חנניה
כפר שמאי
כרם בן זמרה
לבנים
מירון
עלמה
עמוקה
פרוד
ריחאניה
שזור

מרחבים –

אשבול
אשל הנשיא
בטחה
גילת
מבועים
מחנה יפה
מסלול
פדויים
פעמי תש״ז
רנן
שבי דרום
שדה צבי
תלמי ביל״ו

משגב –

אבטליון
אשבל
גילון
הררית
חוסנייה
חלוץ
חרשים
טל־אל
יובלים
יודפת
יעד
כישור
לוטם
מורן
מנוף
עצמון שגב
ערב אל נעים
פלך
צביה
צורית
קורנית
ראס אל־עין
רקפת
שורשים
תובל

נווה מדבר –

אבו קורינאת (יישוב)
אבו תלול
ביר הדאג׳
קצר א־סר

נוף הגליל
נחל שורק –

בני ראם
גני טל
חפץ חיים
נצר חזני

נס ציונה
ע׳ג׳ר
עיילבון
עין קנייא
עמק הירדן –

אלומות
אלמגור
אפיקים
בית זרע
דגניה ב׳
האון
כנרת (קבוצה)
עין גב
כפר עבודה
נווה עובד
פוריה עילית
רביד
שער הגולן
תל קציר

עמק המעיינות –

בית יוסף
גשר
חמדיה
טירת צבי
ירדנה
כפר רופין
מירב
מלכישוע
מסילות
מעוז חיים
מעלה גלבוע
נווה אור
נווה איתן
ניר דוד (תל עמל)
עין הנצי״ב
רוויה
רשפים
שדה אליהו
שדי תרומות
שלוחות
תל תאומים

עמק חפר –

אביחיל
אומץ
אלישיב
בארותיים
בית הלוי
בית חירות
בית ינאי
בת חן
גאולי תימן
גבעת חיים (איחוד)
גבעת חיים (מאוחד)
גבעת שפירא
גן יאשיה
הדר עם
המעפיל
חבצלת השרון
חגלה
חופית
חיבת ציון
חרב לאת
יד חנה
כפר הרא״ה
כפר ויתקין
כפר חיים
כפר ידידיה
כפר מונש
מבואות ים
מדרשת רופין
מכמורת
מעברות
משמר השרון
נעורים
עולש
עין החורש
צוקי ים
שושנת העמקים

עמק יזרעאל –

אחוזת ברק
אלוני אבא
אלונים
בית לחם הגלילית
בית שערים
בלפוריה
גבעת אלה
גבת
גיניגר
דברת
הושעיה
היוגב
הסוללים
הרדוף
יפעת
כפר ברוך
כפר גדעון
כפר החורש
כפר יהושע
מזרע
מחנה יהודית
מרחביה (מושב)
מרחביה (קיבוץ)
סואעד (חמרייה) (שבט)
רמת דוד
שדה יעקב
שמשית
שריד

עראבה
ערד
ערערה–בנגב
פסוטה
פרדסיה
קדימה–צורן
קצרין
קריית אתא
קריית ביאליק
קריית טבעון
קריית ים
ראש פינה
רחובות
רמת השרון
רמת ישי
רמת נגב –

אשלים
באר מילכה
טללים
כמהין
מדרשת בן גוריון
מחנה טלי
מרחב עם
משאבי שדה
ניצנה (קהילת חינוך)
ניצני סיני
עזוז
רביבים
רתמים
שדה בוקר
שלווה במדבר

שדות דן –

גנות
זיתן
יגל
משמר השבעה
ניר צבי
צפריה

שדות נגב –

בית הגדי
גבעולים
זמרת
יושיביה
כפר מימון
מלילות
סעד
עלומים
שובה
שיבולים
תושיה
תקומה

שלומי
שער הנגב –

אור הנר
איבים
ארז
ברור חיל
גבים
יכיני
נחל עוז
ניר עם
רוחמה

שפיר –

אבן שמואל
איתן
אלומה
זבדיאל
זרחיה
משואות יצחק
נועם
עוזה
עין צורים
קוממיות
שלווה

תל מונד
תל שבע
תמר –

הר עמשא
נאות הכיכר
נווה זוהר
עין גדי
עין חצבה
עין תמר


כ׳ באב התש״ף (10 באוגוסט 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.